De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grieks parlement stemt in met noodpakket/Tsipras moreel failliet/Strijd gaat door

Grieks parlement stemt in met noodpakket/Tsipras moreel failliet/Strijd gaat door

donderdag 16 juli 2015 15:28
Spread the love

GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET NOODPAKKET/TSIPRAS MOREEL FAILLIET/STRIJD GAAT DOOR

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/grieks-parlement-stemt-in-met-noodpakkettsipras-moreel-faillietstrijd-gaat-door/

“When you write about Tsipras, make sure that you say he is a traitor. All the other politicians, the ones that came before him – we knew what they were like. We really thought he was different.”

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/14/greeks-alexis-tsipras-traitor-eurozone

Wat te verwachten was, is gebeurd.Het misdadige EU diktaat van 12 juli is door het Griekseparlement gejaagd. [1]Hoofdpersoon in deze legalisering van de socialeslachtpartij van het Griekse volk  is Tsipras, de Syrizaleider, die wel even een einde zou makenaan het wurgende EU/Trojka bezuinigingsdiktaat, datGriekenland de afgelopen 5 jaren heeft geteisterd [2]en in zijn regeringsverklaring zei, dat economie ervoor de mensen is, en niet andersom. [3]
Bittere ironie is, dat Tsipras, na gebackt te zijn doorhet Griekse volk met een OXI stem, deze bij de onderhandelingenin Brussel niet heeft verzilverd, maar zich heeft laten intimiderentot de ergste EU bezuinigings en koloniseringsronde, dieer ooit geweest is, erger dan onder alle door hem zo felbekritiseerde Griekse regeringen. [4]
Hij probeert zijn deal met de Merkel/EU groep met mooie praatjes te verdedigen [5] [waaroverzometeen meer], zaak is, dat hij de OXI stem, zijn eigen idealenen vooral: het noodlijdende Griekse volk, heeft verraden.

STEMMEN VOOR KOLONISATIE EN SOCIALE ONDERDRUKKING
SOCIALE ONDERDRUKKING:
Laten we eens kijken waartegende heren en dames parlementariersJA hebben gezegdEn for the record, dit is erger dan het plan, dat met OXIwas afgewezen:
BTW op eerste levensmiddelen, te weten 13 procent. [6]Dat is niet alleen hoog voor een noodlijdende bevolking,het is sowieso hoog.Om een voorbeeld te noemen, in een relatief welvaartsland als Nederland is het BTW tarief op eerste levensmiddelen 6 procenten het ziet ernaar uit, dat dat ook zo blijft. [7]Dan is het ronduit inhumaan met BTW van 13 procent inde Griekse situatie te komen aanzetten.
Verder:Privatiseringen en liberalisering van de arbeidsmarkt.
In de EU/Trojka’s eigen woorden
“on labour markets, undertake rigorous reviews and modernisation of collective bargaining, industrial action and, in line with the relevant EU directive and best practice, collective dismissals, along the timetable and the approach agreed with the Institutions. On the basis of these reviews, labour market policies should be aligned with international and European best practices, and should not involve a return to past policy settings which are not compatible with the goals of promoting sustainable and inclusive growth;” [8]

In niet economisch taalgebruik betekent dit het aan bandenleggen van het stakingsrecht en het aan de ketting leggenvan collectieve arbeidsvoorzieningen, een ramp in een landwaar de lonen al enorm gedaald zijn. [9]

NEO KOLONIALISME
Het verregaandst is nog de aantasting van de Grieksesoevereiniteit:
Alle ontwerp wetten over ”relevante”onderwerpen eerst aan de Trojka [de instellingen]worden voorgelegd, alvorens ze naar het parlement gaan.
Lees mee
“to fully normalize working methods with the Institutions [= de Trojka] (…) The government needs to consult and agree with the Institutions on all draft legislation in relevant areas with adequate time before submitting it for public consultation or to Parliament.” [10]
Hier wordt niet eens verhuld, maar openlijk de Grieksesoevereiniteit de nek omgedraaid, door in te grijpen inhet proces van de wetgeving.Hiermee is Griekenland niet meer dan een kolonie vande EU geworden.
Gruwelijk interessant is, dat iedereen nu van dichtbij kanzien, hoe Europese machtige landen, de EU/financiele instellingen in de Derde Wereld te werk gaan. [11]
Nog een verregaande interventie: de verplichte onderbrenging van een aantal Staatseigendommenin een fonds.Ze gaan [en dat bepaalt de Trojka BV] in de verkoop en die50 miljard, die dat oplevert, wordt [beslissing van EU Trojka]als volgt ”verdeeld”25 miljard naar de noodlijdende Griekse banken.12,5 miljard afbetaling schulden12,5 miljard [minderheid dus] mag de Griekse Staatzelf over beschikken. [12]

TSIPRAS/EUWAT GING ER FUNDAMENTEEL MIS
Er is veel te zeggen over het verloop van die vijf maanden onderhandelingen met de EU bonzen, maar dat laat ikvoor wat het is.Volgens mij was de belangrijkste onderhandelingszwakheidvan Tsipras, dat hij doof en blind was voor de realiteitvan een mogelijke Grexit [vertrek uit de eurozone] en bijnaobsessief bleef vasthouden aan het verbond met de EU.Daardoor heeft hij onvoldoende politieke en economischeplannen uitgewerkt en consequenties vooruitgedachtvoor het geval het zover zou moeten komen.En dus konden extremist en hardliner Schauble [ministervan Financien van Germania] en consorten hem overdonderen metde chantage:Grexit of onderwerping. [13]Zoals Tsipras zelf zei”Ik had geen plan B” [14]Een cruciale fout.

TSIPRAS GOEDPRATEN VAN  DEZE DEAL FROM HELL

Zijn goedpraten van zijn instemming met het EUaccoord, dat grote ellende over het Grieksevolk zal brengen, is grotesk:Het zou anders [bij een Grexit] nog erger geweest zijn,   ”vooral voorde armen” [15]In dit verband de armen erbij halen, is the joke of the yearen een zich onttrekken aan zijn politieke verantwoordelijkheid:Wat hij het Griekse volk beloofd had en op grond de mensen hem ooit  gekozen hebben.Mensen, die zich dan ook terecht verraden voelen. [16]
En los daarvan, zou het wel zoveel erger geworden zijn?
Niemand weet de precieze gevolgen van een Grexit, behalvede directe, nadelige [instorting van de banken, hoge inflatie, lagelonen].
Maar het kan ook positiever uitwerken dan gedacht:Ontworsteling aan de wurggreep van de EU, wat ook goed isvoor het moreel, eensgezinde geest, ”samen het land op te bouwen”,Griekenland kan zijn lot dan weer in eigen handen nemenen uitkijken naar andere crediteuren [Rusland/China], dieer uit eigenbelang voordeel bij zouden hebben, Griekenlandonder gunstigere leenvoorwaarden aan zich te binden. [17]
Nu heeft hij alle geloofwaardigheid verloren, met noghet gevaar, dat de mensen, verbitterd, zich kerennaar het gevaarlijke neo nazistische Gouden Dageraad,dat zal inspelen op de ”Griekse vernedering”, zoalsHitler dat ooit deed met het Verdrag van Versailles. [18]

ONDERTUSSEN, IN HET PARLEMENT
Ook is het voor hem in het parlement een afgang geweest.Maar liefst 32 van zijn eigen partijgenoten stemden tegen,6 onthielden zich van stemming, de door Tsipras ontslagenminister van Financien Varoufakis stemde tegen en ookde zittende minister van Energie, Lafazanis, stemde tegen. [19]Niet alleen een blamage en vertrouwensbreuk binnen zijneigen partij, maar daardoor raakt Tsipraszijn meerderheid kwijt en kan hij nog alleen regeren met deoppositie. [20]
BUITEN HET PARLEMENT/DEMONSTRATIESTEGEN BEZUINIGINGEN
En voor Tsipras en zijn Syriza partij nog wel het pijnlijkst.Buiten het parlement waren demonstraties tegen dezedraconische bezuinigingen, met daaronder hoogstwaarschijnlijk demonstranten met wie Tsipras en co vroeger samen haddengedemonstreerd. [21]Toen zij nog tegen de bezuinigingen waren, die zij nugaan uitvoeren.
Surrealistisch.

TSIPRAS AF/STRIJD GAAT DOOR
Maar, zoals activist en schrijver Peter Storm zo terechtopmerkte:Griekenland heeft niet gecapituleerd, de Griekse regeringheeft dat gedaan. [22]En de strijd tegen deze moordende bezuiniging en de verdereontmenselijking van de Griekse samenleving zal doorgaanen alleen maar verhevigen.Griekenland heeft zich 100 procent strijdbaar getoond vanafhet moment, dat de EU, met behulp van de Griekse regeringen[en nu dus deze ”anti bezuinigings” regering] de bezuinigingendoor de strot van het Griekse volk hebben geduwd.Door 24 uurs stakingen, protesten, bezettingen, demonstraties,langere stakingen, massaal en minder massaal. [23]
Ook nu zal het Griekse volk zich hier niet bij neerleggen ende strijd voortzetten.Eerst met Tsipras.Nu tegen hem.

EPILOOG
Om de capitulatie rol, die Tsipras gespeeld heeft, de verwachtingendie hij heeft gewekt, moet hij fel worden veroordeeld.Maar is hij werkelijk de ”verrader” voor wie vele Grieken hem, begrijpelijk,uit verbittering en terechte ontgoocheling, aanzien? [24]Ik denk, dat dat oordeel te hard is.
Tsipras heeft ongetwijfeld met oprechte bedoelingende Griekse politieke arena  betreden en werkelijkde EU bezuinigings terreur een halt willen toeroepen.
Daarbij heeft hij twee fatale vergissingen gemaakt:
Hij heeft zijn kaarten direct op tafel gelegd [niet treden uit de EU] en daaraan krampachtig vastgehouden,ook toen de onderhandelingen muurvast zaten.EN hij heeft de meedogenloosheid van zijn tegenstandersonderschat, omdat hij dacht, dat zij [”mede” Europeanen he, jaja], wel geinteresseerdzouden zijn in een ”eervol compromis” [25].
Dat waren zijn niet, dat zijn keiharde financiele instellingen nooit. Waarin zij WEL geinteresseerd waren washet ”radicaal linkse Syriza”’, dat het bestaan had, tegen hun
economische dominantie in opstand te komen, een harde leste leren, die dan direct als ”voorbeeld” zou dienen voor  andere dissidente partijen, zoals Podemos [Spanje] [26]
Een ”win – win” akkoord is met dergelijke guys niet mogelijk.Het is totale onderwerping of de vrijheid.
”WHEN YOU PLAY THE GAME OF THRONES,YOU WIN OR YOU DIE.THERE IS NO MIDDLEGROUND” [27]

Dat is de bittere les die Tsipras heeft geleerden waarvoor het Griekse volk nu opdraait.
LA LUTTA CONTINUA!
Nu is het Griekse volk aan zet.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

NU.NLGRIEKS PARLEMENT STEMT MET RUIME MEERDERHEIDIN MET NOODPAKKET16 JULI 2015

http://www.nu.nl/economie/4089144/grieks-parlement-stemt-met-ruime-meerderheid-in-met-noodpakket.html

[2]

BBC NEWSGREECE ELECTIONSYRIZA LEADER TSIPRAS VOWS TO ENDAUSTERITY ”PAIN”26 JANUARY 2015
http://www.bbc.com/news/world-europe-30978052

GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS/NEETEGEN EU TERREUR/BEZUINIGINGEN MISDADIGASTRID ESSED7 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/grieken-zeggen-nee-tegen-schuldeisersnee-tegen-eu-tiranniebezuinigingen-misdadig/

GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/BEZUINIGINGEN MISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLKASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/griekenland-2012griekenland-gered-van-faillissementbezuinigingen-misdaad-jegens-griekse-volk/

[3]

DE WERELD MORGEN.BETSAPIRAS’ REGERINGSVERKLARING: ECONOMIE ISER VOOR DE MENSEN, NIET OMGEKEERDLODE VANOOST8 FEBRUARI 2015
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/08/tsipras-regeringsverklaring-economie-is-er-voor-de-mensen-niet-omgekeerd

[4]

EU DEAL MET GRIEKENLANDZIE INHOUDEURO SUMMIT12 JULY 2015
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/13_07_15eurosummit.pdf

THE NEW YORKERA HUMILIATING DEAL FOR GREECE13 JULY 2015
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/a-humiliating-deal-for-greece

[5]

”“I never had a plan B” the Greek prime minister said and added that adopting the Drachma would have devastating effects on Greece and particularly the poor.”THE GREEK REPORTERGREEK MP TSIPRAS INTERVIEW: ”A BAD DEALWAS MY ONLY OPTION TO SAVE GREECE”14 JULY 2015
http://greece.greekreporter.com/2015/07/14/greek-pm-tsipras-interview-bad-deal-to-save-greece/[6]

NU.NLDIT IS WAAR GRIEKENLAND VOLGENS DE EUROTOPAAN MOET VOLDOEN13 JULI 2015

http://www.nu.nl/dvn/4087354/waar-griekenland-volgens-eurotop-moet-voldoen.html

[7] ”Alleen voor primaire levensmiddelen zou het lage belastingtarief van 6 procent standhouden. Dit betekent dat de ‘normale’ boodschappen niet duurder worden”
ELSEVIERBTW TARIEF OP DE SCHOP: WELKE PRODUCTENWORDEN STRAKS DUURDER?17 JUNI 2015

http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2015/6/Btw-tarief-welke-producten-worden-straks-duurder-1777994W/

[8]

EU DEAL MET GRIEKENLANDEURO SUMMIT12 JULY 2015
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/13_07_15eurosummit.pdf

[9]

DE WERELD MORGEN.BEDE OMVANG VAN DE GRIEKSE NEDERLAAGJAN BLOMMAERT13 JULI 2015
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/13/de-omvang-van-de-griekse-nederlaag

[10]

EU DEAL MET GRIEKENLANDEURO SUMMIT12 JULY 2015
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/13_07_15eurosummit.pdf

[11]

DE WERELD MORGEN.BEGRIEKENLAND: EERSTE LESSEN VOOR EUROPEESLINKS UIT HET DEBACLELUDO DE WITTE13 JULI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/13/griekenland-eerste-lessen-voor-europees-links-uit-het-debacle

[12]

REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING GRIEKENLANDPROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDE SOLIDARITEITPETER STORM14 JULI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/07/14/regering-griekenland-capituleert-bevolking-griekenland-protesteert-tijd-voor-wereldwijde-solidariteit

[13]

”[In case no agreement could be reached, Greece should be offered swift negotiations on a time-out from the euro area, with possible debt restructuring.]”
EU PRESSIE DOCUMENT AAN GRIEKENLAND20 JULI 2015
.kathimerini.gr/resources/article-files/draft1600_final.pdf

DE REDACTIE.BEKIEST TSIPRAS VOOR TOTALE ONDERWERPINGOF GREXIT12 JULI 2015
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2389377

[14]

”“I never had a plan B” the Greek prime minister said and added that adopting the Drachma would have devastating effects on Greece and particularly the poor.”THE GREEK REPORTERGREEK MP TSIPRAS INTERVIEW: ”A BAD DEALWAS MY ONLY OPTION TO SAVE GREECE”14 JULY 2015
http://greece.greekreporter.com/2015/07/14/greek-pm-tsipras-interview-bad-deal-to-save-greece/

[15]

”“I never had a plan B” the Greek prime minister said and added that adopting the Drachma would have devastating effects on Greece and particularly the poor.”THE GREEK REPORTERGREEK MP TSIPRAS INTERVIEW: ”A BAD DEALWAS MY ONLY OPTION TO SAVE GREECE”14 JULY 2015
http://greece.greekreporter.com/2015/07/14/greek-pm-tsipras-interview-bad-deal-to-save-greece/

[16]

THE GUARDIANMANY GREEKS NOW THINK TSIPRAS IS A TRAITOR. BUTHE WILL SURVIVE14 JULY 2015

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/14/greeks-alexis-tsipras-traitor-eurozone

[17]

GREXIT OF GEEN GREXIT? IS DAT DE VRAAG?PETER STORM17 JUNI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/06/17/grexit-geen-grexit-dat-de-vraag/

[18]

THE GUARDIANGOLDEN DAWN WILL BE STRENGTHENED BY MORE AUSTERITY,YANIS VAROUFAKIS WARNS14 JULY 2015  http://www.theguardian.com/business/2015/jul/14/golden-dawn-will-be-strengthened-by-worse-austerity-yanis-varoufakis-warns

[19]

DE WERELD MORGEN.BEPREMIER TSIPRAS BEGINT AANONDERHANDELINGEN MET EUZONDER MEERDERHEIDCHRISTOPHE CALLEWAERT16 JULI 2015
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/16/premier-tsipras-begint-aan-onderhandelingen-met-eu-zonder-meerderheid

[20]

DE WERELD MORGEN.BEPREMIER TSIPRAS BEGINT AANONDERHANDELINGEN MET EUZONDER MEERDERHEIDCHRISTOPHE CALLEWAERT16 JULI 2015
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/16/premier-tsipras-begint-aan-onderhandelingen-met-eu-zonder-meerderheid

[21]

DE WERELD MORGEN.BEPREMIER TSIPRAS BEGINT AANONDERHANDELINGEN MET EUZONDER MEERDERHEIDCHRISTOPHE CALLEWAERT16 JULI 2015
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/16/premier-tsipras-begint-aan-onderhandelingen-met-eu-zonder-meerderheid

[22]

REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING GRIEKENLAND PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDESOLIDARITEITPETER STORM14 JULI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/07/14/regering-griekenland-capituleert-bevolking-griekenland-protesteert-tijd-voor-wereldwijde-solidariteit/

[23]

PETER STORMTAG/GRIEKENLAND
http://www.ravotr.nl/category/griekenland/

[24]

THE GUARDIANMANY GREEKS NOW THINK TSIPRAS IS A TRAITOR. BUTHE WILL SURVIVE14 JULY 2015

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/14/greeks-alexis-tsipras-traitor-eurozone

[25]

REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING GRIEKENLAND PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDESOLIDARITEITPETER STORM14 JULI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/07/14/regering-griekenland-capituleert-bevolking-griekenland-protesteert-tijd-voor-wereldwijde-solidariteit/

[26]

REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING GRIEKENLAND PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDESOLIDARITEITPETER STORM14 JULI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/07/14/regering-griekenland-capituleert-bevolking-griekenland-protesteert-tijd-voor-wereldwijde-solidariteit/

[27]

WIKIPEDIAYOU WIN OR YOU DIE

https://en.wikipedia.org/wiki/You_Win_or_You_Die

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!