De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geschiedenis van het Israelisch-Palestijns conflict/Brief aan Wikikids over tendentieuze en misleidende informatie

Geschiedenis van het Israelisch-Palestijns conflict/Brief aan Wikikids over tendentieuze en misleidende informatie

dinsdag 24 maart 2015 23:07
Spread the love


GESCHIEDENIS VAN HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT/BRIEF AAN WIKIKIDS OVER TENDENTIEUZE EN MISLEIDENDE INFORMATIE
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/geschiedenis-van-het-israelisch-palestijnse-conflictbrief-aan-wikikids-over-tendentieuze-en-misleidende-informatie/

AAN TEAM VAN WIKIKIDSOnderwerp: ONJUISTE EN TENDENTIEUZE INFORMATIE INUW RUBRIEK ”ISRAEL””ISRAEL”

AAN HET TEAM VAN WIKIKIDS

Geachte heer,mevrouw,
Verontwaardiging, verbijstering en ontzetting maakten zichvan mij meester bij het lezen van uw kennisbank voor kinderenjongeren over de geschiedenis en de hedendaagse situatie in Israel.[1]
Uw rubriek varieert van onjuiste historische beweringen, pure geschiedvervalsing tot vage en onduidelijke informatie tot pure Israelisch-zionistischeindoctrinatie en denigrerend neo koloniaal taalgebruik.
Het staat, eerlijk gezegd, zo bol van de onjuistheden en het verdedigenvan Israelische [oorlogs]misdaden, dat ik niet weet, waar te beginnenof te eindigen.Mijn betoog pretendeert dan ook niet, uw hele rubriek door telichten.Wel zal ik er enkele zaken uitlichten, die mij het meest gestoord hebben.Hierbij zal ik u voor alle duidelijkheid, citeren.Verder zal ik mijn betoog opdelen in Deel I [tot 1947] en Deel II[”Onafhankelijkheid” en na 1948]

DEEL I
”ISRAEL”/GESCHIEDENISTOT 1947
Zoals u gezien hebt, zet ik Israel tussen aanhalingstekens,omdat er voor 1948 van Israel geen sprake was, maar van Palestina,eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk en vanaf 1922 tot 1948, BritsMandaatgebied. [2]
Uw citaat 1
Ik citeer uit uw ”Geschiedenis tot 1947” [3]
”Door de bezetting van de Britten en de steeds groter wordende stroom Joodse immigranten uit Europa en Amerika kwamen de bewoners van Palestina in opstand, geholpen door de buurlanden. Joodse milities vochten aan de zijde van de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog.”
Ten eerste houdt u een onjuiste volgorde aan.Om tot begrip te komen over de geschiedenis van Israel/Palestina dienteerst het ontstaan van de zionistische beweging [die ijverde voorJoodse ”terugkeer” naar Palestina en het stichten van een Joodse Staat aldaar]genoemd te worden, de beeindiging van het Ottomaanse Rijk en het ingaan van de Britse Mandaatsperiode vanaf 1922.Daarop kom ik terug.
Maar u slaat dat allemaal over [heel verwarrend voor de lezers,die niets van die geschiedenis kennen] en noemt kennelijk deArabische Opstand van 1936-1939 tegen het Engelse gezag en deJoods-zionistische politieke organisaties [die al milities vormden,lees ”terreurbenden” tegen de Arabische bevolking in Palestina]van de Arabische bevolking, lees, de oorspronkelijke bevolkingin Palestina.Deze opstand werd bloedig door de Engelsen neergeslagen. [4]Prima, dat u die noemt, maar benoem het dan ook alsArabische Opstand en vermeld daaraan voorafgaand hetzionisme, Balfour Declaration, toekenning Mandaat aan Groot-Britannie, zionistische immigratie etc,
Uw citaat 2
”Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.” [5]
Verwarring alom, omdat u dit citaat laat volgen op de vorige overde Arabische Opstand. [zoals ik haal uit uw beschrijving, tenminste]Dat betekent, dat u gebeurtenissen uit 1936-1939 eerst hebt beschrevenen nu komt met de Balfour Declaratie uit 1916, die u ten onrechtetoeschrijft aan de Volkenbond. Ook slaat uw opmerking ”Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden” als een tang op een varken, omdat er, nog geen sprake was van ‘een eigen Staat” in de latere bijeenkomst.
Om een en ander te verduidelijken begin ik bij waar u had moeten beginnen,het ontstaan en de opkomst van het zionisme.
Het zionisme:
Het zionisme is een aan het eind van de negentiger jaren van de 19e eeuwdoor de Oostenrijks/Joodse journalist gestichte beweging met als doelhet stichten van een Joodse Staat in Palestina, dat op dat momentonderdeel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. [6]Herzl heeft zijn ideeen uitgewerkt in ”Der Judenstaat” [7]
Vanaf dat moment kwam er op bescheiden schaal immigratievan vooral jongere Joodse mannen tot stand, die zich vaakals boer in Palestina vestigden.[8]
Balfour Declaration:
In 1917 [dus tijdens de Eerste Wereldoorlog]  sloten Lord  Rotschild,
leider van de zionistische Federatie in Groot Britannie ende Britse minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, een overeenkomstvoor Britse steun aan een ”Joods Nationaal Tehuis” in Palestina,de zogenaamde ”Balfour Declaration”Dit kwam feitelijk neer op een brief van Balfour aan Rotschild. [9]Bijna overbodig hieraan toe te voegen, dat uw opmerking,dat ”Palestina door de Volkenbond aan de Joden werd gegeven” [10]als een tang op een varken slaat.In de eerste plaats was het een Britse toezegging, in de tweede plaats”gaven” de Britten niets aan ”de Joden” [lees, zionisten, niet hetzelfde,want niet alle Joden zijn en waren zionisten], maar verklaarden, te willen”ijveren voor een Joods Nationaal Tehuis in Palestina” [11]
Uw neokoloniale taalgebruik:Zelfbeschikkingsrecht als ”cadeau”Jordanie ”cadautje” van de Britten
Uw citaat 3
”De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren.” [12]

Uw denigrerende en neo koloniale taalgebruik is ronduit schokkend.Vooraf aan uw ”cadeautjes” terminologie dit.Zeggen, dat ”de Arabieren’ [alsof er geen verschil is tussen Arabischevolkeren” ”eigen landen hebben gecreeerd uit de resten van het Ottomaanse Rijk”is ronduit discriminerend en denigrerend.Of zegt u soms ook, dat ‘de Duitsers, Italianen en andere volkeren”eigen landen hebben gecreeerd” uit wat over was van de Oostentijk HongaarseMonarchie?” [13]Niet dus [14]Waarom dan wel als het om ”Arabieren” gaat?
Veel erger vind ik uw terminologie, waarbij Jordanie ”door de Brittenaan ”de Arabieren” ”cadeau” werd gedaan [15]Mag ik u erop attent maken, dat Jordanie [als onderdeelvan ”historisch Palestina”] het land was van zijn oorspronkelijkebevolking, die, na eeuwenlang overheerst geweest was door hetOttomaanse [Turkse] Rijk en sinds 1922 was onderworpenaan het Mandaatschap van de Brittten, op grond van het recht opzelfbeschikking recht had op onafhankelijkheid?In dat kader werd Jordanie in 1946 onafhankelijk.Geen ”cadeautje” van de Britse overheerser [die er uberhauptniets te zoeken had], maar een verworven recht. Geen ”gunst”Het ging bovendien niet om ”de Arabieren”, maar specifiek, de bewonersvan Jordanie.
DEEL IIISRAEL/GESCHIEDENISONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948”LEGITIMERING” VAN DE STAAT ISRAEL/BALFOURDECLARATION/VN RESOLUTIE 181 EN ANTISEMITISME
Zoals u kunt zien, trek ik de laatste zin van uw rubriek ”Tot 1947”bij het deel ”Onafhankelijkheid” en na 1948”, omdat het in feite daarover gaat.
Uw citaat 4
”Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.” [16]
Dit citaat staat zo bol van de propaganda en onjuistheden, dat ik niet weet, waarte beginnen.Een poging gewaagd:
Uw opmerking””Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN.”
Legitimatie van de Staat Israel:
Hoe u bij uw bewering komt, dat Israel ”twee keer internationaal isgelegitimeerd” is mij een raadsel.Met de ”eerste legitimatie”bedoelt u waarschijnlijk de Balfour Declaratie[later overgenomen door de Volkenbond in de toewijzing vanGroot Britannie als Mandataris van Palestina [17] een doorde Britse regering gedane toezegging, zich zullen inzetten voor ”een Joods Nationaal Tehuis in Palestina” [in de brief van Balfour staat”a national home” [18]Dat is geen Staat, laat staan, dat er toen al van ”Israel” sprakewas.Onder de tweede ”legitimatie” verstaat u VN Resolutie 181, die echtervoorzag in de verdeling van Palestina in een Joods en Arabisch deel meteen gezamenlijke economische Unie. Voor ogen stond een Federale Staat.Pas toen Ben Gurion in mei 1948 eenzijdig de Staat Israel uitriep, kwamdie Staat als zodanig in beeld en is Israel uiteindelijk in 1949 toegelatenals lid van de VN. [19]Maar geen van beiden zijn ”legitimaties” van de Staat Israel.De eerste niet, omdat er toen sprake was van een ”Joods NationaalTehuis”, de tweede niet omdat VN Resolutie 181 een aanbeveling aande Mandataris [Groot Britannie dus] en de andere leden van de VN betrof en hetJoodse deel van Palestina een onderdeel zou zijn van een te vormenFederatie. [20]Professor de Waart stelt in zijn artikel ”VN lidmaatschap Palestina.VN in alle Staten” [21], dat de eerste ”legitimatie” van de Staat Israelde [eenzijdige] uitroeping van die Staat door Ben Gurion wasIk citeer de Waart:”De rechtsbron van Israël als staat was niet de Verdeelresolutie, maar de Afkondiging van Onafhankelijkheid van 4 mei 1948. Dit uitroepen van de staat Israël was een eenzijdige handeling, die niet het karakter van Palestina als staat aantastte, maar alleen het grondgebied daarvan beperkte” [22]

Afwijzing van de Arabieren van VN Resolutie 181Antisemitisme?
”Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was.”
Een nare vorm van tendentieuze propaganda is uw opmerking,dat de Arabische afwijzing van VN Resolutie 181 te maken zouhebben met antisemitisme.Onzin.Waarmee het in werkelijkheid te maken had was de ideologievan het zionisme, dat neo koloniaal was en een vertrapping van hetrecht op zelfbeschikking.
Zoals ik al eerder heb opgemerkt impliceerde het zionisme destichting van een Staat in Palestina, het land van de oorspronkelijke bevolking, de Arabische Palestijnen.Een dergelijke ideologie is uiteraard een flagrante schending vanhet recht op zelfbeschikking, maar eind negentiende eeuw [toenhet zionisme in het leven werd geroepen] algemeen geaccepteerd.De West Europese landen hadden nog vrijwel allen kolonieeen.Vreemd was het dan ook niet, dat de zionisten toen nog wereldrijkGroot Britannie meekregen in de Balfour Declaratie.Maar het anti koloniale verzet werd toen al sterker en bij detoekenning van Palestina als Mandaatgebied aan Groot Britanniekreeg dit land een A status, wat betekent: voorbereidingop onafhankelijkheid. [23]In een gangbaar dekolonisatieproces krijgen de bewoners van devoormalige kolonie [hier Mandaatgebied] onafhankelijkheid en hetland wordt soeverein gebied.Zo is het ook gegaan in voormalige Mandaatgebieden als Syrieen Libanon, gemeenschappelijk Frans Mandaatgebied en beidenonafhankelijk in 1945. [24]In Palestina had het net zo moeten gaan, als het zelfbeschikkingsrechtwas nageleefd, ware hier niet de complicerende factor, dat de Britse kolonialemogendheid via de Balfour Declaratie uit Europa komende zionisten een Staat had toegezegd inhet land van een ander volk.De schrijver Arthur Koestler heeft dit als volgt treffend verwoord:””One nation solemnly promised to a second nation the country of a third.” [25]

De flagrante inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de Arabischebevolking van Palestina, die zionisme, Balfour Declaratie enVN resolutie 181 [de ”verdeling” van Palestina over de ruggenvan de Arabische bevolking heen”], DAT is de reden van de afwijzingdoor ”de Arabieren” [de  Arabische bevolking van Palestina en haarorganisaties] van VN Resolutie 181.En dat heeft niets met antisemitisme te maken, want eeuwenlangwoonden er vreedzame Joodse pelgrims in Palestina, diegeen strobreed in de weg werd gelegd.
Want vergelijk dat zionisme nu eens met Nederland.Stel nu eens, dat na ruim 2000 jaar Batavieren zich hierwilden vestigen en een eigen Staat stichten en daarvoor een deelvan Nederland opeisten, wat hen, door zeg maar China werdtoegezegd [de ”Peking Declaratie] en wat er uiteindelijk in resulteerde,dat de VN Nederland zou opdelen in een ”Bataafs” en ”Nederlands” deel.Zouden de Nederlanders dat accepteren.Het lijkt mij, dat u het antwoord zelf wel weet.
DEEL IIAISRAEL/GESCHIEDENISONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948DE TERM ”ONAFHANKELIJKHEID”WAT U NIET VERMELDT:MASSASLACHTINGEN EN ETNISCHE ZUIVERINGEN VOOR HET UITBREKEN VAN DE OORLOG/GRAAF BERNADOTTE

Allereerst dit:Uw gebruik van het woord ”onafhankelijkheid” is onjuist.Onafhankelijk wordt een land, dat onder koloniale overheersinggeleefd heeft en hetzij door militaire of politieke strijd. de overheersingvan zich afschudt en een onafhankelijke, soevereine Staat wordt.Al eerder opgemerkt:Wanneer er een gangbaar dekolonisatieproces had plaatsgevonden,was de Arabische bevolking van Palestina, net zoals dat inJordanie, Syrie, Libanon en andere landen is gegaan, gewoon onafhankelijkgeworden onder de naam: Palestina.De zionisten, die vanuit Europa waren gekomen en een deel van het land van een ander volk hebben opgeeeist en gekregen, hebben dat gedaan onder de vlag vanneo kolonialisme.De zionisten werden dus niet ”onafhankelijk”, maar pikten een deelvan het land van de Arabische bevolking in.
Verder uw citaat 5
”Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen” [26]Wat er zou moeten staan is dat Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel heeft uitgeroepen, omdat VN Resolutie 181 een aanbeveling was [aan Mandataris Groot Britannie en de leden van de VN] met als bedoeling een Federatie [Joods enArabisch deel] met een gezamenlijke economische eenheid. [27]
MAAR EERST HET VOLGENDE:Graaf Bernadotte en de etnische zuiveringen van de Palestijnse Arabieren  [de verdrijving van de bevolking uit hun woon en leefgebied]voor het uitbreken van de oorlog in 1948:
Gezien het feit, dat u verdraait [hierop kom ik terug], dat eretnische zuiveringen onder de Arabisch-Palestijnse bevolking hebbenplaatsgehad, is het niet verbazingwekkend, dat u niet vermeldt, dat dezereeds voor het uitbreken van de oorlog in 1948 plaatsvonden.De VN maakten zich zorgen over die etnische zuiveringenen massaslachtingen zoals in het Palestijnse dorp Deir Yassin in april 1948 [kort voor het uitbreken van de oorlog] [28]Daarom werd Graaf Bernadotte op 20 mei1948 aangesteld als VN Bemiddelaar in Palestina, de eerste ooit. [29]
Hij was byzonder gewetensvol en aarzelde niet, het onrecht van de etnische zuiveringen van de Palestijnen aan de kaak te stellen.Van hem is de uitspraak bekend:””It is … undeniable that no settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged by the hazards and strategy of the armed conflict between Arabs and Jews in Palestine…….The exodus of Palestinian Arabs resulted from panic created by fighting in their communities, by rumours concerning real or alleged acts of terrorism, or expulsion. It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries.” [30]

Op 17 september 1948 werd hij uit de weg geruimd door ledenvan de zionistische terreurgroep Stern Gang. [30]Een van de daders was Yitzhak Shamir, later Israelisch premier. [31]
DEEL IIBISRAEL/GESCHIEDENISONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948WAT U NIET VERMELDT:OORLOG EN ETNISCHE ZUIVERINGEN/VERNIETIGING ARABISCHE DORPENPLAN DALET/PALESTIJNSE VLUCHTELINGENVN RESOLUTIE 192 EN HET PALESTIJNSE RECHT OP TERUGKEER
Uw citaat 6
”De volgende dag, 15 mei dus, vielen 6 Arabische legers Israël binnen, die stuk voor stuk groter en natuurlijk georganiseerder waren dan die van Israël, dat pas 1 dag bestond. Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd. Deze oorlog heette de Onafhankelijkheidsoorlog.” [32]
Over het begrip ”Onafhankelijkheidsoorlog” heb ik al genoeg gezegd.Je zou beter kunnen zeggen:”De vuile oorlog van de etnische zuiveringen”

Want dat was het.Maar eerst dit:Uw bewering, dat dat de Arabische legers groter en georganiseerderwaren dan die van Israel, klopt niet.Uit documentatie blijkt, dat de Arabische legers numeriek in deminderheid waren en gebrekkig georganiseerd [33], wat ookniet verwonderlijk was, omdat die landen pas onafhankelijk waren geworden.
Bezetting aan de Arabieren toegewezen gebied
U vermeldt in uw citaat 6
”Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd.’ [34]
Klopt.In de oorlog van 1948 hebben de Israelisch-zionistische troepen enmilities gebieden bezet, die bij VN Resolutie 181 aan de Arabierenwaren toegewezen.Dit heet echter ”bezetting” en is dus onrechtmatig.Uw bewering, dat ”ze” ”sommige stukken” weer ”teruggaven aan de landenwaarop ze het hadden veroverd” is uiterst verwarrend, omdat het zoalshet hier staat geen betrekking heeft op 1948, maar op de ZesdaagseOorlog in 1967, waarin Israel na vredesverdragen met Egypte en Jordanieveroverd land teruggegeven heeft. [35]

Plan Dalet/Etnishe zuiveringen en Palestijnse vluchtelingen
Uw citaat 7
”De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ‘even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen.” [36]
Ook dit stukje staat weer bol van onwaarheden en propaganda.Wat mij daaraan nog het meest stoort is uw verdraaiing van de kwestierond de Palestijnse vluchtelingen, omdat u daarmee Israel’s grote misdaadtegen de menselijkheid, de etnische zuiveringen, ontkent.Het verhaal van die ”oproep van de Arabische regeringen aan”de Arabieren” [lees Arabische Palestijnen] om ”de grens over te steken”is namelijk een fabeltje.Trouwens, ook al zou er een grond van waarheid in zitten [er is welbeweerd, dat een Arabische legeraanvoerder ooit zo’n oproepgedaan zou hebben], verklaart dat niet de vlucht van 750 000mensen, die alles achterlaten en soms vluchttenzonder hun ouders, echtgenoot of gezin.
Wat er in werkelijkheid gebeurde was, dat meer dan 750 000 Palestijnenhetzij in paniek vluchtten vanwege massaslachtingen door zionistischetroepen zoals in Deir Yassin plaatsvond [37] of grofweg werdenverdreven door zionistische troepen en milities. [38]Dit is met uitgebreid historisch onderzoekaangetoond door Israelische historici, diezich ”de Nieuwe historici” noemen. [39]Een zeer bekende onder hen is Ilan Pappe, diehet boek ”Ethnic Cleansing of Palestine” geschreven heeft. [40]

Plan Dalet en de ideoliogie van transfer:
Pappe heeft ook aangetoond, dat deze etnische zuiveringenniet alleen misdaden tegen de menselijkheid zijn, maar een van te voren beraamd plan,om zoveel mogelijk Palestijnen teverdrijven, dat militair vorm kreeg in ”Plan Dalet”. [41]Ik citeer uit ”The Ethnic Cleansing of Palestine:”ON A COLD WEDNESDAY AFTERNOON, 10 March 1948, a group of eleven men, veteran Zionist leaders together with young military Jewish officers, put the final touches on a plan for the ethnic cleansing of Palestine.1 That same evening, military orders were dispatched to units on the ground to prepare for the systematic expulsion of Palestinians from vast areas of the country.2……………. Each unit was issued its own list of villages and neighborhoods to target in keeping with the master plan. Code-named Plan D (Dalet in Hebrew), this was the fourth and final version of vaguer plans outlining the fate that was in store for the native population of Palestine.3” [42]

Pappe noemt dit verdrijvingsplan ook als passend in de zionistische ideologievan een Joods-zionistische Staat, waarin zomin mogelijk niet-Joden zouden moeten wonen. [43]
Deze ”transfer” plannen waren al in de dertiger jaren ontwikkeld. [44]
Rampzalige gevolgen:750 000 Palestijnen verdreven, een veelvoud aan massaslachtingenonder de Palestijnen aangericht  [ter intimidatie] [45] en 400 Arabischedorpen vernietigd.Volgens historicus Ilan Pappe zelfs 531. [46]Overigens werden ook Joodse burgers gedood door Arabische strijdkrachten [47],wat natuurlijk even misdadig was.Maar de gevolgen voor de Palestijnen waren desastreus.De verdrijving van de Palestijnen, massaslachtingen en vernietigingvan de Arabische dorpen werd dan ook door de Palestijnen, terecht,Nakba [ramp] genoemd. [48]
VN AV Resolutie 194 dd 1948
In december 1948 werd VN Resolutie 194 aangenomen, die het rechtop terugkeer van de verdreven Palestijnse vluchtelingen vaststelde en Israel verplichtte, hen de gelegenheid te geven, daadwerkelijkterug te keren en anders schadevergoeding te betalen. [49]Hieraan heeft Israel nooit gehoor gegeven.
De Palestijnse vluchtelingen en de Arabische landen
Uw bewering, dat geen enkel Arabisch land de Palestijnsevluchtelingen wilde opnemen [50] klopt niet.Er wonen Palestijnse vluchtelingen in Jordanie, Libanon,Egypte, Syrie, Irak en ook andere landen.Dat hun omstandigheden niet altijd optimaal zijn en somsronduit slecht, is een ander verhaal, maar ze hebben erinde meeste gevallen wel een bestaan kunnen opbouwen.[51]

DEEL IICISRAEL/GESCHIEDENISONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948WAT U NIET VERMELDT:ISRAELISCHE BEZETTIN/GLIQUIDATIES/ILLEGALE NEDERZETTINGEN/LIBANON-OORLOGEN
Uw citaat 8
”De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ‘even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen. Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.” [52]
Wat u hier schrijft is zo’n verdraaiing van de geschiedenis en politiekerealiteit, dat ik bijna niet weet, waar te beginnen.Ik zal mij dan ook beperken tot de laatste drie zinnen:

” Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.” [53]
Hieruit blijkt uw vergoeilijking en bagatellisering van een van de meest flagranteschendingen van het Internationaal Recht, de bezetting van een land/gebied dooreen andere mogendheid.
Te uwer informatieDe Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden:Resolutie 242
Er is nu sinds 1967 [bijna 48 jaar] sprake van de Israelischebezetting [54] van de Palestijnse gebieden Oost-Jeruzalem, de WestelijkeJordaanoever en Gaza [55] ondanks in 1967 unaniem doorde Veiligheidsraad aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,waarin Israel werd opgeroepen [en een Veiligheidsraadsresolutieheeft bindende rechtskracht] zich terug te trekken uit de in dejuni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.[56]
Iedere bezetting, overal ter wereld, is onrechtmatig en niet afhankelijkvan de ”erkenning” van welke Staat dan ook.Bezetting is geen rechtvaardiging voor veiligheid ofonveiligheid van welke Staat dan ook.Sterker nog:Bezetting veroorzaakt juist onveiligheid en destablilsatie.En die ”vrede” waaraan u een aantal keren refereert [57] is pasmogelijk als een bezetting is opgeheven.Die ”verovering” waaraan u refereert [58] is niet toegestaan volgenshet Internationaal Recht.Ik citeer de preambule van de VN Veiligheidsraadsresolutie 242”Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war ……” [59]

Bezetting is onderdrukking en terreur
Aan iedere bezetting, overal ter wereld, is inherent onderdrukking, vernedering en [oorlogs]misdaden.Terreur tegen de bezette bevolking vindt ongestraftplaats.Uiteraard komt daartegen verzet, met gelegitimeerdemilitaire acties tegen het leger van de bezettende macht [60]en niet gelegitimeerde acties tegen burgers en burgerdoelen. [61]
Die Palestijnse  aanslagen tegen burgers en burgerdoelenzijn natuurlijk onacceptabel, maar moeten wel gezien worden tegenhet licht van die bezetting.
Bij u vind ik echter niets terug over het onrecht en de onderdrukkingvan die bezetting.Een kwalijke zaak.
Sinds eind zestiger jaren regelmatig terugkerendeIsraelische oorlogsmisdaden waren de liquidaties vanPalestijnse leiders en activisten, die flagrante schendingenzijn van het Internationaal Recht.Ook niet genoemd door u.Deze liquidaties hadden de vorm van beschietingen vanauto’s, op drukke straten of marktpleinen [met hetrisico dus van veel burgerslachtoffers] en zelfs bombardementenop vluchtelingenkampen en flatgebouwen.Heel vaak vielen daarbij veel burgerslachtoffers. [62]
Illegale nederzettingen
Cruciaal zijn de sinds eind zestiger jaren gestichte[en tot nu toe uitgebreide] Israelisch/Joodse nederzettingenin bezet Palestijns gebied, die illegaal zijn volgens het InternationaalRecht. [63]Maar ondanks twee VN Veiligheidsraadsresoluties, tallozeveroordelingen, waaronder de EU en het InternationaalGerechtshof [in de Advisrory Opinion over de eveneensillegale Israelische Muur] [64], bouwt Israel nogvrolijk door in de bezette Westelijke Jordaanoever. [65]
Die nederzettingen zijn niet alleen illegaal, ze hebben geleidtot een grootscheepse landroof van Palestijnen.Honderdduizenden Palestijnse landonteigeningen hebben plaatsgevonden [en vinden nog steeds plaats] zonder enigefinanciele compensatie. [66]
Dat hele verhaal over de nederzettingen, dat zo cruciaal is,omdat daarop keer op keer vredesonderhandelingen afspringen [67],vermeldt u nergens in uw stuk.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over het geweld van dezekolonisten [bewoners van de nederzettingen] tegen de bezettebevolking, vaak onder toeziend oog van het Israelischeleger. [68]
Libanon-oorlogen
Israel heeft een aantal verwoestende agressieoorlogentegen Libanon gevoerd, waarbij door toedoen van Israelischeoorlogsmisdaden, zoals willekeurige aanvallenen bombardementen een groot aantal burgerslachtoffers is gevallen. [69]Als gruwelijkste voorbeeld noem ik de Israelische aanval op Libanonin 1982, waarbij niet alleen een groot aantal burgerslachtoffersgevallen zijn, maar door ”christelijke” Falangisten [bondgenotenvan Israel] in twee Palestijnse vluchtelingenkampen Sabraen Chatila een slachtpartij onder de Palestijnse burgerbevolkingis aangericht, waarbij zeker 2750 mensen om het leven zijngekomen. [70]Israel, zijnde de bezettingsmacht aldaar, is een van de hoofdverantwoordelijken, omdat volgens de 4e Conventies van Genevede bezettende macht verantwoordelijk is voor de veiligheid van debezette bevolking. [71]Daarnaast heeft de toenmalige minister van Defensie, Sharon[later premier] de ”christelijke” falangisten controle gegevenover die Palestijnse vluchtelingenkampen, wetende, dat deze Falangistenen de Palestijnen gezworen vijanden waren.[72]Hij is dus direct verantwoordelijk voor het bloedbad en helaasnooit berecht. [73]
Pijnlijke feiten over Israel, door u niet vermeld.

DEEL IIDISRAEL/GESCHIEDENISONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
VREDESVERDRAGENWAT U NIET VERMELDT:
OORLOGSMISDADEN/MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEIDMUURBOUW/GAZA BLOKKADE/VUILE OORLOGEN IN GAZA/ISRAELISCHE [OORLOGS] MISDADEN IN DE WESTBANKBEHANDELING VAN PALESTIJNSE MINDERJARIGEN IN ISRAELISCHEGEVANGENISSEN
Uw citaat 9
”In 1993, met het achtste vredesaanbod van Israël (er zijn er tot 2000 10 geweest), bekend als de Oslo-akkoorden, werd er onderhandeld over vrede. Yasser Arafat en de minister van buitenlandse zaken van Israël ondertekenden onder internationale druk op Israël een vredesverdrag.Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.”
Ik ga hier niet uitwijden over het Oslo Accoord, dat in feite niets meerwas dan een zeer beperkte Palestijnse autonomie [de bezetting werddeels ”uitbesteed” aan de Palestijnse Autoriteit, de Fatah van Arafat] [74]
Interessant is, hoe u zich snel van de geneurtenissen na 2001 tracht af te maken
”Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.”
Een oversimplificering van de feiten, waardoor u geen aandacht hoeftte schenken aan de groffe Israelische repressie, bezetting en oorlogsmisdaden.
Israelische militaire aanvallen in 2002
Er waren de Israelische militaire aanvallen invooral de Westbank, maarook Gaza in 2002, onder voorwendsel een einde te willen maken aande Palestijnse zelfmoordaanslagen.Gevolg: honderden Palestijnse burgerdoden en de vernietiging vande Palestijnse infrastructuur. [75]
Muurbouw:
Een andere ernstige schending van het Internationaal Recht is de Israelische Muurbouw,die voor een groot deel door bezet Palestijns gebied looptHierdoor heeft Israel de facto een deel van het Palestijns gebied geannexeerdNaast de nederzettingen dus opnieuw een gecreeerd fact on the groundBovendien heeft die Muurbouw tot een verdere inperking van de bewegingsvrijheid vande bezette Palestijnse bevolking geleid, vooral voor de mensen, die in de buurt van de MuurwonenVaak liggen hun landbouwgronden aan de andere kant en moeten zij speciaal toestemmingkrijgen om daar te komen, wat lang niet altijd gebeurtOok ziekenhuizen en scholen zijn voor velen moeilijker bereikbaar geworden [76]Op 9 juli 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Israelische Muur illegaalomdat zij loopt door Palestijns bezet gebied [77]Met de gebruikelijke arrogantie trok Israel zich daar niets van aan en bouwde vrolijk voort.
De Blokkade van Gaza

  • ARTICLE 33

 [ Link ] 

  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

  • Pillage is prohibited.

  • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

In september 2007 verklaarde het Israelische kabinet Gaza tot ”vijandelijk gebied”Directe aanleiding vormde de bestuurlijke Hamas controle over Gaza. Hiermee meende de Israelische regering gerechtigd te zijn tot het nemen van strafmaatregelenjegens de Gazaanse bevolking met als ”rechtvaardiging” de uit Gaza afkomstige raketaanvallen op Israelische burgerdoelen.Die maatregelen bestonden uit het praktisch hermetisch afsluiten van Gaza van de buitenwereldwaardoor de bevolking, die grotendeels afhankelijk is van hulpgoederen, zowel van hulpgoederen,eerste levensbehoeften en medicijnen verstoken warenBovendien verloren duizenden hun baan, omdat werken in Israel [een belangrijke inkomstenbron]niet meer mogelijk was [78]De gevolgen voor de burgerbevolking waren dus rampzalig, de maatregelen zonder meer inhumaanGeen wonder dan ook, dat zij door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid” werden genoemd [79]Als collectieve straf is de blokkade sowieso verboden.
Hoewel de Israelische autoriteiten de blokkade zo nu en danversoepelen, blijven de leefomstandigheden moeilijk [80]Het enige menswaardige antwoord is een eind aan de blokkade.Maar ook hierin blijft Israel vrolijk het Internationaal Recht schenden.
Israelische vuile oorlogen in Gaza
Uw citaat 10
”Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.” [81]
U laat zich wel op een heel euphemistische manier uit over die”nieuwe conflicten”Eerst verzwijgt u de wurgende Gaza Blokkade en vervolgens ook deIsraelische militaire strafexpedities naar dat gebied, die rustig”vuile oorlogen” genoemd kunnen worden.Daarom te uwer informatie enkele feiten over die IsraelischeGaza aanvallen.Het pretendeert niet volledig te zijn, maar enkele dieptepunten eruitgelicht:
Vuile oorlogen tegen de Palestijnse burgerbevolking’’Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.’’Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTShttp://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm
Een van de grondregels in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, naast humane behandeling van [krijgs] gevangenen, de bescherming van de burgerbevolking. Militaire aanvallen mogen alleen gericht zijn tegen combatanten [militairen en strijders] en een strict onderescheid tussen combatanten en non combatanten [burgers] moet gemaakt worden, zowel in aanval als in wapenkeuze. Na bestudering van een reeks Israelische militaire aanvallen, die zich  vooral op Gaza richtten, kan ik wel stellen, dat Israel zich zelden of nooit aan die regels gehouden heeft. Het regent bij Israelische militaire campagnes van de willekeurige militaire aanvallen en bij de beruchte Israelische liquidaties van Palestijnse leiders en activisten worden meestal ook niets vermoedende voorbijgangers of bewoners getroffen, aangezien die aanvallen vaak plaatsvinden in drukke straten, op vluchtelingenkampen en flatgebouwen. [82]

Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig [83].In een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watchis te lezen, dat Israel zich bij deze militaire operatie heeftschuldig gemaakt aan het gebruik van Witte Fosfor in dichtbevolktegebieden, wat een oorlogsmisdaad is. [84]Bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november 2012  vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder ruim 30 kinderen [85]. Aan Israelische zijde vielen drie burgerslachtoffers ten gevolge van Palestijnse raketaanvallen en enkele tientallen gewonden [86].

Gaza militaire operatie ”Protective Edge”
Vorig jaar in juli/augustus is er eenbloedige Israelische militaire expeditie in Gaza geweestmet militaire aanvallen op scholen, ziekenhuizen,gezondheidswerkers en vele huizen vernietigd, [87]met 2137 dodelijke slachtoffers in twee maanden tijd,van wie 80 procent burger. [88]De zoveelste in een reeks vuile oorlogen,waarvan er ongetwijfeld nog meer zullen volgen.
Israelische [oorlogs]misdaden in de Wesrbank
Over de Westbank [Westelijke Jordaanoever] vermeldt uhelemaal niets, terwijl daar op dagelijkse basis mensenrechtenworden geschonden. Het is immers bezet gebied.Ik noemde al de illegale nederzettingen, pure landdiefstal [89],de voortdurende uitbreiding [90] en de kolonistenterreur. [91]Daarnaast dan het agressieve Israelische militaire optreden,waarover Amnesty heeft gerapporteerd. [92].Arrestanten worden vastgehouden zonder vorm vanaanklacht of proces [de zogenaamde ”administratievedetentie”], gevangenen worden gefolterd en demonstrantenzijn nog vorig jaar doodgeschoten.Ook is er een Palestijnse minister doodgeschoten. [93].
Daarover hoor ik u niet.
Behandeling van Palestijnse minderjarigen in de gevangenis
Gezien uw doelgroep [minderjarigen] dient u melding te makenvan de slechte behandeling van Palestijnse minderjarigen bij arrestatieen detentie.Ze hebben minder rechten dan Israelische minderjarigen, omdat zijvallen onder het Militair Recht.Vaak worden ze dan ook zonder vorm van proces vastgehoudenen mishandeld en/of gefolterd. [94]

EPILOOG

Uw rubriek ”Wikikids Israel” lijkt te zijn weggelopenuit een tijd, dat Nederland, bij gebrek aan betrouwbareen deskundige informatie, als een man achter Israel stond.Juist ja, tijdens de door u genoemde ”Zesdaagse Oorlog”U presteert het om de onafhankelijkheid van Jordaniete presenteren als een ”cadeau” van Groot Britannie aan”de Arabieren”, de etnische zuiveringen in 1948 negeert u en umaakt ervan, dat ”de Arabieren” ”even” de grenzen zijnovergestoken op oproep van 6 Arabische landen.En verbijsterender nog, van de Israelische bezettingmaakt u het ”terugveroveren” van de WestelijkeJordaanoever, die zou zijn ”geannexeerd” door Jordanie. [95]
Van nederzettingen, Muurbouw, de Gaza Blokkadeen bloedige militaire Gaza operaties hebt u nog nooitgehoord en alles na 2001 noemt u ”conflicten in Gaza”Ook vermeldt u nergens de misdaden van hetIsraelische leger tegenover Palestijnse jongerenen hun slechte behandeling bij arrestatie en inIsraelische gevangenissen,voor uw doelgroep [minderjarigen] tochniet onbelangrijk, lijkt mij. 
In mijn brief heb ik geprobeerd u, met feiten en bronnenomkleed, een blik te laten werpen op de geschiedenisvan het Midden Oostenconflict.Ik begrijp, dat u daarvan niet alles in uw rubriek kunt vermeldenmaar de belangrijkste pijlers, zoals het karaktervan het zionisme, de etnische zuiveringen van de Palestijnenen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, dientu wel te vermelden.
MIJN ADVIES:
Herschrijf uw hele rubriek, ontdoe die van neo kolonialistische,zionistische propaganda en realiseer u, dat ieder volk het rechtheeft, te leven in vrijheid, ontdaan van een bezetting.
Zeker als in het verleden een deel van het land al is ”opgedeeld”, in strijd met het recht op zelfbeschikking.
Ik ga ervan uit, dat u mijn advies ter harte neemt en uw rubriekaanpast.
Vriendelijke groetenAstrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
http://www.astridessed.nl/geschiedenis-van-het-israelisch-palestijnse-conflictbrief-aan-wikikids-over-tendentieuze-en-misleidende-informatie/

OF UITGESCHREVEN:

NOTEN

[1]

WIKIKIDS.NLISRAEL

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl

[2]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

WIKIPEDIAMANDATORY PALESTINE

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine

[3]

WIKIKIDS.NLTOT 1947
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[4]

WIKIPEDIA1936-39ARAB REVOLT IN PALESTINE

http://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%9339_Arab_revolt_in_Palestine

[5]

WIKIKIDS.NLTOT 1947
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[6]

WIKIPEDIATHEODOR HERZL
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

[7]

DER JUDENSTAAT[VERTAALD : THE JEWISH STATE]THEODOR HERZL

http://www.gutenberg.org/files/25282/25282-h/25282-h.htm

[8]

”1904-1914. 40.000 zionistische immigranten arriveren in Palestina. Joden vormen dan 6% van de bevolking

STOP DE BEZETTINGBEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN PALESTINA
http://www.stopdebezetting.com/geschiedenis/korte-geschiedenis-van-palestina-2-2-2-2-2-2-2-2.html

1901

Het Joods Nationaal Fonds wordt opgericht door het 5e zionistische congres. Het doel van dit fonds is om land in Palestina te verwerven voor de World Zioinst Association, uitsluitend te gebruiken door joden.

1904

Spanningen tussen zionisten en Palestijnse boeren in Tiberias. 

1904 – 1914

De tweede golf (rond de 40.000) van joodse immigranten uit voornamelijk Rusland en Polen naar Palestina brengt het totaal op 85.000 joden, 6% van de populatie in Palestina.”

UNITED CIVILIANS FOR PEACETIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT
http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[9]

WIKIPEDIABALFOUR VERKLARINGINHOUD VAN DE BRIEF
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

BRON:
WIKIPEDIABALFOUR VERKLARING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

WIKIPEDIABALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[10]
WIKIKIDS.NL
”Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.”
WIKIKIDSISRAEL/TOT 1947http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

BRON
WIKIKIDS.NLISRAELhttp://wikikids.nl/Isra%C3%ABl

[11]
WIKIPEDIABALFOUR VERKLARINGINHOUD VAN DE BRIEF
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

BRON:
WIKIPEDIABALFOUR VERKLARING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

WIKIPEDIABALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[12]
”De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren.”
WIKIKIDS.NLISRAEL TOT 1947
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[13]

WIKIPEDIAKEIZERRIJK OOSTENRIJK
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Oostenrijk

WIKIPEDIAFRANS JOZEF I VAN OOSTENRIJKREGERING
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Jozef_I_van_Oostenrijk#Regering

[14]
”Het land had in 1910 ruim 51 miljoen inwoners en had als hoofdsteden Wenen en Boedapest. Als een van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog werd Oostenrijk-Hongarije in 1918 door de overwinnaars, de geallieerden, in kleinere gebieden opgedeeld.Uit Oostenrijk-Hongarije ontstonden 3 landen; de (sterk verkleinde) staten Oostenrijk en Hongarije (die dus nu van elkaar gescheiden werden) en Tsjechoslowakije.”

WIKIKIDS.NLOOSTENRIJK HONGARIJE
http://www.wikikids.nl/Oostenrijk-Hongarije

” Voor het jaar 1861 was Italië in kleine koninkrijkjes verdeeld. In het noorden was meestal de Oostenrijkse keizer de baas. Het zuiden leek meer op een groep. De koninkrijken Napels en Sicilië waren al gesticht door het noorden, dat betekent al gemaakt. In het jaar 1861 werd Italië een groot land onder leiding van koning Victor Emanuel II van Italië.”

WIKIKIDS.NLITALIEGESCHIEDENIS
http://wikikids.nl/Itali%C3%AB#Geschiedenis

[15]

”Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren.”
WIKIKIDS.NLISRAEL TOT 1947
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[16]

”Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.”
WIKIKIDS.NLISRAEL TOT 1947
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[17]

” Oorzaak van het uitblijven van een regeling daarvan was de erkenning door de Volkenbond van de bijzondere band van het Joodse volk met de beoogde Palestijnse staat en de opdracht aan GrootBrittannië als mandataris tot vestiging van een Joods nationaal tehuis aldaar.”

LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011Bladzijde 14
http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf
[18]
WIKIPEDIABALFOUR VERKLARINGINHOUD VAN DE BRIEF
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

[19]

LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011
http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[20]

”De AV beschouwde haar plan voor de verdeling van Palestina als een aanbeveling aan de mandataris en alle andere leden van de VN.”

LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011Bladzijde 14
http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

”In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan]”
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[21]
LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011
http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[22]
”De rechtsbron van Israël als staat was niet de Verdeelresolutie, maar de Afkondiging van Onafhankelijkheid van 4 mei 1948. Dit uitroepen van de staat Israël was een eenzijdige handeling, die niet het karakter van Palestina als staat aantastte, maar alleen het grondgebied daarvan beperkte”
LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011Bladzijde 15
http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[23]

”De toelating van Israël tot het VN-lidmaatschap tastte de internationale status vanPalestina als voormalig A-mandaat en de daar-
aan verbonden aanspraak van Palestina op erkenning als staat door de VN niet aan. 

LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011Bladzijde 14 en 15

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

”Men onderscheidde: A-mandaten, gebieden die in principe voor onafhankelijkheid in aanmerking kwamen, maar waarvan men vond dat zij tijdelijk bestuur nodig hadden……..”
WIKIPEDIAMANDAATGEBIED
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied

[24]
A-Mandaten:

WIKIPEDIAMANDAATGEBIED
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied

[25]

GLOBAL RESEARCHNAKBA HISTORY AND THE ORIGINS OF THE JEWISH STATE:THE ROLE OF THE BALFOUR DECLARATION9 JUNE 2013

http://www.globalresearch.ca/nakba-history-and-the-origins-of-the-jewish-state-the-role-of-the-balfour-declaration/5338365

[26]
”Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen.”

WIKIKIDS.NLONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[27]

‘De AV beschouwde haar plan voor de verdeling van Palestina als een aanbeveling aan de mandataris en alle andere leden van de VN.”

LIDMAATSCHAP PALESTINAVN IN ALLE STATENPROFESSOR PAUL DE WAARTVN FORUM2011Bladzijde 14
http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

”In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan]”
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[28]

DEIR YASSINHISTORY OF THE MASSACRE
http://www.deiryassin.org/mas.html

OOGGETUIGEVERSLAG RODE KRUISAFGEVAARDIGDE JACQUES DE REYNIEROVER MASSASLACHTING DEIR YASSIN
http://www.hist.net/kieser/ma30/Reynier-DerYassin.html

WIKIPEDIADEIR YASSIN MASSACRE
http://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre

[29]

UNITED
NATIONS
A

DeWereldMorgen.be
  • General Assembly
DeWereldMorgen.be
DeWereldMorgen.be DeWereldMorgen.be A/RES/186 (S-2)
14 May 1948

186 (S-2). Appointment and terms of reference of a
United Nations Mediator in Palestine

The General Assembly,

Taking account of the present situation in regard to Palestine,
I
Strongly affirms its support of the efforts of the Security Council to secure a truce in Palestine and calls upon all Governments, organizations and persons to co-operate in making effective such a truce;
II
1. Empowers a United Nations Mediator in Palestine, to be chosen by a committee of the General Assembly composed of representatives of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, to exercise the following functions:

(a) To use his good offices with the local and community authorities in Palestine to:

(i) Arrange for the operation of common services necessary to the safety and well-being of the population of Palestine;

(ii) Assure the protection of the Holy Places, religious buildings and sites in Palestine;

(iii) Promote a peaceful adjustment of the future situation of Palestine;

(b) To co-operate with the Truce Commission for Palestine appointed by the Security Council in its resolution of 23 April 1948;1/

(c) To invite, as seems to him advisable, with a view to the promotion of the welfare of the inhabitants of Palestine, the assistance and co-operation of appropriate specialized agencies of the United Nations, such as the World health Organization, of the International Red Cross, and of other governmental or non-governmental organizations of a humanitarian and non-political character;

2. Instructs the United Nations mediator to render progress reports monthly, or more frequently as he deems necessary, to the Security Council and to the Secretary-General for transmission to the Members of the United Nations;

3. Directs the United Nations Mediator to conform in his activities with the provisions of this resolution, and with such instructions as the General Assembly or the Security Council may issue;

4. Authorizes the Secretary-General to pay the United Nations Mediator an emolument equal to that paid to the President of the International Court of Justice, and to provide the Mediator with the necessary staff to assist in carrying out the functions assigned to the Mediator by the General Assembly;
III
Relieves the Palestine Commission from the further exercise of responsibilities under resolution 181 (II) of 29 November 1947.2/
____________________

1/ See document S/727.

2/ See Official Records of the second session of the General Assembly, Resolutions, No. 181 (II), page 131.

____________________

[In pursuance of the General Assembly resolution of May 14, 1948 (186(S-2)), a committee of the Assembly composed of representatives of China, France, the U.S.S.R., the United Kingdom and the United States met on May 20, 1948, and appointed Count Folke Bernadotte, President of the Swedish Red Cross, as United Nations Mediator on Palestine.]”

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 186
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

[30]

”Bernadotte was assassinated on Friday 17 September 1948 by members of the armed Jewish Zionist group Lehi (commonly known as the Stern Gang or Stern Group).”
WIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTEASSASSINATION
http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte#Assassination

BRONWIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTE
http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte

” “Fighters for the Freedom of Israel – Lehi”), commonly referred to in English as the Stern Gang,[9][10][11][12] was a militant Zionist group founded byAvraham (“Yair”) Stern in the British Mandate of Palestine.”
WIKIPEDIALEHI (GROUP)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_%28group%29

[31]

WIKIPEDIAYITZHAK SHAMIR

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Shamir

[32]

WIKIKIDS.NLISRAELONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[33]

”Voor de Arabische staten was het uitroepen van de staat Israël het sein voor een gezamenlijk aanval. Ze waren echter slecht voorbereid op de strijd, hun legers waren gebrekkig getraind, slecht bewapend en het moreel was laag…………………………………………
Dit alles was niet van toepassing op de Israëli’s. Israël beschikte over een klein maar goed getraind leger.”
NPOZESTIG JAAR ISRAELDE TRAN

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!