De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fataal schietincident bij de Nederlandsche Bank is executie!/Ingezonden stuk

Fataal schietincident bij de Nederlandsche Bank is executie!/Ingezonden stuk

dinsdag 26 februari 2019 13:21
Spread the love

FATAAL SCHIETINCIDENT BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK ISEXECUTIE!/INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/fataal-schietincident-bij-de-nederlandsche-bank-is-executie-ingezonden-stuk/

VOORAF

Beste lezers,
U herinnert zich vast nog wel het dramatische schietincident bij deNederlandsche Bank, waarbij een verwarde man met een nepwapen door de politie werd doodgeschoten met maar liefst 21 kogels!Een voorbijrijdende fietser raakte hierbij gewond aan zijn been. [1]Bitter is, dat precies een zelfde dodelijk schietincident, vlakin de buurt [op het Frederiksplein] in 2004 heeft plaatsgehad,waarbij ook een man met 21 kogels door de politiewerd doodgeschoten…… [2]
GOED!
Ook al weet je niets van de precieze toedracht, die momenteel wordtonderzocht door de bepaald niet onpartijdige Rijksrecherche [3], zoalsdat met ieder dodelijk schietincident bij de politie het geval is [4], dan mag het voornormale mensen duidelijk zijn, dat een overmacht aan politie niet 21kogels nodig heeft tegenover een man, ook al zou deze geschoten hebben [wat hier niet het geval was, maar volgens de lezing van het OMkwam de man wel op de politie af [5]
Gezien het feit, dat de man in zijn eentje was en er maar liefst 21 kogelszijn afgevuurd en de man dus in een kogelregen is gestorven, noemIK dat een executie. [6]Daarin sta ik niet alleen.Historicus Han van der Horst vindt zelfs de term ”liquidatie” gewettigd! [7]
Maar goedOf liever gezegd:Slecht
De politie [mis] daad is geschied en gezien de uitkomst van eerdere gevallenvan politiegeweld [8] zou het mij niets verbazen, als deze kogelregenagenten, voor wie het volgens dodelijk politiegeweld verdedigend SP GemeenteraadslidNicole Temmink zo ”heftig” zou zijn [9] [POTVERDORIE: WHOTHE HELL IS IN THE COFFIN!], gewoon vrijuit gaan.
Hetzij in het geheel niet vervolgd, omdat het ”zelfverdedigingzou zijn” [want het feit, dat de agenten de situatie verkeerd inschatten,heeft geen gevolgen voor hen, genoeg is ”’de agenten voelden zichbedreigd en meer van die nonsens]
En ALS er al een rechtszaak van komt, vrijspraak met alle mogelijkeverdraaide redeneringen, zoals al eerder [10], of een zo lichte veroordeling, dathet een lachertje is, zoals ook al gebeurd. [11]
We zullen zien:
Om een lang verhaal kort te maken:
Naast mijn artikel, besloot ik hierover ook een Ingezonden Stuk te schrijven,dat ik heb opgestuurd aan een aantal Nederlandse en Belgische kranten.
Of het geplaatst wordt, weet ik natuurlijk niet, maar hier op mijnwebsite wil ik het graag met u delen.
Dus zie direct hieronder het Ingezonden stuk.
En daaronder het notenapparaat.
Astrid Essed, uw Wreker van het Onrecht.

INGEZONDEN STUKFATAAL SCHIETINCIDENT BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK ISEXECUTIE!

Ingezonden stuk

Geachte Redactie

In tegenstelling tot wat velen denken is het fatale incident, waarbij op 6 februari jongstleden een 31 jarige man, Michael Fudge, door de politie werd doodgeschoten, meer dan een tragische gebeurtenis alleen, maar een executie, omdat het een kogelregen betrof.Reconstructie van de gebeurtenissen wijzen uit, dat de politie melding kreeg van een man, die met een vuurwapen stond bij de Nederlandsche bank.Na aankomst van de agenten zou de man, zwaaiend met dat vuurwapen,richting politie gegaan zijn, waarna hij is neergeschoten.Achteraf bleek [maar dat wist de politie toen nog niet], dathet een nepvuurwapen was.Dat de politie bij de nadering van de man schoot, ligt voor de hand.Grimmig is echter, dat er 21 schotengelost werden op een man, tegenover [zoals uit de berichtgeving bleek] een overmacht aan politie.Nog los van het feit of hier [zoals het OM vermoedt] sprake zou zijnvan ”suicide by cop”, dan nog heeft de politie hierin een verantwoordelijkheid, een situatie in te schatten en niet als eengek te gaan schieten.Terecht heeft Bij1 Gemeenteraadslid Sylvana Simonsgesproken van een ”bovenmatig aantal kogels” en gevoelensvan onveiligheid bij jongeren van kleur [vaker voorwerpvan politie discriminatie zoals etnisch profileren] hierover.Onbegrijpelijk, dat haar collega Gemeenteraadsleden haar hierop hebben aangevallen en vertrouwen in de politie hebbenuitgesproken, in plaats van haar zorgen over het grote aantalpolitiekogels te delen, die een mensenleven hebben geeeisten niet voor de eerste keer.

Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

NU.NL

POLITIE SCHIET GEWAPENDE MAN DOOD BIJ NEDERLANDSCHE BANK

20 FEBRUARI 2019

https://www.nu.nl/binnenland/5727861/politie-schiet-gewapende-man-dood-bij-nederlandsche-bank-in-amsterdam.html

NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/FIETSER GEWOND6 FEBRUARI 2019
 https://nos.nl/artikel/2270822-politie-schiet-man-dood-op-stoep-de-nederlandsche-bank-fietser-gewond.html

[2]

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

[3]

  VOLKSKRANTRIJKSRECHERCHE TE AFHANKELIJK
 https://www.volkskrant.nl/binn enland/-rijksrecherche-is-te-a fhankelijk~a743428/   De onafhankelijkheid van de Rijksrecherche bij onderzoek naar schietincidenten door de politie is niet gegarandeerd. De Rijksrecherche is voor haar onderzoek afhankelijk van de politiekorpsen….
  

Dat concludeert het Centrum voor Politiewetenschappen van de Vrije Universiteit in een onderzoek van augustus. In de afgelopen twee jaar is het zeker een keer gebeurd dat een korpschef een zaak over een schietindicent weigerde over te dragen aan de technische recherche van een ander korps. Ook kwam het voor dat de korpsleiding, nog voor de komst van de Rijksrecherche, zelf de Technische Recherche van een naburig korps alarmeerde.Volgens de onderzoekers Jaap Timmer en Maarten Pronk is het voor goed en onafhankelijk onderzoek van belang dat na een schietincident de Rijksrecherche zo snel mogelijk ter plaatse is om leiding te geven . Ze hebben voorbeelden dat de Rijksrecherche pas na dagen en een enkele keer zelfs pas na weken werd ingezet. Als gevolg van politiekogels vielen in de jaren 1978-2002 69 doden en 329 gewonden. Dat is gemiddeld drie doden en dertien gewonden per jaar. Dat wijkt niet af van andere Europese landen.Uit een eerder onderzoek van het Centrum voor Politiewetenschappen blijkt dat de Rijksrecherche in 75 procent van de gevallen dat een agent schoot, dit als rechtmatig beoordeelde. Volgens onderzoeker Timmer worden de overige, onrechtmatige gevallen meestal niet strafrechtelijk vervolgd. Dinsdag besloot justitie geen vervolging in te stellen tegen de agent die op 6 augustus in Amsterdam een Marokkaan doodschoot

Hierbij geen waardeoordeel over de al dan niet juiste conclusies’van de Rijksrechereche:Wel valt mij op, dat de agenten in wel heel veel gevallenals etikek ”handelend uit noodweer” krijgen opgeplakt  OMAGENTEN HANDELDEN UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENTGRONINGER MUSEUM18 JUNI 2015 https://www.om.nl/@89698/agent en-handelden/  OMAGENT SCHIETINCIDENT NIEUW VENNEP HANDELDEUIT NOODWEER1 OCTOBER 2013 https://www.om.nl/@32195/agent -schietincident/  OMAGENT SCHIETINCIDENT HENGELO HANDELDEUIT NOODWEER4 SEPTEMBER 2012 https://www.om.nl/actueel/nieu wsberichten/@30831/agent-hande lde/  OMAGENT DIE MAN NEERSCHOOT OP GROTE MARKT HANDELDEUIT NOODWEER1 FEBRUARI 2012 https://www.om.nl/@30000/agent -man-neerschoot/

[4]

WIKIPEDIARIJKSRECHERCHE
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Rijksrecherche
  ” De Rijksrecherche houdt zich primair bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen (ambtenaren). De Rijksrecherche valt als enige onderdeel van de Nederlandse politie onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zo vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt”
 RIJKSRECHERCHE
  https://www.rijksrecherche.nl/ onze-organisatie

[5]

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN7 FEBRUARI 2019
 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105110/politie/

[6]

POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!ASTRID ESSED20 FEBRUARI 2019
https://www.astridessed.nl/politie-schiet-man-neer-bij-de-nederlandsche-bank-dood-op-de-stoep-21-kogels-afvuren-is-executie/

[7]
”Alles bij elkaar heeft de politie twintig of eenentwintig schoten gelost. Dat gegeven staat al vast. Met andere woorden: de verwarde man met zijn mes en zijn neppistool is gestorven in een kogelregen. De aanwezige agenten hebben niet geaarzeld maar met zijn allen het vuur geopend. Gewettigd zouden zijn de termen kogelregen en liquidatie. Advocaat Korver vraagt in een tweet terecht hoe dat dan zit met dat vuurgevecht als het slachtoffer een nepwapen droeg.”
JOOP.NLSYLVANA SIMONS WORDT VEEL TE HARD AANGEPAKTHAN VAN DER HORST/Historicus14 FEBRUARI 2019
https://joop.bnnvara.nl/opinies/sylvana-simons-wordt-veel-te-hard-aangepakt

[8]

NOSZES MAANDEN VOORWAARDELIJK VOOR AGENTEN IN ZAAKMITCH HENRIQUEZ21 DECEMBER 2017
https://nos.nl/artikel/2208683-zes-maanden-voorwaardelijk-voor-agenten-in-zaak-mitch-henriquez.html

Vanmiddag deed de Haagse rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez. De twee agenten werden veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. ”

SOCIALISME.NUGEEN RECHTVAARDIGHEID, MAAR HEEL VEEL VRAGEN21 DECEMBER 2017
  http://socialisme.nu/blog/nieu ws/54726/geen-rechtvaardigheid -maar-heel-veel-vragen/

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
  https://www.astridessed.nl/mit ch-henriquezdode-politiegeweld -en-bepaald-niet-de-eersteno-j ustice-no-peace/
  UITPERS.BEMITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELDASTRID ESSED2 JULI 2015
 http://www.uitpers.be/artikel/ 2015/07/02/mitch-henriquez-zov eelste-dode-door-politiegeweld /

AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANKGEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013
  https://www.astridessed.nl/age nt-die-rishi-neerschoot-vrijge sprokenrechtbank-geeft-politie -licence-to-kill/

[9]

  https://twitter.com/nicoletemmink?lang=en 

Nicole Temmink? @NicoleTemmink Feb 11

More

Nicole Temmink Retweeted AT5

Ongelooflijk om dit nu zo te stellen. Dan heb je echt geen idee hoe heftig dit voor de agenten moet zijn geweest. Bijzonder smakeloos en te makkelijk om dan zo commentaar te geven

Nicole Temmink added,

AT5Verified account @AT5Sylvana Simons: ‘Politie vuurde bovenmatig aantal kogels af bij DNB’ https://www.at5.nl/artikelen/191555/sylvana-simons-politie-vuurde-bovenmatig-veel-kogels-af-bij-dnb …

[10]

AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANKGEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013
  https://www.astridessed.nl/age nt-die-rishi-neerschoot-vrijge sprokenrechtbank-geeft-politie -licence-to-kill/

[11]

NOSZES MAANDEN VOORWAARDELIJK VOOR AGENTEN IN ZAAKMITCH HENRIQUEZ21 DECEMBER 2017
https://nos.nl/artikel/2208683-zes-maanden-voorwaardelijk-voor-agenten-in-zaak-mitch-henriquez.html

Vanmiddag deed de Haagse rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez. De twee agenten werden veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. ”

SOCIALISME.NUGEEN RECHTVAARDIGHEID, MAAR HEEL VEEL VRAGEN21 DECEMBER 2017
  http://socialisme.nu/blog/nieu ws/54726/geen-rechtvaardigheid -maar-heel-veel-vragen/

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
  https://www.astridessed.nl/mit ch-henriquezdode-politiegeweld -en-bepaald-niet-de-eersteno-j ustice-no-peace/
  UITPERS.BEMITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELDASTRID ESSED2 JULI 2015
 http://www.uitpers.be/artikel/ 2015/07/02/mitch-henriquez-zov eelste-dode-door-politiegeweld /

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!