De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gouden Koets/Symbool van kolonialisme en slavernijverleden Nederland

Gouden Koets/Symbool van kolonialisme en slavernijverleden Nederland

dinsdag 8 september 2015 17:30
Spread the love

GOUDEN KOETS/SYMBOOL VAN KOLONIALISME EN SLAVERNIJ

VERLEDEN NEDERLAND

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/gouden-koetssymbool-van-kolonialisme-en-slavernijverleden-nederland/

Eens in het jaar rijdt in Nederland de Koning/Koningin naar de Ridderzaal,ten overstaan van de Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden[Eerste en Tweede Kamer] de Troonrede uitspreekt, waarin het regeringsbeleidvoor het volgend jaar bekend gemaakt wordt. [1]Prinsjesdag. [2]Op weg naar de Ridderzaal rijdt de vorst traditioneel in de Gouden Koets,het vehikel, dat in 1898 aan Koningin Wilhelmina werd geschonken bijhaar inhuldiging. [3]Jaarlijks trekt dit schouwspel veel publiek en voor menigeen is het eensemi sprookjesachtig gebeuren, ondanks de keiharde boodschap, die deTroonrede in de regel uitstraalt [keiharde bezuinigingen etc]Maar ja, dan moet ik denken aan de Latijnse uitspraak:Mundus vult decipi, ergo decipiatur.[De wereld wil bedrogen worden, dus laat zij bedrogen worden]

Goed, zo’n koets kan een sprookjesachtige uitstraling hebben, maar hoe zithet met de werkelijkheid?

SYMBOOL VAN KOLONIALISME EN SLAVERNIJVERLEDEN
De werkelijkheid is, dat die Gouden Koets zwaar outdated is, met racistischevoorstellingen en dus een belediging aan het adres van de nazaten vande voormalige slaven en mensen uit de voormalige Nederlandse kolonieen.Laten we die ”Gouden Koets” eens wat beter bekijkenEen kant ervan bestaat uit de voorstelling ”Hulde der Kolonieen”,waarbij afgebeeld de ”Nederlandse Maagd” [symbool uit de Republiekder Verenigde Nederlanden] [4], die de wapens van ”Oost Indie” [Indonesie]en ”West Indie” [Suriname en de Nederlandse Antillen] vasthoudt [5]en  alle mogelijke geschenken inontvangst neemt van Indonesiers en zwarte mensen, die daarbij deuiterste onderdanige houding aannemen. [6]
De voorstelling bestaat uit drie panelen [linker, rechter en middenpaneel],met dezelfde, onderdanige, strekking.[7]
Nou is het [hoewel toen natuurlijk even ”fout” als nu] niet verbazingwekkend,dat een dergelijk vehikel werd vervaardigd en gebruikt in de 19 en begintwintigste eeuw, een tijd, gedrenkt met kolonialisme en superioriteitstheorieen.Maar ronduit  pijnlijk, not done en beledigend is het, dat dit vehikel anno 2015nog steeds in gebruik is.

PROTEST

Terecht is tegen deze kolonialistische wanvoorstellingen protest aangetekend en weldoor de actiegroep ”De Grauwe Koets” [8]Ook SP Kamerlid Harry van Bommel, Groen-Links KamerlidMariko Peters, het Landelijk Platform Slavernijverleden en het ComiteNederlandse Ereschulden hebben geprotesteerd tegen de racistischeen kolonialistische afbeeldingen op de Gouden Koets. [9]
De actiegroep ”De Grauwe Koets” heeft op zaterdag 5 september terechtgeprotesteerd tegen de Gouden Koets met zijn koloniale wanvoorstellingen.[10]

EPILOOG

Het is niet verbazend, dat een land als Nederland, de voormalige ”Republiekder Verenigde Nederlanden” [11] dat de misdadige bagage van slavernijen kolonialisme met zich meesleept, racistische rest symbolen alsde foute Gouden Koets afbeeldingen, de racistische karikatuur ”Zwarte Piet”verhuld als ”sprookjesfiguur” [12] en de verheerlijking van”zeeheld” Michiel de Ruyter [13][in werkelijkheidzetbaas van de slavenhandel] [14], nog de kop op steken.
Het feit, dat tegen de ontmaskering van dit besmet stuk verleden, door protestentegen de Gouden Koets [15], Zwarte Piet [16] en Michiel de Ruyter [17], nogzo’n weerstand is, bewijst alleen maar, hoe diep dat kolonialistische verledennog bij velen zit.
Daarom is dit demasque van zo’n groot belang en moet er blijvenworden geprotesteerd tegen koloniale rest symbolen als de Gouden Koets.
De Gouden Koets wordt de komende jaren gerestaureerd [18] en vervangendoor de Glazen Koets. [19]
Laat de Gouden Koets uit de roulatie blijven en berg het vehikel, dat uit eenbesmet verleden dateert, op in een museum. [20]

We leven in 2015Niet in 1815 of 1915.

Astrid Essed

NOTEN
[1]
RIJKSOVERHEIDKONINKLIJK HUISWANNEER WORDT DE GOUDEN KOETS GEBRUIKT?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-de-gouden-koets-gebruikt

[2]

WIKIPEDIAPRINSJESDAG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsjesdag

[3]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Koets_(Nederland)#Geschiedenis

BRON
WIKIPEDIAGOUDEN KOETS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Koets_(Nederland)

[4]

WIKIPEDIANEDERLANDSE MAAGD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Maagd

[5]

”In haar handen houdt “de Maagd” de wapens van West-Indië (links) en Oost-Indië (rechts). ”

DOORBRAAK.EUKOLONIALE GOUDEN KOETS MOEST OOK NEDERLANDSEEENHEID SYMBOLISEREN EN ZO KLASSENSTRIJD TEGENGAAN21 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/koloniale-gouden-koets-moest-ook-nederlandse-eenheid-symboliseren-en-zo-klassenstrijd-tegengaan/

[6]

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGENDE GRAUWE KOETS31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

IS GESCHIEDENISGESCHIEDENIS VAN DE GOUDEN KOETS16 SEPTEMBER 2011

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis_van_de_gouden_koets_en_de_slavernij/

[7]

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGENDE GRAUWE KOETS31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

[8]

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGENDE GRAUWE KOETS31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

[9]

NRCHAAL DIE SLAVENILLUSTRATIE VAN DE GOUDEN KOETSAF16 SEPTEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/09/16/haal-die-slavenillustratie-van-de-gouden-koets-af/

DOORBRAAK.EUDIE GOUDEN KOETS SLEEPT EEN ROTTE GESCHIEDENIS MET ZICH MEE7 SEPTEMBER 2015

http://www.doorbraak.eu/die-gouden-koets-sleept-een-rotte-geschiedenis-met-zich-mee/

[10]

AT5PROTEST OP MUSEUMPLEIN: ”GOUDEN KOETS IS RACISMEEN MOET NAAR MUSEUM”5 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147011/protest-op-museumplein-gouden-koets-is-racisme-en-moet-naar-museum

[11]

WIKIPEDIAREPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden

[12]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCHFENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[13]

SAIL 2015/ING ”ZEEHELDENEILAND”/MICHIEL DE RUYTER, ZETBAASSLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS ”ZEEHELD”/BRIEF AAN INGASTRID ESSED24 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/sail-2015ing-zeeheldeneilandmichiel-de-ruyterzetbaas-slavenhandel-neergezet-als-zeeheldbrief-aan-ing/

[14]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/michiel-de-ruyter-zetbaas-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[15]

AT5PROTEST OP MUSEUMPLEIN: ”GOUDEN KOETS IS RACISMEEN MOET NAAR MUSEUM”5 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147011/protest-op-museumplein-gouden-koets-is-racisme-en-moet-naar-museum

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGENDE GRAUWE KOETS31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

NRCHAAL DIE SLAVENILLUSTRATIE VAN DE GOUDEN KOETSAF16 SEPTEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/09/16/haal-die-slavenillustratie-van-de-gouden-koets-af/

NRCNA ZWARTE PIET MOET OOK DE GOUDEN KOETS ANDERS15 SEPTEMBER 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/6814/na-zwarte-piet-moet-ook-de-gouden-koets-anders

[16]

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOSJOURNAALASTRID ESSED20 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
 http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

DOORBRAAK.EUKEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEKOP ZWARTE PIET RACISME14 NOVEMBER 2011
 http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-piet-racisme/

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/?s=Zwarte+Piet

[17]

DOORBRAAK.EUGESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALEVERHEERLIJKING IN FILM ”MICHIEL DE RUYTER”27 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/geslaagd-protest-tegen-koloniale-verheerlijking-film-michiel-de-ruyter-verslag-met-videos/

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

[18]

NOSGOUDEN KOETS JAREN UIT DE RUNNING
http://nos.nl/artikel/2052993-gouden-koets-jaren-uit-de-running.html

[19]

WIKIPEDIAGLAZEN KOETS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glazen_Koets_(Nederland)

NOSGOUDEN KOETS JAREN UIT DE RUNNING
http://nos.nl/artikel/2052993-gouden-koets-jaren-uit-de-running.html

[20]

DOORBRAAK.EUDE GOUDEN KOETS HOORT IN HET MUSEUM
13 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/de-gouden-koets-hoort-in-het-museum/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!