De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waar nu Liesbeth Homans terecht zoveel tegenreactie op krijgt was reeds onderwerp van debat op de Antwerpse gemeenteraad van 15 december 2015

Homans verwerpelijke ideeën over kinderopvang reeds op Antwerpse gemeenteraad van december

woensdag 28 januari 2015 13:51
Spread the love

Ook op vlak van kinderopvang is Antwerpen voor de
N-VA de proeftuin voor sociale afbraak. In ‘De Zondag’ lichtte Homans haar
visie op kinderopvang toe. “Gesubsidieerde opvang”, zei ze,
“dient in eerste instantie voor mensen die gaan werken, die dus bijdragen
tot het in stand houden van ons sociaal systeem.” En verder zei Homans
nog: “Het klopt dat het beter is voor kinderen die in armoede opgroeien
dat ze naar de kinderopvang gaan, in plaats van thuis te zitten of meegenomen
te worden op café. Maar de overheid kan voor hen andere oplossingen
uitwerken.” Het lokte felle tegenreacties uit. Op de gemeenteraad van 15 december
stond een statutenwijziging voor de kinderdagverblijven op de agenda die deze
gedachtengang van Homans in nieuwe statuten moest verankeren.
  

Statutenwijziging à la Homans 

”Zolang er niet voor alle
kinderen voldoende plaatsen zijn, geeft de stedelijke kinderopvang voorrang aan
werkende en werkzoekende ouders” 

Het agendapunt van N-VA
schepen Nabila Daoud stelde voor om artikel 5 § 3 uit de statuten aan te vullen
met de zin: ”Zolang er niet voor alle kinderen voldoende plaatsen zijn, geeft
de stedelijke kinderopvang voorrang aan werkende en werkzoekende ouders”.

We hebben met de PVDA-fractie
als enige tegen deze statutenwijziging gestemd. Groen en SP.a hebben zich
onthouden.

Onze argumentatie luidde
dat de toevoeging van die zin geen meerwaarde heeft tegenover wat er nu staat
en wat het decreet kinderopvang ook als voorrangsregels oplegt, voorrang aan werkenden naast de
voorrang voor kinderen uit kansarme gezinnen. Wij vreesden een verborgen agenda
met deze statutenwijziging. Met de recente uitspraken van Liesbeth Homans
blijkt dat ons voorgevoel toen correct was.

Het decreet kinderopvang
stelt namelijk duidelijk dat de voorrang ook moet gaan naar kinderen uit
kansarme  gezinssituaties:

o       alleenstaanden;

o       gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen;

o       pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben;  

Het decreet stelt zelfs
dat als er niet voldoende kinderen uit kwetsbare gezinnen aanwezig zijn, dat het
dan de taak van de organisator is om die gezinnen naar hem toe te leiden, om
het vereiste percentage te kunnen halen.  “Publieke kinderopvang dient op de eerste
plaats sociaal te zijn, luidde mijn argumentatie, daarom dient voor een
grootstad als Antwerpen de nadruk gelegd te worden op het geheel van de
voorrangsregels bepaald door het Vlaams decreet en hoeft dit artikel 5 § 3 er
niet aan toegevoegd te worden of extra benadrukt te worden”.  

Kunnen besparingen op personeel in kinderopvang verantwoord
zijn? 

“Op één jaar tijd zijn 29,9
VTE in de kinderopvang verdwenen, zonder ook maar één compenserende aanwerving.
Dat is 6,5% van het personeelsbestand” 

Een ander agendapunt op
de gemeenteraad van 15 december was de goedkeuring van het meerjarenplan
2014-2019 en het budget 2015 van de Antwerpse Kinderopvang.

Ook hier was de
PVDA-fractie de enige die tegen stemde. Groen en SP.a hadden zich opnieuw
onthouden.

Wij stemden tegen omdat
dit meerjarenplan helemaal niet beantwoordt aan de toenemende nood aan
kinderopvang in Antwerpen. Wij halen helemaal niet de Barcelona norm. Die vereist 33 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen onder
de 3 jaar.  Anwerpen haalt 26.7 plaatsen, of amper 80% van de norm.

“Het is choquerend dat op
één jaar tijd 29,9 VTE in de kinderopvang zijn verdwenen, zonder ook maar één
compenserende aanwerving. Dat is 6,5% van het personeelsbestand. Dat is
driemaal zoveel als voorzien in het meerjarenplan, dat trouwens tegen 2019 nog
een verdere personeelsafbouw voorziet met 42 VTE” luidde mijn argumentatie.

“Evenzeer is het
choquerend om in de beleidsnota 2015 te lezen: “AG Kinderopvang wil haar
capaciteit maximaal benutten. Daarom wordt er ook in 2015 gestreefd naar een
bezettingsgraad van 90%. Om deze bezetting op jaarbasis te behalen, is de
stedelijke kinderopvang minstens de helft van het jaar voor 100% of meer
bezet”. ‘100% of meer bezetting, de helft van het jaar’, och arme die kindjes,
och arme die kinderverzorgsters en och arme die ouders.”  Investeren in de toekomst van onze kinderen
betekent investeren in kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke kinderopvang.
Dit meerjarenplan staat daar haaks op. 

Wetenschapper dient Homans van antwoord op radio 1 

“Wereldwijd is iedereen
erover eens dat afzonderlijke kinderopvang voor kansarme kinderen niet goed is” 

In een
vorige bijdrage
beschreef ik hoe Liesbeth Homans hooghartig en denigrerend neerkijkt
op wetenschappelijk onderzoek. Vanochtend werd ze op
radio 1
ook inzake haar opvattingen over kinderopvang van antwoord gediend
door Michel Vandenbroeck, docent gezinspedagogiek aan de UGent.  Hij weerlegt niet alleen bovenstaande opvattingen
van Homans, maar klaagt ook de nefaste gevolgen aan van besparingen op
personeel in de kinderopvang.

Michel Vandenbroeck: “Op
dit moment is wereldwijd iedereen erover eens dat afzonderlijke kinderopvang
voor kansarme kinderen niet goed is. Grootscheepse, langdurige en talrijke
onderzoeken in het buitenland tonen aan dat gezamenlijke opvang en sociale mix
veel beter is, zowel voor de kansarme als voor de andere middenklasse kinderen.
Dat debat is nu achter de rug, alle wetenschappers zijn het erover eens”,
vertelde Vandenbroeck. Hij wees op de “big five” van mechanismen die hier
werken: “1. Zelfwaardegevoel ‘ik mag er zijn’ 2. Sociale en
communicatievaardigheden 3. Leergierigheid 4. Doorzettingsvermogen en er
plezier aan ervaren 5. Zelfregulering.”  

“Goedkopere kinderopvang
betekent meer kinderen per personeelslid of minder gekwalificeerd personeel of
minder goede arbeidsomstandigheden.” 

Tenslotte pleitte de
professor om niet te besparen op kwaliteitsvolle kinderopvang. Iedere besparing
betekent beknibbelen op personeel “je kan niet de pampers afwassen en opnieuw
aandoen”. “Goedkopere kinderopvang betekent meer kinderen per personeelslid of minder
gekwalificeerd personeel of minder goede arbeidsomstandigheden. Goedkopere
kinderopvang dat is noodzakelijkerwijze achteruitgang van kwaliteit”. 

Afbouw publieke kinderopvang en geld voor
privatisering
 

De stad geeft 10 miljoen
euro subsidies voor private kinderopvang, maar bouwt haar eigen publieke
kinderopvang stelselmatig af.  Dat is de
essentie van al deze maatregelen die voortvloeien uit deze meerjarenplanning.

Dat is inefficiënt, omdat
de eigen know how en de voordelen van de schaalgrootte waarmee de stad haar
eigen stedelijke kinderopvang kan ondersteunen hierbij niet meer kan gebruikt
worden.

Het is onrechtvaardig
omdat het een volgende stap in de richting van privatisering en
commercialisering van de kinderopvang is, en dat zien we nu in Nederland
gebeuren, de kinderopvang wat net als onderwijs een publieke dienst zou moeten
zijn, wordt overgeleverd aan een winstgestuurde markt.  Kinderopvangorganisatie De Estro Groep is in
juli van dit jaar failliet
verklaard
. Het gaat om een bedrijf, met 340 crèches en opvanglocaties. In
handen gevallen van zogenaamd ‘durfkapitaal’ zoals de Nederlanders dat zo
eufemistisch benoemen. De curatoren
legden zelf de woekerleningen bloot die deze groep hadden aangegaan en die tot
het faillissement geleid hebben.  

“Het beste businessplan
van de kandidaatexploitanten voor de private kinderopvang”’ 

Op de commissie van de
gemeenteraad sprak de schepen over ik citeer de ‘beoordeling van het beste
businessplan van de kandidaatexploitanten’ die bijvoorbeeld zouden willen
beroep doen op de stedelijke panden die ter beschikking zouden gesteld worden
van private kinderopvang. Wel kinderopvang mevrouw de schepen mag voor ons geen
business zijn, het moet een publieke of zuivere not-for-profit dienst blijven,
juist zoals onderwijs dat zou moeten zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!