De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeente Utrecht stopt samenwerking met actiegroep de Grauwe Eeuw/Standbeelden koloniale misdadigers de Noordzee in!!

Gemeente Utrecht stopt samenwerking met actiegroep de Grauwe Eeuw/Standbeelden koloniale misdadigers de Noordzee in!!

dinsdag 21 november 2017 02:08
Spread the love

GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/KOLONIALE MISDADIGERS, HUN STRATEN EN STANDBEELDEN/INDE NOORDZEE ERMEE!!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/gemeente-utrecht-stopt-samenwerking-met-actiegroep-de-grauwe-eeuw-standbeelden-koloniale-misdadigers-de-noordzee-in/

INLEIDING:

”Jan Pieterszoon Coenstraat”, ”Van Heutszstraat”, ”Van Riebeeckstraat”,”Pieter Bothstraat”, ”Abel Tasmanstraat” en locaties/plaatsnamen,die verwijzen naar Neerlands koloniale verleden [1] ,dat zijn de namen, waarmee je wordt geconfronteerd wanneerje ANNO 2017 door de Utrechtse Lombok buurt loopt…….

”Ongelooflijk” , gaat dan door je heen, dat namen van dergelijke misdadigers,aan straten gegeven in een tijd, dat het koloniale superioriteitsdenkennog hoogtij vierde, anno 2017 nog steeds bestaan.Dat een van schaamte vervuld Gemeentebestuur niet jaren geledenal besloten heeft, deze verfoeilijke bewijzen van massamoord en  rassenwaante vervangen door de namen van hun slachtoffers, of van vrijheidsstrijderstegen dit onrecht.Desnoods planten en bloemennamen, maar niet die van koloniaalTuig.Iedereen dus, die vandaag, morgen, overmorgen of wanneer ook, diekoloniale straatborden bekladt of van de muur rukt, heeft mijn adhesieen respect!Maar nee, de heren/dames Gemeentebestuur laten alles voor wat het was….

Tot zover dat.

HET NIEUWSBERICHT
Nu het bericht waarop ik wil reageren:In de nieuwsmedia las ik, dat de Gemeente Utrecht haar overleg metde Actiegroep De Grauwe Eeuw heeft beeindigd.[2]Actiegroep ”De Grauwe Eeuw” ageert tegen het verheerlijken vanNeerlands koloniale verleden, of dat nu gebeurt door het handhaven vanhet koloniale gedrocht ”De Gouden Koets” [waarin koninklijkehuwelijken plaatsvinden en dat dienst doet bij de jaarlijkseaanbieding van de miljoenennota ”Prinsjesdag”], de aanwezigheid vanstraatnamen van koloniale figuren, de ”Indie” Veteranendag, de verheerlijkendefilm over de slavenhandel admiraal Michiel de Ruyter of anderszins. [3]
In Utrecht ging dit overleg over de aanwezigheid van diekoloniale namen in het straatbeeld [Lombok], aldus de nieuwsmedia. [4]
Reden [door de Gemeente opgegeven] voor de beeindiging van dit overlegwas de vermeende bedreiging, door Actiegroep ”De Grauwe Eeuw”van de directeur generaal van Rijkswaterstaat, in een briefwaarin zou staan
Wij verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegemoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het besluit hierover kunt nemen.””[5]

https://eenvandaag.avrotros.nl /item/actiegroep-de-grauwe-eeu w-geweerd-uit-straatnamen-over leg-gemeente-utrecht/

Nu geloof ik in hoor en wederhoor, en heb daarom de Facebookpagina van”De Grauwe Eeuw” bezocht en de brief aan de directeur generaal Rijkswaterstaatgelezen.Zeer omstandig worden de bezwaren tegen de naam ”Coentunnel”uitgelegd en inderdaad komt de gewraakte passage waarover deGemeente is gevallen, voor. [6]
Voordat ik daar op inga, eerst dit.De Gemeente heeft dus het overleg stopgezet. [7]Zoals ik echter al eerder schreef:DAT er uberhaupt een overleg nodig is en de Gemeente Utrecht [en dat geldtook voor andere Gemeenten] niet veel eerder deze wangedrochten van namenuit een koloniaal verleden heeft veranderd, is al schande genoeg!

Maar goed:Die ”bedreiging”
Wat ”De Grauwe Eeuw” bedoeld met ”acties tegen uw persoon”,weet ik natuurlijk niet.Het kan best om een beetje verf tegen een deur zijn.Zie ik absoluut geen Kwaad in, zoals ik ook heb betoogdin geval van de verfbekladders van mooi boy en chique fascistThierry Baudet. [8]En wanneer de  directeur Rijkswaterstaat echt de beslisser is en weigert, de naam van bloedjasJ.P. Coen te veranderen, mag hij/zij daarvan wat mij betreft best wat ongemakondervinden.Weegt niet op tegen massamoord, toch?
Een ECHTE bedreiging, dat wordt natuurlijk een andere zaak.Maar sorry, een beetje verf?Of een taart?
Geen zaken, waarmee we in de 70er/80er jaren mee zaten.Maar nu, in dit hypernationalistische en xenofobe klimaat….[9]
Natuurlijk brengt de Gemeente dit bericht met een hoop drukte naarbuiten met maar een doel:De aandacht afleiden van haar kwalijke rol in het blijven veerheerlijkenvan koloniale bloedjassen.
En daarom presenteer ik hier een klein overzicht van de misdaden van deze lieden.We beginnen bij Jan Pieterszoon Coen:

BLOEDJAS 1JAN PIETERSZOON COENMay I present to you J.P. Coen, massmurder and criminal to humanity…..
De gehele geschiedenis van deze koloniale gangster is te lezen opWikipedia, zowel een Nederlandse als een Engelse. [10]In het kort:Geboren in Hoorn in 1587 als zoon van Pieter Willemsz, eenkoopman [11], heeft hij ”carriere” gemaakt als koopman, boekhouder-generaal (1613), directeur-generaal (1614) en vanaf 1617 Gouverneur Generaalin dienst van de in 1602 opgerichte V.O.C. [Vereenigde OostindischeCompagnie] [12]Daarbij had hij maar een opdracht en Doel:Met alle middelen,  ervoor zorgen, dat de VOC een monopolie-positie kreeg in de specerijenhandel met ”Indie” [13]Als ik schrijf: ”Met alle middelen”, heb ik het over de meestagressief militaire en barbaarse middelen, namelijk een bloedigeoorlog tegen een weerloze burgerbevolking!Tegen het ”verbod” van de VOC in om nootmuskaat te verkopen aande Portugezen en de Engelsen [nota bene in hun EIGEN LAND], dedende bewoners van de Banda eilanden dat natuurlijk toch.Daarop kwam J.P. Coen in actie:Met een expeditieleger van 2000 soldaten viel hij de Bandaeilanden aan [nootmuskaat kwam namelijk alleen daar voor] en richtteeen massamoord aan onder meer dan 15 000 Bandanezen.In feite kwam vrijwel de hele bevolking om.Zo kwam moordenaar Coen aan zijn bijnaam ”De Slachter van Banda” [14]Over zijn misdadige optreden schreef hij zelf:” ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’ [15]
VOLKERENMOORD en GENOCIDE dus.Zie ook een commentaar, dat ik plaatste opde website van ”Binnenlands Bestuur”Sneu genoeg is mijn reactie verwijderd [maar weldoor mij opgeslagen hahahahaha], wat alleenmaar mijn gelijk bevestigt! [16]
De weinigen, die het wel overleefden [ongeveer 500], werden als slaafnaar Batavia gedeporteerd. [17]De uitgemoorde bewoners werden vervangen door ”betrouwbare onderdanen”
uit andere delen van de Indonesische Archipel [18]
KRITIEK OP COEN DOOR TIJDGENOTEN EN IN DE 19 E EEUW
Het argument van pro Coeners als de voorzitter van de Stichting Viering400 jaar VOC, dat de ”nuances” in het oog gehouden moeten worden [19]of , dat het ”in zijn tijd” moet worden gezien, crush ik hier en nu.Want niet alleen is uitmoording van volkeren en bevolkingsgroepen
in geen enkele tijd als ”normaal” gezien, ook tijdgenoten hadden kritiekop het misdadige optreden van Coen en niet zo zuinig ook!
Zo merkte een toenmalige VOC officier op”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden” [20]
Ook zijn opdrachtgevers, de Heeren Zeventien van de VOC, hadden kritiek. [21]Daar bleef het niet bij:De voorganger van Coen, voormalig Gouverneur Generaal Laurens Reaal, moestniets van hem hebben:Nederland zal voortaan bekend staan als de ” “de allerwreedste natie van de hele wereld”, aldus Reaal. [22]

Daar bleef het niet bij:Ook historici hadden kritiek:In 1887 schreef de historicus J.A. Van der Chijs over de mogelijkheid van een standbeeld voor J.P. Coen[dat in 1893 helaas in Hoorn werd opgericht]: “Ik betwijfel of zulks nog zou verrijzen. Aan zijn naam kleeft bloed.” [23]
Schrijver en criticus Busken Huet was ook niet mals voorCoen en zijn wandaden:Hij schreef:””De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.” [24]

VOC/COEN
In nota bene de 21ste eeuw lijkt er haast wel een herwaardering te zijnvoor koloniale schurken en de bloedige Nederlandse koloniale periode.Ik noem de film over Michiel de Ruyter, die geen ”held” was, maar zetbaasvan de Nederlandse slavenhandel. [25]Gelukkig is daartegen fel actie gevoerd, ook weer door actiegroep”De Grauwe Eeuw”, die terecht Michiel de Ruyter”, Michielde Rover” noemde. [26]GOED ZO!
Om op de VOC/Coen terug te komen:In 2002 had de Nederlandse Staat de schaamteloosheid om te ”vieren” dat 400 jaar geleden de VOC werd opgericht. [27]Terecht schrijven de activisten van Doorbraak/Geb;laderte hierover”De VOC kolonialen hebben gemoord, geroofd, geplunderd,verkracht, gehandeld in slaven en ontelbare mensen uitgebuit.” [28]En dat is precies wat er is gebeurd.Je zou dus verwachten, dat men hier maar het zwijgen toe deed, maar neen,een grootse viering.De ”nationale viering” door een officiele herdenking in de Ridderzaal [29],het gehele spectakel georganiseerd en voorbereid door de Stichting”400 jaar VOC” [30]
Gelukkig is daartegen een fel protest geweest van officieleIndonesische zijde [men had het lef gehad, Indonesie voor dezeviering uit te nodigen!] en van Indonesische en Molukse activistenen van Nederlandse links-progressieve kant.HEEL GOED [31]

PROTEST TEGEN COEN/GEMEENTE HOORN
Terug naar koloniale bloedjas J.P. Coen.Van de man is een standbeeld opgericht in 1893 [32], dushoog tijd om het van zijn sokkel te stoten en hetzij inde Noordzee te smijten, hetzij in een museum op te bergen!Ieder zichzelf respecterend Gemeentebestuur zou dat uitzichzelf gedaan hebben, maar net als de Gemeente Utrecht moestendeze lieden tot actie worden gedwongen!Nadat dat wangedrocht/beeld van zijn sokkel gevallen was[HAHAHAHAHA] [33], kwam er burgerinitiatief met een petitie om het standbeeld NIET terug te plaatsen. [34]
Er kwamen de gebruikelijke idiote reacties van racisten en andergeboefte [35], maar gelukkig ook reacties van weldenkenden, dieschande spraken van een beeld van een massamoordenaarIk citeer”“Deze man heeft een eiland van 15 duizend mensen uitgemoord en er duizend over gelaten. Om te zorgen dat hij de macht had over de specerijenhandel daar. Ik ben niet links, maar hier kan je niet trots op zijn” [36]Een ander”“Voor geen enkele slavendrijver en uitbuiter een standbeeld in mijn land””[37]En weer een ander” “Zijn daden zijn te vergelijken met de gruweldaden van Saddam Hoessein, Idi Amin, Adolf Hitler, enz. Macht en rijkdom ten koste van anderen. Ken je geschiedenis, mensen” [38]MOOI ZO!
Na een hoop onwaardig gemarchandeer van de kant van de Gemeente Hoorn, heeft zij ervoor gekozen het standbeeld telaten staan, maar te voorzien van een kritische tekst. [39]So far, so good [eigenlijk niet: dat standbeeld moet weg!],maar vervolgens weigerde zij de termen ”genocide” en”volkerenmoord” te vermelden.[40]Waarom niet?In mijn commentaar op  de website van”Binnenlands Bestuur”heb ik uitgelegd, hoe absurd dat is [41] en Erik van de Beek,indiener van het burgerinitiatief tegen dat standbeeld,legt dat nog eens heel overtuigend uit in een artikelin de Volkskrant. [42]
Volgens van de Beek had feitelijk het standbeeld van de volgende kritische tekst moeten worden voorzien:

“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen. Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” [43]

Dit steun ik voor de volle honderd procent, maar opbergen inhet museum of in de Noordzee ermee, was mij NOGliever geweest!GO GO GRAUWE EEUW/DOWN WITH COEN!
In 2016 heeft de Actiegroep de Grauwe Eeuw het standbeeldvan Coen ”beklad” en voorzien van de terechte tekst”GENOCIDE! [44]KUDOS!
En nu moet het nog definitief neergehaald en in de Noordzeegesmeten!

BLOEDJAS NUMMER 2/VAN HEUTSZ EN RECHTERHAND H. COLIJN
Bloedjas nummer 2, naar wie in de Lombok buurt een straat is genoemdis militair en aarts-koloniaal J.B, van Heutsz.Geboren in Coevorden in een militaire familie, maakte de man carriere in het ”Nederlands Indische” leger, ontwikkelde zich al sneltot een militaire hardliner [geen civiele, maar militaire ”oplossing”voor Atjeh, dat zich niet wilde onderwerpen aan het Nederlandsekoloniale gezag] [45] en nam ”enthousiast” als militair commandantdeel aan de onderwerping van Atjeh, bekend als de ”Atjeh oorlog” [1873-1914] [46]Dit heerschap, dat vanaf 1897 tot 1903 alscommandant de Atjeh persoonlijk de oorlog heeft geleid [47][daarvoor had hij ook al gevochten in Atjeh] [48]is samen met zijn rotgenoten als luitenant kolonel van Daalen [49], verantwoordelijkvoor duizenden doden. [50]Als ”beloning” voor zijn beulswerk heeft Van Heutsz het nog totGouverneur Generaal van ”Nederlands Indie” geschopt. [51]
Rechterhand van van Heutsz werd Hendrikus Colijn [52], een Nederlandsmilitair en premier tijdens de crisisjaren [jaren dertig], ook eenkoloniale Bloedjas, zoals we zullen zien. Hij was al actief geweest, lang voordat hij zichzelf aan vanHeutsz verbond, namelijk in de Lombok oorlogin 1894, waarin vele burgerslachtoffers vielen. [53]Een inkijke in de misdaden van de man geeft hij zelf, ineen brief aan zijn vrouw:
”Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ‘t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ‘t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen” [54]
Hier past zwijgen.

TERUG NAAR BLOEDJAS VAN HEUTSZONTHULLING MONUMENT/HET VERZET
Er zijn voor Bloedjas van Heutsz talloze monumenten en standbeeldengebouwd. [55]Maar het meest geruchtmakende is het Van Heutsz monumentin Amsterdam, dat in 1935 werd onthuld door KoninginWilhelmina. [56]Dat monument is een gevaarte, dat een vrouw voorstelt metdaaronder een plaquette van Van Heutsz en het verheugt mij tezeggen, dat het idee van een monument voor deze massamoordenaarvoor zijn totstandkoming al fel werd bestreden, vooral in socialistische  kringenvoor zijn totstandkoming al fel omstreden was. [57]Het monument is dan ook [GOED ZO!] doelwit geweest van demonstraties, bekladdingenen zelfs twee heuse bomaanslagen. [58]In 1984 werd de plaquette met de beeltenis van van Heutsz gestolen [HAHAHAHAHA].De plaquette en ook de letters van zijn naam, zijn nooitteruggevonden. [59]Ook tegen andere monumenten voor van Heutsz, waaronderdat in zijn geboortestad Coevorden [60] was fel protest,onder andere van twee studenten, van wie een, Relus ter Beek,het nog geschopt heeft tot minister van Defensie en commissarisvan de Koningin in Drente. [61]
Wat het Van Heutsz monument in Amsterdam betreft:In 2004 werd de naam veranderd in ”MonumentIndie-Nederland 1596-1949” Alle verwijzingen naar Van Heutsz werden verwijderd. [62]Okay, maar de tekst  ”MonumentIndie-Nederland 1596-1949” is nog steedseen verwijzing naar een besmet koloniaal verleden!Belangrijk is nog te noemen, dat tegen het Van Heutszmonument krachtig protest van een aantal buurtbewonersgeweest is. [63]Het hele Onding had natuurlijk gesloopt moeten wordenen wat mij betreft, had dat al lang moeten gebeueren.IN DE NOORDZEE ERMEE!!

BLOEDJAS NUMMER 3/JAN VAN RIEBEECK
Een derde koloniale Bloedjas naar wie een straat is genoemd inde Lombokbuurt is Jan van Riebeeck, koopman in dienst van de VOC,die de eerste Nederlandse nederzetting stichtte in ”Kaap de GoedeHoop” in Zuid Afrika, de basis voor het latere Zuid Afrika van de apartheid. [64]Deze nederzetting was bedoeld als verversingsstation voorNederlandse handelsschepen op weg naar ”Nederlands Indie” [65]Deze Van Riebeeck was hoofdverantwoordelijk voor de landonteigeningenen etnische zuiveringen van de KhoiKhoi [denigrerend”Hottentotten” genoemd door de Nederlandse kolonisten]  [66] ende San [”Bosjesmannen”, zoals ze denigrerendwerden genoemd door de Nederlandse kolonialisten en hun ”erfgenamen”de Zuid Afrikaanse Boeren] [67]Ook werden KhoiKhoi [naast het bezwijken aan de pokken] [68],evenals de San, massaal door de Nederlandse kolonisten afgeslacht,toen ze zich verzetten tegen de kolonialistische expansiepolitiek. [69]
VERZET TEGEN  DE ZUID AFRIKAANSE VOC VIERINGVERZET TEGEN STANDBEELD JAN VAN RIEBEECK
En gelukkig!Ook in Zuid-Afrika, JUIST in Zuid-Afrika met zijn apartheidsgeschiedenis,acties tegen het [of moet ik zeggen, een van de vele] standbeeld van schurkJan van Riebeeck!Dit verzet viel samen met de herdenking van 400 jaar VOC in 2002 waartegen,zoals ik reeds heb geschreven, in Nederland ook fel is geprotesteerd vande zijde van Indonesisch-Molukse en Nederlands progressieve kant [70]De protesterende groep : Citizens for Truth en die Waarheid, die zowel geprotesteerd heeft tegen de [voor Zuid Afrika] 350 jaar VOC herdenking als tegen het standbeeldvan Bloedjas Jan van Riebeeck! [71]Voor Citizens for Truth was niet alleen van belang, dat dat standbeeld aan de ”Heerengracht’….. in Kaapstad weg moet [naar de Pollsmoor gevangenis [72], HAHAHAHAHA], maar vooral, dat er nueens aandacht moest komen voor de misdaden tegen de Khoisan[”Bosjesmannen”] [73]Overigens moge duidelijk zijn, dat die VOC herdenking NIET door de postapartheid Zuid-Afrikaanse regering is georganiseerd, maar door een stelparticulieren. [74]Hoe dan ook
KUDOS voor het protest van Citizens for Truth en die Waarheid!Er is in Zuid Afrika niet zo hard gestreden tegen de apartheid [75] omsymbolen van de vroegere onderdrukkers als zo’n standbeeldovereind te laten staan of de grondslag van die onderdrukking, de VOCte vieren!

TENSLOTTE

Lopend door de Lombokbuurt in Utrecht, maar ook intalloze andere steden in Nederland, word je om de orengeslagen met straatnamen van koloniale misdadigers.Beelden van Bloedjassen als J.P. Coen en Van Heutsz ontsierenpleinen en geven de slachtoffers van deze beulen nog een trap na.De Gouden Koets, symbool van kolonialisme en slavernijverleden [76]rijdt door Den Haag.Zeeschurken als Michiel de Ruyter, zetbaas van de slavenhandel,worden verheerlijkt in films en evenementen als Sail. [77]
Dat men die idiotie uithaalde in 1917 is een ding.Dat dat vandaag de dag niet alleen gebeurt, maar een kennelijkerevival beleeft, is een SCHANDE en niet los te zien van de toenamevan extreem-rechts gedachtegoed in de Nederlanden, niet alleende PVV, Pegida en Forum voor Democratie [78], maar ook in de huidigekoers van Rutte III, die het Wilhelmus en museumbezoek aan het Rijksmuseum, met zijn 17 e eeuwse werken, promoot. [79]Dezelfde premier vsn ”Pleur op” [80], die recentelijk nog vanleer is getrokken tegen tegenstanders van de racistische karikatuurZwarte Piet. [81]
FEL moet dat afglijden naar extreem-rechts worden bestreden en datdoet de Actiegroep de Grauwe Eeuw prima door te blijven ijveren voorhet dekoloniseren van de naar Bloedjassen vernoemde straten en pleinen etcEN het verwijderen van de standbeelden van koloniale misdadigers.
Natuurlijk is er kritiek mogelijk opActiegroep  De Grauwe Eeuw [82], maar nietvanuit het goedpraten van misdadigers.

GRAUWE EEUW KUDOS!VAN HIERUIT EEN ADHESIEBETUIGING!
VERANDEREN DIE STRAATNAMEN, TUNNELS, PLEINEN ETC
EN DIE STANDBEELDEN VAN KOLONIAAL GETEISEM?IN DE NOORDZEE ERMEE!!!!!!!!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ANDERE STRAATNAMEN IN LOMBOK, DIE HERINNERENAAN NEERLANDS KOLONIALE VERLEDEN
MADURASTRAATSOERABAYASTRAATPALEMBANGSTRAATLOMBOKSTRAATBORNEOSTRAATRIOUWSTRAATCERAMSTRAATJAVASTRAAT

[2]

VERKLARING GEMEENTE UTRECHT OVER HET STOPZETTENVAN HET OVERLEG MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW

LINK

http://ibabsonline.eu/LijstDet ails.aspx?site=Utrecht&ListId= ac711b72-54f7-449a-9a73-9693e6 e06688&ReportId=f483192f-dbfa- 4956-98a8-5bebd5bb27d0& EntryId=fd2d89d2-b0c8-4f04- aae5-3a8edaf4da59&searchtext=

TEKST MET VERWIJZING NAAR MEMO [BRIEF]

Logo gemeente Utrecht

Agenda gemeenteraad

Home Utrecht.nl  Bestuur en Organisatie  Gemeenteraad  Age nda gemeenteraad

Memo’s

« Terug 

ID 269
Onderwerp Memo Dialoog over koloniale verleden
Datum invoer 31-10-2017
Portefeuillehouder Wethouder Diepeveen
Beleidsveld Welzijn
Bijlage Memo Dialoog over koloniale verleden.docx

TEKST MEMO [BRIEF]

”MEMO 
Datum 31 oktober 2017Behandeld door Maatschappelijke Ontwikkeling, Samenleving 
E-mailadres secretariaatmeedoe nnaarvermoge n@utrecht.nl 
Kenmerk 4908930 
Onderwerp Beleidsveld Dialoog over duiding koloniale verleden Welzijn 
Geachte raadsleden, 
Vorige week woensdag (25 oktober 2017) kwam tijdens de behandeling van de programmabegroting in de commissie Mens & Samenleving de dialoog ter sprake die met verschillende betrokken partijen wordt gevoerd over de duiding van het koloniale verleden.
Ik heb toen aangegeven dat de gemeente graag met alle partijen de dialoog aangaat. Het aangaan van het gesprek over dit onderwerp past goed in de visie en aanpak van Utrecht Zijn We Samen en de uitvoering van de Antidiscriminatie agenda. In dit perspectief spreken (onder begeleiding van de gemeente) sinds enkele maanden een aantal partijen over het koloniale verleden en de zichtbaarheid daarvan in de openbare ruimte, met name in de straatnamen. In deze discussie mogen alle meningen gehoord worden, zo lang er respect is voor elkaars standpunten en de grenzen van de wet niet worden overschreden. Eén van de deelnemers is actiegroep de Grauwe Eeuw. 
Zeer recent heeft deze actiegroep, naar ons is gebleken, via sociale media over een ander onderwerp een standpunt ingenomen dat de grenzen voor een fatsoenlijk debat ver overschrijdt. 
Voor de gemeente Utrecht is dit aanleiding om de samenwerking met de Grauwe Eeuw per direct stop te zetten. 
De gemeente bekijkt in samenspraak met andere betrokken partijen in welke vorm vervolg wordt gegeven aan de discussie over het koloniale verleden. 
Met vriendelijke groet, 
Kees Diepeveen

RTV UTRECHTUTRECHT STOPT MET OMSTREDEN ACTIEGROEP GRAUWE EEUW31 OCTOBER 2017

https://www.rtvutrecht.nl/nieu ws/1683894/utrecht-stopt-met-o mstreden-actiegroep-grauwe-eeu w.html

UTRECHT NIEUWS.NLGEMEENTE VERBREEKT SAMENWERKING MET ACTIEGROEPDE GRAUWE EEUW

https://utrecht.nieuws.nl/stad snieuws/66079/gemeente-verbree kt-samenwerking-actiegroep-gra uwe-eeuw/

1V EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMENOVERLEG UTRECHT1 NOVEMBER 2017
https://eenvandaag.avrotros.nl /item/actiegroep-de-grauwe-eeu w-geweerd-uit-straatnamen-over leg-gemeente-utrecht/

NU.NLGEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING METACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW1 NOVEMBER 2017

https://www.nu.nl/utrecht/4987 391/gemeente-utrecht-stopt-sam enwerking-met-actiegroep-grauw e-eeuw.html

ELSEVIER WEEKBLADUTRECHT KLAAR MET ACTIVISTEN GRAUWE EEUW NA DREIGBRIEFAAN TOPAMBTENAAR1 NOVEMBER 2017

http://www.elsevierweekblad.nl /nederland/achtergrond/2017/11 /utrecht-klaar-met-activisten- van-de-grauwe-eeuw-na-dreigbri ef-aan-topambtenaar-555682/

ADGEMEENTE UTRECHT STOPT ONMIDDELLIJK SAMENWERKING METACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW31 OCTOBER 2017

https://www.ad.nl/utrecht/geme ente-utrecht-stopt-onmiddellij k-samenwerking-met-actiegroep- de-grauwe-eeuw~aa644534/

[3]

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGENDE GRAUWE KOETS31 AUGUSTUS 2015
  http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-over-het-protes t-tegen-de-grauwe-koets/

WIKIPEDIAPRINSJESDAG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Prinsjesdag

INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG[STATEMENT DE GRAUWE EEUW]
  https://www.indymedia.nl/node/ 40621

TEKST

WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG

Nieuws, gepost door: De Grauwe Eeuw op 21/06/2017 06:04:17

Waar: Veteranendag, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 24/06/2017 – 03:06

Weiger Indië veteranen bij Veteranendag

Actiegroep De Grauwe Eeuw roept de initiatiefnemers van Nederlandse Veteranendag en met name generaal Scheffer, voorzitter van het veteranenplatform, op om Indië veteranen te weren tijdens deze dag. Nederlandse militairen hebben tijdens “politionele acties” zware oorlogsmisdrijven begaan en een deel van deze veteranen zijn daar medeplichtig aan of getuigen hiervan geweest. Het laten deelnemen van deze veteranen is daarom, volgens De Grauwe Eeuw, koloniale verheerlijking in de meest lelijke zin van de definitie. De Grauwe Eeuw strijdt landelijk tegen koloniale verheerlijking en daarom staat dit onderwerp hoog op hun lijst van prioriteiten. De Grauwe Eeuw zal zich bij een afwijzing van het verzoek dan ook niet neerleggen.

Nederland (en dus ook Comité Veteranendag) moet stoppen met het verheerlijken van kolonialisme en met het bagatelliseren van Nederlandse koloniale misdaden door bijvoorbeeld deze “zwarte bladzijden uit onze geschiedenis” te noemen. De misdaden die Nederland wereldwijd pleegde zijn talrijk en verspreiden zich over eeuwen. Ook zijn door die misdaden de machtsverhoudingen wereldwijd tussen Europa en haar koloniën (VS, Canada, Australië, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland) en de rest van de wereld scheef. Dit stoppen met verheerlijken moet beginnen met per direct Nederlandse daders van invasies en van misdaden op burgers die tijdens bezetting gepleegd zijn en de getuigen van die misdaden te weren. Hiermee doelen doelt De Grauwe Eeuw specifiek op het weren van de Indië veteranen tijdens komende veteranendag, zaterdag 24 juni, en tijdens alle verteranendagen die hierna volgen. Ook zetten zij voor de toekomst de deur open voor andere misdaden die nog niet bekend en/of erkend zijn.

Veteranendag is een initiatief van het Veteranenplatform en het ministerie van Defensie, deze laten tot nu toe alle veteranen uit de koloniale oorlog 1945-50 te Nederlands-Indië toe. Ongeveer 1 op de 10 van de overlevende veteranen is volgens De Grauwe Eeuw echter zelf dader van grote oorlogsmisdrijven. Het gaat dan om 1.300 nog levende, nooit berechte ex-militairen. Er leven nog 13.000 Indië veteranen die meededen aan de oorlog in Nederlands-Indië, dat blijkt uit het pas verschenen jaarverslag de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer. Volgens De Grauwe Eeuw zijn minstens de helft van deze 13.000 getuige geweest van ‘zeer ernstige oorlogsmisdrijven’. De Grauwe Eeuw vindt dat de initiatiefnemers van de Veteranendag daarmee rekening moeten houden. Ook vindt de Grauwe Eeuw dat het aanwezig staatshoofd zich hiertegen zou moeten uitspreken. De koning mag zich eigenlijk niet uitlaten over politieke aangelegenheden maar met zijn aanwezigheid maakt hij al een politiek statement, namelijk het statement dat oorlogsmisdadigers vereerd worden met Koninklijke aanwezigheid. Dit is vooral erg zuur voor de nabestaanden van slachtoffers die de koning hebben aangeschreven maar niet eens op een reactie mochten rekenen.

De Grauwe Eeuw onderschrijft een publicatie van een maand geleden van de AFVN-BvA, met de conclusie over de aantallen daders en getuigen. Velen van de Indië veteranen zijn ouder dan 85 en in matige gezondheid. Oorlogsmisdrijven verjaren echter niet, stelt De Grauwe Eeuw, dit mag dan ook geen vrijbrief voor oorlogsmisdadigers zijn. Zo waren er voor enkele van deze misdrijven recentelijk nog gerechtelijke uitspraken tegen de Staat, waarin eisers van een schadevergoeding in het gelijk gesteld werden.

Deze kwestie raakte sinds oktober vorig jaar in een stroomversnelling toen een zeer uitvoerige wetenschappelijke studie van 1.100 pagina’s over het Nederlandse massageweld in Nederlands-Indië verscheen. De titel is ´De brandende kampongs van Generaal Spoor´. Het boek is intussen aan zijn derde druk. De Zwitsers-Nederlandse historicus auteur dr Rémi Limpach heeft daarin alle Nederlandse gegevens over het gruwelijke en structurele geweld, vooral tegen burgers in Nederlands-Indië, bijeengebracht. In zijn studie noemt hij steeds de namen van de daders indien die bekend zijn, namen van de slachtoffers of hun aantallen, plaatsnamen en data. Voor zover nu bekend zijn er minstens 100.000 burgerdoden onder de oorspronkelijke bevolking van Nederlands-Indië. Aangezien Nederland officieel pas vanaf 27 december 1949 de souvereiniteit van Indonesië erkent zijn dit dus burgerdoden onder eigen onderdanen. De Nederlandse Staat en defensie doen er alles aan om dit laatste feit in de doofpot te stoppen.

Er vielen onder de 200.000 ingezette Nederlandse soldaten 6.000 doden. De reactie van veel veteranen en hun organisaties op dit alles is, volgens De grauwe Eeuw, voornamelijk ontkenning. Al in 2015 verscheen het boek ‘Soldaat in Indië’ onder redactie van prof dr Gert Oostindie van de Universiteit van Leiden. Hierin staan fragmenten uit dagboeken en brieven van soldaten waarin zeer vaak over het massageweld wordt gesproken. Ontkenning is met die publicatie dus reeds ontkracht.

Het boek van Limpach in deze vorm is als een dossier van de openbare aanklager. Volgens De Grauwe Eeuw kan deze studie uitstekend dienen om alsnog processen wegens oorlogsmisdaden tegen deze personen te gaan voeren. Dit vindt De Grauwe Eeuw noodzakelijk zodat nabestaanden van de slachtoffers ook dit hoofdstuk kunnen sluiten en zodat er een duidelijk signaal aan de Staat afgegeven wordt dat de onverschillige houding m.b.t. dit verleden, die zij steeds weer toont, onwenselijk is. De AFVN-Bond van Antifascisten en andere organisaties steunen ook acties voor rechtvaardigheid voor de slachtoffers.

De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag, maar pleit uitdrukkelijk voor meer gevoeligheid bij de organisatoren voor de actualiteit. Ook maakt De Grauwe Eeuw bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de dodenherdenking van 4 mei op de Dam. Daarvoor geldt eveneens dat een aantal van de dode veteranen tevens daders zijn van zware oorlogsmisdaden, zoals generaal Spoor, die de leiding had over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.

De Grauwe Eeuw roept via dit bericht tevens alle belangenorganisaties, naties en individuën wereldwijd die slachtoffer zijn van Nederlandse invasies en daaruit voortkomende misdaden van 1492 tot nu op om zich bij hen aan te sluiten zodat ze dit protest breder kunnen trekken dan alleen de Indië veteranen tijdens Veteranendag en 4 mei.

Waarom maken jullie je zo druk om personen en gebeurtenissen van vierhonderd jaar geleden?

Het zijn juist de filmmakers en hun sponsors die zich blijkbaar druk maken om een persoon die indertijd leefde. Zij steken veel tijd, geld en menskracht in een propagandistische spektakelfilm. Ze proberen het leven van De Ruyter, pardon: De Rover, op zo’n manier te verbeelden dat het in hun nationalistische straatje past. Waar wij ons tegen verzetten, is hoe de gebeurtenissen in de zeventiende eeuw in het dominante publieke vertoog worden verdraaid, hoe de misdaad van de transatlantische slavenhandel onder tafel wordt geveegd, hoe daarmee een groot deel van de mensheid uit de geschiedenis wordt weggeschreven, alsof ze nooit hebben bestaan, alsof de verschrikkingen die ze hebben ondergaan nooit hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt in de film waar wij kritiek op leveren. En dat gebeurt door de hele samenleving heen, al eeuwenlang. De manier waarop we nu naar onze geschiedenis kijken, zegt veel over onze samenleving nu, over onszelf, over ons zelfbeeld. In een samenleving die deze film omarmt en er miljoenen euro’s in steekt, een film die de zogenaamde Gouden Eeuw verheerlijkt, liever gezegd: de Grauwe Eeuw, in een samenleving die een staatspiraat en koloniale vechtersbaas als volksheld heeft, tiert racisme, kolonialisme en nationalisme welig. Dat moet stoppen, vinden wij.”

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
   http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale-ze eschurk-michiel-de-ruyter/

[4]
ZIE VOOR STOPZETTING OVERLEG GEMEENTE UTRECHTMET ACTIEGROEP ”DE GRAUWE EEUW”, NOOT 2

[5]

Wij verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegemoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het besluit hierover kunt nemen.”

1V EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMENOVERLEG UTRECHT1 NOVEMBER 2017
https://eenvandaag.avrotros.nl /item/actiegroep-de-grauwe-eeu w-geweerd-uit-straatnamen-over leg-gemeente-utrecht/

[6]

VAN FACEBOOK ”DE GRAUWE EEUW”

Medio februari hebben wij een verzoek gestuurd naar de Directeur-Generaal Dronkers van Rijkswaterstaat, het verzoek om de naam van de Coentunnelte wijzigen. We kunnen jullie verzekeren dat dit ministerie de reputatie van bureaucratisch en chaotisch overheidsorgaan meer dan waar gemaakt heeft.

Via de door Rijkswaterstaat zelf aanbevolen procedure is ons verzoek de eerste maal nooit aangekomen. Alle stappen die we namen waren te volgen in hun systeem behalve het aankomen van de brief (en mail want die hadden we ter backup gestuurd). Na veel heen en weer bellen kregen we het advies om het verzoek nogmaals te versturen maar een oplettende volger attendeerde ons erop dat Directeur-Generaal Dronkers zeer recentelijk hen vertrek had aangekondigd. Dit wetende hebben we besloten te wachten tot de aanstelling van een opvolging.

Per 15 mei is de nieuwe Directeur-Generaal drs. Michèle Blom en omdat we hen een tijdje gunden om zich te installeren hebben we gewacht met het nogmaals indienen van ons verzoek. Tot vandaag dan.

Vanmiddag zijn er twee handgeschreven verzoeken per reguliere post verstuurd, een naar het adres wat wij van de call center medewerkers van Rijkswaterstaat ontvingen, de ander naar hen persoonlijk postbus. Ook zijn er twee emails verstuurd, een naar het algemene email adres van Rijkswaterstaat en de andere naar hen privé email. Allemaal bevatten ze ons originele verzoek met een kleine toevoeging. Ook sturen wij zo een persbericht uit. De gehele tekst die Directeur-Generaal Blom ontvangt luidt als volgt:

—————

Geachte Directeur-Generaal Blom,

Alvorens wij tot het daadwerkelijke verzoek overgaan een korte introductie zodat u ons verzoek beter zult begrijpen.
Nederland kent een verleden van massamoord, slavernij en kolonisatie. Een verleden waar niet bepaald met trots op teruggekeken kan worden en een verleden dat recent beëindigd maar nog lang niet afgerond is. Nederland erkent nog lang niet alle gruwelijkheden die het vele miljoenen mensen heeft aangedaan, zo heeft de staat pas recentelijk een onderzoek aangevraagd naar de misdaden gepleegd door Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Een periode die voor de schrijver van dit verzoek persoonlijk erg dichtbij komt. Nederland kent ook een andere geschiedenis en dat is een geschiedenis van het oppoetsen of verzwijgen van alle gruwelijkheden gepleegd tijdens kolonisatie. Zo associeert bijna iedereen in Nederland slavernij met de West-Indische Compagnie en niet met de Vereenigde Oostindische Compagnie. Dit laatste is vreemd en zeer kwalijk aangezien onderzoeken uitwijzen dat het VOC aandeel in de handel en het houden van tot slaaf gemaakten even groot en in periodes zelfs groter was dan het WIC aandeel. Ook zijn er door de VOC en namens Nederland vele genocides gepleegd. Kinderen leren dit op school en dat is niet voor niets; de Nederlandse staat vertrouwt op dit soort educatie die bedoeld is om kinderen ongevoelig voor genocide te maken d.m.v. dit soort racistische indoctrinatie.

In een maatschappij, zoals de onze, die vertrouwt op racistische indoctrinatie als deze is het van belang dat op allerlei subtiele manieren de (onterechte) superioriteit van de witte Europeanen wordt benadrukt. Dit indoctrineren doet die maatschappij d.m.v. taal, stereotyperingen, “humor”, framing (bijv. foto’s van niet witte mensen naast geweldsdelicten plaatsen) en andere signalen. Het verheerlijken van koloniale massamoordenaars is bedoeld om genocide ten behoeve van winst te normaliseren. Hiermee doet Nederland alsof het goed is om gehele volken uit te moorden voor de welvaart van Europa. Dat uitmoorden uit kapitalistische motieven is niet iets van vroeger want het gebeurt nog steeds op grote schaal. Omdat wij van kinds af aan hebben meegekregen dat dit iets goeds is worden er geen vragen gesteld bij dit soort massamoorden.

Een ander doel van koloniale verheerlijking is het afgeven van een heel krachtig signaal aan alle niet witte mensen in Nederland. Het signaal dat de niet witte geschiedenis ondergeschikt is aan de welvaart van dit land. Het signaal dat niet witte mensen onbelangrijk zijn in dit land, inferieur zelfs. Nederland heeft namelijk geen enkele schaamte voor de massamoorden die het pleegde op de niet witte bevolking. Aan de ene kant legt de maatschappij nadruk op de gruwelijkheden die groeperingen uit andere volken plegen (bijv. een IS) maar tegelijkertijd vereert diezelfde maatschappij mensen en organisaties die dingen gedaan hebben die vele malen gruwelijker zijn dan die waar zij nadruk op proberen te leggen.

Wij vinden het verheerlijken van genocideplegers een kwalijke zaak, genocide verjaart namelijk niet. Maar ook omdat wij vinden dat het afgelopen moet zijn met het oppoetsen van gruwelijkheden en indoctrineren van kinderen in het bijzonder, zijn wij in navolging van vele actiegroepen wereldwijd gestart met een campagne tegen koloniale verheerlijking. Dit is ook een antwoord op een breed gedragen geluid uit de samenleving. In het kader van die campagne trachten wij altijd eerst via de officiële procedures ons doel te bereiken. Wij hebben via enkele omwegen vernomen dat u degene bent bij wie we een verzoek als het onze moeten neerleggen en daarom richten wij ons tot u wanneer wij het volgende verzoeken:

Wij, Actiegroep De Grauwe Eeuw, verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegenmoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog deze het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het eigenlijk besluit hierover kunt nemen. Wij gaan er van uit dat u afstand zult nemen van de etnische zuiveringen en hebzucht van uw voorouders.

N.B. dit is het derde verzoek wat we sturen, de eerste twee maal waren gericht aan uw voorganger Dronkers en aan de Directeur-Generaal in het algemeen, beide verzoeken bleven onbeantwoord. Wij gaan ervan uit dat het uitblijven van een reactie te maken had met de functieoverdracht. Wij hebben om die reden ook gewacht tot heden met het verzoek nogmaals te verzenden. Wij hebben dit verzoek in viervoud verstuurd, waaronder twee maal schriftelijk. Wij zullen vanavond ook een persbericht uitsturen.

Wij zien graag z.s.m. uw reactie via mail tegenmoet.

___________

Wanneer deze maal weer een reactie uitblijft weten we dat we bewust genegeerd worden en dan gaan we op een andere manier zorgen dat we de volledige aandacht hebben voor onze zaak.”

[7]

ZIE VOOR STOPZETTING OVERLEG MET ACTIEGROEP

”DE GRAUWE EEUW” DOOR DE GEMEENTE, NOOT 2

[8]

INDYMEDIA.NL

VERF TEGEN VOORDEUR BAUDET

https://www.indymedia.nl/node/ 41185

VOLKSKRANT

WONING THIERRY BAUDET IN AMSTERDAM BEKLAD

DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP

7 SEPTEMBER 2017

https://www.volkskrant.nl/binn enland/woning-thierry-baudet-i n-amsterdam-beklad-door-anarch istische-actiegroep~a4515410/

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE

ACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGING

ASTRID ESSED

8 SEPTEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/hui s-thierry-baudet-beklad-door-a narchistische-actiegroepadhesi ebetuiging/

[9]

RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZ E” IDENTITEIT/AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDEXENOFOBIE EN DIEFSTALASTRID ESSED24 OCTOBER 2017
https://www.astridessed.nl/rut te-iiiwilhelmusnachtwachtonze- identiteitaanvallen-op-vluchte lingenvoortschrijdende-xenofob ie-en-diefstal/

‘LES 1: LEVE DE VOCMENTALITEIT, LEVE NEEDERLAND! MAAR ZEG ER NIETS OVER, WANT….JOKE KAVIAAR28 SEPTEMBER 2017
 https://www.jokekaviaar.nl/Wil helmus.html

[10]

WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen

WIKIPEDIA [ENGELS]JAN PIETERSZOON COEN

https://en.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen

[11]

”Coen werd op 8 januari 1587 in Hoorn geboren en op 11 januari 1587 gedoopt in de gereformeerde kerk in Hoorn als een zoon van Pieter Willemsz. (ca. 1561-) afkomstig uit Twisk.[1] Zijn vader was twee jaar daarvoor nog koopman in San Lucar en actief in de zouthandel.”
WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN/JEUGD
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen#Jeugd

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen

[12]
WIKIPEDIAVEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Vereenigde_Oostindische_Compag nie

[13]

”De koopmanszoon Jan Pieterszoon Coen was er vooral op uit om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Indië te verwerven.”
TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/ optreden-jp-coen-had-wel-wat- minder-gekund~a871a84c/

”Samen met de eerste gouverneur-generaal Pieter Both stond Jan Pieterszoon Coen een beleid voor om op agressieve wijze een monopolie te verwerven in de specerijenhandel in de Indische archipel. ”
WIKIPEDIAVEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE/MONOPOLIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Vereenigde_Oostindische_Compag nie#Monopolie

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAVEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Vereenigde_Oostindische_Compag nie

[14]

”Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Duizenden Bandanezen werden bij die actie op gruwelijke wijze vermoord. Het leverde hem de bijnaam “Slachter van Banda” op”
WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN/GOEVERNEUR-GENERAAL VAN DEVOC
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen#Gouverneu r-generaal_van_de_VOC

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN/

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen

”Hoewel de bevolking vluchtte ontkwamen slechts weinigen. Naar schatting overleefden slechts zeshonderd van de 15.000 Bandanezen de aanval. Bekend is dat de VOC tijdens deze volkerenmoord Japanse samoerai-beulen die in dienst waren van de VOC, opdracht gaven tientallen dorpshoofden te onthoofden. Jan Pieterszoon Coen, die het monopolie op de handel in nootmuskaatnoten en foelie veilig had gesteld, kreeg door deze gebeurtenis de bijnaam: Slachter van Banda.”
HISTORIEKJAN PIETERSZOON COEN (1589-1629)-STICHTER VAN BATAVIA21 AUGUSTUS 2015
https://historiek.net/jan-piet erszoon-coen-1587-1629/5545/

”Het was de tot nationale held omgebouwde massamoordenaar Coen die het VOC-beleid het meest agressief uitvoerde. Coen koos het eiland Java uit als centrale plek om van daaruit de koloniale macht uit te breiden. In 1619 liet hij de stad Jakarta platbranden om er op de rokende resten de Hollandse nederzetting Batavia te stichten. Om het monopolie op specerijen veilig te stellen zond Coen in 1622 “een strafexpeditie” naar de Banda-eilanden. De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden”
DOORBRAAK/HET GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOTFEESTZOMER 2002
http://www.doorbraak.eu/geblad erte/10842f52.htm

”“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen”, aldus het tekstvoorstel van het burgerinitiatief. “Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” De massamoord op de Banda-eilanden wordt beschouwd als het grootste bloedbad uit de geschiedenis van de VOC.”
DOORBRAAK.EUGEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDERLEIDING VAN COEN8 MAART 2012

http://www.doorbraak.eu/ gemeente-hoorn-ontkent- koloniale-genocide-onder- leiding-van-coen/

”Na een opstand van de bevolking volgde een volkerenmoord en van de 15.000 oorspronkelijke bewoners bleven er slechts 600 over.”
WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA-EILANDEN/BANDANESE VOLKERENMOORD
https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden#Banda nese_volkerenmoord

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA-EILANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden
”De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie.”
TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-wel-wat-minde r-gekund~a871a84c/

”Om de nootmuskaathandel in handen te krijgen, werd bijna de volledige inheemse bevolking uitgemoord.”
NOSHOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELDJP COEN5 JULI 2011
https://nos.nl/artikel/253649- hoorn-wil-kritischer-tekst-bee ld-jp-coen.html

[15]

”Hij pleegde volkerenmoord op de Banda-eilanden door de 15 duizend inwoners bijna allen de dood in te jagen. Coen schreef zelf over het resultaat van zijn optreden: ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’
VOLKSKRANTIEMAND ALS COEN HOOR JE NIET TE EREN12 JULI 2011
https://www.volkskrant.nl/opin ie/-iemand-als-coen-hoor-je-ni et-te-eren~a2774480/

”Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund. Coen zelf noteerde na zijn ingrijpen tevreden: “De inboorlingen zijn meest allen door de oorlog, armoede en gebrek vergaan. Zeer weinig is er op de omliggende landen ontkomen.”

TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-wel-wat-minde r-gekund~a871a84c/
GEHELE ARTIKEL:

‘Dispereert niet.’ Met die woorden sloot koningin Wilhelmina op 14 mei 1940 haar toespraak tot het Nederlandse volk af. Ze citeerde de lijfspreuk van Jan Pieterszoon Coen: “Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons.”

Het leek de juiste tekst op het juiste moment. De stichter van Batavia en gouverneur-generaal in Nederlands-Indië (1587-1629) hoorde voor de meeste Nederlanders nog gewoon thuis in het rijtje van Hollandse helden. Toch waren het eigenlijk precies de foute woorden voor dat ogenblik. Leek de manier waarop Coen in zijn tijd huishield in de Oost niet verschrikkelijk veel op het brute optreden van de Duitse bezettingsmacht? Was het zelfs niet een graadje gruwelijker?

De koopmanszoon Jan Pieterszoon Coen was er vooral op uit om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Indië te verwerven. Hij schuwde daarbij geen enkel middel. Zelfs in eigen kring trad Coen hard en streng op. Maar berucht werd vooral zijn optreden op de Banda-eilanden, waar bewoners hun muskaatnoten ook aan de Britten leverden.

De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie. Een VOC-officier verbaasde zich over de gruwelijke orders die hij moest uitvoeren: “De mensen stierven zonder ook maar één geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak. Die zei: ‘Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?’ Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.”

Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund. Coen zelf noteerde na zijn ingrijpen tevreden: “De inboorlingen zijn meest allen door de oorlog, armoede en gebrek vergaan. Zeer weinig is er op de omliggende landen ontkomen.”

De geschiedschrijving benadrukte lang de grootheid van Coen. Al waren er criticasters.

De negentiende-eeuwse schrijver en criticus Conrad Busken Huet bijvoorbeeld: “De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.”

Maar de negentiende eeuw was ook de eeuw van het nationalisme. Nederlands trots ging pleinen opsieren: Oranjes, staatslieden, kunstenaars, zeehelden en ook kolonialen als Coen. Zijn beeld in Hoorn werd in 1893 onthuld.

Nieuw protest kwam met de golf van maatschappijkritiek die in de jaren zestig opkwam. Waren de in steen vereeuwigde Hollandse helden wel helden? In 1965 kreeg de jonge Relus ter Beek (later in zijn leven minister van defensie voor de PvdA) vijftig gulden boete voor het plaatsen van een kritisch bord bij het beeld van generaal Van Heutsz in diens geboorteplaats Coevorden. In 1967 was het monument voor dezelfde pacificator van Atjeh doelwit van een bomaanslag. Een jaar eerder werd een tunnel onder het Noordzeekanaal in Amsterdam nog gewoon Coentunnel genoemd.

Het beeld in Hoorn bleef sommige mensen ergeren. De aanstaande aanpassing van de tekst volgt uit een burgerinitiatief. “Zowel tijdgenoten als historici uitten kritiek op Coens bijzondere handelspolitiek”, memoreert het nieuwe bijschrift, waarna het “bijzondere” wordt uitgelegd met het voorbeeld van de Banda-eilanden.

Het beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn blijft, maar de tekst erbij gaat wel wat meer recht doen aan ‘s mans schaduwzijden. Kritiek op zijn optreden was er al van tijdgenoten.

[16]

ZIE MIJN REACTIE OP BINNENLANDS BESTUUR,DIE IS VERWIJDERD, MAAR DOOR MIJ REEDS WASOPGESLAGEN, HAHAHAHAHABevestigt alleen maar mijn gelijk!

BINNENLANDS BESTUURHOORN NEEMT BESLUIT OVER TEKST JP COEN14 MAART 2012

http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/nieu ws/hoorn-neemt-besluit-over-te kst-jp-coen.4480154.lynkx

http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/nieu ws/hoorn-neemt-besluit-over-te kst-jp-coen.4480154.lynkx

Door Astrid Essed (Journalist/Historica) op  7 november 2017 18:26JAN PIETERSZOON COEN/NIET ”OMSTREDEN”/ 
MASSAMOORDEMAAR!MASSAMOORD IS EEN MISDAAD 
VAN ALLE EEUWEN 

Schandalig, in een woord, dat er zelfs maar sprake is geweest van 
een discussie rond het standbeeld/monument van Jan Pieterszoon 
Coen, een van de ergste koloniale bloedjassen in de reeds met bloed 
doordrenkte Nederlandse koloniale geschiedenis! 
Als Gemeentebestuur zou ik mij schamen, dat ik het beeld van deze 
massamoordenaar niet veel eerder gewoon met de grond gelijk 
gemaakt had. 
Dan wordt zij [het Gemeentebestuur hierop gewezen, weigert het 
beeld te verwijderen en zet er een tekst bij, waarbij weliswaar wordt 
verwezen naar het gewelddadige optreden van Coen, maar de termen 
”massamoord” en ”genocide” niet worden genoemd. 
Waarom niet? 
De in Hoorn geboren J.P. Coen, koopman, boekhouder-generaal en later 
Gouverneur Generaal van de [in 1601] opgerichte VOC voerde inm 
1621 een militaire expeditie uit tegen de Banda eilanden, waarbij meer 
dan vijftienduizend 
inwoners op gruwelijke wijze [kijk maar op Wikipedia] werden vermoord. 
Dat heet MASSAMOORD. 
Het was vooropgezet [een militaire expeditie], met als doel die 
bevolking te ”straffen”, die in hun EIGEN land, tegen de uit 
EUROPA afkomstige VOC orders in, nootmuskaat 
bleef verhandelen met de Engelsen. 
Het vooropgezet uitmoorden van een bevolkingsgroep 
heet GENOCIDE. 
Zoiets is in iedere tijd een misdaad, dat is universeel. 
Trouwens, ook tijdgenoten van J.P. Coen, waaronder een VOC officier, 
hadden kritiek 
Ik citeer een van deze officieren 
”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden” 
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-w … 
En ook zijn VOC opdrachtgevers, de Heren Zeventien, hadden kritiek. 
ZO 
Ik denk, dat ik een en ander afdoend heb toegelicht. 
Hoorns Gemeentebestuur, ga je schamen. 
Massamoordenaars eer je niet, noch laat je hun standbeelden 
staan! 

Astrid Essed

[17]

”“Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen.”

DOORBRAAK.EUGEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDERLEIDING COEN8 MAART 2012
http://www.doorbraak.eu/gemeen te-hoorn-ontkent-koloniale-gen ocide-onder-leiding-van-coen/

[18]

” De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden. De overlevenden werden gedeporteerd en moesten plaats maken voor “betrouwbare onderdanen” uit andere delen van de Indonesische archipel.”

DOORBRAAK/GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEESTZOMER 2002
http://www.doorbraak.eu/ gebladerte/10842f52.htm

”Vanaf die tijd werden Aziatische immigranten aangevoerd en voormalige VOC-dienaren als beheerders aangesteld van nootmuskaatplantages op Banda, dit waren de zogenoemde perkeniers.”
WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA EILANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden

[19]

”Op de neerbuigende toon die de Nederlandse koloniaal altijd zo eigen is geweest verklaarde Hessing het “prima” te vinden dat Molukkers zich om het VOC-jaar druk maken. “Elke vorm van belangstelling is goed, maar wel graag de nuances in het oog houden”, aldus de man die met zijn stichting uit eigen beweging geen kritiek op het Nederlandse kolonialisme heeft willen aanbrengen.”

DOORBRAAK/GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEESTZOMER 2002
http://www.doorbraak.eu/geblad erte/10842f52.htm

[20]

”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.”

TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-wel-wat-minde r-gekund~a871a84c/

[21]

”Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund.”
TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-wel-wat-minde r-gekund~a871a84c/

”Dit optreden van Coen heeft veel kritiek uitgelokt; zelfs de Heren XVII hebben het onbewimpeld afgekeurd”

WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA EILANDEN/VOLKERENMOORD
https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden#Banda nese_volkerenmoord

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA EILANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden


”Ook leidde hij een expeditie op de Banda-eilanden die zo bloedig was, dat hij er door zijn bevelhebbers in Nederland voor op de vingers werd getikt”
NOSHOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELD COEN5 JULI 2011
https://nos.nl/artikel/253649- hoorn-wil-kritischer-tekst-bee ld-jp-coen.html

[22]

”Toch rees er al in de zeventiende eeuw kritiek op het optreden van Coen en zijn kornuiten. Nederland zal voortaan bekend staan als “de allerwreedste natie van de hele wereld”, aldus Laurens Reaal, gouverneur-generaal in Indië van 1616 tot 1619 en de eerste Nederlandse koloniale dissident.”

DOORBRAAK/GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEESTZOMER 2002
http://www.doorbraak.eu/geblad erte/10842f52.htm

[23]

”Daar komt bij dat in de discussie over het standbeeld van Coen vaak wordt vergeten dat het beeld al omstreden was voordat het de binnenstad van Hoorn ging ontsieren. In 1887 schreef bijvoorbeeld de historicus J.A. Van der Chijs over de mogelijkheid van zo’n standbeeld: “Ik betwijfel of zulks nog zou verrijzen. Aan zijn naam kleeft bloed.” Zes jaar later kwam het beeld er alsnog.”

DOORBRAAK.EUGEEN EERBETOON VOOR VAN ZIJN VOETSTUK GEVALLENCOEN!21 SEPTEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/geen- eerbetoon-voor-van-zijn- voetstuk-gevallen-coen/

[24]

”De negentiende-eeuwse schrijver en criticus Conrad Busken Huet bijvoorbeeld: “De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.”

TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/ optreden-jp-coen-had-wel-wat- minder-gekund~a871a84c/

[25]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSESLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015

https://www.astridessed.nl/mic hiel-de-ruyter-zetbaas-van-de- nederlandse-slavenhandel/

STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD NEDERLANDSE SLAVENHANDELIN STAND26 JANUARI 2015
  http://www.stijnspreekt.nl/ michiel-de-ruyter-hield- nederlandse-slavenhandel- stand/

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER
 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter

[26]

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER (FILM)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter_(film)

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/ vragen-en-antwoorden-de- koloniale-zeeschurk-michiel- de-ruyter/

DOORBRAAK.EUGESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALE VERHEERLIJKINGIN FILM ”MICHIEL DE RUYTER”27 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/ geslaagd-protest-tegen- koloniale-verheerlijking-film- michiel-de-ruyter-verslag-met- videos/

[27]

VOLKSKRANTNIET LOUTER JUBEL BIJ 400 JAAR VOC20 MAART 2001
https://www.volkskrant.nl/arch ief/niet-louter-jubel-bij-400- jaar-voc~a610437/

TEKST

”Op 20 maart 1602 verleende de Staten-Generaal het monopolie op de handel met Azië aan de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)….”
 

Over precies een jaar, op 20 maart 2002, vindt in aanwezigheid van koningin Beatrix in de Haagse Ridderzaal de ‘nationale viering’ plaats van 400 jaar VOC. De feestdag is onderdeel van een uitgebreid programma dat gedurende heel 2002 voorziet in onder meer een nationale jubileumexpositie in Rotterdam en Amsterdam, talrijke andere tentoonstellingen en diverse toeristische manifestaties. Van de Amsterdamse beurs tot het Rijksarchief, overal zijn de voorbereidingen in volle gang.

Maar markeert het ontstaan van de VOC niet ook het begin van een vaak agressieve vaderlandse expansie, later uitmondend in koloniale onderdrukking?’

De behoefte om stil te staan bij zo’n verstrekkend historisch moment kan ik begrijpen’, zegt cultureel antropoloog en Indonesië-specialist N. Schulte Nordholt. ‘

Maar ik hoop dat deze herdenking niet louter de glorie van de Gouden Eeuw zal ademen. Toevallig is het morgen vijftig jaar geleden dat de Kota Intan, het eerste schip met Molukkers, in Nederland arriveerde. 

Voor groepen die niet de jubel maar de ballast van het verleden dragen, moet volgend jaar ook aandacht zijn.’Dat zal gebeuren, verzekert E. Hessing, Tweede-Kamerlid voor de VVD en initiator van de herdenking. ‘De schaduwzijden van het VOC-verleden horen erbij. 

Al laten de donkere kanten zich lastig verenigen met het karakter van een viering, ze worden wel gewoon meegenomen.

‘Hessing beheert in zijn fractie de portefeuille buitenland en deed het idee voor de VOC-viering twee jaar geleden op tijdens een begrotingsbehandeling. In 1997 was hij de stuwende kracht achter de vijftigjarige herdenking van de Marshall-hulp, die in Rotterdam plaatsvond in aanwezigheid van Bill Clinton.’Ik raak enthousiast als ik de synergie tussen buitenlands en economisch beleid zichtbaar kan maken. 

De VOC is daarvan een voorbeeld bij uitstek. Wereldwijde oriëntatie, innovatie, vakmanschap en ondernemerschap zijn trefwoorden die je in een rechte lijn vanuit het verleden kunt doortrekken naar het heden en de toekomst.’

De VOC-viering kan bogen op een in de samenleving al langer levende belangstelling voor het onderwerp. Sinds de jaren zeventig heeft zich een veel publicerende school van VOC-historici gemanifesteerd. 

Replica’s van de schepen Amsterdam en Batavia werden publiekstrekkers. 

De ANWB verspreidt gidsjes met lokale VOC-routes.Hessing verwierf politiek draagvlak voor zijn idee. Het kabinet stelde enkele miljoenen beschikbaar. Onder Hessings voorzitterschap is, ter ondersteuning van alle activiteiten, de stichting Viering 400 jaar VOC opgericht. In het comité van aanbeveling zitten onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Sinds enkele weken reist een bij werkgeversorganisatie VNO/NCW gedetacheerde coördinator door het land. Nog voor de zomer volgt een definitief programma.

 Toerisme Recreatie Nederland heeft voor de landelijke promotie een contract gesloten met Economische Zaken.’Er is geen reden om aan dit geschiedkundige feit voorbij te gaan’, zegt J. Breman, hoogleraar Azië-studies in Amsterdam. ‘Maar de mondialisering begon niet bij de VOC. Globalisering deed zich in Zuidoost-Azië al eerder voor. De VOC kwam in regio’s met een eigen geschiedenis. 

Het binnenhalen van de specerijen ging gepaard met vernietiging van inheemse handelsroutes. Mondialisering gaat altijd gepaard met geweld, en door de geschiedenis heen zijn de slachtoffers daarvan steevast weggemoffeld.’

Breman zegt te hopen dat de viering niet ontaardt ‘in jubel over wat Nederland vermocht’. Hij bepleit ook aandacht voor de ondergang van de VOC, aan het einde van de achttiende eeuw.

 ‘Met de overgang van particulier handelsmonopolie naar staatsmonopolie deed de koloniale staat haar intrede. Dat was, op z’n zachtst gezegd, bepaald geen verbetering voor lokale bevolkingen.

‘Historica E. Jacobs, bij het Scheepvaartmuseum belast met het Amsterdamse deel van de jubileumtentoonstelling, zegt een goede mix te zoeken tussen de witte en zwarte bladzijden van de VOC-geschiedenis. ‘Daar worden we allemaal beter van.’

[28]

DOORBRAAK/GEBLADERTE

HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEEST

ZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/geblad erte/10842f52.htm

[29]

VOLKSKRANTNIET LOUTER JUBEL BIJ 400 JAAR VOC20 MAART 2001
https://www.volkskrant.nl/arch ief/niet-louter-jubel-bij-400- jaar-voc~a610437/

OP GOOGLE IS NOG WEL INFORMATIE TE VINDEN OVERDE STICHTING ”400 JAAR VOC”HAD ER GEEN BEHOEFTE AAN, DE WEBSITE VAN DE STICHTINGHIER TE VERMELDEN

ZIE VOOR MEER INFORMATIE

””Johan van Oldenbarnevelt wist de verschillende, elkaar beconcurrerende, Oost-Indische Compagnieën te overtuigen van het belang van samenwerking en hen bijeen te brengen onder één noemer. Deze geslaagde bundeling van krachten: het plaatsen van V voor de OC. Dát gaan we vieren. Het was het begin van een periode van grote economische en culturele bloei in Nederland”, aldus de stichting Viering 400 jaar VOC, die “de feestelijkheden” van het VOC-jubileum coördineert. Op de website van de stichting wappert de Nederlandse driekleur weer vrolijk boven de wereldzeeën, ter herinnering aan de Gouden Eeuw, de tijd dat Nederland de machtigste handelsnatie ter wereld was. De stichting heeft het VOC-jaar 2002 aangegrepen om een feestje te bouwen ter meerdere glorie van de Hollandse koopmansgeest. “De betekenis van de VOC ligt niet alleen in het verleden, maar ook in het heden en in de toekomst. Daarom zal in het kader van de viering nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het belang van een wereldwijde oriëntatie, ondernemerschap, innovatie en vakmanschap, voor de toekomst van Nederland.”
DOORBRAAK/GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST VERDIENT GEEN FEESTZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/ gebladerte/10842f52.htm

ZIE OOK OP GOOGLE”VOC KENNISCENTRUM”

[30]

””Johan van Oldenbarnevelt wist de verschillende, elkaar beconcurrerende, Oost-Indische Compagnieën te overtuigen van het belang van samenwerking en hen bijeen te brengen onder één noemer. Deze geslaagde bundeling van krachten: het plaatsen van V voor de OC. Dát gaan we vieren. Het was het begin van een periode van grote economische en culturele bloei in Nederland”, aldus de stichting Viering 400 jaar VOC, die “de feestelijkheden” van het VOC-jubileum coördineert. Op de website van de stichting wappert de Nederlandse driekleur weer vrolijk boven de wereldzeeën, ter herinnering aan de Gouden Eeuw, de tijd dat Nederland de machtigste handelsnatie ter wereld was. De stichting heeft het VOC-jaar 2002 aangegrepen om een feestje te bouwen ter meerdere glorie van de Hollandse koopmansgeest. “De betekenis van de VOC ligt niet alleen in het verleden, maar ook in het heden en in de toekomst. Daarom zal in het kader van de viering nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het belang van een wereldwijde oriëntatie, ondernemerschap, innovatie en vakmanschap, voor de toekomst van Nederland.”
DOORBRAAK/GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST VERDIENT GEEN FEESTZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/ gebladerte/10842f52.htm

[31]

”Bij de opening van het VOC-jaar op 20 maart kwam de kritiek vooral uit Indonesische, Molukse en linkse kringen. De Indonesische regering vond de viering ongepast en boycotte die daarom. De Indonesische minister van Ontwikkelingssamenwerking die op persoonlijke titel wel aanwezig was, sprak over de VOC als “een uitzuigende poliep” en “een paternalistisch monstrum”. Maar zoals zo vaak viel het echte tegengeluid buiten te horen, op straat. “We worden in ons gezicht getimmerd. Het jaar 1602 markeert voor ons het begin van een lange lijdensweg. Hoe zouden jullie het vinden als de Duitsers de bezetting van jullie land zouden vieren?”, aldus activisten van het Maluku Actie Comité, die een manifestatie hadden georganiseerd en lieten weten dat ze het VOC-jubileum vreedzaam maar effectief zouden gaan verzieken.6 Ook de RMS, de Molukse republiek in ballingschap, weigert om mee te feesten.

Dezelfde dag hielden Indonesische veteranen van de onafhankelijkheidsstrijd tegen Nederland in Jakarta een demonstratie voor de Nederlandse ambassade. Indonesische kranten veegden de vloer aan met het zelfgenoegzame Nederlandse feestje: “Indonesië was het slagveld waarop naties als Nederland, Spanje en Portugal hun oorlogen uitvochten”, en: “De VOC was een bezettingsmacht, namens Nederland”

…..

…..

”Na 20 maart zijn in Nederland de protestactiviteiten voortgezet. Op 13 april hielden het Molukse maandblad Marinjo en de vereniging voor Indische Nederlanders Blimbing het symposium “Wat valt er te vieren?”. Op de website van Marinjo druipt tegen een duistere en spookachtige achtergrond het bloed van het VOC-teken af. Op 2 mei voerden leden van het comité “Viering VOC? Nou nee!” actie tegen de aankomst van het nagebouwde VOC-schip Duyfken in Amsterdam. Ze achtervolgden de VOC-replica met een eigen protestschip. Aan boord bevonden zich mensen van “alle bevolkingsgroepen die Nederland ten tijde van de VOC tot slaaf maakte”

DOORBRAAK/GEBLADERTE

HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEEST

ZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/ gebladerte/10842f52.htm

[32]

”Zijn beeld in Hoorn werd in 1893 onthuld.”

TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
https://www.trouw.nl/home/ optreden-jp-coen-had-wel-wat- minder-gekund~a871a84c/

[33]

ADOMSTREDEN STANDBEELD J.P. COEN VAN SOKKELGEVALLEN16 AUGUSTUS 2011

https://www.ad.nl/binnenland/o mstreden-standbeeld-j-p-coen-v an-sokkel-gevallen~a01456ca/

DOORBRAAK.EUHOORNSE ACTIE TEGEN VERERING VAN KOLONIALECRIMINEEL COEN8 SEPTEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/hoorns e-actie-tegen-verering-van-kol oniale-crimineel-coen/

[34]
”Nederlanders die onderdak bieden aan het Internationaal Strafhof in Den Haag

constateren

dat ons land een modderfiguur slaat als de gemeente Hoorn eer bewijst aan genocidepleger J.P. Coen door diens gevallen standbeeld terug te zetten op zijn sokkel

en verzoeken

het Hoornse gemeentebestuur haar besluit te heroverwegen.

JA VOOR HOORN. NEE TEGEN COEN
https://petities.nl/petitions/ ja-voor-hoorn-nee-tegen-coen

[35]

DOORBRAAK.EUGEEN EERBETOON VOOR VAN ZUN VOETSTUK GEVALLEN COEN!21 SEPTEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/geen-e erbetoon-voor-van-zijn-voetstu k-gevallen-coen/

[36]

”“Deze man heeft een eiland van 15 duizend mensen uitgemoord en er duizend over gelaten. Om te zorgen dat hij de macht had over de specerijenhandel daar. Ik ben niet links, maar hier kan je niet trots op zijn””

DOORBRAAK.EUGEEN EERBETOON VOOR VAN ZUN VOETSTUK GEVALLEN COEN!21 SEPTEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/geen-e erbetoon-voor-van-zijn-voetstu k-gevallen-coen/

[37]

“Voor geen enkele slavendrijver en uitbuiter een standbeeld in mijn land”’

DOORBRAAK.EUGEEN EERBETOON VOOR VAN ZUN VOETSTUK GEVALLEN COEN!21 SEPTEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/geen-e erbetoon-voor-van-zijn-voetstu k-gevallen-coen/

[38]

”“Zijn daden zijn te vergelijken met de gruweldaden van Saddam Hoessein, Idi Amin, Adolf Hitler, enz. Macht en rijkdom ten koste van anderen. Ken je geschiedenis, mensen”

DOORBRAAK.EUGEEN EERBETOON VOOR VAN ZUN VOETSTUK GEVALLEN COEN!21 SEPTEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/geen-e erbetoon-voor-van-zijn-voetstu k-gevallen-coen/

[39]
NH NIEUWS.NLDEFINITIEVE TEKST OP SOKKEL JP COEN BEKEND14 MAART 2012
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/ 76127/Definitieve-tekst-op-sok kel-JP-Coen-bekend

[40]

DOORBRAAK.EUGEMEENTE ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER LEIDINGVAN COEN8 MAART 2012
http://www.doorbraak.eu/ gemeente-hoorn-ontkent- koloniale-genocide-onder- leiding-van-coen/

”Wethouder Peter Westenberg verklaarde termen als “volkerenmoord” en “genocide” te willen vermijden, omdat hij geen moreel oordeel wilde uitspreken over de daden van Coen”

HOORN VANDAAG

HOORN ONTKENT GENOCIDE DOOR KERMISATTRACTIE COEN

14 MAART 2012


https://hoorn.vandaag.nl/ hoorn-ontkent-genocide-door- kermisattractie-coen/

””De indiener van het burgerinitiatief vindt deze aangepaste tekst nog steeds te neutraal. Hij had graag gezien dat de tekst concreet de volkerenmoord benoemt die Coen in 1621 zou hebben aangericht. Wethouder Peter Westenberg liet al weten dat de gemeente geen moreel oordeel wil vellen. De meerderheid van de gemeenteraad sloot zich daar bij aan.”

HOORN VANDAAG

HOORN ZET PUNT ACHTER DISCUSSIE TEKST JP COEN

14 MAART 2012

https://hoorn.vandaag.nl/hoorn -zet-punt-achter-discussie-tek st-jp-coen/

[41]

ZIE VOOR MIJN REACTIE OP DE WEBSITE VAN ”BINNENLANDS BESTUUR”,NOOT 16

[42]

VOLKSKRANTIEMAND ALS COEN HOOR JE NIET TE EREN12 JULI 2011
https://www.volkskrant.nl/opin ie/-iemand-als-coen-hoor-je-ni et-te-eren~a2774480/

[43]

”Verder stelt Van de Beek in het stuk dat het Westfries Museum van Coen een ‘kermisattractie’ maakt door een glossy over de man uit te brengen en een fictieve rechtszaak te houden waarin wordt beoordeeld of Coen ‘standbeeldwaardig’ is. 

Van de Beek had graag onderstaande tekst op het beeld zien verschijnen, maar dinsdagavond werd duidelijk dat dat niet zal gebeuren.

“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen. Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.”

HOORN VANDAAG

HOORN ONTKENT GENOCIDE DOOR KERMISATTRACTIE COEN

14 MAART 2012


https://hoorn.vandaag.nl/hoorn -ontkent-genocide-door-kermisa ttractie-coen/

[44]

DOORBRAAK.EUACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW BEKLAD STANDBEELD VAN ZEESCHURK COEN IN HOORN25 OCTOBER 2016
http://www.doorbraak.eu/actieg roep-grauwe-eeuw-beklad-standb eeld-zeeschurk-coen-hoorn/

[45]

Toen Van Teijn wegens gezondheidsredenen aftrad en in 1891 door Pompe van Meerdervoort werd opgevolgd, vroeg en verkreeg Van Heutsz overplaatsing en werd benoemd tot garnizoenscommandant te Batavia. Hier schreef hij zijn brochure De onderwerping van Atjeh (‘s-Gravenhage, 1893) – eerder gepubliceerd in het Indisch Militair Tijdschrift – waarin hij pleitte voor het weer instellen van een marineblokkade als middel tot de onderwerping van Atjeh.

Van Heutsz leerde in deze jaren Snouck Hurgronje (Islam-deskundige en adviseur Inlandse Zaken) kennen en waarderen. Beiden waren van oordeel dat Atjeh eerst militair onderworpen diende te worden alvorens er een civiel bestuur gevestigd kon worden en waren tegen de bezuinigingspolitiek van het Indisch gouvernement. Zij zetten vragen bij de methodes van generaal Deykerhoff om Teukoe Oemar met geld te bewegen zijn verzet op te geven. Snouck Hurgronje had dan ook alle waardering voor de militaire uitgangspunten van de brochure De onderwerping van Atjeh. In 1894 werd Van Heutsz bevorderd tot luitenant-kolonel en in die rang in 1895 benoemd tot gewestelijk militair commandant van Sumatra’s Oostkust in Medan. Snouck Hurgronje, adviseur van gouverneur-generaal Van der Wijck, prees Van Heutsz aan als de enige die de Nederlandse tegenslagen in de Atjehoorlog aan kon pakken. Toen in 1896 het bericht kwam dat Teukoe Oemar zich tegen Deijkerhoff had gekeerd, werd Van Heutsz opnieuw overgeplaatst naar Atjeh als deelnemer aan de expeditie onder leiding van generaal Vetter. Van Heutsz werd in 1897 benoemd tot kolonel, chef van de generale staf te Batavia.

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/JAREN TE ATJEH

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Jaren_te_Atjeh

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

[46]

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/GOUVERNEUR GENERAAL

VAN NEDERLANDS-INDIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Gouverneur-generaal_van_Nederl ands-Indi.C3.AB

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

Atjehoorlog (periode 1896-1901)

[Dit was de tijdsperiode waarin massamoorden plaatsvonden

onder leiding van Bloedjas Van Heutsz.

De gehele Atjeh oorlog duurde van 1873-1914]

…..

…….

”Van Heutsz ontwikkelde de zogenaamde marechaussee-tactie k verder; oorlogsvoering met kleine goed bewapende mobiele eenheden van voornamelijk Menadonese en later Ambonese en Javaanse sol daten onder leiding van Europese officieren. In 1903 verklaarde Van Heutsz, die in 1898 gouverneur van Atjeh was geworden, dat de oorlog was gewonnen. Aanleiding was de plechtige overgave van sultan Mohammed Daoed aan Van Heutsz, met op de achtergrond een bijna levensgroot staatsieportret va n Koningin Wilhelmina.”

WIKIPEDIA

ATJEH OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Atjehoorlog

[47]

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/GOUVERNEUR GENERAAL

VAN NEDERLANDS-INDIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Gouverneur-generaal_van_Nederl ands-Indi.C3.AB

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

Atjehoorlog (periode 1896-1901)

[Dit was de tijdsperiode waarin massamoorden plaatsvonden

onder leiding van Bloedjas Van Heutsz.

De gehele Atjeh oorlog duurde van 1873-1914]

…..

…….

”Van Heutsz ontwikkelde de zogenaamde marechaussee-tactie k verder; oorlogsvoering met kleine goed bewapende mobiele eenheden van voornamelijk Menadonese en later Ambonese en Javaanse sol daten onder leiding van Europese officieren. In 1903 verklaarde Van Heutsz, die in 1898 gouverneur van Atjeh was geworden, dat de oorlog was gewonnen. Aanleiding was de plechtige overgave van sultan Mohammed Daoed aan Van Heutsz, met op de achtergrond een bijna levensgroot staatsieportret va n Koningin Wilhelmina.”

WIKIPEDIA

ATJEH OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Atjehoorlog

[48]

”In 1883 keerde Van Heutsz terug naar Nederlands-Indië en was achtereenvolgens gedurende zes jaren commandant van verschillende garnizoenen. Hij werd in 1889 voor de derde maal, nu in de rang van kapitein (1886), naar Atjeh overgeplaatst, waar hij onder generaal-majoor Van Teijn alle kansen kreeg zich te ontplooien. Van Heutsz ging deel uitmaken van het Korps Marechaussee te voet en nam onder meer deel aan de verovering van Kota Toeankoe in 1890. In datzelfde jaar werd Van Heutsz bij keuze bevorderd tot majoor. Toen Van Teijn wegens gezondheidsredenen aftrad en in 1891 door Pompe van Meerdervoort werd opgevolgd, vroeg en verkreeg Van Heutsz overplaatsing en werd benoemd tot garnizoenscommandant te Batavia.”

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/JAREN TE ATJEH

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Jaren_te_Atjeh

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

[49]

WIKIPEDIA

GODFRIED COENRAD ERNST VAN DAALEN (1863-1930)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Gotfried_Coenraad_Ernst_van_Da alen_(1863-1930)

[50]

”Officier en koloniaal bestuurder, die vorm gaf aan een nieuwe imperialistische politiek, gericht op de buitengewesten. Staat bekend als de pacificator van Atjeh en werd jarenlang door vele Nederlanders als een held beschouwd. Gezien het feit dat bij de pacificatie circa 70.000 inlanders omkwamen, werd hij later symbool voor een verderfelijk koloniaal bewind.”

PARLEMENT & POLITIEKJ.B. VAN HEUTSZ
https://www.parlement.com/id/v g09llzb6jzy/j_b_van_heutsz

”Hoewel succesvol, is Van Heutsz’ manier van optreden heden ten dage op zijn zachtst gezegd omstreden te noemen. Hij trad genadeloos op en hij wordt als verantwoordelijke gezien voor de massale slachtpartijen die er tijdens deze langdurige oorlog in de Atjehse dorpen werden aangericht. Tienduizenden, volgens sommigen zelfs zeventigduizend Atjehers vonden de dood.”

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/199 9-2000/Van-Heutsz.html

TEKST

VAN HEUTSZ

In Amsterdam is een discussie over het Van Heutsz monument. Wat te doen met een besmette koloniale erfenis?

Het Van Heutsz monument in Amsterdam

Je moet het wel even weten: het gevaarte op de Apollolaan is bedoeld als monument voor generaal J.B. van Heutsz. Te zien is een ruim vier meter hoge vrouwenfiguur op een stenen sokkel, onder een enorme zonneboog. En verder twee leeuwen met wapenschilden van Amsterdam en Batavia, een vijvertje en een aantal reliëfs met verwijzingen naar Nederlands-Indië. Niets dat wijst op een eerbetoon aan de generaal, die Atjeh met harde hand onder Nederlands bewind bracht aan het begin van de vorige eeuw.

Van Heutsz heeft zijn monument in zekere zin aan zijn graf te danken. Hij werd begraven op 4 juni 1927, in een imposante graftombe op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam. Voor deze tombe was geld ingezameld, naar later bleek zoveel, dat er na de bouw genoeg over was om ook elders in de stad een monument op te richten. Niet iedereen zat daarop te wachten. Vooral in socialistische kringen bestond veel weerstand tegen Van Heutsz en was men fel gekant tegen een eerbetoon aan de gouverneur-generaal. Twee jaar lang discussieerden voor- en tegenstanders in en buiten de gemeenteraad over het monument. Uiteindelijk kwam het tot een soort ruil-overeenkomst: de socialisten kregen een monument voor Domela Nieuwenhuis en de kolonialen een monument voor Van Heutsz.

De gemeente schreef in 1930 een ontwerpwedstrijd uit, die werd gewonnen door beeldhouwer Frits van Hall en architect G. Friedhoff. Zij hadden samen het ontwerp ingestuurd dat nu nog te zien is op de Apollolaan. Wel is de bronzen plaquette met daarop de beeltenis van Van Heutsz sinds 1984 verdwenen. Toch ging het ook de makers niet zozeer om Van Heutsz, maar om het verbeelden van de historische betrekkingen tussen Nederland en Indie. De staande vrouw symboliseert het Nederlandse gezag in Nederlands-Indie, de vijver staat voor het water tussen Nederland en Indie, en de stralenboog verbeeldt de vriendschap tussen de twee. Van Hall heeft waarschijnlijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat Van Heutsz nog omstredener zou worden. Tegen collega Jan Meefout zou hij hebben gezegd: ‘Vervang het door de letters Vrijheid, Merdeka of Indonesia, en je hebt een Vrijheidsbeeld’.

Sinds 1935 is het monument regelmatig onder vuur komen te liggen. Een van de meest opmerkelijke protesten kwam van de zoon van Van Heutsz zelf, in 1943. Van Heutsz junior, die lid was van de SS, protesteerde tegen het monument voor zijn vader omdat het ‘te week’ zou zijn. De meeste protesten kwamen echter uit linkse hoek. Zeker in de jaren zestig stond het Van Heutsz-monument symbool voor de Nederlandse koloniale onderdrukking en het was een populair doelwit van de provo’s. Tweemaal, in 1967 en in 1984 werd het getroffen door een bomaanslag. In 1984 werd de plaquette met de beeltenis van Van Heutsz gestolen. De plaquette, en ook de letters van zijn naam, zijn nooit teruggevonden.

In 1997 stond het monument opnieuw in de belangstelling toen de gemeente aankondigde het te willen renoveren. Tegenstanders van het monument protesteerden tegen elke vorm van eerbetoon aan Van Heutsz, en al helemaal tegen het opnieuw ophangen van de plaquette met de beeltenis van Van Heutsz. De renovatie beperkt bleef tot het zandstralen van het monument en het wieden van onkruid, maar de onrust was gezaaid. Oud-provo Roel van Duyn maakte er een politieke kwestie van door bij de verkiezingscampagne voor de Groenen in 1998 een fictief gesprek met Van Heutsz te voeren bij het monument. Als afsluiting onthulde hij demonstratief een blanco plaquette.

Eind 1998 diende het Comité Herdenking Gevallenen Nederlands-Indie een aanvraag in tot naamsverandering van het monument. De deelraad Amsterdam Oud-Zuid zat nu in een lastig parket, aangezien het monument intussen ook in de procedure zat om rijksmonument te worden. In de hoop dat een externe instantie uitkomst zou kunnen bieden werd begin 1999 Instituut Clingendael om een advies gevraagd. Wat moet er gebeuren met het monument, dat de gemeente al 65 jaar last bezorgt? Clingendael heeft een aantal discussierondes georganiseerd met historici, vertegenwoordigers van belangengroepen, en buurtbewoners. Deze week komt het advies. Moet de Van Heutsz-plaquette terugkomen, krijgt het monument een nieuwe naam, wordt het een slachtoffer-monument, komt er een extra informatiebordje?

Andere monumenten voor Van Heutsz

Het monument aan de Apollolaan is niet het enige dat herinnert aan Van Heutsz. Aan de Vijzelstraat in Amsterdam is, hoog in het gebouw van de ABN-AMRO, een afbeelding van Van Heutsz te zien, samen met Jan Pietersz. Coen en Daendels. In Arnhem staat de buste die oorspronkelijk in de hoofdstad van Atjeh stond en ook in zijn geboorteplaats Coevorden staat een beeld. Bij dit laatste gedenkteken plaatsten de latere Minister van Defensie Relus ter Beek en Allard van Lenthe, toentertijd provo en redacteuren van de ‘Rooie Drentse Courant’, op 9 april 1965 een bord met een protest. Op dit bord stond te lezen: ‘Ontslapen onder het hakenkruis; gesneuveld bij het uitmoorden van het 39ste Atjehse dorp; bij het verkrachten van de 79ste Atjehse vrouw’ om het geschokte vertrouwen van het Nederlands-Indische bestuur opnieuw te funderen’.

Van Heutsz en Atjeh

Johannus Benedictus van Heutsz werd op 3 februari 1851 geboren te Coevorden. De beroemdste generaal uit de Nederlandsch-Indische geschiedenis zou vooral bekend worden als de ‘Pacificator van Atjeh’. De uit een familie van beroepsmilitairen stammende Van Heutsz nam op 16-jarige leeftijd dienst bij het Instructie Bataljon te Kampen. De infanterie, ‘de koningin van het slagveld’ werd zijn grote liefde. Toen in 1873 de oorlog met Atjeh uitbrak, ontstond er bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) grote behoefte aan manschappen en officieren. De avontuurlijke Van Heutsz meldde zich aan en vertrok naar Indië.

De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), de handelsorganisatie die de handel met Indië verzorgde, werd in 1799 failliet verklaard. Haar bezittingen gingen over in handen van de Nederlandse staat. De VOC had echter, omdat het een handelsorganisatie was, nooit de ambitie gehad het land, dat gelegen was achter de handelsposten (factorijen) langs de kust, aan haar bestuur te onderwerpen. Ze was slechts uit op handel met de verschillende inlandse vorsten. In de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen de grote Europese naties steeds meer land aan hun bestuur toe te voegen en zich op deze wijze koloniën toe te eigenen. Ook Nederland was begonnen met het onderwerpen van de inlandse vorsten aan het Nederlandse gezag, daarmee de kolonie Nederlandsch-Indië creërend. In dat licht moet de langste en bloedigste van de Nederlandse koloniale oorlogen gezien worden, tegen het machtige en onafhankelijke sultanaat Atjeh. Deze oorlog in het noordoostelijke deel van het eiland Sumatra duurde van 1873 tot 1912.

De oorlog verzandde al snel, nadat de eerste pogingen Atjeh in te lijven in 1873 waren mislukt. Rond 1890 kwam hierin verandering met de oprichting van het ‘Korps Marechaussee te voet’, gericht op het bestrijden van de guerrilla door middel van contra-guerrilla. Van Heutsz, intussen opgeklommen tot chef-staf van de militaire troepenmacht in Atjeh, kreeg de kans zijn bekwaamheid te tonen in de uitzichtloze oorlog. De soldaten waren intensief getraind, bewapend met een korte karabijn, klewang en rentjong (Atjehse kris), lichte bepakking, tropenhoed in plaats van ongeschikte helm en maakte zo weinig mogelijk gebruik van dragers. Het korps, bestaande uit Ambonezen en Javanen, met inlandse en Afrikaanse onderofficieren en Europese officieren, zou uitgroeien tot een elitekorps en als leerschool fungeren voor de reguliere troepen. Het gebruikte een offensieve tactiek, vooral bestaande uit onophoudelijke patrouilles en achtervolgingen. Het korps was in staat snelle acties en verrassingsaanvallen uit te voeren en bleek het antwoord op de guerrilla van de Atjehers. In 1896 en 1897 werd het kerngebied van Atjeh onder Nederlands gezag geplaatst. Van Heutsz’ credo ‘Hard toeslaan, zonder wankelmoedigheid’ kan gezien worden als een typering van de tactiek van het korps.

Van Heutsz behaalde zijn eerste grote succes tijdens de expeditie naar Pedië in juni 1898. Zijn persoonlijke leiderschap droeg in hoge mate bij aan het succes, maar ook de wetenschappelijke adviezen van de arabist en islamkenner Christiaan Snouck Hurgronje, die officieren leerde dat de islamitische Atjehers een Jihad (heilige oorlog) vochten tegen de Nederlanders en pas op zouden geven wanneer ze de ‘voet op den nek’ zouden voelen. Hoewel succesvol, is Van Heutsz’ manier van optreden heden ten dage op zijn zachtst gezegd omstreden te noemen. Hij trad genadeloos op en hij wordt als verantwoordelijke gezien voor de massale slachtpartijen die er tijdens deze langdurige oorlog in de Atjehse dorpen werden aangericht. Tienduizenden, volgens sommigen zelfs zeventigduizend Atjehers vonden de dood. Toch wordt hij ook nu nog in door militair-historici gezien als een specialist op het gebied van het voeren van de contra-guerilla.

In 1898 werd Van Heutsz Gouverneur van Atjeh. Het korps, dat met haar hoge mobiliteit tot in alle hoeken van Atjeh kon komen, rekende met behulp van technologische ontwikkelingen, zoals het repeteergeweer, stoomschepen die troepen sneller konden verplaatsen in de archipel en beteren medische verzorging, rond de eeuwwisseling af met een groot deel van het verzet. In 1903 onderwierp de Sultan van Atjeh zich aan de Nederlandse overheersing. Daarna bestond de oorlog voor een groot deel uit opstanden in geïsoleerde gebieden, maar het duurde toch tot 1912 voordat het hardnekkige Atjeh geheel bij de kolonie was ingelijfd.

Als beloning voor de pacificatie van Atjeh werd Van Heutsz in 1904 benoemd tot Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië, de hoogste post binnen het koloniale bestuur. Hij zou deze functie bekleden tot 1909 en in die periode de eilanden buiten Java, de buitengewesten, onder Nederlands gezag brengen. Daarmee wordt Van Heutsz door velen gezien als de man die Nederlandsch-Indië tot een eenheid smeedde; de eenheidsstaat, waarin het huidige Indonesie zijn oorsprong vindt. Van Heutsz keerde, nadat hij de functie van Gouverneur-generaal had neergelegd, terug naar Nederland, maar ging in 1922 vanwege zijn gezondheid in Zwitserland wonen. Daar overleed hij op 11 juli 1924 te Montreux, 73 jaar oud. Drie jaar later volgde een officiële staatsbegrafenisbegrafenis. Met veel eerbetoon en onder grote belangstelling werd de kist vanaf het Paleis op de Dam naar de Nieuwe Ooster Begraafplaats vervoerd.

Het Van Heutsz regiment

De naam Van Heutsz leeft voort in het nog altijd bestaande Regiment van Heutsz en is het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht. Dit Regiment werd in 1950 opgericht als opleidingseenheid, met als doel de voortzetting van de traditie van het KNIL, dat na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië werd opgeheven. In oktober 1950 werd een deel van het Regiment Van Heutsz in het kader van de Verenigde Naties uitgezonden naar de oorlog in Korea. Het regiment kreeg in 1955 een eigen vaandel uitgereikt door Koningin Juliana en was begin 1991 het grootste regiment binnen de Landmacht. Herstructurering bracht het voortbestaan in gevaar, maar het regiment Van Heutsz overleefde. Tijdens parades wordt nog altijd in het karakteristieke uniform, met tropenhoed, korte karabijn en klewang het vaandel gepresenteerd.

Tekst: Rob Bruins Slot en Laura van Hasselt 
Reportage: Gerda Jansen Hendriks, Laura van Hasselt, Rob Bruins Slot

”Van Daalen vervulde een doorslaggevende rol in de Atjehoorlog door niets-ontziend de tactiek van de verschroeide aarde te volgen. Om het verzet in Atjeh te breken verwoestte Van Daalen dorpen in Atjeh waarbij tenminste 2.900 Atjehers de dood vonden waaronder 1.150 vrouwen en kinderen”

WIKIPEDIA

GODFRIED COENRAD ERNST VAN DAALEN (1863-1930)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Gotfried_Coenraad_Ernst_van_Da alen_(1863-1930)

Kuta Reh (in het Nederlands: Koeto Reh of Koetö Réh) is een plaatsje in de Alaslanden van Atjeh. Op 14 juni 1904 werd hier onder leiding van de Nederlandse generaal Van Daalen een massamoord gepleegd .”

WIKIPEDIA

KUTA REH

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kuta_Reh

[51]

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/GOUVERNEUR GENERAAL

VAN NEDERLANDS-INDIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Gouverneur-generaal_van_Nederl ands-Indi.C3.AB

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

[52]

WIKIPEDIAHENDRIKUS COLIJN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Hendrikus_Colijn

[53]

”Colijn nam in 1894 deel aan de Expeditie naar Lombok[1][2] waarbij veel burgerslachtoffers vielen.”
WIKIPEDIA HENDRIKUS COLIJN/LOMBOK EXPEDITIE, 1994
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Hendrikus_Colijn#Lombok_Expedi tie.2C_1894

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA HENDRIKUS COLIJN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Hendrikus_Colijn

WIKIPEDIALOMBOK OORLOG, 1894
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Lombok-oorlog_1894

[54]

”Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ‘t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ‘t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen”
WIKIPEDIAHENDRIKUS COLIJN/LOMBOK EXPEDITIE, 1894
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Hendrikus_Colijn#Lombok_Expedi tie.2C_1894

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAHENDRIKUS COLIJN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Hendrikus_Colijn

DE GROENEDE BRIEVEN VAN COLIJN6 MEI 1998
https://www.groene.nl/artikel/ de-brieven-van-colijn

NRCCOLIJN BEVAL OP LOMBOK EXECUTIE VROUWEN, KINDEREN15 APRIL 1998
https://www.nrc.nl/nieuws/ 1998/04/15/colijn-beval-op- lombok-executie-vrouwen- kinderen-7395254-a30237

TEKST

AMSTERDAM, 15 APRIL. Hendrikus Colijn, in de jaren twintig en dertig minister-president, is als 25-jarige bevelvoerende officier in 1894 verantwoordelijk geweest voor de executie van Balinese vrouwen en kinderen door zijn Ambonese soldaten. Dat gebeurde na afloop van de aanval op Tjakra Negara, een paleiscomplex op het Indonesische eiland Lombok.

  15 april 1998 

Dit vermeldt de historicus Herman Langeveld in het eerste deel van zijn biografie Hendrikus Colijn 1869-1944. Dit leven van krachtig handelen (uitgeverij Balans), die vandaag is verschenen.

Langeveld ontleent het feit aan twee brieven van Colijn aan respectievelijk zijn vrouw en zijn ouders. Twee eerdere biografen (de historici Van Reest in de jaren dertig en Puchinger in de jaren zestig) hebben hier nooit melding van gemaakt.

In 1894 nam Colijn deel aan een tweede militaire expeditie tegen een Balinese vorst op Lombok, nadat de koloniale strijdmacht in de eerste was verslagen. Tijdens de aanval leidde hij een eenheid Ambonezen.

Volgens Balinees gebruik namen ook de vrouwen deel aan de verdediging. Toen zijn eenheid het paleis had veroverd, stuitten de soldaten op vrouwen en kinderen die om genade smeekten. Ze werden desondanks gedood.

In de brief aan zijn vrouw, de meest openhartige, beschrijft Colijn hoe een vrouw met een klein kind op de linkerarm en een lange lans in de andere op zijn eenheid afstormde. Moeder en kind werden door geweervuur gedood. ,,We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten en ze zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ‘t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten.”

In de brief aan zijn ouders schrijft Colijn over jonge, schone vrouwen die met zuigelingen op de arm meestreden en van de daken stukken lood wierpen. ,,Gelukkig stonden mijn dappere Amboneezen als een muur. Na den 8en aanval bleven nog eenige weinigen over, die genade vroegen, ik geloof 13. De soldaten keken mij vragend aan. Een 30-tal mijner manschappen was dood of gewond. Ik keerde mij naar achteren om een sigaar op te steken. Eenige hartverscheurende kreten klonken en toen ik mij weer omdraaide, waren ook die 13 dood.”

De tweede expeditie naar Lombok eindigde met een overwinning. Een aantal militairen, onder wie Colijn, kreeg het ridderkruis van de Militaire Willemsorde. Tot in de jaren dertig mochten Lombokstrijders paraderen voor koningin Wilhelmina, die hen tot de heldhaftige Nederlanders rekende.

Pagina 2: ‘Gevolg verzuilde achtergrond’

Volgens Langeveld hebben ook de vroegere biografen van Colijn, R. van Geest en G. Puchinger deze passages wel gelezen maar er geen melding van gemaakt ,,kennelijk om het verheerlijkend karakter van hun werken niet in gevaar te brengen”.

De historicus dr. J.C.H. Blom, directeur van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, is daarover ,,enigszins verbaasd”. Weliswaar was al bekend dat Colijn ,,binnen het KNIL behoorde tot de officieren die uitblonken door hun hardheid”, maar de tekst van de brieven ,,is een opvallend gegeven dat je als auteur niet gauw laat liggen”. Volgens Blom hebben ze dat nagelaten door hun verzuilde achtergrond. ,,Het was geen bewuste manipulatie, maar hun focus was een hele andere.”

Dr. G.J. Schutte, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit, nuanceert deze verklaring. Volgens Schutte is de omissie niet alleen aan het verzuilde karakter van de geschiedschrijving te wijten. Het ligt ook aan de visie van deze auteurs op Colijn. ,,Het kan zijn dat Puchinger, after all een behoudend man, dacht: als ik dit meld, wordt het verhaal over Colijn onevenwichtig” , aldus Schutte. Dat zegt volgens hem meer over Puchinger dan over de VU. ,,Aan de VU werd Colijn in de jaren zestig niet meer bewierrookt. Puchinger is ook nooit werkzaam geweest aan de historische faculteit van de Vrije Universiteit. Misschien is dat niet toevallig. Voor de historici aan de VU is hij nooit aanvaardbaar geweest.”. Onder economen was het beeld van Colijn, mede onder invloed van AR-leider dr. J. Zijlstra, al eerder gekanteld. De historici aan de VU volgden in de jaren zestig. Bovendien is ,,onze gevoeligheid voor geweld de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen en onze gevoeligheid voor de werkelijk van de oorlog afgenomen. Wat Colijn in 1894 deed, wordt nu daarom als een doodzonde gezien”, aldus Schutte.

Van Reest is inmiddels overleden en Puchinger (77) is door ziekte niet meer aanspreekbaar.

WWW.YOUTUBE.COMFRAGMENT OVER COLIJN, RECHTERHAND VAN VAN HEUTSZ INNEDERLANDS-INDIE

https://www.youtube.com/watch? v=2fQp9JZj7wM

[55]

WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/MONUMENTEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Monumenten

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

[56]

AMSTERDAM
”Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats bevindt zich een praalgraf voor Van Heutsz. In Amsterdam-Zuid, aan de Apollolaan, werd op 15 juni 1935 het Van Heutsz-monumentonthuld door koningin Wilhelmina.”

WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/AMSTERDAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Amsterdam

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

WWW.YOUTUBE.COMEX PROVO JAN BRUENS OVER ZIJN BOM BIJ HETVAN HEUTSZ MONUMENTMET BEELDEN VAN DE ONTHULLING VAN HET VAN HEUTSZ MONUMENT

https://www.youtube.com/watch? v=bbkD_Zuze6Y

[57]
”Vooral in socialistische kringen bestond veel weerstand tegenVan Heutsz en was men fel gekant tegen een eerbetoonaan de gouverneur generaal”

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/199 9-2000/Van-Heutsz.html

[58]

”Nog dezelfde nacht na de onthulling in 1935 werd het monument met rode verf beklad. In de jaren erna viel het herhaaldelijk ten prooi aan bekladdingen en vernielingen. Er zijn in de loop der tijd diverse verzoeken gedaan om het monument af te breken of een andere functie te geven. Provo hield er in de jaren zestig diverse ludieke acties en schilderde de woorden “Provo” en “Image” op de sokkel. Tot tweemaal toe werd het monument getroffen door een bomaanslag, in 1967 en in 1984.”
DOORBRAAK.EUANTI-KOLONIALE ACTIVIST: ”LATEN WE OPHOUDEN FOUTEHEREN TE EREN”12 FEBRUARI 2016
http://www.doorbraak.eu/anti-k oloniale-activist-laten-we-oph ouden-foute-heren-te-eren/

”Nadat het monument een aantal keer was vernield, in 1967 met dynamiet en in 1984 met explosieven, werd het controversiële object in 2004 omgedoopt in Monument Indië-Nederland 1596-1949.”
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/MONUMENTEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Amsterdam

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

”Zeker in de jaren zestig stond het Van Heutsz-monument symbool voor de Nederlandse koloniale onderdrukking en het was een populair doelwit van de provo’s. Tweemaal, in 1967 en in 1984 werd het getroffen door een bomaanslag.”

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/199 9-2000/Van-Heutsz.html

WWW.YOUTUBE.COM

EX PROVO JAN BRUENS OVER ZIJN BOM BIJ HETVAN HEUTSZ MONUMENTMET BEELDEN VAN DE ONTHULLING VAN HET VAN HEUTSZ MONUMENT

https://www.youtube.com/watch? v=bbkD_Zuze6Y

[59]

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/199 9-2000/Van-Heutsz.html

[60]

WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/COEVORDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Coevorden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

[61]

LET OP:VERGOEILIJKEND COMMENTAAR OP DE MISDADEN VAN VAN HEUTSZ
”Twee studenten richtten hun actie tegen dat beeld om ‘de groei van de fascistische gedachte in deze tijd’ te bestrijden. Eén van hen was de 22-jarige Relus ter Beek, die het nog tot minister van defensie en commissaris van de Koningin in Drenthe bracht, ondanks het strafblad (vijftig gulden boete of tien dagen hechtenis) dat hij toen opliep.”
TROUWPARADOX VAN EEN ONTTAKELDE HELD19 JANUARI 1999
https://www.trouw.nl/home/ paradox-van-een-onttakelde- held~a98e8ba9/

TEKST

Welke Nederlanders hebben zo’n grote invloed gehad op de twintigste eeuw dat na hen de wereld niet meer dezelfde was? Beroemd, berucht of onderschat, wie veroorzaakte een wending in onze levenswijze, markeerde een doorbraak in ons denken? Met het eind van de eeuw in zicht blikt Podium in Tijdsgewricht iedere dinsdag terug op invloedrijke landgenoten in de afgelopen honderd jaar.

De actualiteit van Joannes Benedictus van Heutsz (1851-1924) omspant deze hele eeuw. In 1902 werd hij in Nederland met eerbewijzen overladen als ‘pacificator van Atjeh’. Nu, aan het einde van de eeuw, scharen de Atjehers zich nog steeds niet onder het gezag van Jakarta en komen er van noord-Sumatra dezelfde berichten als honderd jaar geleden: guerrilla en schending van mensenrechten.

Toen en nu zag Van Heutsz kans volstrekt tegengestelde reacties op te roepen. Aan het begin van deze eeuw was er in de Tweede Kamer (niet alleen aan de linkerzijde) een kleine en hardnekkige kern, die vol afschuw over het optreden van de militaire en civiele gouverneur van Atjeh sprak. Aan het eind van de eeuw, in 1893 kwam de Nederlandse ambassadeur in Jakarta naar Atjeh met een door oud-Knil-militairen betaalde kopie van een plaquette met Van Heutsz’ kop voor het gouvernementshuis of het museum in de hoofdstad Banda Atjeh. De ambassadeur deed dat op verzoek van een tot minister gepromoveerde oud-gouverneur van Atjeh.

“Het eerste Nederlandsch-fascistische machtsvertoon” noteerde de schrijver, Frans Coenen bij Van Heutsz’ pompeuze herbegrafenis vanuit het paleis op de Dam op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Dat was op 9 juni 1927 – dus vijf jaar na Mussolini’s mars op Rome en vijf jaar voor Hitlers aantreden als rijkskanselier. “Créateur de valeurs” karakteriseerde op 15 juli 1935 de toenmalige premier Hendrikus Colijn hem bij de onthulling door koningin Wilhelmina van het Van Heutsz-monument bij het Olympiaplein in Amsterdam. Colijn doelde daarbij vooral op de door Van Heutsz’ overwinningen verwerkelijkte eenheid van de kolonie. Een mooie paradox: de Indonesische president Soekarno maakte in de jaren vijftig, dwars tegen Nederland en Colijns erfgenamen in, hetzelfde thema tot zijn ideaal: ‘Van Sabang tot Merauke’.

In 1892 schreef majoor Van Heutsz in een brochure, teleurgesteld door het (zo’n 20 jaar durende) falen van het Indische leger, dat “de Atjehers zich nooit anders dan gedwongen zullen onderwerpen en dat slechts hij, die toont de macht te bezitten om zijn wil te doen eerbiedigen, de meester zal zijn, aan wiens bevelen zij zich zullen onderwerpen”.

In 1898 kreeg hij met zijn benoeming tot civiel en militair gouverneur van Atjeh de kans het hele programma uit te voeren. In het beeld van Van Heutsz overweegt de herinnering aan het militaire geweld, maar het is op z’n minst rechtvaardig er ook aan te herinneren hoe hij als gouverneur van Atjeh zich verzette tegen het elders verwerken van de zojuist in Atjeh gevonden aardolie door de Koninklijke Olie. Het economisch voordeel daarvan moest aan de bevolking van Atjeh ten goede komen. “Het gaat toch niet aan dat de ontwikkeling van het gewest opgeofferd zou worden ten bate van een maatschappij, die eens bijzonder voordelig exploiteren wil”, schreef hij de gouverneur-generaal in Batavia. Maar Van Heutsz miskende het bijzondere karakter van de misprijzend als ‘een maatschappij’ aangeduide Koninklijke. De minister van koloniën in Den Haag liet de gouverneur-generaal weten dat Van Heutsz moest inbinden.

Een paar jaar later, zelf gouverneur-generaal in Batavia, botst Van Heutsz weer op Den Haag. Hij heeft tot groot ongenoegen van de Nederlandse gemeenschap in Indië een subsidie gegeven aan het tijdschrift Bintang Hindia dat op een voorzichtige wijze leiding probeerde te geven aan de culturele ontwikkeling van de enigszins geschoolde Indonesiërs, onder wie nogal wat militairen van Indonesische afkomst. Dat paste in Van Heutsz’ beleid, net als zijn steun aan de ontwikkeling van het volksonderwijs, want bedenk wel: hij was benoemd door minister Idenburg om diens ‘ethische’ politiek in Indië uit te voeren. Van de kritiek in Indië trok Van Heutsz zich niets aan – zo was nu eenmaal zijn karakter – maar de arm van zijn tegenstanders was lang. Idenburgs opvolger als minister in Den Haag kwam er tenslotte aan te pas om het subsidie aan het tijdschrift te verbieden.

In de jaren zestig was het Van Heutsz-monument in Amsterdam het mikpunt van de voor deze nuances niet zo toegankelijke provo’s. “Zou er in deze stad een standbeeld van Van Heutsz staan, / men moest het onopvallend maar vandaag nog slopen” dichtte J.B. Charles in die jaren in zijn cyclus over Amsterdam, maar hij vond merkwaardig genoeg het eerst weerklank in Coevorden, Van Heutsz’ geboortestad, waar ook een Van Heutsz-monument staat. Twee studenten richtten hun actie tegen dat beeld om ‘de groei van de fascistische gedachte in deze tijd’ te bestrijden. Eén van hen was de 22-jarige Relus ter Beek, die het nog tot minister van defensie en commissaris van de Koningin in Drenthe bracht, ondanks het strafblad (vijftig gulden boete of tien dagen hechtenis) dat hij toen opliep.

Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, in een uithoek van Amsterdam (en daarom onttrokken aan het oog van oproerkraaiers) ligt Van Heutsz begraven in een negen meter diepe grafkelder onder een on-Nederlands ogend (3,5 meter hoog en 2,5 meter breed) mausoleum van grijsrood en onverwoestbaar Zweeds graniet van de architect D. Rosenberg en met merkwaardig, art déco-achtig beeldhouwwerk van B. Ingen Housz.

Het in 1932 in Batavia, naar een ontwerp van Dudok gebouwde monument hebben de Indonesiërs na de oorlog gesloopt. Het andere Amsterdamse monument (van de architect G. Friedhoff en de communistische – alweer zo’n paradox – beeldhouwer Frits van Hall) is inmiddels onttakeld doordat de plaquette met Van Heutsz’ portret is verdwenen.

Misschien is er aanleiding alsnog een plaquette aan te brengen en dan liefst niet met de beeltenis van een martiale militair, maar van een civiele bestuurder uit de tropen die in voorgalerij van zijn huis, in pyjama, pantoffel bungelend aan zijn voet, een sigaartje rookt. Dat beeld hebben zijn bewonderaars ons ook geschilderd.

” Op 9 april 1965 plaatsten Alard van Lenthe en de latere Minister van Defensie Ter Beek, dan redacteuren van de Rooie Drentse Courant, bij het beeld een bord met daarop de tekst: Ontslapen onder het hakenkruis; gesneuveld bij het uitmoorden van het 39ste Atjehse dorp; bij het verkrachten van de 79ste Atjehse vrouw; om het geschokte vertrouwen van het Ned.-Indische bestuur opnieuw te funderen. De dochter van Van Heutsz diende hierop een aanklacht tegen Van Lenthe en Ter Beek in. Zij werden veroordeeld tot het betalen van een boete van 50 gulden”
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/COEVORDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Coevorden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

”In zijn studententijd werd hij lid van de PvdA, waarbinnen hij tot Nieuw Linksbehoorde. Op 9 april 1965 plaatste Ter Beek als protest een tekst onder het borstbeeld van Joannes Benedictus van Heutsz in Coevorden. Hierop werd hij veroordeeld tot het betalen van vijftig gulden boete”
WIKIPEDIARELUS TER BEEK

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Relus_ter_Beek

[62]

”Nadat het monument een aantal keer was vernield, in 1967 met dynamiet en in 1984 met explosieven, werd het controversiële object in 2004 omgedoopt in Monument Indië-Nederland 1596-1949. Alle verwijzingen naar Van Heutsz werden verwijderd.”
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ/AMSTERDAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz# Amsterdam

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJOANNES BENEDICTUS VAN HEUTSZ
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Joannes_Benedictus_van_Heutsz

[63]

DOORBRAAK.EUANTI KOLONIALE ACTIVIST: ”LATEN WE OPHOUDEN FOUTE HERENTE EREN”12 FEBRUARI 2016
http://www.doorbraak.eu/anti-k oloniale-activist-laten-we-oph ouden-foute-heren-te-eren/

[64]

”Van Riebeeck ging op 16 december 1651 aan boord van de Dromedaris, vergezeld door de Goede Hoop, en de Reijger, maar vertrok pas een week later. Hij was uitgezonden om een verversingsstation in te richten bij Kaap de Goede Hoop. Op 6 april 1652 landde Van Riebeeck bij de Tafelbaai. In dienst van de VOC stichtte hij Fort de Goede Hoop en Fort Duijnhoop, de eerste Nederlandse nederzettingen aan de Kaap de Goede Hoop.”

WIKIPEDIAJAN VAN RIEBEECK
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_van_Riebeeck

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINEJOHAN ANTONISZOON ”JAN” VAN RIEBEECK
http://www.sahistory.org.za/pe ople/johan-anthoniszoon-jan-va n-riebeeck

[65]

”The VOC had no desire for either the conquest or the administration of a territory in southern Africa. Their interest was to ensure the provision of vital supplies to their shipping fleets on their way to and from the Dutch East Indies. Van Riebeeck’s specific instructions were not to colonize the Cape, but to build a fort, to erect a flagpole for signalling to passing ships, and to build pilot boats to escort passing ships safely into the bay.”

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINEJOHAN ANTONISZOON ”JAN” VAN RIEBEECK
http://www.sahistory.org.za/pe ople/johan-anthoniszoon-jan-va n-riebeeck

”Van Riebeeck ging op 16 december 1651 aan boord van de Dromedaris, vergezeld door de Goede Hoop, en de Reijger, maar vertrok pas een week later. Hij was uitgezonden om een verversingsstation in te richten bij Kaap de Goede Hoop. ”

WIKIPEDIAJAN VAN RIEBEECK
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_van_Riebeeck

[66]

”As the demand for agricultural land, especially pastures grew continuously, and the settlement steadily spread from Table Bay towards the north and north-east. The Khoikhoi, disparagingly called Hottentots, were forced to recede although they increasingly resisted the expansion. In 1659, a Khoi uprising resulted in their complete defeat and forced them to retreat further to the north.”

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE

JOHAN ANTONISZOON ”JAN” VAN RIEBEECK

http://www.sahistory.org.za/pe ople/johan-anthoniszoon-jan-va n-riebeeck

”The Dutch settlers referred to them as Hottentots(/?h?t?n?t?ts/D utchHottentotten), in imitation of the sound of the click sounds that are characteristic of the Khoekhoe language.[2] Since the late 20th century, the Khoikhoi consider that exonym derogatory.[3][4][ 5][6] and offensive.”
WIKIPEDIAKHOIKHOI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Khoikhoi
[67]

WIKIPEDIAKHOIKHOI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Khoikhoi

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE
THE KHOIKHOI

http://www.sahistory.org.za/ar ticle/khoikhoi

”The hunters of today have no collective name for themselves. They use their own group names, such as Ju/’hoansi (people who live on the border between northern Namibia and Botswana) or Hai//om (people who live around Etosha National Park).

San = Sanqua = Soaqua was a name given to hunters by the Khoekhoen of the Cape. The word means ‘people different from ourselves’ and became associated with those without livestock, or people who stole livestock.

The name ‘Bushman’ or ‘Bossiesman’ was given to low status people by the Dutch settlers in the 1600’s, and referred to those who collected their food off the land and had no domestic animals.

Khoekhoen = Khoikhoi = Kwena is a general name which the herding people of the Cape used for themselves. The word can be translated to mean ‘the real people’ or ‘men of men’, meaning ‘we people with domestic animals’ as opposed to the Sonqua or Bushmen who had none.

Khoesaan = Khoisan is a general term which linguists use for the click language of southern Africa. Physical anthropologists use it as a biological term to distinguish the aboriginal people of southern Africa from their black African farming neighbours.”

THE KHOISAN
http://www.khoisan.org/

”De naam Bosjesman is Nederlands en stamt uit de tijd van de Nederlandse Kaapkolonie. De naam verwijst naar de bosjes waartussen deze mensen leefden.”

WIKIPEDIASAN (VOLK)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ San_(volk)

ONTEIGENING EN ETNISCHE ZUIVERINGEN VAN KHOIKHOI EN[KHOI]SAN

”It was Dutch encroachment and expansion into areas around Table Bay and beyond that resulted in conflicts with the Khoikhoi. Dutch perceptions of land as a commodity with monetary value which could be privately owned, exchanged or sold, was at odds with Khoikhoi views of land and grazing pastures as property of the community not individuals. This is highlighted by the early tensions over land occupied by the Dutch around the castle area. For instance, in 1655 when the Khoikhoi built their shelter and grazed their cattle close to the fort, the Dutch attempted to chase them away. The Khoikhoi refused to move declaring that the land was theirs and that they would attack the Dutch if they were not permitted to graze their cattle or build their huts wherever they chose.

The Dutch continued to order the Khoikhoi to graze their cattle out of sight of the fort and company settlement. The VOC further inflamed the rising tensions by granting land to free burgers on Saldanha Bay, Swartland and Table Bay. Van Riebeeck also ordered the plating of bitter almonds trees, brambles and thorn bushes as boundaries along farms to keep the Khoikhoi cattle out of ‘company owned’ land. These were lands that were grazing routes seasonally used by the Khoikhoi. The loss of grazing pastures became a constant source of friction between Khoikhoi and the Dutch. Van Riebeek noted that the Khoikhoi leaders complained and conceded that “ …we had been appropriating more and more of their land which had been theirs all these centuries and on which they had been accustomed to let their cattle graze…It would be of little consequence if you people stay here at the fort, but you come right into the interior and select the best land for yourselves, without even asking whether we mind or whether it will cause us any inconvenience…As for you claim that the land is not big enough  for us both, who should in justice rather give way, the rightful owner of the foreign intruder?”  (As quoted in Feinstein, C. H, (2005), An Economic History of South Africa, p.15)”

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINEESTABLISHMENT OF THE CAPE AND ITS IMPACT ONKHOIKHOI AND DUTCH
http://www.sahistory.org.za/ar ticle/establishment-cape-and-i ts-impact-khoikhoi-and-dutch

GEHELE TEKST

Establishment of the Cape and its impact on Khoikhoi and Dutch

The formation of the VOC in Netherlands in 1602 increased Dutch dominance of the in the maritime trade. Acting on behalf of the Dutch government, the company expanded Dutch influence by taking possession of land, expanding trade routes and establishing trade outposts in the Dutch East Indies. In 1651 the VOC issued instructions to Jan van Riebeeck to establish refreshment station at the Cape to provide fresh supplies of vegetables, fruit and meat for VOC ships on their way to the East Indies.

Van Riebeeck arrived at the Cape on 6 April 1652 as an employee of the VOC to spearhead the establishment of the refreshment outpost at the Cape. Central to ensuring a stable supply of refreshments and meat was the acquisition of land to cultivate a garden and rear livestock. A mud and wooden fort was erected in the Table Bay area for shelter and defence. Its vulnerability to the elements such as strong winds and flooding drove the need to build a more permanent structure. In 1652 the VOC granted men permission to own land, build farms and improve food supply and by 1655 some company employees were growing their own vegetable plots near the castle. The vegetable garden also failed to thrive and produce enough food, while reluctance by the Khoikhoi to barter with Dutch settlers deprived them of fresh meat. In 1657 the VOC released some employees from their contracts and granted them freehold rights on lands along the Liesbeeck Valley for them to start farming.

It was Dutch encroachment and expansion into areas around Table Bay and beyond that resulted in conflicts with the Khoikhoi. Dutch perceptions of land as a commodity with monetary value which could be privately owned, exchanged or sold, was at odds with Khoikhoi views of land and grazing pastures as property of the community not individuals. This is highlighted by the early tensions over land occupied by the Dutch around the castle area. For instance, in 1655 when the Khoikhoi built their shelter and grazed their cattle close to the fort, the Dutch attempted to chase them away. The Khoikhoi refused to move declaring that the land was theirs and that they would attack the Dutch if they were not permitted to graze their cattle or build their huts wherever they chose.

The Dutch continued to order the Khoikhoi to graze their cattle out of sight of the fort and company settlement. The VOC further inflamed the rising tensions by granting land to free burgers on Saldanha Bay, Swartland and Table Bay. Van Riebeeck also ordered the plating of bitter almonds trees, brambles and thorn bushes as boundaries along farms to keep the Khoikhoi cattle out of ‘company owned’ land. These were lands that were grazing routes seasonally used by the Khoikhoi. The loss of grazing pastures became a constant source of friction between Khoikhoi and the Dutch. Van Riebeek noted that the Khoikhoi leaders complained and conceded that “ …we had been appropriating more and more of their land which had been theirs all these centuries and on which they had been accustomed to let their cattle graze…It would be of little consequence if you people stay here at the fort, but you come right into the interior and select the best land for yourselves, without even asking whether we mind or whether it will cause us any inconvenience…As for you claim that the land is not big enough  for us both, who should in justice rather give way, the rightful owner of the foreign intruder?”  (As quoted in Feinstein, C. H, (2005), An Economic History of South Africa, p.15)

The first Khoi-Dutch War

Rising tensions over loss of pastures between 1654 and 1659 exploded into open conflict in the first Khoi-Dutch war from 1659-60. Angered by the colonists increasing cultivation and restrictions to prime grazing land, a group of Khoikhoi men led by Doman seized seven of the company’s draught oxen. The Khoikhoi hoped the colonists would desist from farming activities and thus open up grazing land. An armed militia was organised by the company and sent to recover the cattle while some settlers fled to seek refuge at the fort. Doman, who led the assault on the Dutch, attacked them on rainy days when the gunpowder on their muskets would not ignite.

 On 19 July 1659, he was injured in battle and retreated to Saldanah Bay to recuperate. The war continued until the Dutch concluded a peace treaty with the Goringhaiqua and the Goarchoqua (groups of Khoikhoi who were at the forefront of the resistance) around April and May 1660. After the war, Khoikhoi lost more land to Dutch settlers. Doman returned to the Table Bay area and died in December 1663. The Khoikhoi were also restricted in their movement as they were forced to walk designated footpaths and to use designated gates when entering the fortified area. By 1676, the Khoikhoi were also excluded from residing in the area near the castle.

The Second Khoi-Dutch War

Dutch settlers continued to expand further inland relieving the Khoikhoi of their land and cattle. In response the Khoikhoi fought back and retreated inland. In the 1670s the Khoikhoi were defeated by the Dutch in numerous armed confrontations in the Saldanha Bay and Boland regions.  For instance, in 1673 the Council of Policy (the governing authority of the Cape Colony) sent a punitive expedition to the Cochoqua marking the start of the second Khoi-Dutch War. After the war, the VOC claimed the land by conquest and allocated seized land to farmers. Successive defeats of the Khoikhoi resulted in their loss of independence and pushed them into servitude where they began to work alongside slaves in farms.

In 1713 a smallpox epidemic further weakened the Khoikhoi whose fortunes were already dwindling due to Dutch expansion. Some Khoi entered into arrangements with farmers where they would be allowed to graze their cattle on the farmers’ land in return for providing labour. Although the Khoikhoi were not enslaved by the VOC as a matter of policy, their impoverished status brought them under the control of the VOC. As the conflict spread further inland San communities living as hunter gatherers also joined the resistance against Dutch expansion. 

For instance, in the 1730s both the Khoikhoi and the San intensified guerrilla attacksagainst white settler farmers in the Piketberg area. The VOC eventually gained control of the area by sending a major commando. However, this did not stop the resistance which continued until the end of the eighteenth century as some Khoikhoi and San leaders formed alliances to raid Dutch farmers. Resistance became more isolated and fragmented as commandos killed more people, captured woman and children who were in turn used as indentured labour. Furthermore, the shortage of slaves led to the incorporation of Khoikhoi and San labourers into the economy.”

EINDE TEKST

NIEUWE LINK:

EERST: DEEL VAN TEKST

”Due to the growing need for supplies, in 1657 the VOC released some employees from their contracts and granted them freehold lands along the Liesbeeck Valley for them to start farming. The ‘free burgers’ were provided with seeds, tools and loans to start farming. They were ordered to sell their produce to the company and forbidden to trade with the Khoikhoi. Thus, the settlement steadily spread from shores of Table Bay to other parts of the Cape.

Dutch expansion into areas around Table Bay and beyond resulted in conflicts with the Khoikhoi who lost grazing pastures as settlers occupied their land and in some instances seized their cattle. Tensions over loss of pastures between 1654 and 1659 resulted in open conflict in the first Khoi-Dutch war from 1659-60.

By the 1660s, the settlement showed growth in the number of buildings and European visitors began to refer to the settlement as a town. The expansion was so evident that the VOC complained in 1661 that Van Riebeeck was establishing a colony and a town a plan that had been discouraged by the company.”

LINK

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE

THE DUTCH SETTLEMENT

http://www.sahistory.org.za/ article/dutch-settlement

”As the demand for agricultural land, especially pastures grew continuously, and the settlement steadily spread from Table Bay towards the north and north-east. The Khoikhoi, disparagingly called Hottentots, were forced to recede although they increasingly resisted the expansion. In 1659, a Khoi uprising resulted in their complete defeat and forced them to retreat further to the north.”

SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE

JOHAN ANTONISZOON ”JAN” VAN RIEBEECK

http://www.sahistory.org.za/pe ople/johan-anthoniszoon-jan-va n-riebeeck

”By 1656 the first conflict between the Dutch and local Khoi erupted. This occurred as a result of the appropriation of land by Dutch farmers. The Khoikhoi were nomadic and felt they should have free access to all the land in the area to graze their cattle, as had been the case up to that point, while the Dutch farmers had been given land as part of the policy of freehold ownership where they farmed and lived. The Khoikhoi saw the Dutch as competition for available grazing and as invaders who were curbing their freedom of movement while the Europeans regarded the Khoikhoi to be inferior and a ready labour pool. The Khoikhoi attempted to regain their territory by again attacking the Dutch in 1659 and 1673, but lost many men in the conflicts.”

AFRICAN HISTORY ONLINETHE DUTCH AND THE KHOIKHOI
http://www.sahistory.org.za/ article/dutch-and-khoikhoi

[68]

”On 8 April 1713 smallpox epidemic broke out among the slaves at the Cape Colony. It also spread to the Europeans and Khoikhoi, who had never been exposed to smallpox and had no natural resistance to the disease. Many of the survivors fled and came into conflict with other Khoikhoi groups. The Drakenstein area suffered the most as the epidemic continued for between three and four months. In 1755 and 1767 two more smallpox epidemics nearly eradicated all the Khoikhoi and those who survived became westernised, Christianised and learnt to speak Dutch, which later became Afrikaans, and dress in European clothes.”

AFRICAN HISTORY ONLINETHE DUTCH AND THE KHOIKHOI
http://www.sahistory.org.za/ar ticle/dutch-and-khoikhoi

[69]

JAN VAN RIEBEECK

Wisten jullie dat Jan van Riebeeck neergezet wordt als een ontdekkingsreiziger? Wisten jullie dat hij dol was op het verbouwen van groente en fruit en zijn eigen tuinalmanak bijhield? En vooral dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Zuid-Afrika? Dat vertellen ze in het Van Riebeeck-museum in Culemborg. De genocide, de landroof, de slavernij en de martelpraktijken door Jan van Riebeeck worden schaamteloos verzwegen.”

DOORBRAAK.EU

DIE GOUDEN KOETS SLEEPT EEN ROTTE GESCHIEDENIS

MET ZICH MEE

7 SEPTEMBER 2015

http://www.doorbraak.eu/die-go uden-koets-sleept-een-rotte-ge schiedenis-met-zich-mee/

”De actiegroep ‘Citizens for Truth en die Waarheid’ wist enkele maanden geleden al een groep betogers op de been te brengen die eiste dat het standbeeld van Van Riebeeck op de kop van de Heerengracht in Kaapstad van z’n sokkel werd getrokken om vervolgens te worden ‘opgesloten’ in de Pollsmoor-gevangenis. De actievoerders waren bang dat men met de herdenking weinig aandacht zou besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan. Deze ‘bosjesmannen’ werden door Van Riebeeck en kornuiten bij ‘bosjes’ afgeslacht.”

RAVAGE

ROOF, MOORD EN PLUNDERING

5 APRIL 2002

http://www.ravagedigitaal.org/ 2001_2002/0205a6.htm

”De actievoerders vrezen dat de herdenking weinig aandacht zal besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan. ‘Deze stad is ouder dan Van Riebeeck. Alleen de koloniale structuren zijn 350 jaar oud’, aldus de groep, die wil dat er een waarheidscommissie komt die de misdaden tegen de KhoiSan in kaart brengt.”
VOLKSKRANTJAN VAN RIEBEECK MOET ZIJN SCHULD BEKENNEN10 DECEMBER 2001
https://www.volkskrant.nl/ archief/jan-van-riebeeck-moet- zijn-schuld-bekennen~a596601/

TEKST

‘Jan van Riebeeck is een misdadiger en een dief’, klonk het vrijdag door de straten van Kaapstad. ‘Zijn standbeeld moet weg uit Adderleystraat….

De kritische geluiden waren afkomstig van de actiegroep ‘Citizens for Truth en die Waarheid’, die een handvol betogers op de been had weten te brengen om te protesteren tegen de herdenking, volgend jaar, van het feit dat de Verenigde Oostindische Compagnie 350 jaar geleden voet aan wal zette op Kaap de Goede Hoop om er een verversingspost te stichten op de handelsroute tussen Holland en het Verre Oosten.

De actievoerders vrezen dat de herdenking weinig aandacht zal besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan. ‘Deze stad is ouder dan Van Riebeeck. Alleen de koloniale structuren zijn 350 jaar oud’, aldus de groep, die wil dat er een waarheidscommissie komt die de misdaden tegen de KhoiSan in kaart brengt.

Het huidige bestuur van Kaapstad noch de West-Kaapprovincie of de nationale regering in Pretoria hebben behoefte om het jubileum te vieren. 

De herdenking wordt overgelaten aan Kaapse particulieren: de VOC-stichting van dr Jan Visagie, en de Van Riebeeck Vereniging, een al in 1918 opgericht Zuid-Afrikaans geschiedkundig gezelschap.Omdat het volgend jaar ook 400 jaar geleden is dat de VOC werd opgericht, belegt de stichting begin april 2002 in Stellenbosch een internationale conferentie over de ‘werkwijze, prestaties, mislukkingen en vooral de nalatenschap’ van ‘s werelds grootste handelsonderneming van de 17de en 18de eeuw.

Volgens Visagie krijgt ook kritiek op de VOC de ruimte. Zo komen er zwarte historici uit Nigeria en de VS, en zullen slavernij, onderdrukking en verzet de revue passeren. 

Ook is de KhoiSan-raad uitgenodigd. ‘

We proberen een balans te vinden tussen de goede en slechte zaken.’En het standbeeld , moet dat naar de gevangenis? ‘Jan van Riebeeck is geschiedenis’, vindt Visagie. ‘Dat beeld kan gewoon in de Adderleystraat blijven.’

”De actievoerders vreesden dat de herdenking weinig aandacht zou besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan, in Nederland beter bekend onder hun koloniale naam Bosjesmannen. ‘Deze stad is ouder dan Van Riebeeck. Aleen de koloniale structuren zijn 350 jaar oud’, stelde de groep, die wil dat er een waarheidscommissie komt die de misdaden tegen de KhoiSan in kaart brengt.Want met de Bosjesmannen wisten de nieuwelingen op de Kaap wel raad. Ze werden soms als beesten afgeschoten.”
VOLKSKRANTWEG MET JAN VAN RIEBEECK16 MAART 2002
https://www.volkskrant.nl/ archief/weg-met-jan-van- riebeeck~a618557/

De Hollandse ‘ontdekker’ van Kaap de Goede Hoop was een misdadiger en een dief. Hij liet de Bosjesmannen bij bosjes afknallen….

 

Hij staat er nog, de oude boef, op de kop van de Heerengracht in Kaapstad – Jan van Riebeeck, hoog op zijn sokkel, de blik op de Tafelberg, rug naar de Tafelbaai. Zijn vrouw Maria staat op haar eigen sokkel gezellig naast hem, in het plantsoen tussen het voortrazend verkeer.

Van Riebeecks beeld is een cadeau uit 1899, geschonken door Brits koloniaal entrepreneur Cecil John Rhodes. 

Het monument voor Maria heeft de stad blijkens het bord op de sokkel te danken aan ‘het Nederlandse Volk’, dat in 1952 prins Bernhard naar de Kaap afvaardigde om het kunstwerk over te dragen.

Dat waren andere tijden: Jan een held, Bernhard boodschapper van het Volk, en de inboorlingen wisten nog hun plaats. 

Daar trapt het nieuwe Zuid-Afrika niet meer in.’Jan van Riebeeck is een misdadiger en een dief’, klonk het enkele maanden geleden door de straten van Kaapstad.

 ‘Zijn standbeeld moet weg. Het moet naar de Pollsmoor-gevangenis, daar hoort hij.’

De kritische geluiden waren afkomstig van de actiegroep Citizens for Truth en die Waarheid, die een handvol betogers op de been had weten te brengen om te protesteren tegen de herdenking, dit jaar, van het feit dat de Verenigde Oostindische Compagnie 350 jaar geleden voet aan wal zette op Kaap de Goede Hoop om er een verversingspost te stichten op de handelsroute tussen Nederland en het Verre Oosten.

De actievoerders vreesden dat de herdenking weinig aandacht zou besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan, in Nederland beter bekend onder hun koloniale naam Bosjesmannen.

 ‘Deze stad is ouder dan Van Riebeeck. Aleen de koloniale structuren zijn 350 jaar oud’, stelde de groep, die wil dat er een waarheidscommissie komt die de misdaden tegen de KhoiSan in kaart brengt.Want met de Bosjesmannen wisten de nieuwelingen op de Kaap wel raad. Ze werden soms als beesten afgeschoten. Wist u overigens dat die Van Riebeeck voor straf naar de Kaap was gestuurd, omdat hij in Indië op fraude was betrapt?

Een nieuwe waarheidscommissie zit er vooralsnog niet in in Zuid-Afrika, maar het VOC-jubileum heeft in Kaapstad wel – anders dan in Nederland, zo lijkt het – een bescheiden debat losgemaakt. 

Was Jan van R. een misdadige uitbuiter of een Hollandse held? Jan was een beetje van allebei, zo is de voorlopige conclusie.Het lokale bestuur heeft daarom besloten dat het 350-jarig bestaan van Kaapstad behoedzaam zal worden gevierd. 

Geen verheerlijking van Jan van R. en de VOC, zoals vroeger in de apartheidstijd. ‘Dit zal ‘n herdenking wees van die hartseer en die vreugde – van die dingen wat verkeerd geloop het en die wat reg gebeur het’, zoals de plaatselijke krant Die Burger noteerde.

De jubileumviering wordt verder overgelaten aan geïnteresseerde Kaapse particulieren: de VOC-stichting van dr Jan Visagie, en de Van Riebeeck Vereniging, een uit 1918 stammend Zuid-Afrikaans geschiedkundig gezelschap.

De stichting belegt begin april in Stellenbosch – het eerste VOC-dorp in Zuid-Afrika – een internationale conferentie over de ‘werkwijze, prestaties, mislukkingen en vooral de nalatenschap’ van ‘s werelds grootste handelsonderneming van de 17de en 18de eeuw. 

‘We proberen een balans te vinden tussen de goede en slechte zaken’, aldus Visagie. Zo komen er zwarte historici uit Nigeria en de VS, en zullen slavernij, onderdrukking en verzet de revue passeren. Ook is de KhoiSan-raad uitgenodigd.Verder wil Visagie c.s. op 20 maart nog een bescheiden herdenking houden, met toneelstuk en muziek, in Kasteel De Goede Hoop, het voormalige hoofdkwartier van de VOC. 

En het standbeeld van Jan van R. moet niet naar de gevangenis. ‘Van Riebeeck is deel van onze nationale geschiedenis’, zegt Visagie. ‘Dat beeld moet gewoon blijven staan waar het staat.’Van Riebeeck landde op 6 april 1652 op de Kaap om in opdracht van de VOC een verversingspost te stichten. 

Aan de Tafelbaai moest een bescheiden nederzetting komen die graan, vlees, groente en drank zou gaan leveren aan de passerende schepen. De Compagnie zelf werd vijftig jaar eerder, op 20 maart 1602, in het leven geroepen met een handvest van de Staten-Generaal, een feit dat op 20 maart wordt herdacht met een officiële plechtigheid in de Haagse Ridderzaal.

Want de VOC was niet zomaar een handelsfirma. Het was een van ‘s werelds vroegste multinationals, dit bijzondere samenwerkingsverband van de Kamers van Koophandel van Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Opgericht om de Portugese concurrentie in ‘de Oost’ te beteugelen, en tegelijk een handig monopolie te vestigen teneinde de prijzen van de aangevoerde waren op een voor de Hollandse kooplui profijtelijk niveau te houden. 

De VOC deed zaken in landen als Indonesië, Maleisië en Ceylon. Globalisering heeft een lange historie.Kaapstad werd het belangrijkste tussenstation van de VOC, en in stad en achterland zijn nog vele getuigen van die tijd te vinden. Je kunt in de stad zo een mooie historische wandeling maken, vanaf Kasteel De Goede Hoop langs de Groote Kerk uit 1704, naar de Compagniestuin achter de huidige parlementsgebouwen. 

De tuin, waar vroeger honderden slaven groenten verbouwden om scheurbuik te voorkomen op de VOC-schepen, is nu de voornaamste groene long van het drukke stadscentrum. 

Het oude slavenkwartier om de hoek herbergt tegenwoordig het cultuur-historisch museum.Wie meer VOC-sporen in de Kaap wil zien, moet het achterland in. Trokken de VOC-kolonisten met de ossewagen de Hottentots Hollandbergen over, tegenwoordig kan het eenvoudig met de auto. Of zelfs met de motor. Want aan de Buitengracht in Kaapstad zit sinds een paar jaar een verre nazaat van Van Riebeeck: Ad Keukelaar, een ondernemende Rotterdammer die inmiddels de grootste dealer van Harley-Davidson in Zuid-Afrika is.Keukelaar organiseert tailor made motorreizen, en dit jaar heeft hij voor de liefhebbers een speciale VOC-route gemaakt. 

Zo komt het dat ik op een regenachtige Kaapse morgen in Houtbaai op het zadel van een enorm gevaarte, een H-D Heritage Special, klim, en dagenlang door het schitterende Kaapse achterland mag toeren.De eerste stop is Groot Constantia. De oude ambtswoning van VOC-gouverneur Simon van der Stel is nu een voorname wijnboerderij, die de schoonheid van de Kaaps-Hollandse bouwstijl etaleert. 

Daarna de met wijngaarden beklede heuvels rond Stellenbosch in, naar Franschhoek, waar de Franse Hugenoten land kregen die de VOC in 1688 als eerste kolonisten naar de Kaap haalde. Naar Paarl, naar Riebeek-Kasteel en Riebeek-Wes.En toen, op een warme Kaapse middag, kwam Tulbagh. Historisch ‘dorpie’ aan de voet van de Witsenberge, tussen Gouda en Citrusdal, twee uur gaans van de Tafelbaai, over de vervaarlijke Bain’s Kloof-pas. 

In Tulbagh geen gepalaver over historische oude gevoeligheden, Tulbagh grijpt het jubileum gewoon aan om ouderwets feest te vieren.’Die Kaap is weer Hollands’, luidt het politiek uiterst incorrecte motto van de plaatselijke VVV. Hou u vast: de lokale burgerij zal op 20 april uitpakken met ‘typische bloemenarrangementen naar het voorbeeld van de Oude Hollandse Meesters’ in het Oude Kerk Volksmuseum, tulpen, bitterballen, haring en een rijsttafel met bier van Amstel en Heineken.Lokale dames zullen Hollandse lichte klassieke muziek ten gehore brengen, Oom Franz beroert de accordeon, er is een historische optocht en – het is niet verzonnen – Oranjebal na, in de dorpskroeg. 

Alleen prins Bernhard ontbreekt nog. Vergeet overigens niet Afrika’s smeuiïgste melktert te proeven, bij Tassie en Christa Nel van De Oude Herberg aan de Kerkstraat.’Dit word een baie lekker party’, verheugt festival-coördinator Patty Nieuwoudt zich nu al. Laten ze er in Kaapstad maar geen lucht van krijgen.Maar Tulbagh heeft dan ook een aparte VOC-geschiedenis. In 1743, toen gouverneur-generaal Gustaf Willem van Imhoff op reis naar Batavia in Kaapstad verbleef, voerde hij een inspectietocht in de Kaapkolonie uit. Bij terugkeer rapporteerde hij de Politieke Raad dat hij met ‘verwondering en leedwese’ had moeten constateren dat het volk in de ‘buitenwijken’ zich langzaamaan van god noch gebod nog iets aantrok: ‘dat het aldaer eerder na eene versaameling van blinde heydenen als na eene Colonie van Europeërs en Christenen komt te gelijken’.

De VOC-Raad besloot ogenblikkelijk een dominee uit te sturen en een kerk te bouwen in wat nu Tulbagh is. En wat uiteindelijk de tragische invloed van Hollandse dominees op de historie van het land is geweest, dat zijn de meeste Zuid-Afrikanen nog lang niet vergeten.Terug naar de stad, langs de Kanonkop, Darling – de thuishaven van cabaretier Pieter-Dirk Uys – en wijnlandgoed Groote Post, een voormalig VOC-fort.Op het Kasteel, het oude VOC-hoofdkwartier bij de Tafelbaai, tref ik nog wat levende geschiedenis. 

De speciale historisch en politiek verantwoorde VOC-tentoonstelling in het inpandige Iziko-museum gaat pas in april van start, maar dat deert even niet. De wisseling van de kasteelwacht – rond het middaguur, compleet met kanonschot – is bijna net zo boeiend.Een peloton bruine en zwarte soldaten, voor de gelegenheid in antiek blauw uniform gestoken, compleet met vrolijke oranje accenten, marcheert strak over de binnenplaats, voor de ogen van geamuseerde toeristen die bij coffeeshop De Goewerneur achter een glas mooie Kaapse wijn zitten.’Loop-ás! Loop-ás!’, schalt het over de paradegrond, uit de mond van de sergeant van dienst. 

Jan van R. zou er tranen van in de ogen hebben gekregen.

[70]

ZIE VOOR PROTESTEN TEGEN 400 JAAR VOC/NOTEN 27 T/M 31
EN OOK

RAVAGE

ROOF, MOORD EN PLUNDERING

5 APRIL 2002

http://www.ravagedigitaal.org/ 2001_2002/0205a6.htm

[71]

VOLKSKRANTJAN VAN RIEBEECK MOET ZIJN SCHULD BEKENNEN10 DECEMBER 2001
https://www.volkskrant.nl/ archief/jan-van-riebeeck-moet- zijn-schuld-bekennen~a596601/

VOLKSKRANTWEG MET JAN VAN RIEBEECK16 MAART 2002
https://www.volkskrant.nl/ archief/weg-met-jan-van- riebeeck~a618557/

[72]
”Daar trapt het nieuwe Zuid-Afrika niet meer in.’Jan van Riebeeck is een misdadiger en een dief’, klonk het enkele maanden geleden door de straten van Kaapstad. ‘Zijn standbeeld moet weg. Het moet naar de Pollsmoor-gevangenis, daar hoort hij.’De kritische geluiden waren afkomstig van de actiegroep Citizens for Truth en die Waarheid, die een handvol betogers op de been had weten te brengen om te protesteren tegen de herdenking, dit jaar, van het feit dat de Verenigde Oostindische Compagnie 350 jaar geleden voet aan wal zette op Kaap de Goede Hoop om er een verversingspost te stichten op de handelsroute tussen Nederland en het Verre Oosten.De actievoerders vreesden dat de herdenking weinig aandacht zou besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan, in Nederland beter bekend onder hun koloniale naam Bosjesmannen. ”
VOLKSKRANTWEG MET JAN VAN RIEBEECK16 MAART 2002
https://www.volkskrant.nl/ archief/weg-met-jan-van- riebeeck~a618557/

[73]

”De actievoerders vrezen dat de herdenking weinig aandacht zal besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan. ‘
VOLKSKRANTJAN VAN RIEBEECK MOET ZIJN SCHULD BEKENNEN10 DECEMBER 2001
https://www.volkskrant.nl/ archief/jan-van-riebeeck-moet- zijn-schuld-bekennen~a596601/

”.De actievoerders vreesden dat de herdenking weinig aandacht zou besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan, in Nederland beter bekend onder hun koloniale naam Bosjesmannen. ‘Deze stad is ouder dan Van Riebeeck. Aleen de koloniale structuren zijn 350 jaar oud’, stelde de groep, die wil dat er een waarheidscommissie komt die de misdaden tegen de KhoiSan in kaart brengt.”

VOLKSKRANTWEG MET JAN VAN RIEBEECK16 MAART 2002
https://www.volkskrant.nl/ archief/weg-met-jan-van- riebeeck~a618557/

[74]

”Het huidige bestuur van Kaapstad noch de West-Kaapprovincie of de nationale regering in Pretoria hebben behoefte om het jubileum te vieren. De herdenking wordt overgelaten aan Kaapse particulieren: de VOC-stichting van dr Jan Visagie, en de Van Riebeeck Vereniging, een al in 1918 opgericht Zuid-Afrikaans geschiedkundig gezelschap”
VOLKSKRANTJAN VAN RIEBEECK MOET ZIJN SCHULD BEKENNEN10 DECEMBER 2001
https://www.volkskrant.nl/ archief/jan-van-riebeeck-moet- zijn-schuld-bekennen~a596601/

[75]

Nelson Mandela als symbool voor de strijd tegen het apartheidssysteemwaarvoor duizenden het leven hebben gelaten…….

NELSON MANDELA OVERLEDEN/EEN STRIJDER GAAT NAAR HUIS/BEGRENSD HELDENDOMASTRID ESSED15 DECEMBER 2013
https://www.astridessed.nl/ nelson-mandela-overledeneen- strijder-gaat-naar- huisbegrensd-heldendom/

ZIE OOK

http://community.dewereldmorge n.be/blogs/astrid-essed/2013/ 12/15/nelson-mandela- overledeneen-strijder-gaat- naar-huisbegrensd-heldendom

[76]

GOUDEN KOETS/SYMBOOL VAN KOLONIALISMEEN SLAVERNIJVERLEDEN NEDERLANDASTRID ESSED8 SEPTEMBER 2015
https://www.astridessed.nl/gou den-koetssymbool-van-koloniali sme-en-slavernijverleden-neder land/

[77]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE SLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015
https://www.astridessed.nl/mic hiel-de-ruyter-zetbaas-van-de- nederlandse-slavenhandel/

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER (FILM)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter_(film)
   DOORBRAAK.EUSPEKTAKELFILM OVER MICHIEL DE RUYTER, DE BESCHERMHEERVAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL23 DECEMBER 2014
  http://www.doorbraak.eu/spekta kelfilm-michiel-de-ruyter-de-b eschermheer-van-de-nederlandse -slavenhandel/

SAIL 2015/ING ”ZEEHELDENEILAND”/MICHIEL DE RUYTER,ZETBAAS SLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS ”ZEEHELD”/BRIEF AAN INGASTRID ESSED24 AUGUSTUS 2015
https://www.astridessed.nl/sai l-2015ing-zeeheldeneilandmichi el-de-ruyterzetbaas-slavenhand el-neergezet-als-zeeheldbrief- aan-ing/

[78]

WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HE T NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
https://www.astridessed.nl/wil ders-pvv-pegida-politiekhet-ne derlandse-kromme-huis/

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHEACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGINGASTRID ESSED8 SEPTEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/hui s-thierry-baudet-beklad-door-a narchistische-actiegroepadhesi ebetuiging/

[79]

RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZ E” IDENTITEIT/AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE  XENOFOBIE EN DIEFSTALASTRID ESSED24 OCTOBER 2017

https://www.astridessed.nl/rut te-iiiwilhelmusnachtwachtonze- identiteitaanvallen-op-vluchte lingenvoortschrijdende-xenofob ie-en-diefstal/

[80]

WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
 https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs
         ”’Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen.’ Wat bij Zomergasten vorig jaar nog een spontane actie leek, blijkt nu het VVD-campagnethema voor deze verkiezingen. Paginagroot in de ochtendkranten zegt Rutte in een advertentie: ‘Doe normaal of ga weg’.
 VOLKSKRANTRUTTE PROMOVEERT ”PLEUR OP” TOT CAMPAGNETHEMA23 JANUARI 2017
 https://www.volkskrant.nl/poli tiek/rutte-promoveert-pleur-op -tot-campagnethema~a4452158/  THE GRAPEVINE ENTERPRISEPLEUR OP!24 SEPTEMBER 2016  http://thegrapepub.com/?p=1915

[81]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[82]

MIJN COMMENTAAR OP HET STATEMENT VANACTIEGROEP ”DE GRAUWE EEUW”/””WEIGERINDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG”

INDYMEDIA.NL
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG[STATEMENT DE GRAUWE EEUW]
  https://www.indymedia.nl/node/ 40621
   INDYMEDIA.NLWEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG[DISCUSSIE]
 https://www.indymedia.nl/node/ 40623
  MIJN COMMENTAAR OP ”WEIGER INDIE VETERANENBIJ VETERANENDAG”
   https://www.indymedia.nl/node/ 40623#comment-20842
  TEKST VAN MIJN COMMENTAAR    

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAG

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAGHet pleidooi van ”De Grauwe Eeuw” om geen ”Indie
veteranen”’toe te laten bij Veteranendag vanwege de
grootschalige oorlogsmisdaden tijdens de politionele
acties is op zich goed en terecht, maar is in wezen ”symptoom
bestrijding”
De grote zwakte van dit initiatief schuilt hierin, dat het ”Veteranendag”
gebeuren als zodanig niet fundamenteel wordt bestreden.
Want, hoe terecht ook, het Kwaad schuilt niet in de aanwezigheid
van een of meer aan westerse superioriteitswaan lijdende
Indie Veteranen, van wie een deel regelrechte criminelen.
HET KWAAD SCHUILT IN DE VETERANENDAG ALS ZODANIG.
Want let’s face it:
Die Veteranendag is een herdenking van en verheerlijking van,
[neo]koloniale strafexpedities, waarvan de politionele Indie
oorlog er maar een is.What about al die latere imperialistische en neo koloniale
strafexpedities, zoals de oorlogen in Kosovo,
Afghanistan, Irak, etc, waar evenzeer oorlogsmisdaden
gepleegd zijn.
Zijn die oorlogsveteranen, van wie een aantal ook boter
op hun hoofd hebben, dan wel welkom?Neen, protest moet worden aangetekend tegen het hele FENOMEEN
Veteranendag, zoals ik destijds gedaan heb in een brief aan de
Metro tegen een in de Metro
geplaatste big size propaganda advertentie voor de Veteranendag 2016,Zie mijn brief, waarin onder andere verwijzingen naar de oorlogsmisdaden
tijdens de politionele actieshttps://www.astridessed.nl/ nederlandse-veteranendag- 2016het-eren-van-bez…En hier [zie ook in de brief] nog informatie over oorlogsmisdaden
in Afghanistan en in IrakAFGHANISTANhttp://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 1943https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/ afghanistan-no-justice-th…IRAKhttp://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 1707DUS:Protest de Grauwe Eeuw terecht, maar moet, naar mijn mening,
gericht zijn tegen de Veteranendag als zodanigZEG NEE TEGEN [NEO]KOLONIALISME EN BEZETTING
ZEG NEE TEGEN VETERANENDAG!Astrid Essedwww.astridessed.nl

BOVENSTAAND COMMENTAAR OP HET STATEMENTVAN DE GRAUWE EEUW ”WEIGER INDIE VETERANEN OPVETERANENDAG” IS OPGENOMEN IN MIJN ARTIKEL:
”NEDERLANDSE VETERANENDAG 2017/WEIGER INDIE VETERANENBIJ VETERANENDAG/ZEG NEE TEGEN VETERANENDAG”ASTRID ESSED28 JUNI 2017
https://www.astridessed.nl/ nederlandse-veteranendag- 2017weiger-indie-veteranen- bij-veteranendagzeg-nee-tegen- veteranendag/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!