De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Extinction Rebellion Antwerpen

Extinction Rebellion: Open brief aan de Antwerpse politie

donderdag 28 november 2019 19:25
Spread the love

Extinction Rebellion Antwerpen 

Voor wie het aanbelangt. 

Geachte mensen van de Antwerpse politie, 

Met dit schrijven willen we – op jullie vraag – wat meer duidelijkheid scheppen over de acties van Extinction Rebellion Antwerpen. Na intern overleg hebben we ervoor gekozen om dit in alle openheid schriftelijk te doen. 

Wij begrijpen dat jullie meer willen weten over Extinction Rebellion. Alle relevante informatie is te lezen op onze website (www.extinctionrebellion.be) en via onze nieuwsbrief. In bijlage vinden jullie alvast nog eens de basisprincipes van Extinction Rebellion. 

Wij zijn een organisatie van bezorgde Antwerpse burgers die niet machteloos willen toekijken hoe de klimaatverandering de planeet en onze samenleving op losse schroeven zet. Zoals jullie wellicht hebben vastgesteld in jullie opzoekingswerk achten wij het noodzakelijk om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Tegelijk omarmen we het principe van geweldloosheid. Daar gaan we trouwens niet licht over. Mensen die deel willen uitmaken van Extinction Rebellion worden getraind om te allen tijde de geweldloosheid te bewaren. Ook al zouden anderen besluiten om geweld tegen ons te gebruiken. 

Wij geloven dat geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid een belangrijke manier zijn om onze overheid te dwingen de ernst en urgentie van de klimaatcrisis te erkennen en actie te ondernemen die ook echt het verschil maakt in de strijd tegen de klimaatcrisis. Zonder die geweldloze ongehoorzaamheid worden de urgente bezorgdheden van burgers duidelijk niet serieus genomen. Erger nog: ze worden genegeerd of zelfs weggelachen. 

Daarmee is meteen ook uitgeklaard waarom Extinction Rebellion haar acties niet van tevoren aanvraagt aan de stad Antwerpen. We willen een overheid niet langer vragen of we tegen hun non- of wanbeleid mogen protesteren. Dat hebben wij als burgers al vaak genoeg gedaan, en daar vloeiden vooral veel teleurstellingen en frustraties uit voort. 

Kortom: wij willen actie van de overheid, en we gaan daar niet eindeloos op zitten wachten. 

We kondigen onze acties wél in alle openheid aan via al onze geijkte kanalen. Daarnaast nemen we ook contact op met de politie, zodat er voldoende tijd is om communicatielijnen op te zetten voor, tijdens en vlak na een actie, met het oog op de veiligheid. Veiligheid tijdens onze acties is immers een topprioriteit en een bezorgdheid die wij met jullie delen. We voorzien bij elke actie trouwens een permanent aanspreekpunt voor de politie. Eén of twee politiesprekers zetten zich in om de bezorgdheden van de politie te communiceren naar de actievoerders en vice versa. De politiesprekers nemen niet deel aan de actie en zijn te allen tijde aanspreekbaar. 

We zijn een horizontaal georganiseerde burgerbeweging en hebben geen vaste verantwoordelijken of coördinatoren. 

Onze rollen binnen Extinction Rebellion schuiven door. Onze woordvoerders en politiesprekers zullen dus steeds andere personen zijn. 

In de toekomst plannen we uiteraard nog meer acties in Antwerpen, waarover we vooraf met de politie communiceren, zodat jullie weten wat onze bedoeling is. Hoe lang op voorhand we dat doen, zal afhangen van de omvang en aard van de actie. Grotere en eventueel meer verstorende acties zullen we langer op voorhand aankondigen, in tegenstelling tot kleinschalige symbolische acties. 

We hopen dat we jullie hiermee afdoende geïnformeerd hebben. 

Met beleefde groeten 

Extinction Rebellion Antwerpen 

BIJLAGE: PRINCIPES EN WAARDEN EXTINCTION REBELLION 

Elke persoon of groep kan autonoom een actie organiseren en ondernemen in de naam en geest van XR, zolang die actie binnen de principes en waarden van XR past. Op die manier wordt macht gedecentraliseerd. Er moet dus geen toestemming gevraagd worden aan een centrale groep of autoriteit. 

  1. We hebben een gedeelde visie op verandering, gericht op het creëren van een wereld waar nog veel generaties in kunnen leven.
  1. We richten onze missie op wat nodig is, gebruik makend van een door het moment gedreven organiseren om de populatie te mobiliseren en systeemverandering te bekomen.
  1. We hebben een regeneratieve cultuur nodig die gezond, veerkrachtig en flexibel is. 
  2. We dagen openlijk onszelf en dit giftige systeem uit, en verlaten onze comfortzones om actie te ondernemen voor verandering.
  1. We hechten waarde aan reflecteren en leren volgens een cyclus van actie, reflectie, leren en meer acties plannen. Leren van andere bewegingen en omgevingen net als van onze eigen ervaringen.
  1. We verwelkomen iedereen en elk deel van iedereen en werken actief aan veiligere en meer toegankelijke ruimten.
  1. We werken actief aan het limiteren van macht en ruilen machtsstructuren om voor meer gelijke participatie.
  2. We vermijden beschuldigen en wijzen niet met de vinger. We leven in een giftig systeem, maar niemand draagt daar individueel de schuld voor.
  1. We zijn een geweldloos netwerk en maken gebruik van een geweldloze strategie en tactiek om op de meest effectieve manier verandering mogelijk te maken.
  1. We zijn gebaseerd op autonomie en decentralisatie. We creëren samen de structuren die we nodig hebben om macht uit te dagen.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!