De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het gezag van de regering komt onder vuur. Wat zegde daarover Churchill aan het begin van die andere oorlog?

donderdag 25 februari 2021 19:24
Spread the love

Vandaag staat de regering De Croo onder druk van de onbuigzaamheid van de bevolking gebaseerd op de vele en langdurige anti-corona maatregelen; bovendien is deze week de spanning groot over wat er moet gebeuren met de lonen; is er ruimte voor een stijging ervan, zeker in sectoren waar zeer goed geboerd is? Of moet alles bij het oude blijven? Het is de vraag of de tien partijen elkaar gaan blijven vasthouden en vinden rond dit taaie en veelbetekenende thema.

Bij het begin van de strijd tegen Hitler-Duitsland was Engeland zwaar gehandicapt: vijftien jaar hadden toppolitici niet willen luisteren naar de waarschuwingen en analyses van Winston Churchill. Hij was een politieke paria geweest. Tot de invallen van de Duitse legers in Tsjechoslovakije, Polen en spoedig in Nederland, ons land en Frankrijk, iedereen brutaal de ogen openden. Churchill werd gevraagd de nieuwe regering te leiden. Hij aanvaardde op vijfenzestig jaar de eerste keer de functie van Eerste Minister (Prime Minister); daaraan voegde hij de nieuwe ministerpost van Ministery of War toe. Meteen was hij daadkrachtig en eloquent in het verzamelen van alle beschikbare krachten. Sommigen wilden om evidente redenen een publiek proces voor de nalatige leiders uit het verleden. Met name had Engeland onvoldoende divisies troepen klaar om op Frans grondgebied het machtige Duitse leger te weerstaan. Drie divisies in plaats van de nodige veertien. Frankrijk, dat onder de eerbiedwaardige maar oude Maarschalk Pétain koos voor een wapenstilstand met Duitsland en een opdeling van het land, was daarom teleurgesteld in juni 1940, het Engelse volk eveneens. Het antwoord van de grote staatsman en schrijver was:

“We have to think of the future, not of the past!”

 

Luister. Ik citeer uit de toespraak gehouden voor het parlement op 18 juni.

“Sommigen willen een proces aandoen aan die verantwoordelijk voor het behartigen van onze zaken.

[Ik meen overigens dat de huidige generatie, de Greta’s en de Anuna’s, dit met goed recht ook konden eisen voor het malgoverno wat de ecologische component van de economie en de zorg voor het aardse biosfeer-substraat voor de toekomst betreft!]

“This would be  a floolish and pernicious process. There are too many in it. Let each man search his conscience and search his speeches. I frequently search mine. Of this I am quite sure, that if we open a quarrel between the past and the present, we shall find that we have lost the future.

Therefore I cannot accept the drawing of any distinctions between members of the present Government. It was formed at a moment of crisis in order to unite all the parties and all sections of opinion. It has received the almost unanimous support of both Houses of Parliament. Its members are going to stand together, and, subject to the autority of the House of Commons, we are going to govern the country and fight the war” (!).

“It is absolutely neccesary at a time lik this that every Minister who tries each day to do his duty shall be respected, and their subordinates must know that their chiefs are not threatened men, men who are here today and gone tomorrow, but that their directions must be punctually and faithfully obeyed. Without this concentrated power we cannot face what lies before us.”

 

Misschien moet ik deze woorden maar eens aan het kabinet van de Eerste Minister doorspelen ter inspiratie. Voor ons, burgers, lijken ze ook boeiend en gloeiend actueel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!