De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gaza oorlog/Brief aan NOS Journaal over berichtgeving dd 20 augustus 2014

Gaza oorlog/Brief aan NOS Journaal over berichtgeving dd 20 augustus 2014

vrijdag 22 augustus 2014 12:32
Spread the love

GAZA OORLOG/BRIEF AAN NOS JOURNAAL OVERBERICHTGEVING DD 20 AUGUSTUS 2014
AAN DE REDACTIE VAN HET NOS JOURNAALUW NIEUWSUITZENDING DD 20 AUGUSTUS 2014OVER DE OORLOG IN GAZA
Geachte Redactie
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/gaza-oorlogbrief-aan-nos-journaal-over-berichtgeving/

In uw nieuwsuitzending dd 20 augustusjongstleden over de oorlog in Gaza [1] bent u ernstig tekort geschoten.Het geheel had een pro Israelisch karakter,uw berichtgeving was onvolledig, ademde een”waar twee kijven hebben beiden schuld” karakter en werd er geen enkele inzage gegeven in de oorzakenvan het conflict.Advies:Nodig een deskundige Internationaal Recht uitvoor een kort commentaar.
Maar er waren ook pluspuntenZo liet u duidelijk het leed van Palestijnse slachtoffers zien,de verwoesting van Gaza en u liet [en dat is in het verleden weleensanders geweest] zowel een verslaggeefster in Gaza als Israel aanhet woord.
OVERZICHT UW BERICHTGEVING:

U begint uw berichtgeving met de mededeling, dat Israel de onderhandelingenheeft beeindigd, omdat de raketaanvallen op Israel werden hervat.
Daarna maakt u melding van een Israelisch bombardement ophet huis van een militaire  topman van Hamas, Mohammed Deif, met de bedoeling hem te doden, waarbij niet de man [hij was niet thuis]maar zijn vrouw en jongste zoon werden gedood. [2]
Volgens een in de rokende puinhopengeinterviewde man zouden ook een buurmeisje enbuurjongen ”nog onder het puin liggen” [zei hij letterlijk]
Vervolgens toont u beelden van de begrafenis en toont een man met zijn gewonde kinderen, slachtoffers van een recent  Israelischbombardement.
Daarna switcht u over op ”de andere kant van het verhaal’ [zoalsu dat noemt] en laat Israeli’s zien, die in schuilkelders rennen naeen luchtalarmU laat een Israelische vrouw aan het woord met het verhaal,dat zij vrede wil met de Palestijnen, die dat niet willen [haarwoorden] en alleen maar ”Israel willen bezetten” [dat laatste zegt zijletterlijk]
Vervolgens brengt u de verslaggeefster in Gaza in beeld, die uitlegt, dat de raketbeschietingen op Israelwaarschijnlijk zijn hervat, omdat de onderhandelingen zijn afgesprongen.
Hamas wil immers de opheffing van de blokkade in Gaza en Israel wilde ontwapening van Hamas.
Daarna een interview met de verslaggeefster in Israel, die bericht,nog geen officiele reactie te hebben van de Israelische regering omtrentnieuwe militaire acties en dat het merendeel van de bevolking achter deoorlog staat.Ze willen een beeindiging van de raketaanvallen op Israel.
Zij voegt er nog aan toe, dat de bevolking van Zuid Israel”iedere dag onder raketvuur ligt”
Dat is in grote lijnen de samenvatting van uw berichtgeving
Enkele punten ga ik er nu uit lichten
SCHENDING TWEE BESTANDEN DOOR ISRAEL
U begint uw berichtgeving met de mededeling, dat Israel de onderhandelingenheeft beeindigd, omdat de raketaanvallen op Israel werden hervat.Daar zijn twee dingen mis mee.
U wekt zo de indruk (en dat is steeds het algemene beeld), dat Hamasde bestanden schendt.In werkelijkheid heeft Israel in deze door haar gestarte Gaza oorlog´´Protective Edge´´ reeds twee maal het bestand geschonden. ¨(3)Door dat niet ook te vermelden, ontstaat een vertekend beeld.
Ten tweede lijkt de hervatting van die raketaanvallen volgens deverslaggeefster in Gaza direct samen te hangen met het mislukkenvan de onderhandelingen.Hier is dus geen schending van het bestand, maar hervatten vande gevechten na mislukte onderhandelingen.Dat is wat anders.
MISLUKKEN ONDERHANDELINGENBEEINDIGING GAZA BLOKKADE VERSUS ONTWAPENINGHAMASGEEN GELIJKE EISEN
In uw interview van de verslaggeefster in Gaza merkt zij op,dat Israel en Hamas er niet uitkwamen, omdat Hamas debeeindiging van de Blokkade van Gaza eiste en Israel deontwapening van Hamas.U behoort in uw berichtgeving de redelijkheid van de eis van Hamasen de onzinnigheid van de Israelische eis duidelijk te maken.Dat kunt u doen door een deskundige Internationaal Recht inuw programma uit te nodigen.
Dat hebt u niet gedaan, dus zal ik het hierbij gratis en voorniets voor u doen.
Blokkade Gaza/Uithongering en collectieve straf bevolking
De eis van Hamas tot beeindiging van de Blokkade van Gaza isniet alleen heel redelijk, Israel had het allang moeten doen.De Blokkade van Gaza (vanaf 2007) houdt in een systematischeuithongering van de Gazaanse bevolking, omdat allerlei elementairebasisproducten niet kunnen worden ingevoerd.Het schendt de vrijheid van beweging, omdat mensen het gebiedniet mogen verlaten, wat het tot een open gevangenis maakt. (4)VN ambassadeur Richard Falk heeft het een ´´misdaad tegende menselijkheid´´ genoemd ¨(5) en onafhankelijk van hem,ik ook in een artikel (6)Ook heeft Amnesty International herhaaldelijk Israel opgeroependie blokkade te beeeindigen. (7)
Ontwapening Hamas en het recht op verzet
De Israelische eis van ontwapening van Hamas is onzinnig.Ik hoef u er niet op te wijzen, dat Israel de Palestijnse gebieden,ook Gaza (8) nu al 47 jaar bezet houdt, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 (1967), die u ongetwijfeld kent. (9)Bezetting brengt onderdrukking, mensenrechtenschendingen enterreur met zich mee en daartegen heeft iedere Palestijnse groeperingdus ook Hamas, het recht, zich te verzetten volgens het InternationaalRecht. (10)Wel moet dat verzet gericht zijn tegen het bezettingsleger.Burgerdoelen zijn verboden (11)
Maar los daarvan, ontwapening van Hamas is dus ridicuul endat hoort u in uw berichtgeving mee te nemen.Anders onstaat er een raar en vertekend beeld.
ONDERDRUKKER EN ONDERDRUKTE
Dat is dan ook direct mijn bezwaar tegen het ”waar twee kijven hebbenbeide schuld” beeld, dat u schetst door uw opmerkingen”Geweld tussen Israel en Hamas”Dat is niet juist.
Het is de strijd tussen onderdrukker en onderdrukte.
ISRAELISCHE BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES
U noemde in uw berichtgeving het Israelische bombardement,dat aan de vrouw en zoon van de Hamasleider Mohammed Deifhet leven heeft gekost.U moet dat niet alleen noemen, maar duidelijk maken,dat het oorlogsmisdaden zijn, want dat zijn  bombardementenop burgerdoelen [het huis van de man] en de burgerslachtoffers, dieerbij vallen. [12]En het militair targetten van deze Hamasleider, terwijl hijniet aan een gevecht deelnam, is een buitengerechtelijkeexecutie en geen gewone oorlogshandeling.Dat moet in uw berichtgeving duidelijk worden.
RAKETAANVALLEN EN ISRAELISCHE MILITAIREACTIES
In uw berichtgeving legt u wel erg de nadruk op de raketaanvallenvan Hamas en andere groeperingen (lang niet altijd pleegtHamas ze namelijk. Er zijn in Gaza meer Palestijnse groeperingen actief)Begrijpt u me niet verkeerd, ze zijn niet legitiem verzet als hetburgerdoelen betreft.Maar Israel maakt ze vrijwel altijd onschadelijk door een geavanceerdrakertafweerschild.
De Israelische militaire acties in Gaza, die duidelijk gerichtzijn op burgerdoelen (ziekenhuizen, scholen, woonhuizen,noem maar op] maken duizenden slachtoffers.Doden en gewonden.Op het moment dat ik dit commentaar schrijf, zijn er al 2076 Palestijnse doden gevallen, van wie 80 procent burger. (14)Aan Israelische zijde drie burgers. (15)
Mensen zijn mensen en ieder slachtoffer is er een teveel, maar degrote ongelijkheid is wel stuitend.
Daarom zou het van uw kant een goede vraag geweest zijnaan de verslaggeefster in Israel.
Maar de Israelische bevolking heeft zo’n ”saamhoeigheidsgevoel” over de oorlog en leeftzo mee met Zuid-Israel.
Maar hoe staan ze dan tegenover zovele Palestijnse burgerslachtoffers.Hoe staan ze tegenover de oorzaak van dit alles.
De Israelische bezetting.
UW JOURNALISTIEKE VERANTWOORDELIJKHEID
U zult waarschijnlijk zeggen”Maar al die feiten kunnen we toch niet in zo’n kortjournaal verwerken”Mijn antwoord”Dat kunt u wel, want slechts de kernpuntende bezetting, de illegaliteit van de nederzettingen,de structurele Israelische schendingen van het Oorlogsrecht[bombardementen op huizen,ziekenhuizen, scholen, vernietiging van huizen,verdrijving van de bevolking, blokkade Gaza etc] , hoeven genoemd te worden.
Doet u als bij uw berichtgeving over ISIS [nu IS] en nodigeen deskundige Internationaal Recht uit om een aanvullendcommentaar te geven.
Dat komt aan de duidelijkheid over het conflict en de kwaliteitvan uw programma ten goede.
En dan hoeven we niet meer te luisteren naar onzin alsvan die Israelische vrouw, die beweerde, dat de Palestijnen”Israel willen bezetten” (16)Het is omgekeerd.
Maakt u dat uw kijkers duidelijk.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Van harte beterschap bij uw berichtgeving toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]
NOS JOURNAAL 20 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/uitzendingen/ 20661-nos-journaal-20- augustus-2014-2000u.html

[2]

NOS JOURNAAL 20 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/uitzendingen/ 20661-nos-journaal-20- augustus-2014-2000u.html

¨(3)
DE REDACTIE.BEISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN30 JULI 2014
http://deredactie.be/cm/ vrtnieuws/buitenland/1.2047343

DE MORGEN.BEBESTAND IN GAZA VRIJWEL METEEN GESCHONDEN4 AUGUSTUS 2014
http://www.demorgen.be/dm/nl/ 990/Buitenland/article/detail/ 1979796/2014/08/04/Bestand-in- Gaza-vrijwel-meteen- geschonden.dhtml

(4)

BTSELEM.ORGGAZA STRIP
http://www.btselem.org/gaza_ strip

INTERNATIONAL RED CROSSICRC.ORGGAZA, A NEVER ENDING EFFORT TO RELIEVE SUFFERING28 JULY 2011
http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/update/ 2011/palestine-update-2011-07- 28.htm

(5)

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm

(6)

UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=19

(7)
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/ news/israelopt-gaza-power- crisis-has-compounded- blockade-s-assault-human- dignity-2013-11-29
(8)
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement- will-not-end-gaza-occupation

(9)
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024
(10)

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;” UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL. NSF/0/ C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F 0C
(11)

´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´Article 7,BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTShttp://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm
(12)
ZIE NOOT 11
(13)
ZIE NOOT 11
(14)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/ content/victims-gaza-list- palestinians-killed-israels- ongoing-assault

(15)
NRC STAAKT HET VUREN VOORBIJ NA NIEUWE RAKETAANVALLENUIT GAZA19 AUGUSTUS 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/ 08/19/drie-raketten-uit-gaza- neergekomen-in-zuiden-israel/

(16)

NOS JOURNAAL 20 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/uitzendingen/ 20661-nos-journaal-20- augustus-2014-2000u.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!