De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gaza demonstraties en antisemitisme/Bliksemafleider moordcampagne Israel/Enkele incidenten

Gaza demonstraties en antisemitisme/Bliksemafleider moordcampagne Israel/Enkele incidenten

dinsdag 5 augustus 2014 19:37
Spread the love

GAZA DEMONSTRATIES EN ANTI SEMITISME/BLIKSEMAFLEIDERMOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/De klok tikt door voor Israel, dat zich deze keer dreigt te verslikken in haar eigen moordcampagne tegen Gaza [1], waarbij op het momentvan schrijven 1832 Palestijnse doden zijn gevallen [2], waarbij 80 procent burger.Aan Israelische zijde drie burgerslachtoffers, van wie twee Israeli’s en eenThaise arbeider.Mensen zijn mensen, natuurlijk, maar het geeft wel de assymetrievan het conflict aan.En Netanyahu gaat door met de killing operation , zoals hij heeft aangekondigd. [3]Uiteraard heeft dat hevige gevoelens van woede opgewekt, omgezet ineenindrukwekkende  wereldwijde internationale solidariteit. [4]Nu is dat meestal bij moordende Israelische militaire aanvallen [5]het geval, maar ik heb toch de indruk, dat de protesten deze keer grootseren feller zijn.Goed zo.DEZE KEER ANDERSMaar waarom zeg ik, dat er deze keer wellicht [zeker weet je dat natuurlijkniet] een politieke verschuiving op zou kunnen treden?Omdat naast de gebruikelijke Palestina demonstraties en de statementsvan mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [6], Human RightsWatch [7], Btselem [8] en ook het Internationale Rode Kruis [9],landen zich duidelijk en onmiskenbaar gaan roeren.Vijf Zuid-Amerikaanse landen, Brazilie [lid van de belangrijke economischeBRICS groep [10], Chili, Peru, Costa Rica en El Salvador, hebben hunambassadeurs teruggeroepen [11] en dat zit Israel niet lekker [12]Ongewoon voor die hard bondgenoot de VS, hebben deze zich, voorde tweede keer ”geschokt” getoond over een Israelisch bombardementop een VN school in Gaza, waar Palestijnen een veilige schuilplaatszochten. [13]De Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki Moon, drukte zich voorzijn doen buitengewoon fel uit, door van de Israelische aanval opde VN school, te spreken van een ”misdaad” [14]En ook in de media wordt er steeds duidelijker gesprokenvan schendingen van het bestand [15] [eerste keer] door Israel [16] [tweede keer]Momenteel is er weer bestand voor 72 uur. [17]Mij benieuwen, hoe lang dat standhoudt.ISRAELAPOLOGETEN IN DE MEDIATegelijkertijd duiken dan ook weer de Israelapologeten in de mediaop, sommigen groffer dan anderen.Natuurlijk het Cidi, dat bij monde van directeur Esther Voet de leugenherhaalt over Israel, dat zoveel mogelijk burgerslachtoffers trachtte sparen [18] [tegengesproken door de feiten [19], dat Gaza nietbezet is [20] en wat dies meer zij.Openlijk racistische, die spreken over ”het gestoorde zelfbeeld”van Palestijnen [21] en een uiterst minderwaardige, van uiteraardPalestinavreter en moslimbasher Ephimenco [onbegrijpelijk,dat Trouw hem nog een podium geeft], die de guts heeft te koppenmet ”Hoe meer doden, hoe beter”, denkt Hamas [22]Dan het minder rabiate, maar toch van een misleidendeschijnredelijkheid getuigende artikel van Jair Stranders [23], die weliswaarhet fundamenteel onacceptabele van de bezetting erkent, maar tegelijkertijd de ”waar twee kijven hebben beide schuld”doctrine verdedigt en leutert over de ”gewelddadige kant van Hamas”en de ”martelaarscultuur” van Hamas/Palestijnen. Er is een stroom van dergelijke Israelapologetische artikelen,maar dit is hieruit slechts een greep.De teneur is echter iedere keer hetzelfde.MEDEPLICHTIGHEID NEDERLAND/ EUOndertussen staat de EU erbij en kijkt ernaar, zonder zelfs sancties tenemen, vandaar dat ik de EU heb aangeschreven [24]En last, but not least.Premier Rutte, die ”zo begaan is met de slachtoffers vanvliegtuigcrash MH17” [25] vindt het grote aantal Palestijnse doden”niet disproportionneel”, waarop terecht oud premier van Agthem in niet mis te verstane taal heeft aangesproken. [26]DEMONSTRATIES GAZA/DEMONISERING DOOR MEDIAEN ISRAELAPOLOGETEN/ANTISEMITISME/DE ALOUDEBESCHULDIGINGOver de wereldwijde demonstraties schreef ik al [27]Opvallend veel deze keer zijn ook de demonstratiesin Nederland en niet alleen het aantal, maar ook demassaliteit.Duizenden mensen.In tijd van een maand een in Den Haag, een in Rotterdam, tweein Amsterdam en nog een aangekondigd in Utrecht.Goed zo.Publicist en activist Peter Storm beschrijft de uitstekende sfeer,strijdbaarheid en stemming in Den Haag [28] en Amsterdam [29]Maar de [nog steeds in meerdere en mindere matepro Israel] media zouden de media niet zijn, als er nietweer direct beschuldigingen richting antisemitisme de kop opsteken.Laat hierover geen misverstand zijn.Inderdaad steekt antisemitisme helaas vaker de kop opbij Palestina demonstraties, maar in zeer te verwaarlozen vormen blijft het bij incidenten door enkelingen.Toch wordt het door de media tot onzinnige proportiesopgeblazen, zoals bij een kleine pro Gaza demonstratie inDen Haag [niet de demonstratie, die Peter Storm beschrijft],metISIS vlaggen[30] [met klaarblijkelijk senastioneelgenoegen vermeld, waarbij uitingen van antisemitisme zouden zijn gedaan.  [31]zo vermeldden de media met klaarblijkelijk sensationeel genoegen,ISIS vlaggen werden meegevoerdNou is de mate waarin NRC Handelsblad en de geinterviewde EstherVoet het stelden [32] zwaar overdreven, zoals later bleek.Er was wel degelijk wat aan de hand, maar uiteindelijk werden erslechts twee aanhoudingen verricht [33] en een nader onderzoek naar dewerkelijke strafbaarheid  moet nog volgen.In een menigte is het immers moeilijk, iemand aan te wijzen,als er al strafbare leuzen zijn geroepen, hetgeen het OM veermoedt. [34]Dat betekent natuurlijk niet, dat hierover bagatelliserend gedaan moet worden.Integendeel.Echt antisemitisme, dus het zich beledigend en discriminerend uitlatenover Joden als groep, moet natuurlijk bestraft worden en dergelijkegeluiden moeten een strijdbare pro Palestina demonstratieniet ontsieren.Maar hier valt op, dat enkele incidenten in een kleine proPalestina demonstratie [ongeveer 100 deelnemers] eruit gelicht wordenen maatgevend wordt aangenomen voor vier andere, strijdbare demonstraties,die goed zijn verlopen.Dan ga ik de media toch van kwaad opzet verdenken, zoalsook duidelijk uit een tendentieus commentaar uit de Volkskrantbleek. [35]En deze demonisering van Palestina demonstraties is niet het enige voorbeeld.Bij een in Parijs gehouden Gaza demonstratie werd ook delink met antisemitisme gelegd.Pro Palestina demonstranten zouden een synagoge hebben belegerd, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. [36]Een pogromachtige toestand dus.Maar de zaak bleek anders in elkaar te steken:Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort. Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga (LDJ) geheten, werd met rust gelaten.Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [37] en de Middle EastMonitor [38] en is overgenomen door Times of Israel [39]Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [40]Een heel ander verhaal, dus.Die Jewish Defense League [41] is een gevaarlijk stel rechts extremisten,die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken,als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.MISBRUIK ANTI SEMITISME DOOR HET PRO ISRAEL KAMP/ECHTE OF VERMEENDE ANTISEMITISCHE AANVALLENEN BEDREIGINGENNu ligt het ingewikkeld.Aan de ene kant valt niet te ontkennen, dat er weleens uitingenvan antisemitisme zijn bij pro Palestina demonstraties, maar zeer marginaalen behoorlijk opgeblazen in de media. [42]Belangrijker is, want dat gebeurt agressief, systematisch en bijnahysterisch, de beschuldiging van antisemitisme, die zowelpro Palestina activisten naar hun hoofd geslingerd krijgen, met nameStop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg [43], als altijd eneeuwig weer wordt gelanceerd bij pro Palestina demonstraties.De bedoeling is duidelijk:De aandacht afleiden van de grootschalige misdaden van Israel,die niet met het laatste offensief begonnen, maar systematischen structureel zijn. [44]Dat er een hemelsbreed verschil is tussen antisemitisme en terechtewoede tegen de Staat Israel, weten deze lieden natuurlijk ook,maar ze trachten met dergelijke moddergooierij de Israelischebezetting, de kolonisatie van Palestina [45] met al zijn misdaden,schoon te wassen.Tot het absurde af.Er wordt gesproken over ”opkomend antisemitisme” [46],waarbij het wegvoeren van Joden uit Nederland [47] [nog evenin herinnering, de Holocaust was een Westerse misdaad] in een adem wordt genoemd met  incidenten tijdens een kleine demonstratiein Den Haag, zoals uit de bezorgdheid van een Haagserabbijn blijkt. [48]Stenen tegen een ruit [49], waarvan nog niet eens bewezen is,dat het met antisemitisme te maken heeft] en een mishandeling van een Joodse vrouw [50], wat overigens een dubieus verhaal lijkt te zijn [51],zouden een nieuwe Jodenvervolging inluiden?Onzin.Ook al zou het waar zijn en er sprake zijn van antisemitisme,dan is dat zeer verwerpelijk en moet het vervolgd worden, maar geen pogrom situatie.Gelukkig maar.Neen, bij de les blijven.Er wordt gedaan, alsof Joden massaal slachtoffer zijn,  terwijl dat in werkelijkheid de Palestijnen zijn. [52]Dat vind ik kwalijk en gevaarlijk, waarbij dan ook nog Joodsemensen onnodig angst wordt aangejaagd. [53]En door wie?Ja, de media. [54]Toen ik begon te schrijven, telde de krant  AlAkhbar 1832 Palestijnse dodelijke slachtoffers.Nu ik mijn betoog bijna heb beeindigd 1868. [55]Straks zal het dodental weer verder zijn opgelopen.Laten we ons daarop focussen, de misdaden van het Israelischebezettingsleger, de internationale solidariteit versterkenen blijven demonstreren.Laten we de vanuit een pro Israelinvalshoek gedane beschuldigingenvan antisemitisme, die door sommigen op iedere terechteIsraelkritiek gedaan wordt, naast ons neerleggen, maar welechte uitingen van antisemitisme, bestrijden.Een mooi voorbeeld is de op de Gaza demonstratie op 3 augustus inAmsterdam gedane oproep aan de demonstranten [56],alert te zijn op eventuele uitingen van antisemitisme.De Palestijnen zijn slachtoffer.Israel is bezetter, folteraar en civilian killer.De strijd voor vrijheid en waardigheid van het Palestijnse volk gaat door.Astrid Essed[1]DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHEBEZETTINGSSTAAT/EU/GEEN WOORDEN, MAAR DADENhttp://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/[2]ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULThttp://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault[3]NRCNETANYAHU: WE GAAN DOOR IN GAZA ZOLANGHET NODIG IS2 AUGUSTUS 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/02/netanyahu-we-gaan-door-in-gaza-zolang-het-nodig-is/[4]MONDOWEISSIN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELIATTACK ON GAZAhttp://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html[5]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024[6]AMNESTY INTERNATIONALUSA: STOP ARMS TRANSFERS TO ISRAEL AMIDGROWING EVIDENCE OF WAR CRIMES IN GAZA31 JULI 2014http://www.amnesty.org/en/news/usa-stop-arms-transfers-israel-amid-growing-evidence-war-crimes-gaza-2014-07-31[7]HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive[8]BTSELEMIsraelische mensenrechtenorganisatie: op het moment van schrijven gehackt, zoals sinds het Israelischeoffensief wel vaker het geval is.[9]INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm[10]WIKIPEDIABRICShttp://en.wikipedia.org/wiki/BRICS[11]HAARETZEL SALVADOR BECOMES FIFTH LATIN AMERICAN COUNTRYTO RECALL ISRAEL ENVOY29 JULI 2014http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.607915[12]TIMES OF ISRAELISRAEL ”DISAPPOINTED” BY LATIN AMERICANENVOY RECALLS30 JULI 2014http://www.timesofisrael.com/israel-disappointed-by-latin-american-envoy-recalls/[13]”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”DE TIJD.BE”HUMANITAIR BESTAND” GAZA4 AUGUSTUS 2014http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1[14]NOSBAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL3 AUGUSTUS 2014http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html[15]DE REDACTIE.BEISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN30 JULI 2014http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2047343[16]DE TIJD.BEISRAEL SCHENDT EIGEN BESTAND4 AUGUSTUS 2014http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Israel_schendt_eigen_bestand.9530368-3143.art[17]NU.NLISRAEL EN HAMAS AKKOORD MET TIJDELIJK BESTAND GAZA4 AUGUSTUS 2014http://www.nu.nl/buitenland/3844750/israel-en-hamas-akkoord-met-tijdelijk-bestand-gaza.html[18]”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENSVAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/[19]ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULThttp://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault[20]”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENSVAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/[21]”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELD”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCHEN DENIGREREND ARTIKELASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/[22]”HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS”/BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCOASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/hoe-meer-doden-hoe-meer-aandacht-denkt-hamasbrief-aan-trouw-over-column-ephimenco/[23]”LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN SENTIMENTENIN HET GAZA CONFLICT”/DE GEVAARLIJKE MISLEIDING VANJAIR STRANDERS, VERPAKT IN SCHIJNREDELIJKHEIDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/laten-we-kennis-en-feiten-verkiezen-boven-sentimenten-in-het-gaza-conflictde-gevaarlijke-misleiding-van-jair-stranders-verpakt-in-schijnredelijkheid/[24]ISRAELI MILITARY OPERATION ON GAZA ”PROTECTIVE EDGE”/LETTER TO MRS ASHTON, EU CHIEF FOREIGN AFFAIRSASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/israeli-military-operation-on-gaza-protective-edgeletter-to-mrs-ashton-eu-chief-foreign-affairs/[25]NU.NLPREMIER EN KONING LEVEN MEE MET SLACHTOFFERS MH1717 JULI 2014http://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/3830845/premier-en-koning-leven-mee-met-slachtoffers-mh17.html[26]RIGHTS FORUMBRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIER MARK RUTTE15 JULI 2014http://www.rightsforum.org/open-brief-dries-van-agt-aan-mark-rutte[27]MONDOWEISSIN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELIATTACK ON GAZAhttp://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html[28]DEMONSTRATIE TEGEN ISRAELS GEWELD: NIET SMETTELOOSMAAR GOED EN NODIGPETER STORM12 JULI 2014http://www.ravotr.nl/2014/07/12/demonstratie-tegen-israels-geweld-niet-smetteloos-maar-goed-en-nodig/[29]TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN: GROOTSE DEMONSTRATIENA MATIGE MANIFESTATIEPETER STORM4 AUGUSTUS 2014http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-israelische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/[30]NRCANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS25 JULI 2014http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/25/anti-joodse-betoging-van-haagse-moslims-1405915[31]NRCANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS25 JULI 2014http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/25/anti-joodse-betoging-van-haagse-moslims-1405915[32]NRCANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS25 JULI 2014http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/25/anti-joodse-betoging-van-haagse-moslims-1405915[33]OMROEP WESTOM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE OP HOEFKADE IN DEN HAAG31 JULI 2014http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag[34]OMROEP WESTOM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE OP HOEFKADE IN DEN HAAG31 JULI 2014http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag[35]VOLKSKRANT”MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN”28 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml[36]VOLKSKRANTRELLEN IN PARIJS BIJ PROTEST TEGEN ISRAEL13 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3688722/2014/07/13/Rellen-in-Parijs-bij-protest-tegen-Israel.dhtml[37]Op het moment krant the Middle East Eye gehackt  van schrijven gehackt, zoals sinds het Israelischeoffensief wel vaker het geval is [38]MIDDLE EAST MONITORSHOCKING SCENES AS GANG OF JEWISH VIGILANTES GOES ON RAMPAGE IN PARIS DURING PROPALESTINE DEMO15 JULI 2014https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/12813-shocking-scenes-as-gang-of-jewish-vigilantes-goes-on-rampage-in-paris-during-pro-palestine-demo(39)TIMES OF ISRAELWATCH JEWS, PRO- PALESTINIANS CLASH AT PARIS GAZARALLY15 JULI 2014http://www.timesofisrael.com/watch-jews-clash-with-pro-palestinians-at-paris-gaza-rally/(40)JOOP.NLEXTREEM-RECHTSE JOODSE ACTIVISTEN HAKTEN INOP GAZA DEMONSTRANTEN16 JULI 2014http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/27810_extreem_rechtse_joodse_activisten_hakten_in_op_gaza_demonstranten_in_parijs/(41)FRANCECALLS MOUNT TO BAN FRANCE´S ´´VIOLENT´´JEWISH DEFENCE LEAGUE29 JULI 2014http://www.france24.com/en/20140729-calls-mount-ban-france-violent-jewish-defence-league/(42)VOLKSKRANT´´MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN´´28 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml(43)CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/OVER ANTISEMITISME EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHEBEZETTINGSSTAATASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/(44)CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024(45)CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024(46)OMROEP WESTHAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMENDANTISEMITISME4 AUGUSTUS 2014http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-08-2014/haagse-rabbijn-bezorgd-over-opkomend-antisemitisme(47)OMROEP WESTHAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMENDANTISEMITISME4 AUGUSTUS 2014http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-08-2014/haagse-rabbijn-bezorgd-over-opkomend-antisemitisme(48)OMROEP WESTHAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMENDANTISEMITISME4 AUGUSTUS 2014http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-08-2014/haagse-rabbijn-bezorgd-over-opkomend-antisemitisme(49)TROUWDRIE KEIEN TEGEN DE GLAZEN DEUR VAN DE RABBIJN27 JULI 2014http://www.trouw.nl/tr/nl/4720/Jodendom/article/detail/3699875/2014/07/27/Drie-keien-tegen-de-glazen-deur-van-de-rabbijn.dhtml(50)HART VAN NEDERLANDJOODSE VROUW MISHANDELD OM VLAG ISRAEL31 JULI 2014http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/vrouw-mishandeld-om-vlag-israel/(51)JOOP.NLTWIJFELS OVER RELAAS MISHANDELDE JOODSE VROUWNEMEN TOE31 JULI 2014http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/27988_amsterdamse_vrouw_zegt_aangevallen_te_zijn_vanwege_israelische_vlag/(52)ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT9 JULI 2014http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault(53)ADANGST ONDER ROTTERDAMSE JODEN NA BEDREIGING OP STRAAT30 JULI 2014http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3706052/2014/07/30/Angst-onder-Rotterdamse-joden-na-bedreiging-op-straat.dhtml(54)VOLKSKRANT´´MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN´´28 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml(55)ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT9 JULI 2014http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault(56)TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN/GROOTSE DEMONSTRATIE NA MATIGE MANIFESTATIEPETER STORM4 AUGUSTUS 2014http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-israelische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!