De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoeveel macht heeft de kiezer?

vrijdag 14 juni 2024 16:28
Spread the love

“Niets is zo moeilijk als respecteren wat de kiezer wil” schrijft Marc Reynebeau in De Standaard (12/06/2024)
We zijn met zijn allen naar de “stembus” gegaan op 09 juni 2024, daar hebben we moeten “kiezen” voor een partij en/of een kandidaat volksvertegenwoordiger die door hun partij op een verkiesbare plaats werd gezet.
Als we kijken naar de informatie en argumenten waarover we beschikten om een keuze te kunnen maken voor of tegen een partij dan moeten we vaststellen dat er alleen slogans, (valse) beloften, ideeën, waarschuwingen, voorstellen en verleidingstrucs voorhanden waren. Vage beloftes waarvan we uit ervaring weten dat ze meestal niet worden gehouden.
Het kiezen verwordt aldus tot een gokken, in de hoop dat het goed afloopt. Hierdoor kan, reeds op dit niveau, de burger niet weloverwogen en doordacht kiezen waardoor zijn macht over het beleid tot nul wordt herleid.

In een echte democratie hebben de burgers de macht, zij hebben het laatste woord.

Maar deze macht wordt ook in de volgende fase na de verkiezingen gefnuikt. Marc Reynebeau schildert treffend wat er gebeurt na de verkiezingen: ...“Dan verliezen de kiezers alle controle over de stem die ze hebben uitgebracht. Die controle wordt overgenomen door de beroepsklasse van politici en de rest van de Wetstraatbubbel”.
Het kunnen kiezen voor een partij of kandidaat politicus heeft niets te maken met democratie: we geven onze stem af aan de partij/politicus en kunnen daarna geen invloed meer uitoefenen op het beleid. Bij de verkiezingen moeten we een mandaat geven aan “de verkozenen” en we kunnen dit mandaat niet terugnemen. Dit is een gedwongen mandaat, terwijl een echt mandaat steeds in vrijheid moet kunnen worden gegeven, maar ook ten allen tijde moet kunnen worden teruggenomen.

Weg democratie dus! De partijen claimen de macht, de burger wordt ieder beslissingsrecht ontnomen en staat dus machteloos.

Het machtsstreven is de grootste vijand van een democratie. We zijn toe aan een omkering van de machtsverhoudingen. Geen instantie, leider of vreemde macht staat boven het volk – dit is de verzameling van burgers. De democratie is een bestuursvorm waarin de wil van de mensen de bron is van legitieme machtsuitoefening. Alle leden van onze gemeenschap kunnen, als individu en als burger, meebouwen aan onze samenleving door onderling rechtsregels of wetten af te spreken. Dat is waar democratie voor staat. Een democratie geeft individuele burgers voldoende macht en controle over hun leven om zich te beschermen tegen heerschappij. De mensen vertegenwoordigen zichzelf en hun rechtvaardigheidsgevoel wordt aangesproken.
Alleen individuen beschikken over een geweten en moreel oordeelsvermogen. Organisaties, partijen, belangengroepen of volkeren hebben als zodanig geen geweten. Vanuit dit oogpunt is het logisch dat het individu als hoogste autoriteit optreedt. En van hieruit vertrekt de democratie. In de verzameling van individuele burgers wordt afgesproken hoe zij hun samenleving vormgeven. De burgers besturen zichzelf en kunnen daardoor hun economie rechtvaardig(er) maken. Ook de cultuur wordt dan door de mensen zelf “vrij” ontplooid en niet over hun hoofden heen “gestuurd”.

Kiezen of stemmen?
Hoe kan je er nu ons land democratischer maken. Wat is de nieuwe manier om aan politiek te doen? Dit kan in een echte democratie waar wij burgers allemaal het laatste woord hebben, via referenda op burgerinitiatief. Er is dan geen “overheid” want de burgers beslissen zelf. De echte “verantwoording” bestaat er in dat deze burgers zelf de gevolgen van hun beslissingen moeten dragen. Zij zullen dus zorgvuldiger afwegen en rechtvaardigere beslissingen nemen.
Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een al of niet geloot parlement en referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Ze hoeven dan niet te “kiezen” voor één of andere partij of politicus maar gaan zelf stemmen over wetten of besluiten. Dan groeit het geloof in de democratie omdat de mensen ervaren dat zij zelf de macht hebben en hun stem er wèl toe doet…Dan wordt datgene wat de mensen willen in de praktijk gebracht en is “respecteren wat de kiezer wil” niet moeilijk maar gemakkelijk.

Wat staat er ons te doen?
De particratie doorbreken! De macht terug aan de bevolking geven via een referendum op burgerinitiatief.
Doch hiertoe moet Art. 33 van de Belgische grondwet worden gewijzigd. Dit artikel verhindert het ontplooien van een echte democratie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van alle burgers, en waar het volk soeverein is. Dit wil zeggen dat alle macht aan de verzameling van burgers behoort en er boven hen geen enkele hogere macht staat. Dit is in België niet het geval want in art. 33 van de Belgische grondwet staat: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald.’ Wie is die natie dan? Dit staat verder in Art. 42 uitgelegd: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we ondertussen weten dat het partijsoldaten zijn.
Daarom moet artikel 33 van de Belgische Grondwet: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE’ worden gewijzigd in: ‘Alle machten gaan uit van het Belgische VOLK (Burgers). Zij oefent haar soevereiniteit uit via haar vertegenwoordigers en d.m.v. het Bindend Referendum op Volksinitiatief.

Meer Democratie vzw voert actie om, via deze grondwetswijziging, bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken. Zie: https://www.meerdemocratie.be/het-referendum-de-grondwet

Beste medeburger, sluit u bij ons aan, doe met ons mee om dit te realiseren en teken de petitie om de Belgische Grondwet aan te passen om bindende referenda in ons land mogelijk te maken.

Marc Vanvelk, bestuurslid van Meer Democratie vzw

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!