De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen 18.807 maar al 30.249 nieuwe Belgen in 2013

Geen 18.807 maar al 30.249 nieuwe Belgen in 2013

woensdag 30 oktober 2013 10:36
Spread the love

Update: Al 30.249 vreemdelingen werden Belg in 2013 waarvan 1.775 volgens de nieuwe wet in 2013, situatie 11/09/2013. Dat heeft Van Cauter willen zeggen: een vermindering met 97%, zonder info over het totaal Belgwordingen 2013. Hierbij zijn er  7.229 naturalisaties waarvan 299 volgens de nieuwe wetgeving, een vermindering met 96%. Zit de Belgwording in de uitverkoop? De nieuwe wet is niet zozeer verstrenging, maar vertraging van de Belgwordingen die in de toekomst zullen pieken. Intussen zal het aantal vreemdelingen toenemen,  rechteloosheid vergroten, democratie verder uitgehold, verkiezingsdeelname verminderen,  is dat eigenlijk het onderliggend agenda: minder nieuwe kiezers, meer niet-deelname en (nog) geen stemplicht voor vreemdelingen.

De cijfers en analyse over het aantal Belgwordingen in BuG 202 waren correct, alleen was niet duidelijk dat het Carina van Cauter enkel te doen was over het Belgwordingen volgens de nieuwe richtlijnen vanaf 01/01/2013, “haar” wet. Het was niet bij ons opgekomen dat zij meteen wou weten of de kip gestopt was met eieren leggen, dus of haar wettelijk medicament werkte. Intussen heeft mevr. Van Cauter op 25/10/2013 dus wel gereageerd op ons overzicht van alle Belgwordingen en ons verder gedocumenteerd over het aantal Belgwordingen volgens de oude regeling en de nieuwe regeling, zie registratierechten bij aanvraag naturalisatie, antwoord Turtelboom op  vraag Peter Logghe (VB) van 24/09/2013 en 02/10/2013. Zo wordt duidelijk dat er geen 18.807 Belgwordingen zijn in 2013, geteld op 11/09/2013 maar 30.249 volgens het Rijksregister. Wel wel, het stopt niet, misschien zal het aantal Belgwordingen in 2013 wel het record van de laatste 10 jaar breken dat met 38.612 in 2012 gevestigd is.

Geen ‘streng’-Belg wet maar traag-Belg wet.

Maar daar is het Carina Vancauter, Logghe, De Man en Francken niet om te doen, hoe minder hoe beter, hoe meer de gelijkberechtiging van vreemdelingen wordt aangetast en vertraagd hoe groter het contentement. In plaats van de ‘snelbelg wet’ zou het nu de ‘streng-belg’ wet geworden zijn, alsof gestrengheid iets met de snelheid of gerechtvaardigheid te maken heeft. Want met snelheid ging het om de snelheid waarmee gelijkberechtiging werd gerealiseerd, en dat werd door Verhofstadt, Verwilghen en Reynders in 1999 goed begrepen. Tegenover snelheid- staat traagheid, en alle triomfantelijkheid ten spijt, de huidige wet op de nationaliteitsverwerving zal enkel de Belgwordingen vertragen, nl vreemdelingen treiteren, hen voor niet volwaardig beschouwen, het is de traag-belgwet die de gelijke rechten, de gelijke kansen en het welbevinden van wie volledig tot de Belgische samenleving wil behoren voor enkele jaren zal uitstellen. Is dat misschien de onderliggende agenda, voor de verkiezingen 2014 en de volgende: nog vlug enkele tienduizenden hun Belg zijn onthouden en zo een politiek voordeel denken te doen. Het is daarom misschien dat Francken en Logghe zo scherp staan op dit punt. Wie nog het minst in België ziet voelt zich blijkbaar geroepen om zich het sterkst te verzetten tegen Belgwordingen.  Is het misschien omdat de Belg geworden vreemdelingen mede het ‘cement’ van België zijn, vooral in de steden.
 
Op 23/04/2013 zijn langs de ‘oude’ naturalisatieregeling 5.026 vreemdelingen Belg geworden.
 
Al hun namen en land van afkomst werden gepubliceerd in het staatsblad op 05/05/2013, een aandoenlijk overzicht, de moeite om eens in een exceltabel onder ogen te nemen, het zijn de laatste mensen die nog door het parlement goed bevonden werden om Belg te worden, na een (te) lange administratieve procedure, alhoewel er allicht nog een goed aantal in de wachtkamer zitten van de oude regeling. Het geeft, persoon per persoon de disaster aan waarin datzelfde parlement opgedraaid werd om er komaf mee te maken. We hebben de moeite genomen, om op basis van de exceltabel land voor land na te gaan over hoeveel personen het ging, deze tabel staat mee op het algemene overzicht, we hernemen hier de kop met meer dan 50 naturalisaties in volgorde van aantal, voor de volledige lijst zie Naturalisaties op 21/05/2013 in het Staatsblad (excel-tabel).

Dat alle nieuwe Belgen de politiek van exclusie politiek afstraffen

Maar de huidige politici mogen er van verzekerd zijn, zoals zij, die nu ten onrechte hun voorgangers in het parlement blameren, dat ze binnen een decennium zullen weggehoond worden als inhumane, pesterige betweters die ondermeer de Belgwording onnuttig vertraagd hebben en misschien wel uit luiheid de naturalisatiewetgeving op de vuilbak hebben gegooid, behalve voor wie veel geld heeft, goed kan voetballen, of de kunsten beheerst, dus voor de politici ‘verdiensten’ heeft. Diegenen die wél al Belg geworden zijn, en hun nageslacht mogen voor de verkiezingen van 2014 op zoek gaan naar partijen die zich niet verbonden hebben aan deze humane collaps, deze afbraak van basisrechten in een democratie die niet meer volwassen te noemen is en waartoe de meeste partijen het parlement hebben gebracht.

Gestrengheid zoals de Belgische politiek voor wo2 tav de joden

De ijver, honger, gedrevenheid en zeg maar de obsessieve fixatie van Carina Van Cauter en Co om maand op maand te meten hoe weinig vreemdelingen nog tot de procedures van naturalisatieverwerving zijn toegelaten is pervers en een democratie onwaardig, ook al worden de parlementaire vragen gesteld door hun acolieten in deze, het VB. Het doet denken aan de ‘gestrengheid’ waarmee de Belgische overheid in 1938 en 1939 de joden uit Belgen heeft proberen te houden en de joden die al in België waren en of er toch binnenkwamen te weigeren Belg te worden, ook al al zou dit maart een vertragingsfactor blijken in hun deportatie, Regine Beer kan er van meespreken. Het was mede de ‘gestrengheid’ van alle politieke overheden in Europa die de nationaalsocialisten er mede of vlugger toe gebracht heeft om te beslissen in de Wannsee conferentie van 20/02/1942 dat, als niemand de joden wou, ze er zelf dan maar een massaal einde aan zouden maken op een industriële manier. Ze namen daar de beslissing tot installatie van drie vernietigingskampen in Oost-Polen: Treblinka, Sobibor en Belzec. Zie ook Jan Jambon, Oostfronters en Einsatzkommandos in DWM van 25/10/2013. De vergelijking lijkt misschien overtrokken maar op het ogenblik van de ‘gestrengheid’ van het toenmalig Belgische immigratiebeleid tav de joden was het op z’n minst duidelijk welk lot zij beschoren waren.

De uitholling van het eigen democratisch draagvlak

Maar de heftigheid van de emotie tegen de vreemdelingen, het criminaliseren en stigmatiseren van wie Belg werd, wilde, of wil worden, het denigreren van de tienduizenden die in 2013 Belg werden of zullen worden, door wie in 2013 Belg werd volgens de oude, de criminele wetgeving, hen niet te benoemen of buiten beeld te houden in hun aantal en in hun wezen dwz 28.472 x 1 mens, in hen het argument zien om komaf te maken met de wil om gelijkberechtigd te worden en deel te hebben aan het samenleven in België. De ‘wraak van de ongelijken’ zal evenwel even heftig zijn, zij zullen massaal en op latere datum Belg worden, met een groter chagrijn tegen de politiek, met een een grotere haat tegen wie hen langer in de toestand van rechtsonzekerheid gebracht heeft om op hun kap politieke winst te boeken. Het ‘leger’ van vreemdelingen zal gedurende enkele jaren aangroeien, zonder transit naar de categorie Belgen. België en vooral Brussel zal meer dan het ooit in de geschiedenis, een land van ‘vreemdelingen, zonder gelijkberechtiging worden. België zal zich door traag-Belgwet haar eigen democratisch draagvlak uithollen, tot het weer met meer kracht terug zal ingenomen worden de komende jaren door de Belgwording die weer als een bloem uit de knop zal openbarsten en de Belgische samenleving, het Belgisch model en de Belgische democratie verder zal ruggesteunen.

Alle nationaliteiten viseren om de Marokkanen en Turken te treffen

Het is ook al te doorzichtig: om racistische motieven (zoals ook recent in de onderwijs bevraging tot uitdrukking is gekomen) is het de politieke subklasse vooral te doen om de Belgwording van Marokkanen en Turken te beperken, maar meteen voert zij de massale tijdelijke exclusie en vertraging door in de nationaliteitsverwerving van tienduizenden bij de 184 andere nationaliteiten. Maar niet geklaagd. De verkiezingen in 2014 kunnen al het signaal geven om desgevallend in 2014 zelf al een correctie op de huidige nationaliteitsverwervingswet in te stellen. Ook 2014 zal nog nodig zijn om de onnuttige en mensonterende vertraging in de tienduizenden naturalisatiedossiers op te vangen, Van Cauter zelf sprak over 50.000 dossiers in vertraging op 12/12/2012. Ook dan zullen de cijferpeuteraars de cijfers moeten uiteen trekken, de nieuwe en de oude wet, alsof dat voor de mensen verschil maakt. En tegen 2015 en 2016 zullen, met grotere aantallen dan nu de nieuwe Belgen gereed staan om de nationaliteit, onder groot maatschappelijk applaus, en liefst met ceremonies in de gemeentehuizen, te verkrijgen. De nieuwe wet op de nationaliteitsverwerving betekent geen afstel (zoals gehoopt) maar een uitstel van de Belgwordingen.

Belwording, zoals productie, kippen, leefloon, kinderen, hoe minder hoe beter

Toch nog dit: als politici wetten zouden maken om de productie van performante bedrijven te beperken en hen in concurrentie stellen om zo weinig mogelijk te produceren, als het gezinsbeleid er op zou gericht worden om zo weinig mogelijk kinderen te maken en de politici maandelijks de daling van geboorten met applaus zouden begroeten, als de kippenhouders er voor moeten zorgen dat hun kippen zo weinig mogelijk produceren, als de ondernemingen in de zorgsector er op gericht worden om te commercialiseren en zoveel mogelijk winst te putten uit de zorg aan mensen, ook al zouden er meer mensen sterven of ongezond zijn, als het leefloon halveert om zo de bedelstand opnieuw op te doen bloeien, als de politiek zich fixeert op wat de samenleving onderuit haalt, niet ten goede komt en daarover rapporten maakt en hoera roept, dan zit je op het punt waar de de traag-Belgwetten hun messen op geslepen hebben om mede de fundamenten van de rechtstaat onderuit te halen. Of moeten we er aan toevoegen, wie de indexering van lonen (en uitkeringen) wil onderuit halen, de werklozen hun recht in de tijd doen aflopen, de publieke dienstverlening wil bevriezen (en verder privatiseren), het overheidsbeslag wil afbouwen, en zo de belastingen verminderen, dwz de burgers een cashbudget teruggeven zodat ze zelf, zoals het bij de hervormingsplannen in de gehandicaptenzorg de (commerciële) markt haar werk kunnen laten doen, duurder, kwalitatief onzekerder, meer ongelijkheid creërend  en minder bestaans-, sociaal- of rechtszeker. Maar zoals gezegd, hen zal geen lange politieke overleving beschoren zijn. Als de reeds Belg geworden vreemdelingen en hun nageslacht hen nu al in de steden kortwieken, en in 2014 op de enkele partijen stemmen die niet in deze inhumane slag de vreemdelingen en de inwoners met migratieachtergrond geviseerd hebben, dan zou het politieke landschap er in 2014 al heel anders kunnen uitzien. En zou er al meteen wetgeving kunnen komen die restitutie doet aan de in de kou gebleven vreemdelingen die Belg willen worden.

Of is het vooral te doen om de nieuwe kiezers te beperken, het democratisch deficit verder uit te diepen

En dan het nieuws van de dag (of week). Door de vertraging in de Belgwording worden meer en meer mensen uitgesloten van het algemene stemrecht op alle niveaus, de deelnamemogelijkheid aan de lokale verkiezingen niet te na gesproken, maar dit is geen gelijke stemplicht, het is stemrecht dat zomaar niet mag opgeteld worden bij de stemplicht. Enkel stemplicht voor alle vreemdelingen desgevallend met een kortere verblijfsvoorwaarde voor niet-EU vreemdelingen en dit op alle politieke niveaus zou de democratie, vooral dan in de steden kunnen herstellen. De traag-Belg wet verslechtert evenwel deze situatie, tot meerdere eer en glorie van de politieke partijen, met inbegrip van de Open-VLD die hiermee volledig het programma van VB en ook van N-VA realiseren.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!