De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Herdenking Fenruaristaking/Eerbetoon aan de moedige stakers van 1941/Strijdbaarheid nu!

Herdenking Fenruaristaking/Eerbetoon aan de moedige stakers van 1941/Strijdbaarheid nu!

donderdag 26 februari 2015 03:55
Spread the love

HERDENKING FEBRUARISTAKING /

EERBETOON AAN DE MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

HULDE AAN DE FEBRUARISTAKERS!

RESPECT VOOR DIEGENEN, DIE ZICH IN DEZE TIJD VERZETTEN TEGEN
DISCRIMINATIE EN UITSLUITING!

CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT! STAAKT! STAAKT!


PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !
De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K
Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

http://www.go2war2.nl/artikel/1378/Manifest-Feb…

Na al die 71 jaren is dit Manifest, dat een moedige staking tegen de nazi terreur en de
Jodenvervolgingen aankondigde, nog steeds indrukwekkend en heeft aan actualiteit nog niets ingeboet [1]

Het is van groot belang, dat jaarlijks de moedige door de toenmalige CPN Communistische Partij Nederland georganiseerde Februaristaking  in bezet Nederland blijvend wordt herdacht
Grote waardering voor iedereen, die toen de moed had om te staken en zijn leven in de waagschaal te stellen voor vervolgde medemensen

Herdenking van de door de nazi’s omgebrachte Joden, zigeuners, homo’s, Jehova Getuigen en andere vervolgden

WAAKZAAMHEID

De kernwoorden van het Comite Herdenking Februaristaking 2015

zijn:


”In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen: niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.” ¨(2)

…………..

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

http://www.februaristaking.nl/

Even terug naar het beginDe Februaristaking
DE FEBRUARISTAKING TOENSTAAKT! STAAKT! STAAKT!VOORSPEL
Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maarzeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [3], waarbij denazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA,de paramilitaire knokploeg  van de pro Duitse NSB. [4]Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg zein elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers,het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´op te hangen. (5)Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooralcommunisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op. (6), diede strijd met deze gangsters aangingen.Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot,om het leven kwam. (7)
Deze dood greep de Duitse bezetter aan om de anti Joodse maatregelente intensiveren.De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetischvan de buitenwereld afgesloten [8] (een dagna de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en doorhen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbijKoot om het leven kwam) en onder druk van de bezetterwerd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuilewerk van de bezetter moest opknappen. (9)Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingen gedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werdende eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [10]Dit was voor de bezettter aanleiding, de mensenjacht te beginnen.De mensenjacht begon.Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onderde Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannenwerden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausenwerden gedeporteerd. [11]
FEBRUARISTAKINGSTAAKT! STAAKT! STAAKT!DE MAAT VOL
En toen was de maat vol!De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [CommunistischePartij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, dietoch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] numassaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen. Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.
Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, watwerd ondersteund door mede initiatiefnemers tot destaking,  de verzetsmannen  Piet Nak en Dirk van Nimwegen.[12]Massale steun kreeg deze staking, die begon met het OpenbaarVervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [13]Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsenHilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), BussumWeespMuiden en de stad Utrecht.[14]
Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerden een aantal geexecuteerd. [15]Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluitingvan mensen op grond van hun afkomst.  
TERUG NAAR HET HEDENDE LESSEN VAN NU
Het Comite Herdenking Februaristaking 2015 merkt op
””In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen: niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.”
En dat is maar al te waar.Racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegenvluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,neemt hand over hand toe.En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of in het geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.En dan was er nog uit de koker van de VVD eeninitiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan dekomst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaardenzouden worden gesteld. [18] Terwijl zij als deel van het Koninkrijkder Nederlanden dezelfde rechten hebben als andereNederlanders.Pure discriminatie dus.Gelukkig stuitte dit initiatief op veel verzet in de Kamer. [19]Maar het feit, dat een fractielid van een reguliere Nederlandsepartij met een dergelijk wetsvoorstel kwam, is algevaarlijk genoeg.Dat er in het Nederlandse Parlement een ‘debat”is gehouden over het ”Marokkanenprobleem” [20],  isniet alleen racistisch, maar een klap in het gezicht vanalles waarvoor de Februaristakers hebben gestreden.

EPILOOG
Neen, discriminerende regeringsmaatregelen zijn noggeen allochtonenvervolging, etnische profilering [21]  isnog geen Mensenjacht. Een extreem-rechtse partij maakt nog geen politiestaat.
Maar het gevaar zit em in het steeds meer opschuivenvan grenzen, het salonfahig maken van racisme.Dat er geen maatschappelijke protesten zijn,als in de Tweede Kamer wordt gezegd, dat ”deNederlandse eigenheid via immigratie en de baarmoederom zeep worden geholpen.. [22]Dat is onversneden nazi taal.Dat is gevaarlijk.Levensgevaarlijk.
En daarom is juist nu de Februaristaking-herdenking zo belangrijk.
Om de moedige verzetsmensen van toen te eren.Maar vooral ook om de link door te trekkennaar deze tijd.
De betekenis van de herdenking schuilt  in de waakzaamheid voor heden en toekomst, 
waarbij opnieuw bevolkingsgroepen over een kam worden geschoren.
Uit het verleden wordt geleerd, hoe levensgevaarlijk de gevolgen kunnen zijn.
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT!
Astrid Essed
NOTEN
(1)

 PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/DE DUISTERNIS VAN RACISME EN ISLAMOFOBIEKENT GEEN GRENZENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/pvv-wil-nu-alle-moskeeen-sluitende-duisternis-van-islamofobie-en-racisme-kent-geen-einde/

VOLKSKRANT

PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN

26 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-wil-nu-alle-nederlandse-moskeeen-sluiten~a3798808/

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

NIEUWS.NL

HISTORICUS ZIET PARALLEL PVV EN NAZIPROPAGANDA

26 JULI 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130726/Historicus-ziet-parallel-PVV–en-nazipropaganda

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

WILDERS

27 JULI 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

RACISME IN NEDERLANDPVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/

(2)
COMITE HERDENKING FEBRUARISTAKINGOPROEP 2015
http://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2015/

OPROEP

Ons comité en de Gemeente Amsterdam hebben de volgende oproep uitgegeven:

“Op woensdag 25 februari 2015 vindt de herdenking plaats van de Februaristaking. Een actie in 1941 die een inspiratiebron werd voor verzet en medemenselijkheid. Vele tienduizenden burgers legden uit solidariteit met de vervolgde Joodse bevolking het werk neer in Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp. De Februaristaking in 1941 geldt als een internationaal erkend – massaal en openlijk – protest tegen de Jodenvervolging in bezet  Europa. Uit bewondering hiervoor schonk Koningin Wilhelmina na de oorlog Amsterdam het devies: “heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Die erkenning en dat eerbewijs mogen ons nog steeds met trots vervullen. In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen: niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
Wij roepen u op om woensdag 25 februari op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam aanwezig te zijn bij de herdenking van de Februaristaking en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

http://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2015/

[3]

ANTI-JOODSE MAATREGELEN IN NEDERLAND VANAF 1940
GO2 WAR.NL
http://www.go2war2.nl/artikel/1938/Anti-Joodse-maatregelen-in-Nederland-vanaf-1940.htm

JODENVERVOLGING IN NEDERLAND:OVERZICHT 1940-1945VERZETSMUSEUM
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,jodenvervolging/overzicht_1940_1945

[4]
WIKIPEDIAWEERBAARHEIDSAFDELING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling

(5)

´´De WA trachtte caféhouders die niet van zins waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ‘Voor Joden verboden’ of ‘Joden niet gewenscht’, te bewegen deze borden wél op te hangen.´´
WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/AANLEIDING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot

BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(6)
WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/AANLEIDING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot
BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(7)

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/AANLEIDING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot
BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

WIKIPEDIAHENDRIK KOOT
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koot

(8)

´´Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9 februari en de dood van Koot liet Hans Böhmcker (vertegenwoordiger van Reichskommissar Seyss-Inquart in Amsterdam) op 12 februari om zes uur in de ochtend de Jodenbuurt volledig afsluiten. ´´
WIKIPEDIAFEBRUARISTAKINGIJSSALON KOCO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#IJssalon_Koco

BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking
(9)
WIKIPEDIAJOODSE RAAD
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad

NPS-DE OORLOG-DOSSIERS-JOODSE RAAD
http://deoorlog.nps.nl/page/dossiers/780394/Joodse+Raad?afl=5

[10]
WIKIPEDIAFEBRUARISTAKINGIJSSALON KOCO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#IJssalon_Koco

BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(11)

VERZETSMUSEUMFEBRUARISTAKING
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking

”Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurtrazzia‘s plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en – naar later bleek – naar het concentratiekamp Mauthausenafgevoerd.”

WIKIPEDIARAZZIA IN DE JODENBUURT
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Razzia_in_de_Jodenbuurt

BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

´´De Duitse bezetter vond in de onrust die rondom de rellen en Koot’s dood ontstond voldoende aanleiding om de eerste grote razzia’s onder de Joodse bevolking te houden, o.a. op het Jonas Daniël Meijerplein, op 22 en 23 februari 1941.´´

WIKIPEDIAHENDRIK KOOT
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koot

[12]

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/STAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Staking

BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

VERZETSMUSEUMFEBRUARISTAKING
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking

DE GROENE AMSTERDAMMERVERZETSMAN EN DWARSLIGGERPROFIEL: PIET NAKMAX ARIAN13 MEI 2000
http://www.groene.nl/artikel/profiel-piet-nak

WIKIPEDIAPIET NAK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Nak

WIKIPEDIAWILLEM KRAAN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Kraan

[13]

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

VERZETSMUSEUMFEBRUARISTAKING
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking

[14]

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[15]

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/VERVOLGING CPN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Vervolging_CPN

BRON

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking
[16]
NOSANNE FRANK STICHTINGWILDERS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008
http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html
[17]

WET WOONLANDBEGINSEL
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031555/geldigheidsdatum_29-08-2013

REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013
http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken

NU.NLASSCHER ZEGT UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO OP8 OCTOBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3898498/asscher-zegt-uitkeringsverdrag-met-marokko-op.html

WILDERS WINT WEDEROMPETER STORM11 JUNI 2014
http://www.ravotr.nl/2014/06/11/wilders-wint-wederom/

[18]

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

  • -het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
  • -het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
  • -het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • -in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
  • -geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;
  • -in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAOEN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND”ANTILLIANENWET” GENOEMD]
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33325_initiatiefvoorstel_bosman

[19]

NOSKAMER KRAAKT ANTILLIANENWET12 MAART 2014
http://nos.nl/artikel/622251-kamer-kraakt-antillianenwet.html

NIEUWS.NLGEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD12 MAART 2014
http://nieuws.nl/algemeen/20140312/geen-meerderheid-voor-antillianenwet-vvd/

[20]

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

REPUBLIEK ALLOCHTONIE. EEN GENANTE VERTONING

MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/een-genante-vertoning

PVV

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

NOS

 ”MAROKKANENDEBAT” IN DE NACHT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492248-marokkanendebat-in-de-nacht.html

[21]

AMNESTY INTERNATIONAL

DOSSIER: ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

AMNESTY INTERNATIONAL

GELIJKHEID ONDER DRUK

DE IMPACT VAN ETNISCH PROFILEREN

NOVEMBER 2013

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf

AMNESTY INTERNATIONAL

PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR MENSENRECHTEN – Etnisch profileren onderkennen en aanpakken

OCTOBER 2013

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

[22]

“De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen.”

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!