De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Folia Magazine/”Goed en Kwaad in 2014”/Folia geeft podium aan Israel propaganda/Interview met Chamoetal Zeidler, voormalig militair in het Israelische leger

Folia Magazine/”Goed en Kwaad in 2014”/Folia geeft podium aan Israel propaganda/Interview met Chamoetal Zeidler, voormalig militair in het Israelische leger

dinsdag 23 december 2014 02:20
Spread the love

FOLIA MAGAZINE/”GOED EN KWAAD IN 2014”/FOLIA GEEFTPODIUM AAN ISRAEL PROPAGANDA/INTERVIEW MET CHAMOETALZEIDLER, VOORMALIG MILIITAIR IN HET ISRAELISCHE LEGER
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/folia-magazinegoed-en-kwaad-in-2014folia-geeft-podium-aan-israel-propagandainterview-met-chamoetal-zeidler-voormalig-militair-in-israelische-leger/

AAN DE REDACTIE VAN FOLIA MAGAZINEUw special in nr 14/15, 17/12/2014”GOED EN KWAAD IN 2014”
Geachte Redactie 
Ik ben geschokt door de openlijke pro Israel propaganda,die ik heb aangetroffen in uw special ”Goed en Kwaad” dd 17-12-2014, [1]Tekst bij uw special:
”De MH17-vliegramp, de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aanMalala: in 2014 gebeurde er veel kwaads en veel goeds, daar kunnen we het allen over eens zijn. Maar is voor iedereen het ”grootste goed en het grootste kwaad” hetzelfde? En wat drijft mensen om iets als goed of kwaad tebestempelen-zou religie daar een rol in spelen?”
Link
http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

In deze special kwamen vier mensen van verschillende religieuze stromingenaan het woord: ”Koptisch [een specifieke stroming binnen het christendom,sterk verwant aan het Grieks orthodoxe geloof], christelijk [protestants christelijk/katholiek],Joods en islamitisch.Interessant, zou je denken, omdat ieder zijn/haar eigen religieuzeinvalshoek heeft.Opvallend is echter, dat wat Chamoetal Zeidler [Joods] in het interviewvertelde, niets met geloof uitstaande heeft, maar slechts met onsmakelijkezionistisch-Israelische propaganda.
Ik citeer de belangrijkste zinsneden uit het interview, waarover ik ben gevallen.Zie voor volledigheid onder noot 2Zie voor transcriptie geheel onderin
”Mijn vader is Israelier, en ik woonde in Israel tot mijn negende. Daar is het vanzelfsprekend, dat je dienstplicht hebt, en omdat hetland constant bedreigd wordt voelde het voor mij ook logisch omwat terug te kunnen geven.Op mijn achttiende ben ik uit Nederland teruggegaan om bij het Israelischeleger te gaan.”………….”Nadat ik op televisie bij Knevel en van den Brink had verteldover mijn tijd bij het leger en over de chaos waarin Israelzich bevindt, heb ik heel veel bedreigingen gekregen.””””””””Dat [die bedreigingen/toevoeging Astrid Essed]heeft me een hele slechte kant van mensen laten zien.Slechtheid, die ontstaat als mensen zich niet openstellen voorde mening van anderen, niet willen inzien dat aan allebei de kantenvan een conflict uiteindelijk mensen staan.”…………”Ik wil heel graag, dat de Staat Israel blijft bestaan, in diezin ben ik een zionist.Maar de mensen in dat gebied moeten leren in vrede metelkaar te leven.”………….”Ook grappig waren de steunbetuigingen van Nederlandse militairen:ze complimenteerden me, omdat ik nog steeds achter mijn beslissingsta, waar Nederland zelf die trots op het leger mist.”………….”Het is gemakkelijk om weg te kijken van een conflict, of overmandte worden door de haat.”………….”Ik heb helaas niet veel contact met moslims.Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associerenmet iets als de Islamitische Staat.”
Er is natuurlijk nog meer, maar even de highlights er uitgelicht.
GELOOF?/NIETS TERUG TE VINDEN
In de eerste plaats:
In tegenstelling met de andere geinterviewden is in het heleinterview met Chamoetal Zeidler geen woord over de Joodse religieen/of haar beleving daarvan, terug te vinden.Daarin beantwoordt het interview dus al niet aan de door u zelfgestelde conceptie [nog eens herhaald]”Maar is voor iedereen het ”grootste goed en het grootste kwaad” hetzelfde? En wat drijft mensen om iets als goed of kwaad tebestempelen-zou religie daar een rol in spelen?” [3]

ISRAELPROPAGANDA
Dat is nog tot daaraan toe.Erger is, dat het hele stuk bol staat van de Israelpropaganda
Hier is iemand aan het woord, die op haar achttiende dienst heeftgenomen  in het Israelische leger, niet in Israel zelf waar dienstplicht isen de druk, mee te doen, groot is, maarer bewust vanuit Nederland naartoe is gegaan en nog steeds beweert,achter die beslissing van toen te hebben staan. [4]Iemand, die alle zionistische propaganda cliche’s herhaalt, zoalshet ”bedreigd” zijn van Israel, het ”waar twee kijven hebben beidenschuld” mechanisme, de zogenaamde ”haat” waardoor Israel tegenstandersovermand zouden zijn, de ”slechtheid” van mensen en dan nog eindigen metrabiate vooroordelen tegen moslims, die zij ”allemaal” zou associeren metde Islamitische Staat. [5]Onbegrijpelijk, dat u dergelijke praat in een special laat passeren,al helemaal na het bloedige Israelische Gaza offensief in juli-augustusvan dit jaar. [6]
IN VOGELVLUCHT/PRO ISRAEL PROPAGANDA ONTMASKERDISRAEL ALS ”BEDREIGD LAND”
Laten we beginnen met het argument, dat Israel ”constant bedreigd wordt”Ik kan mij nog voorstellen, dat Zeidler als negenjarige in Israel deze apekool slikt, maar als achttienjarige in Nederland, waar alle informatiemediazonder druk van buitenaf en/of censuur tot je beschikking staan, zou zebeter moeten weten.En zeker nu op haar 22ste.Conclusie:Een rabiate zionist, die haar ogen sluit voor Israel’s misdaden.
Israel wordt in het geheel niet bedreigd. Israel bedreigt.
Dat is al zo geweest vanaf zijn oprichting [eenzijdige uitroepingvan de Staat Israel door Ben Gurion in mei 1948, toen de VN onderhandelingenover de vormgeving van Palestina nog niet waren afgerond], waarna in deuitbrekende strijd met de Palestijnen meer dan 750.000 Palestijnen etnischwerden gezuiverd, voorafgegaan door en tijdens Israelischemilitaire terreur door middel van massaslachtingen. [7]
En nu des te meer.Het Israelische leger is het zesde sterkste leger ter wereld, met eenzeer geavanceerde technologie en kan rekenen op een jaarlijkseAmerikaanse miljardensteun.. [8]Het zaait in bloedige Israelische militaire operaties in het bezette Gaza [9] en de Westbank, dood en verderf, waarover dit jaar nog een felen kritisch Amnesty rapport is verschenen. [10]Om nog maar niet te spreken over de militaire misdadenjegens de Palestijnse burgerbevolking, begaan in de laatste bloedigemilitaire Gaza expeditie, Protective Edge. [11]
Waar Zeidler bovendien met geen woord over rept is,dat het Israelische leger een bezettingsleger is.Het zaaien van dood, verderf en terreur is geen toeval,maar een bewust intimiderend instrument ten dienste van Israel,bezettingsstaat.

IN VOGELVLUCHT/PRO ISRAEL PROPAGANDA ONTMASKERD
”WAAR TWEE KIJVEN HEBBEN BEIDEN SCHULD”BEZETTINGNEDERZETTINGENGAZA BLOKKADE
”Maar de mensen in dat gebied moeten leren in vrede metelkaar te leven.”Dat zegt Zeidler in het interviewEen onderdeel van een van haar zinnen is ook”niet willen inzien dat aan allebei de kantenvan een conflict uiteindelijk mensen staan”
Dit is een staaltje giftige pro Israel propaganda,omdat wordt gesuggereerd, dat ”de wil tot vrede” aan beidekanten aanwezig moet zijn.Dat kan bij een conflict tussen Staten misschien het geval zijn,maar hier hebben we te maken met een bezetter, Israel eneen onderdrukte, de Palestijnen.Met haar euphemistische praat ontkent Zeidler bewust de bittere  realiteitvan de sinds 1967 bestaande Israelische bezetting van de Westbank, Gaza [12]en Oost-Jeruzalem, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel opriepzich uit de in de juni oorlog in 1967 veroverde gebieden terug te trekken,waaronder de Palestijnse.Aan deze oproep heeft Israel nog steeds geen gehoor gegeven, met alsgevolg 47 jarige bezetting, met daaraan inherent onderdrukking,terreur, intimidatie en vernederingen.
Israel houdt deze bezetting in stand.Het is dus aan Israel en Israel alleen deze bezetting te beeindigen.

Rampzalig nevengevolg van die bezetting zijn de in bezet Palestijnsgebied gebouwde nederzettingen [die in Westbank en Oost-Jeruzalemnog dagelijks worden uitgebreid], die niet alleen in strijd zijnmet het Internationaal Recht [13], maar hebben geleid tot honderdduizenden landonteigeningen en de Palestijnen van hun water beroven. [14]
Nog niet genoemd, maar niet de minste, is de Israelischeuithongeringscampagne tegen de bezette Gazaanse bevolking,de zogenaamde ”Blokkade van Gaza”, die vanaf 2007 van kracht is,Hierdoor wordt Gaza van de buitenwereld afgesloten, bepaalt Israelwelke goederen en producten binnenkomen [de ene keer is debezetter ”soepeler”, dan weer stricter, waarmee Gaza feitelijkeen gevangenis is. [15]Het op een dergelijke manier terroriseren van de burgerbevolkingis een collectieve straf en als zodanig een ernstige schending van hetInternationaal Recht. [16]

ANDERE PROPAGANDA TRUCS”OVERMAND DOOR HAAT””SLECHTHEID” VAN MENSEN
Propaganda trucs waarmee Israel verdedigers graag schermenzijn de zogenaamde ”haat” aan de kant van de Palestijnen enandere tegenstanders van Israel en het feit, dat ”aan  allebei de kantenvan een conflict uiteindelijk mensen staan” zoals Zeidler opmerkt
Wat die mensen betreftNatuurlijk zijn die er en ieder mens, Palestijn of Israelier[ik neem nu even diegenen, die altijd in een militair treffenmoeten worden ontzien, de burgers], die omkomt in ditconflict is er een teveel.Maar gaat hier niet om zomaar ”mensen”, maar een onderdrukkendebezettingsstaat, die niet bereid is om die bezetting op te geven,de bezette bevolking blijft onderdrukken, hen militair attaqueert,hun huizen verwoest, hen foltert in gevangenissen [17] en ga zo maar door.Zolang die bezetting doorgaat, kan er geen vrede zijn en isbezettingsstaat Israel in eerste instantie verantwoordelijk voor alle doden, ookaan hun eigen kant, die daardoor vallen.
Dat ”overmand zijn door haat” is maar een gezegde om de aandacht afte leiden van de ware schuldige, Israel.Of die ”haat” bij sommigen aanwezig is of niet relevant.
Want wie is er nu blij met zijn eigen onderdrukking.
De strijd gaat om gerechtigheid en de legitieme strijd tegeneen onderdrukker. [18]No more, no less.
Ook de zogenaamde ”slechtheid” van mensen is een afleidingstruc.Natuurlijk zijn de bedreigingen aan het adres van Zeidler zeer verwerpelijk,maar haar verwijzing naar ”slechtheid” onzinnig.
Ze schrijft daarover
”Dat heeft me een hele slechte kant van mensen laten zien.Slechtheid, die ontstaat als mensen zich niet openstellen voorde mening van anderen, niet willen inzien dat aan allebei de kantenvan een conflict uiteindelijk mensen staan.”
ONZIN, DRIEWERF ONZIN!Want die zogenaamde ”mening van anderen” waaraan zij refereertis die van iemand, die dienst heeft gedaan in een moorddadigbezettingsleger, die beslissing tot nu toe verdedigt en allerleiexcuses verzint [juist door het feit niet bij de naam te noemen]voor onderdrukking en bezetting.
Zeidler heeft geen ”mening”, maar deed dienst in een moorddadigbezettingsleger.Komt meer in de buurt van ”slechtheid”, lijkt mij.

HETZE TEGEN MOSLIMS
Hoogst onaangenaam vond ik Zeidler’s hetze achtige uitspraakover moslims
Ze merkt op
”Ik heb helaas niet veel contact met moslims.Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associerenmet iets als de Islamitische Staat.Dat wil ik niet meer: volgend jaar ga ik op zoek naar islamitischevrienden om het gesprek mee aan te gaan.” [19]
Om met de laatste zin te beginnen.Ik vind het echt geen ”verdienste’, dat zij moslims niet meerover een kam wil scheren, maar doodnormaal.Men hoort immers niet te discrimineren,. zonder er trots opte zijn, dat niet te doen.
Wat de rest betreftHaar over een kam scheren van alle moslims met IS [ISIS]vind ik discriminerend, laag en onfatsoenlijk.Niet minder laag dan antisemitisme is.
Daarvoor moet zij zich schamen.
EPILOOG

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn, dat u  met hetinterview van Chamoetal Zeidler een podium hebtgegeven aan pro Israel propaganda van het stuitendste soort.U hebt iemand aan het woord gelaten, die niet alleen dienstgenomen heeft in een misdadig bezettingsleger en daarvan tot dedag van vandaag geen afstand heeft genomen.U hebt haar vrolijk in de gelegenheid gesteld, via allerlei vage praat over”mensen die zich niet openstellen voor de meningvan anderen [haar indienstreding in het Israelische leger,laat me niet lachen, is dat een mening?], ”overmand door haat”en ”mensen, die met elkaar in vrede moeten leven” [oja,beul en slachtoffer?], onversneden pro Israelpropaganda te bedrijven.Dat u dat gedaan hebt na een jaar waarin zo’n bloedige Gaza militaire expeditie heeft plaatsgehad, vind ik meer dan schandelijk.En daarbij liet u ook toe, dat zij haar onsmakelijke vooroordelenover moslims ventileerde.Bah!
Ik eis dan ook van u, dat u in de toekomst een betere afwegingzult maken van geinterviewden, voordat u een diehard Israelverdedigeren IDF’er aan het woord laat.
U bent de Telegraaf niet.Van een blad op Universiteits en HBO niveau mag ikwat beters verwachten.
Van harte beterschap gewenst.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

[1]
FOLIA MAGAZINEMaandblad voor HvA en UvAGOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[2]
FOLIA MAGAZINEMaandblad voor HvA en UvAGOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[3]
FOLIA MAGAZINEMaandblad voor HvA en UvAGOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[4]

”Ook grappig waren de steunbetuigingen van Nederlandse militairen:ze complimenteerden me, omdat ik nog steeds achter mijn beslissingsta, waar Nederland zelf die trots op het leger mist.”
FOLIA MAGAZINEMaandblad voor HvA en UvAGOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[5]

”Ik heb helaas niet veel contact met moslims.Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associerenmet iets als de Islamitische Staat.”
FOLIA MAGAZINEMaandblad voor HvA en UvAGOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[6]
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/ LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive
AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

[7]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[8]
´´Het Israëlische defensieleger is modern uitgerust. Behalve wapens van Amerikaanse makelij, bijvoorbeeld het M4A1 aanvalsgeweer, de F-15 Eagle en de F-16 Fighting Falcon straalvliegtuigen en de AH-64 Apache, gebruikt het leger ook een grote hoeveelheid door de eigen wapenontwikkelingsdienst ontwikkelde wapens. Het grootste deel hiervan wordt in Israël geproduceerd door onder andere de IMI (Israel Military Industries) , ElbitEl-Op en de IAI. Een bekend Israëlisch wapen is deUzi, maar ook de Desert Eagle, Tavor, Galatz, Galil, Magal, Jericho, Barak, Merkava en de Negev zijn wapens van Israëlische makelij.´´……..………´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd KoninkrijkFrankrijkIndiaJapan en Noord-Korea.´´ ………….´´

De Israëlische defensie maakt gebruik van landmijnen en clusterbommen. Dit ondanks internationale druk om het gebruik van dit soort wapens te verbieden. Evenals tientallen andere landen heeft Israël de Ottawa-conventie, die het gebruik van landmijnen verbiedt, niet ondertekend of geratificeerd.´´

  WIKIPEDIA KRIJGSWEZEN VAN ISRAEL http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgswezen_van_Isra%C3%ABl

UITPERS.BEDE ONBREEKBARE BAND TUSSEN ISRAEL EN DE VSLUDO DE BRABANDEROCTOBER 2010
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2813

[9]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[10]

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[11]

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

ZIE VERDER NOOT 6
[12]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[13]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGENTHE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.””BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[14]

BTSELEM.ORGSETTLEMENTSLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[15]
RIGHTS FORUMDE GAZA STROOKBLOKKADE
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[16]

VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFENArtikel 33, 4e Conventie van Geneve

  • ARTICLE 33
  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
    Pillage is prohibited.
    Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument

[17]
BTSELEM.ORGTORTURE AND ILL-TREATMENT UNDER INTERROGATIONS
http://www.btselem.org/torture

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
ww.btselem.org/topic/torture

[18]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
UN GA RESOLUTION 3246
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[19]
FOLIA MAGAZINEMaandblad voor HvA en UvAGOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET CHAMOETAL ZEIDLER
ZIE LINK
http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

ZIE TRANSCRIPTIE

Chamoetal Zeidler (22)Student communicatiewetenschap [UVA]Joods

”IK ZOU WILLEN BIJDRAGEN AAN VREDE, OPHET DIPLOMATIEKE VLAK: IN DE DIALOOG LIGT DE OPLOSSING”
”Dit jaar heb ik ontdekt, hoe krachtig en mooi eengemeenschap kan zijn, en me ondersteund gevoeld doormensen die daar niets voor terug hoefden en die ik niet ken.Mijn vader is Israelier, en ik woonde met mijn familie in Israeltot mijn negende.Daar is het vanzelfsprekend dat je dienstplicht hebt, en omdathet land constant bedreigd wordt, voelde het voor mij ooklogisch om wat terug te willen geven. Op mijn achttiende ben ik uit Nederland teruggegaan om bijhet Israelische leger te gaan.Ik hoopte daardoor uit te vinden waar mogelijke oplossingenvoor het conflict vandaan zouden kunnen komen, maar ben ereerlijk gezegd alleen maar pessimistischer door geworden.Nadat ik op televisie bij Knevel en van den Brink had verteldover mijn tijd bij het leger en over de chaos waarin Israelzich bevindt, heb ik heel veel bedreigingen gekregen.Honderden Facebookberichten waarvan het grootste deelbegon met ”vieze Jood” of ”vuile zionist”.Foto’s van dode baby’s, boodschappen als ”kijk altijd achterom”Dat heeft me een hele slechte kant van mensen laten zien.Slechtheid, die ontstaat als mensen zich niet openstellen voorde mening van anderen, niet willen inzien dat aan allebei de kantenvan een conflict uiteindelijk mensen staan.
Ik wil heel graag, dat de Staat Israel blijft bestaan, in diezin ben ik een zionist.Maar de mensen in dat gebied moeten leren in vrede metelkaar te leven.Sinds die bedreigingen ben ik de richting een beetje kwijtgeraakt.Ik had niet meer veel hoop op een oplossing. Maarde ondersteuning, die ik na die bedreigingen kreeg, was erg byzonder.Ik kreeg uitnodigingen om op het platteland te komen logeren. alsik de stad uit wilde, van joodse en niet-joodse mensen.Ook grappig waren de steunbetuigingen van Nederlandse militairen:ze complimenteerden me, omdat ik nog steeds achter mijn beslissingsta, waar Nederland zelf die trots op het leger mist.Het was fijn om die overeenkomst op te merken, hoewel ikmezelf niet meer met het leger associeer.
Het is gemakkelijk om weg te kijken van een conflict, of overmandte worden door de haat.Op een reis met Nederlandse politieke jongerenorganisaties doorPalestina en Israel vorig jaar probeerde ik mijn pessimisme te verbergenvoor de groep.Ik wilde een tijd geen nieuws volgen, geen gesprekken erover voeren,het was te uitzichtloos.Maar de enorme warmte en steun die ik heb ervaren, probeer iknu vast te houden als ik over de negatieve kanten nadenk.Ik zou willen bijdragen aan vrede, op het diplomatieke vlak: in de dialoog ligt de oplossing.Ik heb helaas niet veel contact met moslims.Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associerenmet iets als de Islamitische Staat.Dat wil ik niet meer: volgend jaar ga ik op zoek naar islamitischevrienden om het gesprek mee aan te gaan.”
EINDE INTERVIEW CHAMOETAL ZEIDLER

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!