De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gesloten gezinslocaties Kamp Zeist/Geen ”christelijke waarden”/Brief aan planontwikkelaar De Vries en Verburg

Gesloten gezinslocaties Kamp Zeist/Geen ”christelijke waarden”/Brief aan planontwikkelaar De Vries en Verburg

vrijdag 28 augustus 2015 06:37
Spread the love

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

SAMENVATTING:
”De Vries en Verburg, de bouwer van de gesloten ”kindvriendelijke” gezinslocaties in Kamp Zeist, laat zich te pas en te onpas voorstaan op haar ”christelijke” imago.Maar werkelijke christelijke waarden zijn strijdig met het opsluiten van vluchtelingen,wier enige ”misdaad” is te zijn gevlucht om hier bescherming en veiligheid te vinden.Het zogenaamde ”christelijke” bedrijf De Vries en Verburg maakt zich medeplichtigaan uitzetting naar oorlog en onveiligheid. Tijd voor een brief”

AANDE VRIES EN VERBURG
Tav de heer B StuijPlanontwikkelaar en directielid bij  De Vries en VerburgOudste bij de Vrije Baptistengemeente ”De Graafstroom”

Onderwerp: Uw betrokkenheid bij en medeplichtigheidaan de bouw van een gesloten gezinsvoorziening ophet detentiecentrum van Zeist.


”Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijntJozef in den droom, zeggende, Sta op en neemt tot u het Kindekenen Zijn moeder en vlied in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggenzal: Want Herodes zal het Kindeke zoeken, om Hetzelve te doden.
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in dennacht en vertrok naar Egypte;
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeenvan den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypteheb Ik Mijn Zoon geroepen”
MATTHEUS 2, VERS 13-15
http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/2/13-15
”Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere!
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?
 
 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
”Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”
 
Mat.25:37-40

Geachte heer Stuij,

Volgens de mijuit betrouwbare bron  bereikte informatie zal uw bedrijf, De Vries en Verburg, de bouw van de nieuwe gesloten gezinsvoorzieningop het detentiecentrum, op zich nemen [1] en zal u persoonlijk in belangrijke mate ”de kar gaan trekken.. ” [2]

Hiermee wordt u  medeplichtig aan een schakel in het  inhumaneasielbeleid van de Nederlandse Overheid, namelijk de uitzetting van vluchtelingennaar een uitzichtloze situatie, waarvoor ze nu juist gevlucht waren.Dit is in flagrante strijd met de christelijke waarden van het herbergenvan de vreemdeling en het spijzigen en te drinken geven van vluchtelingen.Ook staat uw ”inzet” in schrille tegenstelling met de door uw Vrije BaptistenGemeente uitgedragen christelijke geloofsbeleving ”Iedereen is gelijkwaardigvoor God” [3]Wie dat zo duidelijk uitdraagt, zeker u als oudste, die 6 septembereen preek voor uw Gemeente zult houden [4]-dient dat, uiteraard, in zijneigen leven en handelen in de praktijk te trachten te brengen.
Daarvan merk ik niets in uw inzet voor het opsluiten van onschuldigen ineen gevangenis.Want alle schoonklinkende propaganda woorden van de Nederlandse Overheid tenspijt [5], de ”gesloten” [het woord zegt het al] gezinsvoorzieningen ISeen gevangenis.

GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOORGEVANGENIS 
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheidworden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [6]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [7]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [8]Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
En ik weet het niet van u meneer Stuij, maar ik zou niet willen verblijvenin een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.Maar alle gekheid op een stokje:Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.Niets meer en niets minder.Je mag immers het terrein niet verlaten!Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”?
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [9]

UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/UITZICHTLOOSHEID
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen wordenopgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiensenige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in dehoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
Een basisprincipe van christelijke normen en waarden,”de vreemdeling te herbergen, de hongerigen te spijzigen”
Mag ik u in herinnering brengen dat het Heilig Kind ookbescherming heeft gekregen in Egypte, toen hij groot gevaarliep in Judea? [huidige Israel]
Toch werkt u mee aan de bouw van uitzetgevangenissen,waarbij gezinnen en kinderen teruggestuurd worden naar oorlog/onveiligheid en onzekerheid. [10]Ik vind het een schande.
En dan heeft de door uw overkoepelend orgaan, de BurglandGroep opgerichte ”Burgland Charitas Foundation” [11],nota bene een project in Mozambique onder de titel”Geef een kind toekomst” [12]Lofwaardig.
Maar wat voor toekomst hebben de kinderen uit de door u te bouwengezinsgevangenis, als ze zijn uitgezet?Denkt u daar maar eens goed over na, meneer Stuij.

EPILOOG

Een man, vrouw en kind worden gehuisvest in een door uwbedrijf gebouwde ”kindvriendelijke” gezinswoning.Ze worden teruggestuurd naar het Oosten.Later wordt bekend, dat het gezin is gedood doorde plaatselijke machthebber in Syrie.Door deze Overheidsgevangenis van het onrechtte bouwen, bent u dan niet alleen medeverantwoordelijkvoor hun dood, u hebt er nog dik aan verdiend ook…..
Als het Kind naar Nederland was gekomen, zou Hijgrote kans lopen, regelrecht naar Herodes te zijn teruggestuurd.
Vertrekkend vanuit een van uw ”kindvriendelijkelocaties?
Dringend wil ik u wijzen op de hierboven aangehaaldeBijbeltekst, uit het Nieuwe Testament.
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”

Niet alleen medeplichtig aan het inhumane asielbeleid,u zondigt ook tegen een van de belangrijkste christelijkeprincipes, de Gulden Regel van de naastenliefde.
U kunt nog terug en breken met deze onzalige bouwvan een gevangenis, waardoor vluchtelingen hun laatstehoop wordt ontnomen.
Gaat u hier toch mee door, dan bent u dubbel schuldig.
Aan het schenden van mensenrechten en aan het verzakenvan uw christelijke plicht, waarvoor u – eens – verantwoordingzult moeten afleggen.
Ik hoop, dat u de juiste beslissing neemt.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWEGEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN

http://aagu.nl/2015/De_Vries_Verburg_bouwt_gezinsgevangenis.html

[2]

”Ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente Zeist treedt Bas Stuij als gemachtigde namens De Vries en Verburg op (zie foto). Stuij maakt als planontwikkelaar deel uit van de directievan het bedrijf.”

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWEGEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN

http://aagu.nl/2015/De_Vries_Verburg_bouwt_gezinsgevangenis.html

[3]

BAPTISTEN GRAAFSTROOMGELOOF

http://www.baptistengraafstroom.nl/index.php/informatie/geloof

[4]

VRIJE BAPTISTENGEMEENTE GRAAFSTROOM
SAMENKOMST.SPREKER. BART STUIJ
http://www.baptistengraafstroom.nl/index.php/activiteiten/kalender/icalrepeat.detail/2015/09/06/1350/-/samenkomst-spreker-bas-stuij-avondmaal

[5]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
   http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[6]
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
   http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[7]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
   http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[8]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENISKAMP ZEIST
http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

[9]

”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”

DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra-en-uitzetcentra/GGV-Zeist/
[10]

ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERSTEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSEASTRID ESSED12 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/asielextremismevluchtelingenmisdadigers-teeven-en-coschreibtischmorderjaccuse/

[11]

BURGLAND CHARITAS FOUNDATION

http://www.burglandcharitas.nl/

[12]

BURGLAND CHARITASGEEF EEN KIND EEN TOEKOMST

http://www.burglandcharitas.nl/nieuws/172-geef-een-kind-toekomst

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!