De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe  moet onze democratie democratischer worden?

Hoe moet onze democratie democratischer worden?

woensdag 16 oktober 2013 17:03
Spread the love

Lezers,

Ik volg de stelling dat de invoering van regels van “Behoorlijk Bestuur” de  beste en snelste structurele maatregel zal zijn om huidige mankementige democratie voldoende te verhogen.  Mits een litteratuurstudie ( bv via Google ) van een half uur zal de lezer zien dat het begrip ” Behoorlijk Bestuur”, verder als [BB] afgekort, ten eerste gedefinieerd is en ten tweede in princiepe simpel is. Noot :  verwar niet met het lemma  ‘goed bestuur’.  Want  dat zegt niets.

Het huidig wereldbeeld geeft ( vandaag nog enigzins warrig ) aan dat de (vooral jongere ) mensen geen enkel vertrouwen meer hebben in de politieke besluitvorming.

Tot wat kan / zal dat leiden?  Een paar vonken kunnen volstaan. Oplossingen dringen zich dus op.

Ik denk dat hier ( of elders ) andere coherente structurele veranderingen zullen voorgesteld worden.  Want tegen deze sluimerende revolutionnaire achtergrond zullen kleine stapjes niet helpen.  Nochthans is dat de huidige werkwijze.

Laat me toe, in een tussenstap,  uit te leggen waarom  voorstanders van BB tot nu, en sinds het jaar 1600, weinig meer bereiken dan Don Quichotte.Zeer veel mensen beweren de theorie van Darwin goed te begrijpen.  Ik heb een 50-tal van zulke mensen daarop getest.  Mijn testvraag was zeer  eenvoudig en kort.  Hoe komt het dat een vogel, die op grasland verblijft, eieren legt met een groene schelp?  Iedereen ( een dwarsdoorsnede ) sloeg de bal mis.  Na uitleg stelde ik een andere vraag : weer mis.

Hetzelfde fenomeen, dezelfde time-lag doet zich voor met de opvatting BB.  Eigenlijk : ik wil het geen kans geven, ik wil het niet onderzoeken.

De kern van BB, en daar wil ik met deze tussenstap toe komen, is even simpel als die van Darwin.  Die luidt : er wordt enkel voor de mensen bestuurd.  Niet voor de PVV, niet voor deCVP, niet voor één machthebber,  een lobbyist….

Dan dringt zich een eerste maatregel op. Een verkozenen bekleedt  slechts een mandaat en slechts voor 1 termijn.  Dat is een echt structurele maatregel.  Kleine stapjes kunnen en zullen hier niet helpen.

Particratie ( nog zeer sterk aanwezig ) zorgt niet voor BB.  Een deeloplossing is dat de plaats op de lijst geloot wordt.  Het afschaffen van de ( halve)  lijststem ook.

Nu worden te veel beslissingen genomen in tegenstrijd van belangen.  En als dat uitkomt volgt geen straf.  Men moet die tegenstrijdigheid  vóór een beslissing natrekken, door externen. 

Totale transparantie ( enkele uitzonderingen daargelaten) werkt zeer vertrouwenwekkend.   Dat deze transparantie nu nog zo gering is bewijst indirect hoe groot het eigenbelang is van de politieker.  Objectief gezien.  Bestudeer kort de site van “transparancy international”.  De ogen zullen tuiten.

Fraude, corruprie.  Nu kunnen de mensen daarvan op de hoogte zijn.  Ze denken snel dat dit schering en inslag is.  Als er geen snelle, sluitende en voldoende opsporing en zeer zware bestraffing komt zullen de mensen die in nood zijn rechtstaan.  Ze zullen  handelen als mensen die niets meer te verliezen hebben.

De geschiedenis van de oplegging van BB is 5 eeuwen geleden begonnen binnen de Oost-Indische Compagnie.  De recente geschiedenis ( vooral van beursgenoteerde bedrijven die het gewoon moeten toepassen) leert dat de BB-regels niet zullen toegepast worden zonder strikte en onafhankelijke controle.  Dat zal het moeilijkste te realiseren zijn.

Vers van de naald : een jong en franstalig volksvertegenwoordiger ( Laurent Louis ? ) zei het raak deze namiddag  voor  het federale parlement.  Jammer, jammer dat hij het deed op een te onbeschofte wijze.  Maar IK heb zijn (terechte, zie hoger frustratie duidelijk gemerkt.  Nogmaals :  macht heft zich zelf nooit op.  Op zulke aanval zijn meerderheid en oppostie solidair.      

Tenslotte, op mondiaal niveau kan en zal zonder BB geen oplossing komen aan de overbevolking,  aan het terugdringen van de auto… aan duurzaam beleid, tout court.

Ir. Louis Lagae.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!