De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid

Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid

maandag 13 mei 2013 08:26
Spread the love

 

 

 HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID  Zie ook  http://www.astridessed.nl/hongerstaking-asielzoekers-voor-vrijheid-en-waardigheid/   Zie voor dagelijkse updates over de hongerstaking vreemdelingendetentiecentrum Schiphol en Rotterdam  http://no-border.nl/ en http://deportatieverzet.nl/ ”‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary” Citaat Malcolm X http://thinkexist.com/quotation/we_declare_our_right_on_this_earth_to_be_a_human/148539.html  Geachte Redactie en lezers, Als ooit dit citaat van Malcolm X ergens op van toepassing was, geldt hetwel de dramatische en uiterst dappere honger en dorststaking van de vluchtelingen, die opgesloten zijnin de detentiecentra Schiphol en Rotterdam.[1]Dramatisch omdat het anno 2013 nodig is om de publieke opinie en politiekaan het verstand te brengen, dat detentie van mensen met als enig ”strafbaar feit”het niet beschikken over de juiste, Nederlandse verblijfspapieren een schandeis en indruisend tegen alle bestaande regels van beschaving en menselijkheid.Dapper omdat de honger en dorststakenden op alle mogelijke wijzenzijn/worden tegengewerkt en met ernstige repressieve maatregelen wordenbedreigd.Hierover straks meer. Misschien wel het griezeligste van alles is de onzichtbaarheid van deze hongerstaking.Wanneer namelijk de door activisten georganiseerde Soli Tour langs driegrote vreemdelingengevangenissen [2], Schiphol, Alphen aan den Rijn enRotterdam niet had plaatsgevonden, is het de vraag of uberhaupt naar buitenwas gekomen, dat er een honger en dorststaking was, die reeds op 1 meibegonnen was [3] en nu door contact tussen activisten en hongerstakers inhet nieuws kon komen. Zo kun je dus als rechteloze, uitgeprocedeerde vluchteling in de anonimiteitbelanden, met als gevolg dat al het onrecht, wat je wordt aangedaan,maar met mondjesmaat naar boven komt.Als het al ooit uitkomt.Tenzij het een dramatisch dieptepunt bereikt door de zelfmoord vanRussische activist Dolmatov [4] of de zelfverbranding op de Dam van de Iraansevluchteling Kambiz Roustayi [5]  HET UNIVERSELE RECHT VAN IEDER MENSVRIJHEID, VEILIGHEID EN VRIJWARING VAN ARMOEDE In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat hetzo mooi in artikel 3”Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”[6]In artikel 25 wordt het recht op vrijwaring van armoede gegarandeerd [7]Vrijwaring van foltering en onterende behandeling staat beschreven in artikel 5 [8] Cynisch genoeg klapt Nederland, warm pleitbezorger van mensenrechten,vooral tav landen en regimes, die niet in het Westerse plaatje passen [9], totaaldicht wanneer vluchtelingen diezelfde rechten opeisen. Als bij de toverslag van de Boze Fee gelden de meest elementaire rechtenzoals een respectvolle behandeling, leven in vrijheid en veiligheid envrijwaring van armoede niet meer. Volgens de geldende regels rond asielaanvraag, die op de hele EU van toepassingzijn, gelden economische vluchtelingen niet als erkende vluchtelingen, terwijltoch vrijwaring van armoede een universeel recht is, zoals ook telezen in Internationale Verdragen als BUPO [10] en het Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten [11] Alleeen ”echte vluchtelingen” [alsof die anderen geesten en geen mensen zijn]de zogenaamde ”politieke vluchtelingen”, zijn welkom in Nederland/EUNu, hoe ”welkom” ze zijn wordt dagelijks in de praktijk bewezen.De zelfmoord van Dolmatov en Roustayi, toch duidelijk politiekevluchtelingen, illustreert dat wel. ONTVANGST/BEHANDELING VLUCHTELINGEN De behandeling en ”ontvangst” van asielzoekers getuigt op zijnvriendelijkst gezegd van geen enkel respect.Bij voorbaat worden vluchtelingen door de beoordelende instantiede IND [12] met wantrouwen bekeken, de minste inconsistentie ineen vluchtverhaal [wat goed verklaarbaar is door stress en nervositeit]wordt als leugen bestempeld, waardoor de vluchteling het terechtegevoel krijgt, als crimineel te worden gezien. Bovendien schenden de procedures de rechten van de vluchtelingenzeker de AC procedure, waarin door de IND in slechts achtdagen een beslissing nreemt.Steeds meer asielaanvragen gaan volgens deze versnelde methodenwaarin een vluchteling nauwelijks een kans maakt [12] En hoe vaak is het niet voorgekomen, dat vluchtelingen na een zogenaamde ”zorgvuldige procedure” werden uitgezet en in hetland van herkomst gevangengenomen of gedood [13] Is een vluchteling eenmaal uitgeprocedeerd, heeft hij/zij geen recht opde meest elementaire voorzieningen zoals levensonderhoud, huisvesting, etcEen schande voor een land, dat zich ”beschaafd” noemt en beweertrespect te hebben voor Internationale rechtsverdragen! Het laat de Overheid verder onverschillig, of mensen al dan niet terugKUNNEN naar hun land van herkomst, waar vaak een oorlogssituatie is.Ook deze mensen worden glashard uitgezet of daarmee bedreigdTentenkamp Koekamp en Notweg zijn voorbeelden van de manierwaarmee Nederland met uitgeprocedeerde vluchtelingen, die ineigen land gevaar lopen, omspringt [14] HONGERSTAKINGVREEMDELINGENBEWARING De reden van de hongerstaking is niet in de eerste plaats de inhumane behandelingin vreemdelingenbewaring [15], hoewel alleen daartegen in geweer treden redente over is.Het gaat veel dieper, namelijk om de simpele strijd om vrijheid! Deze vluchtelingen, die door de Nederlandse Staat als ”illegaal” wordenbestempeld omdat ze uitgeprocedeerd zijn, worden alleen maar omdie reden vastgezet,Dat is hun ”misdaad”, niet het feit, dat zij verdacht worden van of veroordeeldzijn voor een misdrijf. Het is dan ook meer dan gezond en moedig, dat deze mensen hiertegen in geweerkomt middels een honger en/of dorststaking. HONGERSTAKING CHANTAGE?NEEN, DE OVERHEID CHANTEERT Zoals door activiste en schrijfster Joke Kaviaar reeds was voorspeld [16]werd door de politiek van extreem-rechts [PVV] tot zogenaamd progressieflinks [SP] moord en brand geroepen over de ”chantage” door de vluchtelingenen dat Staatssecretaris Teeven daaraan vooral niet moest toegeven [17] De zich ten onrechte als belangenbehartiger van vluchtelingen opwerpendeSharon van Gesthuizen [SP] bekritiseerde zelfs Staatssecretaris Teeven vanwege zijn beslissing, een Kameroense dorststaker alsnog een verblijfsvergunningtoe te kennen [18], waarschijnlijk onder druk van de Dolmatov affaire. [19] DIT IS DE WERELD OP ZIJN KOP! Het is de Staat, die, na de vluchteling totaal rechteloos te hebben gemaakten gedehumaniseerd [20], de vluchteling systematisch terroriseert, intimideeerten blootstelt aan een wrede, inhumane en onmenselijke behandeling, dievreemdelingenbewaring heet. Het enige machtsmiddel dat de vluchteling tegen al die Staatsrepressie heeft, hetenige waarover hij nog kan beslissen is zijn lichaam en het wel of nietconsumeren/drinken van voedsel en drank. Het rechtssysteem staat niet aan zijn kant, menselijke regels worden niettoegepast en zelfs het meest elementaire medeleven ontbreekt Het is de Staat die chanteert en schandalig genoeg tonen de politici, diehoog en laag schreeuwen over chantage, totaal geen humanitair medeleven ofbegrip voor de vluchteling, die totaal met zijn rug tegen de muur staat.  HONGERSTAKING EN REPRESSIE Je zou toch denken, dat op reeds verzwakte mensen in honger of [noggevaarlijker, medisch gezien, omdat de dood binnen een week kan intreden]dorststakers met enig humaan medeleven en begrip wordt gereageerd.Dat men beseft, hoe wanhopig je moet zijn, voor je dit uiterste middel inzet. Niet dus. Mensen worden geintimideerd en in de isoleercel gegooid [21], met slechtseen matras en een scheurhemd en in sommige gevallen bedreigd met snelleuitzetting.Die intimidatie komt dan vooral van instanties zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek [22] Men heeft zelfs geprobeerd een hongerstaker, die ziek en verzwakt was,uit te zetten.Gelukkig heeft vliegmaatschappij Arke Fly de morele moedgetoond, te weigeren de man mee te nemen vanwege zijn verzwakte toestand [23] Uiteraard is het geen kunst, op dergelijke wijze een hongerstaking tebreken, zoals op Schiphol gebeurd is [24] Maar….en dat is zo byzonder:In detentiecentrum Rotterdam gaat de honger/dorststaking nog door! [25] DE INHUMANE BEHANDELING VAN DORSTSTAKER NESSAR Als uiterst voorbeeld van onmenselijkheid moet de inhumanebehandeling van de woordvoerder van de hongerstakers, Nessar,genoemd worden. Een dorststaker loopt nog een groter risico dan een hongerstaker, omdatde dood binnen een week kan intreden.Ondanks het feit, dat deze man zeer verzwakt was en zijn nieren hetdreigden te begeven [26] ”verbleef” hij in een koude cel, metalleen een matras en werd om het uur het licht aangedaan om te kijkenhoe zijn toestand was.Dit is een vorm van foltering, omdat hij nu ook van zijn slaapwerd beroofd.[27]Wordt er in Nederland zo met zieke asielzoekers omgesprongen? Een schande! Het was namelijk best mogelijk, Nessar’s toestand te controlerendoor een camera te installeren, zonder hem systematisch van zijnslaap te beroven. Volgens internationale rechtsregels is slaapdeprivatie een vorm van foltering [28] Het treurspel rond Nessar is nog niet rond.Samen met zijn vertrouwensarts, waarop hij als honger/dorststakerrecht heeft, ondertekende hij een verklaring, waarbij hij afzag van verderemedische hulp of opname in een ziekenhuis,mocht hij het bewustzijn verliezen [29] Zonder ook maar enigszins rekening te houden met die wens, is Nessarovergebracht naar het Justitieel Medisch Centrum [30] Volgens de mensenrechtenorganisatie voor medici en paramedischpersoneel, de Johannes Wierstichting, denkt men in ditsoort gevallen niet eenduidig, maar wordt het door een aantalpatienten, die het overleefden, als een vorm van mishandelinggezien [31] Ik kan mij het dilemma voorstellen [een arts moet levens redden], maar dathet met ieder voorbijgaan aan Nessars verklaring gebeurt, vind ik kwalijk VRIJHEID, VRIJHEID, VRIJHEID Wij willen vrijheidWij willen waardigheid Dat is de eis van de hongerstakers en zou in een beschaafdesamenleving de gewoonste zaak van de wereld zijn Voor armoede, vervolging en oorlog gevluchte vluchtelingen,die als enige ”misdaad” geen Nederlandse verblijfspapieren hebben[wat in feite een misdaad is van de Nederlandse Staat] horen niet ineen gevangenis Ze hebben, net als alle aardbewoners, recht op leven in vrijheid en waardigheid. De Nederlandse Staat kan deze hongerstaking breken.Niet de wil tot vrijheid De strijd voor vrijheid gaat door, tot de vrijheid is verworven GEEN MENS IS ILLEGAAL!  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam       [1] AT519 ASIELZOEKERS SCHIPHOL IN HONGERSTAKING6 MEI 2013 http://www.at5.nl/artikelen/102478/19-asielzoekers-schiphol-in-hongerstaking  VOLKSKRANTOOK ASIELZOEKERS ROTTERDAM IN HONGERSTAKING7 MEI 2013 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3437581/2013/05/07/Ook-asielzoekers-Rotterdam-in-hongerstaking.dhtml  [2] NO BORDER NETWORKFOTO’S SOLIDARITEITSTOUR 5 MEI http://no-border.nl/fotos-solitour-5-mei/ NO BORDER NETWORK

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!