De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hetze Abdelkarim El-Fassi tegen Sharia4Holland misplaatst/Geen focus op racisme en Islamofobie
Racisme.Islamofobie,Sharia4Holland -

Hetze Abdelkarim El-Fassi tegen Sharia4Holland misplaatst/Geen focus op racisme en Islamofobie

woensdag 26 september 2012 14:35
Spread the love

HETZE  ABDELKARIM EL- FASSI TEGEN SHARIA4HOLLAND MISPLAATST/GEEN FOCUS OP GEVAAR RACISME
EN ISLAMOFOBIE

COMMENTAAR OP ARTIKEL ABDELKARIM EL-FASSI
ONKRUID ALS SHARIA4HOLLAND VERGAAT NIET,
MAAR MOET JE WEL BLIJVEN BESTRIJDEN

Dit commentaar is geschreven als kritiek op het artikel van Abdelkarim El- Fassi
”Onkruid als Sharia4Holland vergaat niet, maar je moet het wel blijven bestrijden”

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16040_onkruid_als_sharia4holland_vergaat_niet_maar_moet_je_wel_blijven_bestrijden/

Onder P/S de gehele tekst van het artikel
Ziehier mijn commentaar:

Het is zo langzamerhand ”bon ton” geworden, aanvallen te openen op
fundamentalistisch islamitische organisaties als Sharia4Holland en ”Sharia4Belgium”, die meestal hetzerig
van toon zijn en slecht onderbouwd
Die geschiedt vanaf extreem-rechts [het Belgische Vlaams Belang wat Sharia4Belgium aangaat en de PVV wat Sharia4Holland aangaat]] tot de zich
”progessief” noemende politieke partijen [1]

Maar wat mij teleurstelt is dat een interessant en weldenkend schrijver als
Abdelkarim El- Fassi daaraan meedoet en zich daarvoor leent
Natuurlijk heeft hij het recht, kritiek te leveren op Sharia4Holland of op welke organisatie
of thema dan ook, maar dan mag verwacht worden, dat deze kritiek ook
gefundeerd en goed onderbouwd is

Niet alleen is dat hier niet het geval, hij schrikt er niet voor terug, zich populistisch en
onrespectvol uit te laten, alsof dat ook maar enige overtuigingskracht zou hebben

Ik citeer El Fassi:

”In 1989 demonstreerden ongeveer duizend moslims tegen de Duivelsverzen in Rotterdam, anno 2012 is dat in Amsterdam teruggelopen tot anderhalve man en een paardenkop. Ramptoeristen die via Twitter opriepen om te gaan kijken naar deze attractie waren in de meerderheid. En de media? Die waren ook aanwezig om deze karikaturen van een podium te voorzien. Die media-aandacht is een realiteit die we moeten accepteren.”


Beter is de vraag: kapen deze gekkies de zichtbaarheid van moslims? Absoluut. En belangrijker dan de media overal de schuld van te geven is: hoe kun je daar invloed op uitoefenen?  [2]

Hoe je ook over Sharia4Holland als organisatie denkt, ik vind het onrespectvol en
aan je geloofwaardigheid om ze [of wie dan ook] neer te zetten als ”karikaturen”
en ”gekkies”
Dat bevroeft, dat je in een debat niet over valide argumenten beschikt en dat
blijkt in het geval van El- Fassi ook te kloppen

ASSOCIATIE SHARIA4HOLLAND MET  GEWELDDADIGE
PROTESTEN IN DE ISLAMITISCHE WERELD

In zijn betoog gooit hij alle protesten in de Islamitische wereld op conto
van ”extremisten”, waaronder hij kennelijk ShariaHolland ook rekent
Dat hij Sharia4Holland als ”extremistisch” wil zien, is zijn keuze

Maar met het op ideologisch een hoop gooien van het protest vanSharia4Holland met de gewelddadige protesten tegen de anti-Islamfilm in het Midden-Oosten
slaat hij de plank mis

Allereest:

Sharia4Holland is Sharia4Holland en kan dus niet op een lijn gesteld worden met de gewelddadige protesten in de Islamitische wereld

Ten tweede

Hij heeft nu wel kritiek op die gewelddadige protesten en dat ben ik wel met hem eens,
maar hij sluit helemaal zijn ogen en oren voor het feit, DAT DE OORZAAK VAN DIE
GEWELDDADIGE PROTESTEN VOORAL GELEGEN IS IN DE VS/WESTERSE
ROL IN HET MIDDEN OOSTEN, DIE BEPAALD IS DOOR OORLOG/BEZETTING
EN VELE OORLOGSMISDADEN [3]
De woede hierover heeft mede dat geweld bij de protesten bepaald
En dat het sinds 11 september in het Westen kennelijk ”vrijheidf van meningsuiting”
is, religieuze gevoelens van moslims keer op keer te beledigen
Ik verwijs naar ondingen als Fitna en de Mohammed cartoons [4]

Tel bij die beledigingen de vaak straffeloze VS oorlogsmisdaden in het Midden Oosten op
en je hebt ingredienten voor geweld
Niet goed te praten, maar wel goed verklaarbaar [5]

Het is dan ook ronduit beschamend [zonder ook maar enigszins de gewelddadige
aanval op de Amerikaanse ambassade in Benghazi te willen goed te praten], dat
El Fassi dit in zijn commentaar schrijft


Al is het alleen maar om een signaal uit zenden naar die gasten: dat we ze niet moeten. Libiërs demonstreerden bijvoorbeeld vrijwel direct na de gewelddadige bestorming van de Amerikaanse ambassade tegen de bestorming. De foto’s waarop te zien was dat moslims excuses aanboden aan Amerikanen, zijn hartverwarmend, en blijkbaar nodig. ”  [6]

Ten derde

Het is vrij simplistisch en onjuist, om alle demonstranten tegen die anti-Islam
film extremistisch te noemen
Mensen werden zowel gedreven door verontwaardiging over die film als
woede tegen de VS rol in het Midden-Oosten en waarschijnlijk vaak
een combinatie daarvan
En dat maakt je bepaald niet tot een extremist

MAAR NU HET BELANGRIJKSTE TEN MINSTE WAT SHARIA4HOLLAND BETREFT
EL- FASSI SCHEERT SHARIA4HILLAND, KENNELIJK OVER EEN KAM
MET GEWELDDADIGE PROTESTEN TEGEN DIE VERWERPELIJKE ANTI-ISLAMFILM,
MAAR VERMELDT ER NIET BIJ, DAT HET PROTEST OP HET MUSEUNPLEIN GEWELDLOOS IS VERLOPEN! [7]

En wat zusterorganisatie Sharia4Belgium betreft [waarover El Fassi verder niet rept]
Bij de ”rellen” in Borgerhout was het de politie, die hardhandig en gewelddadig optrad [8]

Het was de Gemeente Antwerpen, die een samenscholingsverbod
uitvaardigde na de zogenaamde ‘rellen” en de politie, die allochtone
jongeren viseerde en ze zonder enig teken van geweld willekeurig
arresteerde [9]

INHOUDELIJKE KRITIEK OP SHARIA4HOLLAND NIET ONDERBOUWD

El- Fassi schrijft

” Ten eerste is het een verwaarloosbaar groepje karikaturen op een islamitische populatie van één miljoen. Het zijn wandelende paradoxen, gefrustreerd, met zichzelf in de knoop én boos op alles.
Ze zijn tegen stemmen, maar hebben wel een mening over politiek.
Ze zijn tegen TV kijken, maar vinden het zelf wel heerlijk om op TV te zijn.
Ze kijken neer op vrouwen, maar vinden het verschrikkelijk wanneer Amerikaanse soldaten dat ook doen.
Ze walgen van democratie, maar ze maken al te graag gebruik van het democratische recht om te demonstreren. [9]

We laten de moddergooierij in zin een voor wat het is, maar merken wel op,
dat Sharia4Belgium ”niet boos is op alles”
Het is een fundamentalistische organisatie, die voorstander is van het stichten
van een Islamitische Staat in Nederland en de rest van de wereld en zich keren tegen
datgene, dat naar hun vise in strijd is met de Islam

De andere punten van El- Fassi zijn ridicuul en vertrekken vanuit het standpunt,
dat je geen rechten zou hebben, als je het zich ”democratisch” noemende
Westerse Staatsmodel niet omhelst

Ik heb nieuws voor hem
IEDEREEN, ongeacht ras, afkiomst, geloof, sexe of politiek-reloigieuze
overtuiging heeft gelijke rechten en mag van de in de Grondwet vastgestelde
rechten op gelijke wijze gebruik maken
Ook anarchisten, marxisten en radicaal socialisten, die de kapitalistische Staat
die Nederland is, verwerpen, mogen gebruik maken van het recht op demonstratie
en doen dat terecht dan ook

Zij zijn ook tegen stemmen, maar hebben een mening over politiek
Waarom zou dat niet mogen

God heeft ons toegerust met verstand en intelligentie en het vermogen
om kritisch te denken over wat dan ook
En daarbij hoort zeker politiek, omdat het direct ingrijpt in ons bestaan

En dan nog het meest ongerijmde:
Volgens El- Fassi kijkt Sharia4Belgium neer op vrouiwen
Ik heb hun hele website doorgespit en daarvan geen tekenen gezien

Wanneer hij zo’n bewering doet, moet hij dat ook met feiten staven
Maar dat doet hij niet
Bovendien is de vergelijking met het gedrag van Amerikaanse soldaten
in bezet Irak/Afghanistan beschamend
Hij weet heel goed, dat het daar niet zozeer gaat om neerkijken op vrouwen,
maar schokkende oorlogsmisdaden [8]

EPILOOG

In zijn ijver om Sharia4Holland aan te vallen, slaat hij de plank mis en schiet
hij zijn doel voorbij
Hij noemt Sharia4Holland in een adem met gewelddadige demonstraties
tegen de anti Islamfilm, terwijl de demonstratie op het Museumplein en ook
in Borgerhout [voor het politiegeweld toesloeg] vreedzaam was, hij bemoemt
de oorzaken van de geweldsdemonstraties in de Isamitische wereld niet
en zijn inhoudelijke kritiek op Sharia4Holland is nergens onderbouwd

En tenslotte tracht hij zijn gebrek aan argumentatie te compenseren door
respectloos taalgebruik, een interessante schrijver als hij onwaardig

Het zou belangrijker zijn, wanneer hij zich in de eerste plaats en principieel  focust op de werkelijke tegenstanders
van de moslims, namelijk Staatsdiscriminatie [Boerkaverbod/hetze tegen hoofddoeken
van sommige parlementariers, ook buiten de PVV], politiegeweld [zie rellen Borgerhout]
en racistische en extreem-rechtse partijen als Vlaams Belang en de PVV

Die verdienen een dergelijk vlammend artikel, niet Sharia4Holland

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

EKUDOS
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUUDEN/WILDERS
LOOPT VRIJ ROND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/351585/woordvoerder_sharia4holland_aangehoudenwilders_loopt_vrij_rond

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgiumhypocrisie_belgische_staat

[2]

ONKRUID ALS SHARIA4HOLLAND VERGAAT NIET,
MAAR MOET JE WEL BLIJVEN BESTRIJDEN

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16040_onkruid_als_sharia4holland_vergaat_niet_maar_moet_je_wel_blijven_bestrijden/

[3]

EKUDOS
PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE MIDDEN
OOSTEN OORZAAK GEWELD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terechtvs_dominantie_oorzaak_geweld

[4]

DEENSE CARTOONS/VRIJHEID VAN MENINGSUITING VERSUS VRIJHEID VAN
BELEDIGING
ASTRID ESSED
4 MAART 2006

https://www.indymedia.nl/nl/2006/03/34598.shtml

[5]

EKUDOS
PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE MIDDEN
OOSTEN OORZAAK GEWELD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terechtvs_dominantie_oorzaak_geweld

[6]

ONKRUID ALS SHARIA4HOLLAND VERGAAT NIET,
MAAR MOET JE  WEL BLIJVEN BESTRIJDEN

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16040_onkruid_als_sharia4holland_vergaat_niet_maar_moet_je_wel_blijven_bestrijden/

[7]

TROUW
DEMONSTRATIE MUSEUMPLEIN RUSTIG VERLOPEN
16 SEPTEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/11006/Oorsprong-van-de-Islam/article/detail/3317299/2012/09/16/Demonstratie-Museumplein-rustig-verlopen.dhtml

[8]

EKUDOS
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR
POLITIEGEWELD EN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364951/tweede_man_sharia4belgium_opgepaktbliksemafleider_politiegeweld_en_racisme

”De politie was massaal aanwezig – zichtbaar en minder zichtbaar. Enkele leden van Sharia4Belgium stonden ook naar de stoet te kijken. En ineens greep de politie in en arresteerde manu militari één van de kopstukken. Dat leidde tot felle reacties van andere aanwezige moslims. Een honderdtal mensen werd administratief aangehouden.”

Bron:

DE WERELD MORGEN
SPANNINGEN IN BORGERHOUT TIJDENS REUSKENSTOET
15 SEPTEMBER 2012

https://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/09/15/spanningen-in-borgerhout-tijdens-reuskenstoet

SHARIAH4BELGIUM

WAT ER ECHT GEBEURDE TIJDENS DE PROTESTACTIE IN BORGERHOUT

WWW.SHARIAH4BELGIUM.COM

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Awat-er-echt-gebeurde-tijdens-de-protestactie-in-borgerhout&catid=3%3Aartikels&lang=en

[9]

‘En als vijf allochtonen op de stoep staan kan de politie optreden omwille van het samenscholingsverbod. En als 50 – 100 mannen in een ongemakkelijk deel van de stad bijeen komen om zonder toestemming te protesteren voor een discutabele reden en een Amerikaanse vlag in de fik te steken en wat slogans te zingen, is er reden genoeg om in de krant RELLEN te koppen, met het grootste lettertype, en om 230 mensen op te pakken en die te bestempelen als “heethoofden”, hoewel velen weten dat de helft daarvan passanten waren met de verkeerde huidskleur. Wie weet, misschien zelfs gewoon met een baard. Maar ja, de meeste lezers en kijkers lezen en kijken vanuit een comfortabele vervreemding, dat weten we ook”

Bron:

KIFKIF.BE
ORLANDO VERDE
EEN ZEKER GEVOEL VOOR PROPORTIE
19 SEPTEMBER 2012

http://www.kifkif.be/actua/een-zeker-gevoel-voor-proportie

[10]

ONKRUID ALS SHARIA4HOLLAND VERGAAT NIET,
MAAR  MOET JE WEL BLIJVEN BESTRIJDEN

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16040_onkruid_als_sharia4holland_vergaat_niet_maar_moet_je_wel_blijven_bestrijden/

[11]

DE STANDAARD
VS SOLDAAT VEROORDEELD VOOR VERKRACHTING EN MOORD
IN IRAK
6 AUGUSTUS 2007

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TM1FMIHV

TROUW
LEVENSLANG VOOR VS SOLDAAT, DIE IRAAKS MEISJE DOODDE
25 MEI 2009

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1607464/2009/05/23/Levenslang-voor-VS-soldaat-die-Iraakse-meisje-doodde.dhtml

P/S

ARTIKEL

ABDELKARIM EL-FASSI

LINK

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16040_onkruid_als_sharia4holland_vergaat_niet_maar_moet_je_wel_blijven_bestrijden/

TEKST:

Onkruid als Sharia4Holland vergaat niet, maar moet je wel blijven bestrijden
Laat je stem niet kapen, door niemand niet

Gisteren zat ik op een terras met een goede vriendin, het ging over de anti-islamfilm demonstranten op de Dam. Ze vertelde me dat ze zich onbewust voor haar hoofddoek schaamde als die gasten wéér eens het nieuws hadden gehaald. Vanwege de associatie die bekrompen mensen nou eenmaal maken, zei ze. Hartverscheurend om dat te horen uit de mond van een succesvol – normaal zo zelfverzekerde en trotse – Nederlandse die zich dagelijks inzet voor de samenleving. Voor mij een reden om mijn radiostilte over dit marginaal groepje ‘wandelende paradoxen’ te doorbreken.
De Duivelsverzen
In 1989 demonstreerden ongeveer duizend moslims tegen de Duivelsverzen in Rotterdam, anno 2012 is dat in Amsterdam teruggelopen tot anderhalve man en een paardenkop. Ramptoeristen die via Twitter opriepen om te gaan kijken naar deze attractie waren in de meerderheid. En de media? Die waren ook aanwezig om deze karikaturen van een podium te voorzien. Die media-aandacht is een realiteit die we moeten accepteren. Maar hoe moet je daar mee omgaan? Doodzwijgen, negeren en hopen dat het overwaait? Die strategie, zo blijkt na 15 jaar islamdebat, lijkt vooralsnog niet te werken.
Stilzwijgend toestemmen
Twee dingen weerhielden me er altijd van om over die gasten te schrijven. Ten eerste is het een verwaarloosbaar groepje karikaturen op een islamitische populatie van één miljoen. Het zijn wandelende paradoxen, gefrustreerd, met zichzelf in de knoop én boos op alles.
Ze zijn tegen stemmen, maar hebben wel een mening over politiek.
Ze zijn tegen TV kijken, maar vinden het zelf wel heerlijk om op TV te zijn.
Ze kijken neer op vrouwen, maar vinden het verschrikkelijk wanneer Amerikaanse soldaten dat ook doen.
Ze walgen van democratie, maar ze maken al te graag gebruik van het democratische recht om te demonstreren.
Kortom, het zijn wandelende paradoxen, die zoals iemand anders dat treffend omschreef ‘thuishoren in een aflevering van Man Bijt Hond’.
Ten tweede ben ik allergisch voor ‘morele verontwaardiging op commando’. Moslims worden vaak opgeroepen om zich uit te spreken tegen dit soort ontwikkelingen, maar hoe vaak dat ook gebeurt, men wil het gewoon niet zien. Zo twitterde Fouad Sidali onlangs dat hij het prima vond dat Arabische staatshoofden zich tegen het geweld uitspraken, maar dat hij nog steeds wachtte op de eerste geestelijken die dat ook zouden doen. In eerste instantie een legitieme retorische vraag. Als hij even had gegoogled, dan had hij binnen no-time kunnen zien dat de veroordelingen van de demonstraties massaal, en vanuit alle windstreken kwamen. Maar hoe vaak je ook iets veroordeelt, sommigen prefereren blijkbaar het idee dat de meerderheid van de moslims stilzwijgend toestemt. Ook dat is helaas een realiteit.
Vechten tegen ‘de schepping van de wereld in het nieuws’
Maar nogmaals, is dat een reden om je stil te houden? Stel dat er in Nederland een discours zou ontstaan waarin buitenproportioneel veel aandacht zou zijn voor pedofilie. En de gemiddelde Nederlander daar last van zou hebben. Laten we zeggen op het werk, of in het buitenland? Dan is het vanzelfsprekend dat het beeld bestreden wordt. Ook door mensen die daar op het eerste gezicht niets mee te maken hebben.
Of stel dat Nederland in het buitenland een reputatie krijgt van een intolerant land. Dat we iets tegen Polen hebben. En dat invloed heeft op het zelfvertrouwen van Polen. En hoe Nederlandse toeristen in Polen ontvangen worden? Zou je daar bijvoorbeeld als premier – als boegbeeld – over moeten zwijgen?
Een ander voorbeeld. Stel dat het lijkt dat er steeds meer TBS’ers ontsnappen. Omdat de media (zo bleek in 2005) ondanks een afname van TBS-ontsnappingen meegaan in de hype en er daardoor een maatschappelijke onrust ontstaat. Is het dan logisch dat je je stil houdt, omdat je weet dat de realiteit complexer is? Nee.
Al is het alleen maar om een signaal uit zenden naar die gasten: dat we ze niet moeten. Libiërs demonstreerden bijvoorbeeld vrijwel direct na de gewelddadige bestorming van de Amerikaanse ambassade tegen de bestorming. De foto’s waarop te zien was dat moslims excuses aanboden aan Amerikanen, zijn hartverwarmend, en blijkbaar nodig.
Aandachtsjunkies?
De reden dat deze gasten het nieuws domineren mag geen verrassing zijn. We voeden ze, en geven ze een bestaansrecht. Dat zeggen ze namelijk zelf. Trouw kopte ‘We provoceren omdat aandacht te krijgen’. Beter was: ‘We provoceren, juist omdat we aandacht krijgen’. En niet alleen dat. Men wil ook weten hoe het ‘gevaar’ eruit ziet. Nico Dijkshoorn beschreef het niet zo lang geleden treffend: “Het Kwaad heeft, voor in ieder geval een paar weken, weer een nieuw gezicht. Dat is fijn. Dat willen Nederlanders. Ze willen waar ze zo bang voor zijn uit kunnen tekenen. De angst is vaak te abstract. Het helpt enorm als we daar een gezicht bij zien.”
Het kapen van een religie
Maar kapen ze daarmee ook een religie, zoals Samira Bouchibti in de Volkskrant schreef? Nee, natuurlijk niet. In Amsterdam demonstreerden 50 man, waarvan niet zeker is hoeveel uit Nederland afkomstig. In Beiroet waren het er 300 op een bevolking van 4.500.000 (0,007%). In Egypte 1000 op een bevolking van 90 miljoen inwoners (0,001%). En in de rest van de wereld waren de verhoudingen vergelijkbaar. Als je daar een wetenschappelijke analyse op zou toepassen, dan zou de logische conclusie zijn: moslims negeren provocaties.
Beter is de vraag: kapen deze gekkies de zichtbaarheid van moslims? Absoluut. En belangrijker dan de media overal de schuld van te geven is: hoe kun je daar invloed op uitoefenen?
Laat je geen etiket opplakken
Afgelopen zaterdag werd de Kosmopolis tentoonstelling ‘Rue du Maroc’ officieel door burgemeester Aboutaleb geopend. Ik heb samen met topfotograaf Otto Snoek en kunstenaar Aziz Bekkaoui portretten gemaakt van 14 succesvolle kosmopolitische Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Positief nieuws over tweede generatie Marokkanen die zich geen etiket laten opplakken en die hun vleugels uitslaan om de wereld te verkennen. Het was een verademing om daar aan mee te werken. Ik merk dat ik na 15 jaar islamdebat snak naar positief nieuws. Ook de media gelukkig, zowel NRC, Trouw als de Telegraaf besteedden er aandacht aan.
Onkruid vergaat niet, maar moet je wel blijven bestrijden
Aboutaleb had het in zijn openingstoespraak over de rozen van de maatschappij die een podium verdienen. Hij had het ook over het onkruid, dat een podium gijzelt en het aangezicht beïnvloedt: ‘De rozen verdienen het om gezien te worden, om verzorgd te worden, om gekoesterd te worden. Maar dat kan alleen als je ook daadkrachtig optreed tegen het onkruid.’
Al met al is het is een plicht om zichtbaar te zijn, om je uit te spreken, om je mening te verkondigen. Dat kan op verschillende manieren. Door geweld te veroordelen of je juist hard te maken voor positief nieuws. Want als jij dat niet doet, dan doen zij dat wel. Die Sharia4Holland-types, maar ook al die andere bashers die welig tieren bij negatief nieuws over moslims.
Laat je stem niet kapen, door niemand niet.
Volg Abdelkarim El-Fassi ook op Twitter

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!