De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gouverneur Vlaams-Brabant toont weinig respect voor de zwakke burger

zaterdag 9 mei 2020 17:26
Spread the love
Op Ma 13/04/2020 11:12 heb ik een mail naar de Provincie gouverneur gestuurd die na een maand nog steeds onbeantwoord blijft.
  • kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be
“Geachte,
Sinds mei 2017  was ombudsdienst  Leuven onbemand  . Ik heb rond mei 2018 contact genomen met provincie gouverneur.
Ik heb in juli 2018 een brief van de Provincie Gouverneur gekregen waar hij schrijft dat volgens artikel 198 van de gemeentedecreet elke gemeente een onafhankelijk systeem van klachtbehandeling moet hebben.En gezien de reeds langdurige  afwezigheid van de ombudsvrouw dat  een andere ambtenaar tijdelijk  aangewezen moet worden om deze taak te volbrengen.
In september 2018 werd mevrouw Marion Hanot het speciaal aangesteld personeelslid.
Ik informeer dat nu wordt ze  benoemd ‘adviseur  ombudsdienst’ maar ik heb de indruk dat mevrouw Marion Hanot  nog steeds is het tijdelijk  aangewezen personeelslid.
Graag bijkomende informatie hierover.
Ik wil ook informeren dat bij het vertrek van ombudsvrouw  mei 2017 werden ernstige fouten gemaakt,noch op de site van ombudsdienst noch op de site van stad stond info hierover.Ombudsvrouw en stadsbestuur hebben het vertrouwen van de burgers misbruikt en veel burgers bedrogen. waarschijnlijk tot september 2018 heeft geen info over afwezigheid van ombusdsvrouw gestaan.

De site van de onbemand ombudsvrouw  werkt zeer goed.

een ernstige misbruik van vertrouwen van de burger.Hoeveel burgers heeft stadsbestuur , van mei tot september 2018, bedrogen?
Ik heb een bepaalde morele schade geleden en vraag een morele schade vergoeding.

Ik heb al per mail mijn ongenoegen geuit bij Burgemeester Tobback en Redouani ,ook bij schepen Denise Vandervoort en geen antwoord gekregen.Bestuur Leuven toont misprijzen voor mij als burger.Ook mondeling aan schepen David Dessers geuit maar hij vind normaal dat in België  alle ambtenaren kunnen vertrekken zonder de burgers/klanten te informeren zelfs de bazen vinden het normaal.

Ik vraag een morele schade vergoeding.

Ik heb op 1 februari 2018 een mail naar de ombudsdienst gestuurd en die blijft nog steeds onbeantwoord. Ik voelde me gekwetst en niet met respect behandeld door een vertrouwenspersoon. Vanaf 6 februari heb ik acht klachten per mail ingediend en elke keer een bevestiging van ontvangst gekregen.De site werkt prima,een bladzijde om de klacht in te dienen.Alles leek perfect te verlopen.   Daarna ben ik tot het besef gekomen dat deze bevestigingen van ontvangst bedrieglijk waren omdat de dienst onbemand was.

Ik heb op 21 februari naar de ombudsdienst gebeld, het heeft lang gerinkeld maar er werd niet opgenomen. Er was zelfs geen antwoordapparaat en ook geen boodschap aan de beller.

Op 22 februari heb ik opnieuw gebeld en weer werd er niet opgenomen.

Daardoor heb ik naar het secretariaat van de stad Leuven gebeld en zij hebben me doodleuk geïnformeerd dat de dienst voor onbepaald tijd onbemand blijft. De Stad toont weinig respect voor de burger. De Stad heeft me een bepaalde morele schade berokkend. Het secretariaat heeft ook laten weten dat de stadssecretaris de contacten en klachten bij de ombudsdienst zal behandelen. Maar uiteindelijk heeft de stadssecretaris me gezegd dat hij alleen de mogelijke klachten zal doorsturen naar de bevoegde diensten.

Ik vind dat de Stad, bij elk contact van de burger met de onbemand ombudsdienst, per mail, brief of telefonisch,de burger onmiddellijk zou moeten informeren dat de ombudsdienst onbemand is.

vriendelijke groeten,

janu”

Bovendien vermoed ik dat er sinds 2005 slechts 7 of 8 jaarverslagen geweest zijn wat een overtreding is van het reglement van de ombudsdienst.

Ik heb ook twee klachten naar Procureur des Konings wegens misbruik van vertrouwen gestuurd maar Procureur heeft beslist de ombudsvrouw en/of Burgemeester Louis Tobback niet te vervolgen.

Ik heb in nov.2018 ook een paar keer contact met Groen! Leuven genomen over het feit dat de ombudsvrouw verdwenen was zonder de burger te verwittigen niet op de site,niet als de burger een mail stuurde of belde.

Het enige antwoord dat de vorige voorzitter Jan Mertens kon geven is dat de ombudsvrouw ziek gevallen is.Het is toch geen antwoord op mijn klacht en waarschijnlijk ook niet waar want wat ik gehoord heb is dat de ombudsvrouw vertrokken is omdat ze niet tevreden was met de reacties en antwoorden van de verschillende diensten op de klachten van de burgers. Ik vind dat Jan Mertens me voor de gek gehouden heeft.

In februari 2019 ben ik een keer met schepen David Dessers gaan praten een hij vindt het ook normaal,ergens zegt hij dat in België elke ambtenaar kan vertrekken of verdwijnen zonder de bazen of burgers te informeren wat een grote leugen is.Schepen David Dessers houdt  de zwakke burger voor de gek om  ernstige fouten van stadsbestuur  te verdoezelen.

Schepen David Dessers praat  goed het grote misbruik van vertrouwen van de burgers door de ombudsvrouw die vertrokken is zonder de burger te informeren en ook het misbruik van vertrouwen door stadsbestuur die ook de burger niet geïnformeerd heeft…

Op maandag 8 oktober 2018 heb ik mails naar burgemeester Louis Tobback en schepen Denise Vandervoort t.a.v. College van Burgemeester en schepenen die nog steeds onbeantwoord blijft.        Een college van Burgemeester en schepenen die misprijzen voor de zwakke burger toont omdat ze hen beschouwen als een minderwaardige  mens.

Verzonden: maandag 8 oktober 2018 18:09
Aan: louis.tobback@leuven.be
  • denise.vandevoort@telenet.be                                                                                                                                                      
Aan het College van Burgemeester en schepenen

Klacht wegens misbruik van vertrouwen door het stadsbestuur Leuven.

Ik heb op 1 februari 2018 een mail naar de ombudsdienst gestuurd en die bleef onbeantwoord. Ik voelde me gekwetst en niet met respect behandeld door een vertrouwenspersoon.

Vanaf 6 februari heb ik acht klachten per mail ingediend en alleen elke keer een bevestiging van ontvangst gekregen.(pas daarna heb ik beseft dat bedrieglijke bevestigingen van ontvangst waren omdat de ombudsdienst toch onbemand was) .

Ik heb op 21 februari naar de ombudsdienst gebeld, het heeft lang gerinkeld maar er werd niet opgenomen. Er was zelfs geen antwoordapparaat en ook geen boodschap aan de beller.

Op 22 februari heb ik opnieuw gebeld en weer werd er niet opgenomen. Daardoor heb ik naar het secretariaat van de stad Leuven gebeld en zij hebben me doodleuk geïnformeerd dat de dienst voor onbepaald tijd onbemand blijft. Pas later heb ik vernomen dat de dienst al sinds mei 2017 onbemand was.

Noch op de site van de ombudsdienst noch op de site van de Stad stond info over het feit dat de ombudsdienst onbemand was ondanks dat al sinds mei 2017 onbemand was.

Ik vind dat ombudsvrouw Elke Knoors en/ of de Stad Leuven ernstige fouten gemaakt hebben. Ik ervaart het als bedrog ,als misbruik van vertrouwen met de verzwarende omstandigheden dat gaat over mensen met een machts – en vertrouwensfunctie.

Zelfs maanden daarna was er nog steeds hierover geen info bij de site van de stad en ombudsdienst .Ik vermoed dat deze info nooit geweest is gedurende de 17 maanden dat de dienst onbemand geweest is. Ik vind schandalig nalatig,het stadsbestuur toont weinig respect voor de zwakke burger dat ze beschouwen als minderwaardige mensen. Ik vind dat de Stad de burgers bedrogen heeft die in de 17 maanden met de ombudsdienst contact genomen hebben.

Ik vind dat de Stad, bij elk contact van de burger met de ombudsdienst, per mail, brief of telefonisch,de burger onmiddellijk zou moeten informeren dat de ombudsdienst onbemand is. Door dit niet te doen heeft de stad mogelijk honderden burgers bedrogen, het vertrouwen en ook de mogelijke privacy van de burgers geschonden. Ik vind dat de Stad haar macht misbruikt heeft.

Ik ben ook niet tevreden met de manier dat stadssecretaris Gust Vriens me behandeld heeft,hij heeft ook nooit gereageerd op deze klacht. Hij heeft me zelfs sarcastisch behandeld door in februari te schrijven dat als ik niet tevreden ben dat ik klacht kan indienen bij de (afwezige) ombudsvrouw.

In het verleden heb ik al 2 keer de Stad uitgenodigd bij de Vrederechter voor een minnelijke schikking en de Stad is niet komen opdagen,de Stad toont geen burgerzin ,geen respect voor de burger ,geen respect voor het algemeen belang en openbare orde. Als de Stad deze keer zegt dat ze zullen aanwezig zijn zal ik de Stad uitnodigen bij de Vrederechter.

De Stad heeft me een morele schade gegeven en ik wil dat de verantwoordelijke hun verantwoordelijkheid nemen ,hun excuses aanbieden en me een schade vergoeding van 100 euro betalen of gelijkwaardige prestaties aanbieden.

 een zwakke burger die het stadsbestuur behandeld met misprijzen omdat ze hem als een minderwaardige mens beschouwen.

janu”   

Vlaamse overheid toont weinig respect voor de zwakke burgers 

 18/09/2020

Geachte heer Silva,

U heeft bij de gouverneur reeds herhaaldelijk klacht ingediend over de werking van de ombudsdienst van de stad Leuven. Het is correct dat deze ombudsdienst gedurende de periode mei 2017 tot september 2018 onbemand was. De stad Leuven heeft in deze periode wel getracht om de klachtenbehandeling verder te zetten via de algemeen directeur en de stadsdiensten.

Dat de ombudsdienst (door ziekte van de ombudsvrouw) een tijd onbemand is geweest, wordt niet ontkend. De stad Leuven was ook niet verplicht om dit expliciet te melden aan haar burgers. Deze periode is nu voorbij en sinds 1 september 2018 is de ombudsdienst weer bemand en werkt deze zoals voorheen.

U heeft van de provinciegouverneur steeds een reactie gekregen op uw klachten. Uw klachten werden met andere woorden steeds beantwoord.

De toezichthoudende overheid kan hier niet verder in tussenkomen. Wat het bestuurlijk toezicht betreft is het dossier definitief afgesloten.

Met vriendelijke groeten

Erwin Das

Vlaamse Overheid

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Klachtendienst

klacht.abb@vlaanderen.be   

Antwoord op mijn mail :

Janu
Ma 14/09/2020

  •  klacht.abb@kb.vlaanderen.be

Ik ben niet tevreden met antwoord van heer Kris Vermeersch want antwoord niet volledig aan de inhoud van mijn klacht. Hij schrijft dat de ombudsdienst Leuven al bemand is sinds september 2018.

Mijn klacht gaat ook over het feit dat de ombudsdienst onbemand was van mei 2017 tot september 2018 en bestuur en ombudsdienst Leuven hebben de burgers niet geïnformeerd.

Bestuur Leuven heeft gedurende 17 maanden mij en honderden burgers bedrogen, bestuur Leuven heeft het vertrouwen van mij en honderden burgers misbruikt. Bestuur Leuven heeft me morele schade gegeven. Ik ben van mening dat bestuur Leuven heeft zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en misbruik van vertrouwen.

Ik heb in Oktober 2018 mails naar burgemeester Tobback en schepen Denise Vandervoort en nog steeds geen antwoord gekregen.

Bestuur Leuven heeft me met misprijzen behandeld omdat ze mij en de zwakke burgers beschouwen als minderwaardige mensen.Ik heb begin februari 2018 mails gestuurd naar ombudsdienst en de site functioneerde goed, de burger kreeg zelfs bevestigingen van ontvangst. Pas later heb ik vernomen dat bedrieglijke mails waren want de ombudsdienst was onbemand sinds mei 2017.

Ik informeer ook dat op 13/04/2020 een mail naar Provincie Gouverneur gestuurd heb die blijft onbeantwoord.

Ik wil ook informeren dat bij het vertrek van ombudsvrouw mei 2017 werden ernstige fouten gemaakt, noch op de site van ombudsdienst noch op de site van stad stond info hierover. Ombudsvrouw en stadsbestuur hebben het vertrouwen van de burgers misbruikt en veel burgers bedrogen, tot einde september 2018 heeft geen info over afwezigheid van ombusdsvrouw gestaan.

De site van de onbemand ombudsvrouw werkt zeer goed.

een ernstige misbruik van vertrouwen van de burger. Hoeveel burgers heeft stadsbestuur , van mei tot september 2018, bedrogen?

Ik heb een bepaalde morele schade geleden en vraag een morele schade vergoeding.

Ik heb al per mail mijn ongenoegen geuit bij Burgemeester Tobback en Redouani ,ook bij schepen Denise Vandervoort en geen antwoord gekregen. Bestuur Leuven toont misprijzen voor mij als burger. Ook mondeling aan schepen David Dessers geuit maar hij vind normaal dat in België alle ambtenaren kunnen vertrekken zonder de burgers/klanten te informeren zelfs de bazen vinden het normaal.

Ik heb op 1 februari 2018 een mail naar de ombudsdienst gestuurd en die blijft nog steeds onbeantwoord. Ik voelde me gekwetst en niet met respect behandeld door een vertrouwenspersoon. Vanaf 6 februari heb ik acht klachten per mail ingediend en elke keer een bevestiging van ontvangst gekregen. De site werkt prima, een bladzijde om de klacht in te dienen. Alles leek perfect te verlopen. Daarna ben ik tot het besef gekomen dat deze bevestigingen van ontvangst bedrieglijk waren omdat de dienst onbemand was.

Ik heb op 21 februari 2018 naar de ombudsdienst gebeld, het heeft lang gerinkeld maar er werd niet opgenomen. Er was zelfs geen antwoordapparaat en ook geen boodschap aan de beller.

Op 22 februari heb ik opnieuw gebeld en weer werd er niet opgenomen.

Daardoor heb ik naar het secretariaat van de stad Leuven gebeld en zij hebben me doodleuk geïnformeerd dat de dienst voor onbepaald tijd onbemand blijft. De Stad toont weinig respect voor de burger. De Stad heeft me een bepaalde morele schade berokkend. Het secretariaat heeft ook laten weten dat de stadssecretaris de contacten en klachten bij de ombudsdienst zal behandelen. Maar uiteindelijk heeft de stadssecretaris me gezegd dat hij alleen de mogelijke klachten zal doorsturen naar de bevoegde diensten.

Ik vind dat de Stad, bij elk contact van de burger met de onbemand ombudsdienst, per mail, brief of telefonisch,de burger onmiddellijk zou moeten informeren dat de ombudsdienst onbemand is.

vriendelijke groeten,

janu

https://www.dewereldmorgen.be/community/stadsbestuur-leuven-beschouwt-de-burger-als-een-minderwaardig-mens/   

https://www.dewereldmorgen.be/community/ombudsdienst-leuven-onbemand-sinds-mei-2017/     

https://www.dewereldmorgen.be/community/lonen-van-leuvense-bestuurders/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!