De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gerechtshof: Vluchtgarage mag worden ontruimd/Een nieuw dieptepunt in de behandeling van vluchtelingen in Nederland

Gerechtshof: Vluchtgarage mag worden ontruimd/Een nieuw dieptepunt in de behandeling van vluchtelingen in Nederland

vrijdag 3 april 2015 14:34
Spread the love

GERECHTSHOF: VLUCHTGARAGE MAG WORDEN ONTRUIMD/EEN NIEUW DIEPTEPUNT IN DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/gerechtshof-vluchtgarage-mag-worden-ontruimdeen-nieuw-dieptepunt-in-de-behandeling-van-vluchtelingen/

”Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is”

Het zoveelste drama in de tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingenis ingeluid.De beslissing, in Hoger beroep, van het gerechtshof dat de Gemeente de Vluchtgarage [1] waar sinds 2013 een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen onderbarre omstandigheden [2] en zonder enige steun van Gemeente enStadsdeel Zuid Oost verblijven [3], mag ontruimen. [4]Dit gaat in tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak van de kantonrechter,die de ontruiming nog verbood tot 1 mei vanwege uit humanitaireoverwegingen [5]  [winterse kou, etc]Dat was gewetensvol en daarom al een opmerkelijke uitspraak.Ook wees de rechter op de crux van het probleem:”dat de situatie van de uitgeprocedeerden, om wie het hier gaat, uitzichtloos is vanwege de ”problematische” terugkeer naar het landvan herkomst. [6]De Staat ging ”uit principe” tegen dit vonnis in beroep [7]met als resultaat, dat de vluchtelingen alsnog dreigen te worden ontruimd. [8]Het enige alternatief, dat hen gegeven wordt, is de zogenaamde”bed, bad en brood regeling” [9]Maar die ”bed, bad en brood regeling” is een heel gebrekkige opvang,omdat het alleen ‘s avonds en ‘s nachts geldt.Je krijgt een avondmaaltijd en slaapgelegenheid, ‘ s morgenseen ontbijt en moet dan weer de straat op. Terecht hebben de uitgeprocedeerden [de ”Wij zijn hier” vluchtelingen”]daartegen in een brief aan de Gemeente [10] geprotesteerd. 
BED, BAD EN BROODREGELINGSTRIJD OM DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD
Maar zelfs die ”bed, bad en brood regeling” voor uitgeprocedeerdenheeft heel wat voeten in de aarde gekost en moest praktisch wordenafgedwongen.Uitgeprocedeerden hebben namelijk recht op geen enkeleelementaire voorziening [zoals eten, drinken, een dakboven je hoofd]Dit gaat in tegen de internationale Verdragen, waaronderartikel 11 van het Internationaal Verdrag voor Economische.Sociale en Culturele Rechten. [11]Daarvan heeft de Nederlandse Overheid zich nooit ietsaangetrokken tot uiteindelijk, na een klacht van de PKN[Protestantse Kerk Nederland] [12]er een niet mis te verstane definitieve uitspraak [13] kwam van hetEuropees Comite voor Sociale Rechten, dat mensen zonderverblijfsrecht recht hebben op voedsel, kleding en onderdak. [14]Ex Staatssecretaris van Justitie Teeven, ”Fred de Vluchtelingenjager” [15]legde deze uitspraak naast zich neer [16], maar moest uiteindelijktoch bakzeil halen en stelde aan de Gemeenten geld ter beschikkingvoor de bed, bad en brood regeling. [17]Dat ging natuurlijk niet vanzelf.Teeven verwees naar de juridische noodzaak vanwege een kortgeding in december, waarin de rechter de Rijksoverheid verplichtte,uitgeprocedeerden de bed, bad en broodregeling te bieden. [18]De rechter beriep zich o.a. op de  uitspraakvan het Europees Comite voor Sociale Rechten. [19]Al eerder had de rechter Gemeenten verplicht, de bed, bad en broodregelingvoor uitgeprocedeerden te bieden [20], ook met een verwijzing naarde uitspraak van het Europees Comite voor Sociale Rechten. [21]Tot zover de strijd om zoiets elementairs als de ”bed, bad en brood regeling”
UITGEPROCEDEERDEN
Voor 2012 waren de uitgeprocedeerde asielzoekers, die een dramatischschaduwbestaan leidden, omdat zij recht hadden op geen enkeleelementaire voorziening, praktisch onzichtbaar.Maar sinds zij acties zijn gaan voeren tegen hun rechteloze positiehebben zij een van de meest inhumane kanten van een totaalinhumaan asielbeleid [22] aan de kaak gesteld.Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige enoorlogssituatie niet terug kunnen keren [23] en hier toch geen aanspraakmaken op iets, dat gegarandeerd zou moeten zijn.Veiligheid.Sinds zij in 2012  Amsterdam actie voeren, worden zij van iederelocatie verdreven. [24]De enige opvang, die de Gemeente in die periodeheeft geboden [dus voor de ”bed, bad en brood” regeling]was de Vluchthaven in het voormalige Huis van Bewaring aande Havenstraat, maar op voorwaarde, dat men zou”werken aan de terugkeer” [25]Die niet mogelijk is.Burgemeester van der Laan, de ”vriend” van de vluchtelingen [26],toonde zich een ware vriend.Toen de vluchtelingen niet meewerkten aan hun eigen ondergang,spande hij [De Gemeente Amsterdam] een rechtszaak aan [27]waarbij ook nogeens fijntjes werd opgemerkt, datalle ontruimingskosten op de vluchtelingen zoudenworden verhaald. [28]De zwerftocht ging voort en is nog niet ten einde.

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM
In totaal zijn er ongeveer 250 uitgeprocedeerde asielzoekersin Amsterdam, verspreid over diverse locaties [29]In de Vluchtgarage zijn aanvankelijk diegenen terechtgekomen,die niet in de Vluchthaven [30] terecht konden, omdat zij nietgeregistreerd stonden bij Vluchtelingenwerk [31].
Duidelijk is, dat aan de inhumane en onzekere situatie van deuitgeprocedeerden in Amsterdam en de rest van Nederlandeen einde moet komen.Ze hebben recht op een normale 24 uurs opvang en vooral:
Op de opbouw van een leven in Nederland, in veiligheid.
Ze kwamen hier op zoek naar veiligheid en bescherming endie bescherming moet Nederland ze bieden ook.
De strijd gaat door tot alle vluchtelingen dezelfde rechtenhebben als Nederlandse burgers.
MENSENRECHTEN JAONTRUIMING VLUCHTGARAGE NEE!DeWereldMorgen.be
Astrid Essed

NOTEN

[1]

STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDENVAN STADSDEEL ZUID OOSTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

[2]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014

https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig

[3]

HET PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml

[4]

NU.NLGEMEENTE AMSTERDAM MAG VLUCHTGARAGE PER DIRECT ONTRUIMEN31 MAART 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4012450/gemeente-amsterdam-mag-vluchtgarage-per-direct-ontruimen.html

[5]
HET PAROOLRECHTER: VLUCHTGARAGE MAG PAS NA 1 MEI WORDENONTRUIMD20 FEBRUARI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3869979/2015/02/20/Rechter-Vluchtgarage-mag-pas-na-1-mei-worden-ontruimd.dhtml

[6]

”De situatie van de 125 uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtgarage is volgens de rechter uitzichtloos en de mogelijkheid van terugkeer naar hun eigen land ‘veelal problematisch’.

HET PAROOLRECHTER: VLUCHTGARAGE MAG PAS NA 1 MEI WORDENONTRUIMD20 FEBRUARI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3869979/2015/02/20/Rechter-Vluchtgarage-mag-pas-na-1-mei-worden-ontruimd.dhtml

[7]

De rechtbank oordeelde in februari dat ontruimen voor 1 mei niet was toegestaan. Daartegen spande de staat hoger beroep aan, “uit principe”.

DOORBRAAK.EUSTAAT WIL VLUCHTGARAGE-VLUCHTELINGEN ”UIT PRINCIPE”MET ”TURBO SPOED” ONTRUIMEN19 MAART 2015

http://www.doorbraak.eu/staat-wil-vluchtgarage-vluchtelingen-uit-principe-met-turbo-spoed-ontruimen/

[8]

INDYMEDIA.NLVLUCHTGARAGE: ONTRUIMING STAAT VOOR DE DEUR
https://www.indymedia.nl/node/27384

[9]

Bed, bad en brood

Het hof wijkt af van het oordeel van de kantonrechter omdat het vindt dat de uitgeprocedeerden nu terechtkunnen in de opvang (bed, bad en brood) die de gemeente aanbiedt. ”

NU.NLGEMEENTE AMSTERDAM MAG VLUCHTGARAGE PER DIRECT ONTRUIMEN31 MAART 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4012450/gemeente-amsterdam-mag-vluchtgarage-per-direct-ontruimen.html

[10]

WIJ ZIJN HIERBRIEF AAN GEMEENTERAAD, BURGEMEESTER EN PERS OVER PLANNEN NACHTOPVANG
http://wijzijnhier.org/2014/11/brief-aan-gemeenteraad-burgemeester-en-pers-over-plannen-nachtopvang/

[11]

Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL

AND CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[12]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

[13]

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

[14]

DOORBRAAK.EU

VLUCHTELINGEN VORMEN MOTOR IN STRIJD TEGEN

UITSLUITINGSBELEID TEEVEN

21 NOVEMBER 2014

http://www.doorbraak.eu/vluchtelingen-vormen-motor-strijd-tegen-uitsluitingsbeleid-van-teeven/

[15]

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER TEEVEN

JOKE KAVIAAR

11 FEBRUARI 2014

https://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

[16]

NRC

TEEVEN IN BEROEP TEGEN ”BED, BAD EN BROOD”-UITSPRAAK

12 JANUARI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/12/teeven-in-beroep-tegen-bed-bad-en-brood-uitspraak/

[17]

NOS

TEEVEN: TOCH GELD VOOR BED, BAD, BROOD

20 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2014371-teeven-toch-geld-voor-bed-bad-brood.html

[18]

”Teeven wilde wachten tot de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zich hierover hadden uitgesproken. Die zijn nog niet bij elkaar geweest, maar de zaak is volgens de staatssecretaris veranderd door een kort geding in december.”

NOS

TEEVEN: TOCH GELD VOOR BED, BAD, BROOD

20 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2014371-teeven-toch-geld-voor-bed-bad-brood.html

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[19]

NEDERLAND SCHENDT INTERNATIONALE RECHTEN

De rechtbank verwijst naar de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat in november bepaalde dat Nederland internationale rechten schendt door geen opvang te bieden. Het kabinet wacht met een besluit op het oordeel van het Comité van Ministers, dat in het voorjaar van 2015 wordt verwacht. Alleen de staat heeft volgens de rechtbank „niet gemotiveerd waarom aan de gezaghebbende beslissing van het ECSR voorbij kan worden gegaan”.

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[20]

”De uitspraak betrof acht uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam, maar heeft tot gevolg dat ook andere gemeenten per direct noodopvang voor uitgeprocedeerden moeten bieden, zo zei de persrechter. „De gemeente moet voorzien in nachtopvang, een douche, ontbijt en avondeten. Dit is een kwetsbare groep mensen die in mensonwaardige omstandigheden leeft”, zei de rechter.”

NRC

GEMEENTEN MOETEN BED, BAD EN BROOD BIEDEN

17 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/december/17/gemeenten-moeten-bed-bad-en-brood-bieden-1448542

[21]

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

[22]

ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/

REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/

[23]

AMNESTY INTERNATIONAL

NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN

NIET OP STRAAT ZETTEN

4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[24]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/

DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[25]

”Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”

AT5

VLUCHTELINGEN BLIJ MET ”VLUCHTBAJES”

23 NOVEMBER 2013

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[26]

” ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.’
AT5VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERSVLUCHTHAVEN1 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128624/van-der-laan-teleurgesteld-in-asielzoekers-vluchthaven

[27]

AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[28]

”Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”

AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[29]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/

DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[30]

AT5

VLUCHTELINGEN BLIJ MET ”VLUCHTBAJES”

23 NOVEMBER 2013

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[31]

  • De groep versplintert. De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”

NRCVLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN NIET AF9 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/09/asielzoekers-wachten-ontruiming-vluchthaven-niet-af/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!