De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GEEN BOS IN PLAATS VAN WOONZONE OP PARKVELD HEVERLEE?

GEEN BOS IN PLAATS VAN WOONZONE OP PARKVELD HEVERLEE?

dinsdag 26 januari 2021 19:38
Spread the love

GEEN BOS IN PLAATS VAN WOONZONE OP PARKVELD HEVERLEE?

Het valt op het eerste zicht moeilijk te begrijpen dat de sp.a-Groen-CD&V-meerderheid maandagavond in de Leuvense gemeenteraad het N-VA voorstel om de woonzone op Parkveld in Heverlee te herbestemmen als stadsbos verwierp om op die manier te verhinderen dat projectontwikkelaar Extensa er het bestaande bos kapt en 74 villa’s neerpoot. Nog vreemder wordt het als Groen dinsdagmorgen een mededeling verspreidde waarin de partij zich uitspreekt “voor Parkveld als open en groene ruimte’. De N-VA-Leuven wees even later in een nieuw persbericht dan ook op de inconsequente houding van de Groenen “voor wie het behoud van Parkveld een breekpunt was in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen”. Dit 34 ha groot open gebied langs de Geldenaaksebaan in Heverlee is al twee decennia lang voorwerp van controverse. De Leuvense gemeenteraad besliste enkele jaren na de eeuwwisseling met steun van toenmalig oppositiepartij Groen tot de bouw van sociale woningen langs de Geldenaaksebaan en van een bedrijvencentrum in het midden van het gebied. De sociale woningen zijn na beroepsprocedures en jarenlang protest van het actiecomité Parkveld Blijft inmiddels van de baan en de plannen voor de ambachtelijke zone staan ‘on hold’. In 2009 leverde het Leuvense college aan de andere kant van Parkveld aan projectontwikkelaar Extensa een verkavelingsvergunning af om op een terrein, dat op het gewestplan ingekleurd staat als woonzone, een woonwijk op te trekken. In beroepsprocedures vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen echter nu al vier keer een deputatiebeslissing waarin deze verkavelingsvergunning bevestigd werd. N-VA-er Zeger Debyser pleitte er maandagavond op de gemeenteraad voor dat Leuven voor dit terrein een andere keuze maakt en met name beslist om de inmiddels beboste woonzone te herbestemmen als stadsbos. Hij wees hierbij op de Vlaamse plannen voor een bouwshift, het Leuvense streven naar stadsbossen, de ruimtecorridor die in het Leuvense ruimtelijk structuurplan voorzien is tussen Heverleebos en het beschermde landschap Petrusberg/Parkabdij (Molenbeekvallei), het provinciaal project Walden dat ook in dit gebied naar ecologische verbindingen streeft… Op dit ogenblik zou een beslissing om op deze locatie een woonzone mogelijk te maken volgens hem niet meer genomen worden. Schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies (CD&V) repliceerde tijdens de zitting dat Leuven het verder verloop van de procedures wil afwachten tot er een definitieve beslissing valt. Na deze nieuwe vernietiging van de verkavelingsvergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is het immers opnieuw aan de deputatie om zich binnen de zes maanden uit te spreken over dit dossier. Als Zeger Debyser zijn partijgenoten, die op dit ogenblik in de meerderheid zijn in de provinciale deputatie, van zijn standpunt kan overtuigen is het probleem van de verkaveling van de baan. Ondanks het feit dat Groen zich het afgelopen decennium sterk focuste op dit dossier kwam maandagavond niemand van haar raadsleden tussen in de discussie. In het persbericht van dinsdag meldt de partij dat Leuven, terwijl de beroepsprocedure loopt, niet zomaar kan beslissen over een bestemmingswijziging en dat dit een lange en lastige procedure vergt. Het is echter onbegrijpelijk dat een of meerdere raadsleden van Groen zich niet onthouden hebben bij de stemming om een signaal te geven dat het behoud van het bestaande bos op die locatie wel degelijk het streefdoel is. Sinds de verkiezingen in 2018 maakt Sara Speelman deel uit van de Groene fractie. Zij voerde enkele jaren terug tijdens een burgerinitiatief op de gemeenteraad nog het woord namens Parkveld Blijft, maar participeerde maandag niet aan de raadszitting. Debyser van zijn kant had beter ook vooraf overlegd met Groen en de andere partijen van de meerderheid om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare tekst die als een gewone motie wellicht meer kansen had gemaakt. Of was het de bedoeling van de partij om Groen, met een voorstel tot beslissing dat juridisch veel vragen oproept, in de hoek te duwen en de coalitiepartners uit mekaar te drijven. Wat de toekomst betreft kan Leuven mogelijk inspiratie halen uit de handelswijze van gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel zoals Sint-Pieters-Leeuw dat vorig jaar besliste tot een bouwstop tot 2025 voor verkavelingen die nog niet ontsloten zijn door een weg. Het gemeentebestuur weigert in dat geval de vergunning voor de wegaanleg. Laat het ontbreken van een wettige vergunning voor de aanleg van een ontsluitingsweg precies de reden zijn waarom de Raad voor Vergunningsbetwistingen al tot vier keer toe de verkavelingsvergunning voor dit project van Extensa vernietigde.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!