De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

G4 Netwerk” De verdoken naam voor microgolf straling ”DNA Massa experiment moet stoppen”

G4 Netwerk” De verdoken naam voor microgolf straling ”DNA Massa experiment moet stoppen”

woensdag 2 december 2015 09:18
Spread the love
 

De petitie “Minder elektrosmog!” handelt over de dringende noodzaak tot het strikter toepassen van het VOORZORGSPRINCIPE m.b.t. de gezondheidsgevolgen van ELEKTROSMOG en in het bijzonder van GEPULSTE MICROGOLFSTRALING van:
GSM- zend- masten/antennes (2G, 3G/UMTS, 4G)
DRAADLOOS internet/telefoons/babyfoons/…
(WiFi/WLAN, WiMax, DECT), enz.

 

GEPULSTE MICROGOLFSTRALING: EEN WOORDJE UITLEG

Patrick Vanden Berghe (auteur van het boek “Stralingsgevaar! – Vervuiling in een GSM-maatschappij”) (*):  

“Bij gepulste microgolfstraling worden twee soorten golven verwekt: golven met een zeer hoge frequentie en golven met een zeer lage frequentie. Hoogfrequente golven zijn de draaggolven voor laagfrequente gedigitaliseerde berichten. Hoogfrequente straling is te vergelijken met een microgolfoven. De straling warmt op, gelukkig minder sterk dan in een oven. De laagfrequente straling wordt in ons lichaam binnengeschoten met de kracht van de hoogfrequente golven. Bij een GSM-toestel gebeurt dat 217 keer per seconde. Deze pulsen zijn als de kogelregen van een mitrailleur.”

DE CONCLUSIES VAN MEDICI, VAN VOORAANSTAANDE PROFESSOREN EN VAN DE EU?

Onderzoeken die door de telecom industrie gesponsord zijn vinden 9x vaker geen biologische effecten vergeleken met onderzoeken die door onafhankelijke partijen betaald worden. (*) (Het verslag van deze studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad ‘Environmental Health Perspectives’ (*))

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven (*)De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2007 spreekt boekdelen.”

Het BioInitiative Report nam meer dan 2.000 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet teruggebracht worden tot 0,6 V/m voor buiten en 0,06 V/m voor binnen.” (*)

Jacqueline McGlade, directeur van het EMA, het hoogste adviesorgaan voor milieuzaken van de EU, stelde dat de Europese lidstaten het best tot onmiddellijke actie overgaan. ”Er zijn genoeg voorbeelden waarin men gefaald heeft voorzorgsmaatregelen te nemen, met ernstige en onomkeerbare schade voor gevolg. Het lijkt mij niet verstandig te wachten op een tweede asbest- of tabakverhaal. Er is genoeg reden om aan te nemen dat de huidige stralingslimieten onvoldoende zijn om de volksgezondheid te garanderen.” (*) (*)

“Het Europees Parlement (…) 1. dringt er bij de Commissie op aan de wetenschappelijke basis en de toereikendheid van de limieten voor blootstelling aan EMV’s die zijn vastgelegd in Aanbeveling 1999/519/EG, te herzien (…) 2. vraagt dat bij het beoordelen van mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling voor de gezondheid in het bijzonder rekening wordt gehouden met biologische effecten,” (*) “Het Europees Parlement (…) roept de lidstaten op om de wetgeving van Liechtenstein goed te keuren waarin de blootstellingslimiet voor transmissieantennes voor mobiele telefoons op gevoelige plaatsen, zoals thuis, op school en op het werk, wordt vastgesteld op 0,6 V/m;” (*)

Prof. Dr. Adlkofer rapporteert in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie (*)DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.”

Voor de jaren 1999 tot 2004, dus na vijf jaren ingebruikstijd van de zender, heeft zich het relatieve risiko om kanker te krijgen, voor de dichtbij de zender wonende bevolking in vergelijking tot de buiten genoemde gebied wonende mensen van Nailaverdrievoudigd. (*)

Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn” (Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.) (*)

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers (*): “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,”

Professor Victor Moshchalkov tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement over de gevolgen van elektromagnetische straling op onze gezondheid (*)“De normen voor elektromagnetische straling zouden 100 tot 1.000 keer strenger moeten worden. De huidige normen vormen een risico voor onze gezondheid.” (…) “De norm moet verlaagd worden tot 0,6 V/m en er moet gestreefd worden naar een norm van 0,06 V/m.”

“de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddelijk  stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)(*)

“Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 elektrogevoelig is.(*)

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…) Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.” (*)

 

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit‘. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is.” (*)

ONZE CONCLUSIE?

“DIT MASSA-EXPERIMENT MOET WORDEN STOPGEZET!”

WAT EISEN WIJ?

“Wij eisen de onmiddellijke toepassing  van ons grondrecht om te leven in een gezond leefmilieu, zoals onderschreven in Art. 23 van de Belgische Grondwet.” (*)

Concreet, eisen wij van de beleidsvoerders:

>De 0,6 V/m-norm: Het zonder uitstel verlagen van de cumulatieve stralingsnorm in België voor vast opgestelde zendmasten -en antennes (voor gepulseerde microgolfstraling: 2G, 3G/UMTS, enz.) voor publiek toegankelijke plaatsen: tot 0,6 V/m en een nieuwe streefwaarde van 0,06 V/m.

> Het NIET toelaten van een 4e mobiele operator in België
(tenzij met een ‘gedeelde antenne’).

4G (LTE, WiMax, enz.) zendmasten -en antennes NIET toelaten in België.

> Het VOORZORGSPRINCIPEstrikter toepassen voor ALLE bronnen van gepulste microgolfstraling.

“Ja, wij tekenen voor minder elektrosmog!”    

“Ja, wij tekenen voor het strikter toepassen van het voorzorgsprincipe m.b.t. de schadelijke gevolgen van elektrosmog en in het bijzonder van gepulste microgolfstraling op de gezondheid van de bevolking.”

Opmerkingen:

-Elektrosmog= de milieuvervuiling veroorzaakt door elektromagnetische straling
-Voorzorgsprincipe = voorzorgsbeginsel 
-Gepulste microgolfstraling = via impulsen gemoduleerde microgolven
-4G = een verzamelnaam van nieuwe technologieën van gepulste microgolfstraling waaronder LTE en WiMax (*)

We hopen dat u onze voorstellen ernstig in overweging wilt nemen. Wij zijn dan ook bereid om hierover verdere toelichting te verschaffen.

Met de meeste hoogachting,

De ondertekenaars

Deze petitie is een gezamenlijk initiatief van:

Steven Boone (coördinator van de petitie)

– De redactie van de Benelux informatie website StopUMTSStopUMTS.be

– De Vlaamse vereniging StralingsArmVlaanderenStralingsArmVlaanderen.org

– De Franstalige Belgischevereniging Teslabel Coordination a.s.b.l. Teslabel.be

– De Franstalige Belgische vereniging CLAG a.s.b.l.CLAG.be

– De Brusselse vereniging Collectif Dé-MobilisationDemobilisation.wordpress.com

Patrick Vanden Berghe

Deze petitie wordt gesteund door:

– Senator Dominique Tilmans (zetelt in de Senaat (federaal Parlement van België); voorzitster van de provinciale federatie MR Luxemburg)

Parlementariër Jean Huss (van 2004 tot 2011 parlementslid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; zetelt in het Luxemburgs Parlement)

Parlementariër Hermes Sanctorum (Vlaams Parlement)

– Parlementariër Elio Lannutti (Italiaans Parlement)

 Parlementariër Pierfelice Zazzera (Italiaans Parlement)

– Professor Dr. med. Stefaan Van Gool (kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.Leuven; buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven)

Professor Victor Moshchalkov (Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven; voorzitter van het ESF Research Networking Programme “Nanoscience and Engineering in Superconductivity (NES)”)

– Professor Dr. med. Patrick Van Reempts (neonatoloog in het U.Z. Antwerpen; hoofddocent afdeling Kindergeneeskunde en Neonatologie aan de Universiteit Antwerpen)

Professor Dr. Freddy Decreus (em. voorzitter en em. hoogleraar van de vakgroep Latijn en Grieks aan de Universiteit Gent)

Professor Dr. Els Laenens (Departement Wiskunde-Informatica aan de Universiteit Antwerpen)

Professor Olle Johansson (Departement Neurowetenschappen van het Karolinska Instituut in Stockholm; The Royal Institute of Technology in Stockholm)

Professor Dr. med. Dominique Belpomme (kankerspecialist; stichter en voorzitter van ARTAC (Association française pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse); Universiteit Parijs-Descartes)

Professor Dr. Ing. Giancarlo Spadanuda (Univ. van Calabria; Italiaanse regering, Ministerie van Milieu; voor details: spadanuda.it)

– Professor Dr. med. Rainer Frentzel-Beyme (emeritus Univ. van Bremen; gespecialiseerd in milieuzaken; epidemioloog;  “The state authorities are so closely linked with the operators that I cannot distinguish between them any more (…) Real independence requires that state funding for research should be totally independent from industry money” (*))

Professor M. S. H. Al Salameh (Univ. van Ottowa; Dep. Wetenschap & Technologie aan de Univ. van Jordan; werkte in de telecommunicatiesector; auteur van het boek “Waves and Fields of Wireless Communications and Electricity”)

– Professor Dr. Karl Richter (emeritus; ontvang in 2001 de Goethe-medaille; “burgers betalen de prijs voor de winsten van Big Telecom in de vorm van gezondheidsproblemen én door hoge kosten op zoek naar werkzame therapie (…) “Organisatie verzet tegen dictatuur der industrie is noodzakelijk” (*))

– Professor Denis Henshaw (Dep. Fysica, Univ. van Bristol; hoofd van het Human Radiation Effects Group; lid van het coördinerend comité van de Government Stakeholder Advisory Group for EMF (SAGE))

Professor Dr. med. Franz Adlkofer (lid van de Raad van VERUM, Foundation for Behaviour and Environment in München; organiseerde en coördineerde de door de EU-gefinancierde REFLEX-studie (tussen 1999 en 2004) (*))

– Professor Dr. Gerhard Nebeling

– Professor Dr. iur. Heinz Albert Friehe

– Professor Dr. Helmut Hartl

– Professor Dr. Gerd Unruh

– Professor Dr. Ing. Dietmar Kaiser

– Professor a.D. Helmuth Kern

– Professor Dr. Ernst Liebhart

– Professor Dr. Volker Walter Paul Bartz

– Professor Dr. rer. nat. Inge SchmitzFeuerhake

– Professor Dr. med. Heiner Sigel

Professor Dr. Klaus von Klitzing

Andrew Goldsworthy BSc PhD (gehonoreerd docent in Biologie aan Imperial College in London; heeft jarenlang onderzoek gevoerd naar effecten elektromagnetische velden; auteur van “The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields”, verdere details op:(*))

Dr. med. Gerd Oberfeld (Salzburg-regering, Dep. Volksgezondheid, spreker Milieu en Gezondheid van de Oostenrijkse Associatie voor Medici; auteur van de studie “Will We All Become Electrosensitive?” (*))

Dr. Daniel Favre (auteur van het wetenschappelijke artikel gepubliceerd in het vakblad Apidologie “Mobile phone-induced honeybee worker piping” (*); co-voorzitter van de Associatie van Romandië “Alerte.ch” voor Elektromagnetische Straling)

Dr. med. Stefaan Peeters (pediater; Dienst Kindergeneeskunde A.S.Z. Aalst)

Dr. med. Edwin Rummens (pediater; Dienst Kindergeneeskunde A.S.Z. Aalst)

Dr. med. Myriam Azou (pediater; A.Z. Damiaan Oostende; oud-voorzitster Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde) 

Dr. med. Sylvie Van Molhem (pediater; A.Z. Damiaan Oostende)

Dr. med. Kristin Van Laer (pediater; St.-Maria Halle)

Dr. med. Stefanie Buysse (pediater; St.-Maria Halle)

Dr. med. Dirk Van Gysel (pediater; O.L.V.Z. Aalst)

Dr. med. B. Bruylants (pediater; O.L.V.Z. Aalst)

Dr. med. Veronique De Telder (pediater; O.L.V.Z. Aalst)

Dr. med. Sophie Bravo (pediater; St.-Maria Halle)

Dr. med. Matti De Clerck (neuroloog; A.S.Z. Aalst)

Dr. med. Iris Vanwalleghem (neurologe; O.L.V. Van Lourdes Z. Waregem)

Dr. med. Caroline Schelstraete (neurologe; A.S.Z. Aalst)

Dr. med. Miriam Bouckaert (neurologe; O.L.V.Z. Aalst)

Dr. med. Guy Meersman (neuroloog; A.Z. Groeninge Kortrijk)

Dr. med. Lotte Nieuwenhuis (neurologe; A.Z. Maria Middelares Gent)

Dr. med. Paul Van Damme (gynaecoloog)

Dr. med. Werner Faché (medisch directeur; Linus Pauling Prevention Clinic te Gent)

Dr. med. Piet Debackere (huisarts)

Dr. med. Carine De Rop (gynaecologe; oud-bestuurster Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)

Dr. med. Cornelia Semadeni (psychiater)

Dr. med. Armelle Peeters (huisarts)

Dr. med. Jean Troubleyn (huisarts)

Dr. med. Ludwig Kuypers (huisarts)

Dr. med. Wim Beenders (huisarts)

Dr. med. Werner Smits (huisarts)

Dr. med. Jos Weytjens (huisarts)

– Dr. med. Ria Leenders (huisarts)

– Dr. med. Lutgart Vanderhoven (neurologe)

– Dr. med. Jan Myncke (orthopedisch chirurg; Associatie Orthopedie Lier)

– Dr. med. Kristine De Ridder (huisarts)

– Dr. med. Alice Goyens (oogarts)

– Dr. med. Fons Bullen (huisarts)

– Dr. med. Patrick Claes (huisarts)

– Dr. med. Caroline Desmedt (huisarts)

– Dr. med. Bertha Weetjens (oogarts)

– Dr. med. Bea Lemmens (huisarts)

– Dr. med. Nancy Verhoeven (huisarts)

– Dr. med. Liesbeth Christiaans (huisarts)

– Dr. med. Jacques Germeaux (huisarts)

– Dr. med. Roger Kuipers (huisarts)

– Dr. med. Marc Van Nuland (huisarts)

– Dr. med. Jan Beelen (huisarts)

– Dr. med. Harrie Dewitte (huisarts)

– Dr. med. Jean-Paul Billiet (huisarts)

– Dr. med. Catherine Deghislange (oogarts)

– Dr. med. Ruth Baens (huisarts)

Dr. med. Jean Pilette (huisarts; auteur van de studie “Zendmasten, Draadloze Technologieën en Gezondheid”)

Dr. med. dent. Claus Scheingraber (tandarts; oprichter Arbeitskreis Elektro-Biologie e.V.)

Dr. med. Joachim Mutter

Dr. med. Harrie Dewitte (huisarts, gemeenteraadslid in Genk)

Dr. med. Birgit Hederer (huisarts)

Dr. med. Helena Smet (oogarts) 

– Dr. med. Andrea Leute

– Dr. med. Wolfgang Baur

– Dr. med. Anke Persson

– Dr. med. Markus Kern

– Dr. med. Wolf Bergmann

– Dr. med. Peter Binz

– Dr. med. Codin Zamfirescu

– Dr. med. Karl Haberstig

– Dr. med. Regina Vogt-Heeren

– Dr. med. Olivier Bernard

– Dr. med. Eike Heinicke

– Dr. med. Nicola Pieper

– Dr. med. Gerd Kleilein

– Dr. med. Manfred Staeudinger

– Dr. med. Armin Hassdenteufel

– Dr. med. dent. Hannelore Vormittag

– Dr. med. Elisabeth Hien-Rupprecht

– Dr. med. Horst Melchinger

– Dr. med. Angelika Freitag

– Dr. med. dent. Johanna Fink

– Dr. med. Hans-Christoph Scheiner

– Dr. med. dent. Andreas Lozert

– Dr. med. Dipl.-stom. Sybille Günther

– Dr. med. Albrecht zum Winkel

– Dr. med. Saeid Fasihi

– Dr. med. U. Wagner-Fritz

– Dr. med. Dieter Bauer

– Dr. med. Heide Evers

– Dr. med. Peter Ruge

– Dr med. Udo Kruschke 

– Dr. med. Jürgen Zell

– Dr. med. Michael Steinhöfel

– Dr. med. Alois Dengg

– Dr. med. Elisabeth Schmitzer (kinderarts)

– Dr. med. Wolfgang Lerch (internist)

– Dr. med. Regina Vogt-Heeren (gynaecoloog)

– Dr. med. Wolfgang Baur

– Dr. med. Anke Persson

– Dr. med. Codin Zamfirescu

– Dr. med. Karl Haberstig

– Dr. med. Johannes Engesser

– Dr. med. Carlos Sosa

– Dr. med. Wolfram Haas

– Dr. med. U. Wagner-Fritz

– Dr. med. Dorrit Hakala

– Dr. med. Hans-Martin Ulmer

– Dr. vet. Petra Lippert

– Dr. Klaus Kölkenbeck

– Dr. Ing. Matthias Weisser

– Dr. Ing. Claus Thiessen

– Dr. Hilmar Rohde

Dr. Michael Rosenthal

– Dr. E.W. Braun

– Dr. Hans-Ulrich Hill

– Dr. hc. Andreas Wex

– Dr. Nogawa Alexandra

– Dr. Wilhelm Stadelmann

– Dr. Hannelore Jablonski

– Dr. Ingrid Obermayer

– Dr. rer. nat. Ulrich Singer

– Dr. Stephen McGill PhD

– Alasdair Philips BSc (Eng)

– Dr. Angela Vogel

– Dr. Konrad Kürzinger

– Dr. Stefan Spaarmann

– Dr. Siegfried Schwarzmüller

– Dr. phil. Hady Fink

– Dr. Karin Weiß-Wrana

– Dr. phil. Verena MückKahler

– Dr. Ing. Dipl.-Phys. Volker Schorpp (vice-voorzitter van “PULS-SCHLAG e.V.”, in bestuur van “Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.”)

– Dr. Ingrid Jaschke

– Dr. Ursula Dakhil

– Dr. Leendert Vriens (natuurkundige, webmaster StopUMTS.nl)

157 verpleegkundigen (A.Z. St.-Jan Brugge)

– Kevin Kunze (regisseur van de film “Disconnect”)

De organisaties: IEMFA.org, Next-Up.org, ES-UK.info, PowerWatch.org.uk, MobileWise.org, Mast-Victims.org, Buergerwelle.de, Diagnose-Funk.org, Kompetenzinitiative.de, HESE-Project.org, ElektrosmogNews.de, Campact.de, Elettrosmog Volturino, Electrosmog-Free Italia Network, ADUSBEF, Centro Tutela Consumatori Utenti, MCS-SOS.ch, OikosAmbiental.org, PECCEM.org, Asides.es, EKEUKO-COVACE en S.O.S. EHS – EASC.

Als u meer informatie of toelichting wenst of u zou graag meewerken aan de petitie graag een e-mail naar Steven Boone:
steven@petitie-elektrosmog.be 

Dank aan éénieder die zich inzet voor de petitie! 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!