De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het effect van een nucleaire basis op de ecologie

Het effect van een nucleaire basis op de ecologie

dinsdag 23 februari 2010 16:48
Spread the love

Doctoraatstudenten van de Universiteit Antwerpen (D.I.Y.) voerden zeer recentelijk *onderzoek naar de effecten van de aanwezigheid van kernwapens op bodemverontreiniging en biodiversiteit. In samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Wageningen (Nederland) werden bodemstalen verzameld en verschillende parameters gemeten. Langsheen een transect van meer dan 15 km in het verlengde van de landingsbaan van de nucleaire basis Kleine Brogel werden plots uitgezet op 11 verschillende locaties. Er werden stalen genomen van de bovengrondse vegetatie, van de bodem tot op een diepte van 15 cm, straling werd gemeten en de biodiversiteit werd ingeschat volgens de methode van Shannon-Wiener.

Als we de eerste grafiek bekijken zien we duidelijk dat de straling veel hoger is in de nabijheid van de basis. Deze waarden overschrijden de Europese norm. De straling neemt echter zeer snel af met de afstand tot de basis en is gelijk aan de achtergrond waarde (120 Bq) vanaf een afstand van 800 m.

De gehalten aan Cd in de bodem zijn ook significant groter indien dichter bij de basis. Het is opmerkelijk dat de concentraties een maximum vertonen op een afstand van 1,2 km en naar de basis toe weer afnemen. Het is mogelijk dat de hoeveelheid kerosine (brandstof die Cd bevat) die een F16 uitstoot bij het landen groter is op een afstand van 1 km van de landingsbaan t.o.v zeer kort nabij het landen.

De biodiversiteit neemt af naar de basis toe. We zien duidelijk een dalende biodiversiteit vanaf een afstand van 5 km van de nucleaire basis.

Besluit. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van nucleaire wapens een significant negatieve invloed heeft op de ecologie in de directe omgeving van de basis. Vermist we te horen kregen dat al het nucleaire materiaal in de nabije toekomst zal verdwijnen, kunnen we het onderzoek herhalen zonder nucleaire straling als ultieme bewijs.

*Alle resultaten uit dit onderzoek zijn fictief.

take down
the paywall
steun ons nu!