De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Herdenking 4 mei/Eenzijdig en hypocriet

Herdenking 4 mei/Eenzijdig en hypocriet

zaterdag 4 mei 2013 06:32
Spread the love

  

 

HERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIET Zie ook http://www.astridessed.nl/herdenking-4-meieenzijdig-en-hypocriet/   Geachte Redactie en lezers, ”Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minutenstilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijnomgekomen of vermoord.Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituatiesen bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”  http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herdenking Aldus te lezen op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat dejaarlijkse dodenherdenking organiseert. Bij deze dodenherdenking passen enkele kanttekeningen:
Begrijpt u mij niet verkeerd: 

Ik vind het van het grootste belang, dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, met name de slachtoffers van de holocaust [Joden, zigeuners, homosexuelen,Jehova Getuigen etc] en andere concentratiekampslachtoffers, de burgerslachtoffers van bombardementen, verzetsslachtoffers en anderen jaarlijks herdacht worden.

Hoewel het de laatste jaren enigszins verbeterd is, valt mij trouwens opde relatief geringe aandacht voor ”allochtonen’, die eveneens hun leven in het verzet hebben gegeven, zoals de Surinaamse onafhankelijkheidsstrijder en verzetsman A De Kom, die in het Nederlandse verzet heeft gezeten en is overleden in het concentratiekamp Neuengamme [1]  en de Marokkaanse soldaten, die hun leven hebben gelaten in de Tweede WereldoorlogZeker negentien van hen zijn gesneuveld in Zeeland, voor de vrijheid van Nederland. [2] 

Bij dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen als de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog kan niet genoeg worden stilgestaan, niet alleen in de vorm van een herdenking in het verleden, maar vooral ook waarschuwing voor de toekomst. Want die waarschuwing voor de toekomst, anders gezegd”Never again” is van levensbelang.

Hetzes tegen moslims, ”niet westerse” allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers,Polen, Bulgaren en anderen, zoals die vooral gevoerd wordt door de extreem-rechtsePVV van Wilders [3], maar ook steeds meer wordt overgenomen doormainstream politieke partijen [4], moeten met alle legale middelen krachtigbestreden worden.Ze zijn een gevaar voor de rechtsstaat, die Nederland claimt te zijnen een bedreiging voor zowel allochtonen als autochtonen. Niemand minder dan rabbijn Soetendorp, die immers vanuit zijn Joodse achtergrond de gevolgen van vervolging maar al te goed kent, heeft ervoor gewaarschuwd, dat de hedendaagse anti-Islamstemming in Nederland en andere Europese landen vergelijkbaar is met het opkomende anti-semitisme in Duitsland in de dertiger jaren.

De politiek-historische omstandigheden zijn nu anders dan toen, maar hoe dichtbij de realiteit van het neo nazisme kan komen zien we aan de griezeligeontwikkelingen in Griekenland, waar de neo nazistische Gouden Dageraaddood en verderf zaait onder vluchtelingen en migranten [5] Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt voor het zich door heel Europa verspreidende racisme [6]
Ik ben dus een warme voorstander van de 4 mei herdenking Maar waar ik bezwaar tegen heb is het eenzijdige en hypocriete karakter ervan.
 

A EENZIJDIG BURGESLACHTOFFERS ZIJN BURGERSLACHTOFFERS/AAN WELKE KANTOOK “Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives”  
Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht  http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm Een van de grondregels van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, 
dat alle conflictspartijen te allen tijde onderscheid dienen te maken tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers] 

Hoewel deze mensenrechtenverdragen [zie de Conventies van Geneve van 1949] pas na de Tweede Wereldoorlog [vanaf nu te noemen WO II] in het leven zijn geroepen en er voor die tijd slechts  rechtsverdragen waren over de behandeling van krijgsgevangenen, was het ook voor die tijd een ongeschreven wet, dat burgers zoveel mogelijk zouden worden ontzien 

Het is iedereen bekend, dat hiervan in WO II geen sprake is geweest, gezien zowel de Duitse bombardementen op geallieerde steden en Geallieerde bombardementen op Duitse steden Wanneer dodenherdenking echt wil vertrekken vanuit algemeen humanitaire principes,zouden dus niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse burgerslachtoffers vanluchtbombardementen moeten worden herdacht.Want volgens internationaaltechtelijke principes, zijn alle militaire aanval op burgersoorlogsmisdaden, ongeacht de conflictspartij. En dan heb ik nog niet eens gerefereerd aan een van de ernstigste oorlogsmisdaden ooit, de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven zijn gekomen en nog decennia later mismaakte kinderen werden geboren [7]  Volgens het Statuut van Rome [basis voor het Internationaal strafhof] zijn dieatoomaanvallen misdaden tegen de menselijkheid [8]
Hieruit vloeit dus direct voort, dat ik geen voorstander ben van herdenking vanDuitse soldaten, zoals men dat in Vorden wilde doen [9]Een ”gebaar van verzoening” is hier misplaatst. De Duitse soldaten [ook degenen, die geen nazi’s waren] waren tenslottebezetters en hun herdenking zou een klap in het gezicht zijn van alleslachtoffers van de Duitse bezetting, met name de vervolgde Joden en zigeuners.Ik deel dus het bezwaar van de Joodse gemeenschap helemaal 

B  KOLONIALISME:HERDENKING MILITAIRE SLACHTOFFERS POLITIONELE ACTIES ”NEDERLANDS” INDIE, EEN GOTSPE:  ”Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minutenstilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijnomgekomen of vermoord.Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituatiesen bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”  http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herdenking Toppunt van gotspe is de herdenking van de Nederlandse militaire slachtoffers in de politionele acties tegen de onafhankelijkheidsbeweging in het toenmalige ”Nederlands’ Indie [dat in 1948 onafhankelijk werd]

Let wel:  Deze militairen zijn gevallen in de strijd voor het behoud van een kolonie, eenverkapte eeuwenlange Nederlandse bezetting en uitbuiting.De hypocrisie ten top!

Nog afgezien van het onavcceptabele karakter van een koloniale ”strafexpeditie”, zeker in een tijd van opkomende dekolonisatie, was het met name ongerijmd, dat de Nederlandse autoriteiten, nadat Nederland zelf slachtoffer van een bezetting geweest was, vervolgens de nogmaals eeuwenlange bezetting van een kolonie in stand trachtte te houden.

Bovendien zijn tijdens deze politionele acties [10], waarbij overigens aan beide zijden mensenrechtenschendingen werden gepleegd, aan Nederlandse kant een groot aantal oorlogsmisdaden gepleegd, waaronder het platbranden van dorpen, buitengerechtelijke executies en mishandeling van gevangenen 

Hiervoor zijn 42 vonnissen tegen militairen geveld [11]
Echter geen enkele officier is ooit veroordeeld en al evenmin de beruchte commandant Westerling [12] AFGHANISTAN EN IRAK Maar de gotspe gaat door.Ook de gesneuvelde Nederlandse militairen in de ”oorlogssituaties” Iraken Afghanistan worden bij de 4 mei herdenking herdacht.Net als in geval van de politionele acties is dit de wereldop zijn kop.Niet alleen is ]was] de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak/Afghanistan een ondersteuning van de Amerikaanse bezetting [13],bovendien hebben Nederlandse militairen zich zowel in Irak als Afghanistan schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. [14] Dan toch deze ”veteranen” herdenken is op een weerzinwekkende maniermeten met twee maten.Kennelijk wordt er minder zwaar getild aan de bezetting van Indonesiers,Afghanen en Irakezen dan aan die van Nederlanders………… Bij de herdenking worden meegenomen al de Nederlandse militairen,die gesneuveld zijn in ”oorlogshandelingen” na de Tweede WereldoorlogZie website herdenking

EPILOOG:

De 4 mei herdenking blijft van groot belang, alsherdenking van de WO II slachtoffers en als waarschuwing naar heden/toekomst.Maar dan moeten wel, naast de concentratiekamp en verzetsslachtoffers,ALLE burgerslachtoffers worden herdacht, ook de Duitse en Japanse.Herdenking van Duitse soldaten, die deel uitmaakten van hetbezettingsapparaat, is gotspe.Evenals Nederlandse militairen, die deelnamen aan eenbloedige koloniale oorlog en bezettingen van Afghanistan en Irak. Vrijheid is voor iedereenNiet alleen voor NederlandersOok voor Indonesiers, Afghanen, Irakezen en alle andere volkeren.. Pas dan kan Dodenherdenking op een waardige manier wordenherdacht.  Vriendelijke groetenAstrid Essed

[1]  BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN HET SOCIALISMEEN DE ARBEIDERSBEWEGING IN NEDERLANDCORNELS ANTON DE KOM http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kom.html

[2]  ”Marokkaanse soldaten in Zeeland?! 
In Kapelle (Zeeland) zijn 19 graven van gesneuvelde Marokkaanse soldaten, die deelnamen aan de strijd voor een vrij Europa.” VERZETSMUSEUM AMSTERDAM http://www.verzetsmuseum.org/kinderen/nl/voorkant/inval,meer_weten/marokkanen

[3] NOSANNE FRANK STICHTINGWILDERS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008 http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders 

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636  [4] MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat-2/  [5] DUITSLAND DESTIJDS, GRIEKENLAND VANDAAG DE DAG….ENMORGEN?PETER STORM13 NOVEMBER 2012 http://www.ravotr.nl/2012/11/13/duitsland-destijd-griekenland-vandaag-de-dag-en-morgen/ HUMAN RIGHTS WATCHHATE ON THE STREETSXENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE10 JULI 2012 http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0  [6] HUMAN RIGHTS WATCHDIVIDED WE FALL: INTOLERANCE IN EUROPE PUTSRIGHTS AT RISK14 FEBRUARI 2013 http://www.hrw.org/news/2013/02/14/divided-we-fall-intolerance-europe-puts-rights-risk 

[7] VREDESMUSEUMHIROSHIMA EN NAGASAKI: WAARSCHUWING VOOR DE TOEKOMST http://www.vredesmuseum.nl/info/hiros.html  [8] ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf  [9] ELSEVIERVORDEN ZIET AF VAN HERDENKING DUITSE SOLDATEN OP4 MEI2 MEI 2013 http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/Vorden-ziet-af-van-herdenking-Duitse-soldaten-op-4-mei-1245869W/

[10]  WIKIPEDIAPOLITIONELE ACTIES http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties  [11] WIKIPEDIAZUID-CELEBES AFFAIRE http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties#Zuid-Celebes-affaire ORIGINELE BRON: WIKIPEDIAPOLITIONELE ACTIES http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties  WIKIPEDIABLOEDBAD VAN RAGAWEDE http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede  [12] WIKIPEDIAKAPITEIN WESTERLING http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Westerling  [13] UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGINGASTRID ESSEDOCTOBER 2010 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808  [14] UITPERS.BENEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHTASTRID ESSEDMAART 2008 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943  UITPERSNEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAKASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2007 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!