De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

God en het instituut
Tijdingen, God en het instituut -

God en het instituut

zaterdag 27 november 2010 16:53
Spread the love

Het is minstens dubbelzinnig dat religie instelling of kerk wordt. Mensen schijnen zekerheid en leiding nodig te hebben. Het is te vergelijken met politiek die opgesloten geraakt in partijen.

Er wordt ook duchtig gediscuteerd over het bestaan van God. Een bepaling geven van God lijkt eerder onmogelijk.

Bij de mensen leeft een verlangen naar het absolute. Maar ook een verlangen naar het goede en naar het geluk. De grote moeilijkheid is dat kerken en dergelijke het religieuze (en God) in een dogmatisch kader steken.

De sterkste bepaling van God vinden we bij de Joodse (onorthodoxe) wijsgeer Baruch Spinoza in zijn ‘Ethica’ uit 1677: “onder God versta ik een volstrekt oneindig zijnde, dat wil zeggen een substantie die uit oneindige attributie bestaat, waarvan ieder een eeuwige en oneindige essentie tot uitdrukking brengt”. Wij kunnen volgens Spinoza slechts twee van die attributen kennen: denken (geest) en uitgebreidheid (materie). In het kristendom grijpt men terug naar Jezus en de zijnen. Daar heet het dat God Liefde is. Er zijn veel culturen en God functioneert als begrip in de meeste van die culturen. De overgrote meerderheid van de godsdiensten wijzen op één Goddelijk wezen – dikwijls in vele gedaanten.

In ons dagelijks gewone leven kunnen wij ons moeilijk bezig houden met filosofie en theologie. Dat komt in onze moderne wereld moeilijk aan bod. Wij blijven zelfs niet stilstaan bij onze fundamentele eenzaamheid. Wij zijn ook fundamenteel sociale wezens met de nood aan een sociaal en relationeel leven. Het leven – vooral het menselijk leven – blijft in de volle zin een mysterie ondanks alle wetenschap en kennis. In weiger te aanvaarden dat de dood het laatste woord heeft.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!