De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Evolutie inkomens in 19.781 Buurten in België, 2005-2014

Evolutie inkomens in 19.781 Buurten in België, 2005-2014

vrijdag 15 december 2017 20:26
Spread the love

Ontdek de poëzie van de buurtnamen en de gemiddelde belastbare  inkomens die niet altijd even poëtisch zijn.

Op enkele seconden worden voor elke geselecteerde buurt de inkomsten op de tijdslijn 2005-2014 vergeleken met de  gemeente waartoe ze behoort en met de drie gewesten,  en dit voor volgende parameters: Gemiddeld Inkomen, Mediaan, inkomen, Interkwartiele spreiding, de Interkwartiele Coëfficiënt en Asymmetrie in 24 grafieken.

Alle bron- en verwerkte gegevens in één tabel: Inkomens buurten en gemeenten 2005-2014

Voor enkele buurten hebben we dit zelf al gedaan, men kan altijd vragen de eigen of andere buurten daar aan toe te voegen, vragen aan info@npdata.be . La Préalle, Herstal, dient verder als voorbeeld.

Voor alle grafieken, linken naar buurten en bespreking La Préalle, zie BuG 375 on-line    

Grafiek Set 1: Gemiddelde aangifte, Mediaan en Interkwartiele Spreiding Buurt, Gemeente, Gewesten
Grafiek Set 2: Evolutie % tav 2005 voor Buurt, Gemeente en Gewesten
Grafiek Set 3: Gemiddelde aangifte, Mediaan, Interkwartiele Spreiding per Buurt, Gemeente, België
Grafiek Set 4: Interkwartiele Coëfficiënt, Interkwartiele Asymmetrie Buurt, Gemeenten, Gewesten

Elke Grafiekset omvat 6 grafieken die langs de linken (klik) in een apart venster worden geopend. Venster sluiten om terug te keren naar het bericht. Een set van 24 grafieken kan voor elke buurt aangevraagd worden bij info@npdata.be, ze wordt dan aan onderstaande tabel toegevoegd.

19.781 Statistische sectoren/Buurten in België

In 1970 heeft de wetgever geoordeeld dat de opdeling van het land en de gemeenten in ‘statistische sectoren’ (buurten) nodig was naar aanleiding van de Volks- en Woningtelling van 1970. Deze indeling gebeurt op basis van socio-economische, stedenbouwkundige en morfologische structuurkenmerken. De begrenzing van de 19.781 statistische sectoren valt meestal samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. In het Vademecum van de statistische sectoren wordt verder alle uitleg gegeven.

Gebruiksmogelijkheden Statistische setoren

“Er zijn verschillende en uiteenlopende gebruiksmogelijkheden van statistische sectoren: ze zijn inzetbaar als ondersteuning voor de besluitvorming, zowel voor lokale overheden als in specifieke themagebieden. Ook studies, verschillende softwareapplicaties en zelfs onderzoeksjournalisten steunen op, of verwijzen naar, statistische sectoren. Bovendien zullen deze datasets zeker iedereen interesseren die aan geomarketing doet”, of nog: “De beginopzet in 1970 had tot doel aan beleidsmensen, aan de wetenschappelijke gemeenschap en aan andere gebruikers een beeld te geven van de binnen elke gemeente bestaande demografische, sociale en economische verschillen met grotere nauwkeurigheid het verspreidingspatroon van de bevolking in kaart te kunnen brengen door o.m. de woonkernen van elkaar af te grenzen en door de bevolkingsdichtheid in de aldus afgebakende gebieden te meten“.

Een interessant instrument voor aanspraak van de bevolking bij de verkiezingen:

bv. waar doelgroepen bereiken en folders posten, ook voor wie het wil opnemen voor de ‘kleine’ man, de bevolking uit de armere buurten. Maar wie weet er het fijne van, waar is de info te vinden, hoe kan men ze operationeel gebruiken zonder fikse investeringen in software applicaties? Npdata exploreert. Bij de info over de Statistische sectoren wordt meteen ook een link gegeven naar deze fiscale statistiek, zie  Open Data portaal Statistische sectoren. In de tabellen D van de Fiscale statistiek 2005-2015 wordt een gedetailleerd beeld gegeven van de fiscale inkomens per Statistische sector tem 2014.
  
Een kaart van België met de statistische sectoren: Topomapviewer.

Er is dus een ‘open data’ toepassing, een geografische kaart met aanduiding van de statistische sectoren, zie Topomapviewer. De statistische sectoren zijn een ‘laag’ bovenop de kaart die kan worden aan- en uitgezet. De ‘opaciteit’, dwz de helderheid van de aflijning statistische sectoren kan van 0 tot 100% ingesteld worden in het menu links. Binnen elke sector wordt de code van de Statistische sector vermeld: de NIS-gemeentecode gevolgd door 3 of 4 letters of cijfers. De kaart kan interactief vergroot en verkleind worden. En er is een handige zoekfunctie aanwezig op de kaart: ingifte van een straatnaam leidt onmiddellijk tot de statistische sector waartoe de straat behoort.

Sectoren zonder code of naam of buurten met 20- belastingaangiftes: 0,3% van de aangiftes

577 van de 19.817 sectoren hebben als code ZZZZ met de vermelding Geen verband met een sector. Het betreft in totaal 11.500 aangiftes, 0,24% van de 6.261.506, die weliswaar over de gemeenten verdeeld zijn maar die we hier niet verder verwerken wegens geen aanduidbare localiteit of buurt. Van buurten met 20 of minder aangiftes worden geen detailgegeven vermeld om privacyredenen. Dat aantal kan van jaar tot jaar variëren zodat de tijdslijnen niet altijd volledig zijn. Maar voor de meeste buurten zijn alle gegevens wel beschikbaar en verwerkt in de tabel. In 2014 waren er bv 2.891 aangiftes in buurten met minder dan 120 aangiftes, dat is 0,05%. De in de tabel verwerkte gegevens met detail over de buurten omvatten dus 99,7% van alle belastingaangiftes in Belgie.

1. Een toepassing: Kansarmoede-analyses

Zie bv kaart Oostende en West-Vlaanderen

2. Netto Belastbaar inkomen 2005-2014 per Statistische Sector (Buurt)

Tabel: Inkomens buurten en gemeenten 2005-2014
 
De fiscale gegevens zijn beschikbaar tot 2014, de opdeling naar statistische sector loopt altijd enige vertraging op zodat deze vooralsnog enkel tot 2014 beschikbaar zijn. Maar een tijdsreeks 2005-2014 voor elk van de 19.781 sectoren, zeg maar buurten in de 589 gemeenten loont zeker de moeite voor wie er aandacht aan wil geven, ook met de komende verkiezingscampagnes in gedachten.

Verwerkte inkomensgegevens per Sector/Buurt

Per Sector/Buurt worden volgende gegevens vrijgegeven;

1. Aantal belastingaangiftes
2. Totaal belastbaar netto-inkomen
3. Gemiddeld belastbaar inkomen per aangifte
4. Mediaan-inkomen,
dwz als alle inkomens van laag tot hoog gerangschikt worden, is de Mediaan-aangifte de middenste waarde.
5. Interkwartiel Verschil:
in dezelfde rangschikking van laag naar hoog, is het het verschil tussen het 75ste (3de kwartiel) en het 25ste (1ste kwartiel) inkomen.
6. Interkwartiele Coëfficiênt:
deling van het Interkwartiel Verschil door het Mediaan-inkomen x 100. Als dit hoger is dan 100 duidt dit er op dat er een ongelijke spreiding is met meer hogere dan lagere inkomsten dan de mediaan, lager dan 100 betekent dat er meer lagere dan hogere inkomsten zijn dan de mediaan. Deze werkwijze houdt ook in dat er geen rekening gehouden wordt met de inkomens in het 1ste kwartiel (de 25 laagste inkomens) en het 4de kwartiel (hoogste 25% inkomen). De mate waarin de coëfficiënt onder of boven de 100 ligt is het % gelijker (-100) of ongelijker (+100).
7. Interkwartiele Asymmetrie:
deling van het verschil tussen 75ste en de 50ste waarde (mediaan) en de mediaan en de 25ste waar) door het Interkwartiel verschil. Als het verschil tussen de 75ste en 50ste waarden groter of kleiner is dan deze tussen de 50ste en de 25 dan is er ‘asymmetrie’. Een grotere aanwezigheid van meer verdienenden dan de mediaan, en dan is de uitkomst van de deling met het Interkwartiel Verschil positief, in het andere geval is het negatief en zijn er een grotere groep aangiftes lager dan de mediaan. De grootte van de uitkomst van deze deling geeft ook de mate aan waarin de inkomensverdeling asymmetrisch is..

Evolutie aan ‘constante prijzen’

Alle door de statistische diensten ter beschikking gestelde gegevens en bedragen worden omgezet in ‘constante prijzen’ dwz voortgaande op de index 2014 worden alle gegevens voor 2005-2014 opgehoogd met neutralisering van de gezondheidsindex. Zo kan een tijdsevolutie gemaakt worden aan ‘constante prijzen’ zodat de reële evolutie duidelijk wordt.

2.1. Voor elke buurt: 24 grafieken – Een voorbeeld, La Préalle in Herstal

Basiselementen in de tabel Inkomens buurten en gemeenten 2005-2014

Het inkomen in elke buurt wordt vergeleken met de gemeente en elk van de drie gewesten en dit voor gemiddelde aangifte, medianen en de Interkwartiele gegevens, de coëfficiënten en de asymmetrie, en dit voor de gehele tijdslijn 2005 en 2014. Het gaat dus om een unieke documentatie van meer dan 19.000 buurten die met twee muisklikken kan opgeroepen en gegenereerd worden en zichtbaar wordt in 24 grafieken voor elkeen die deze gegevens voor zijn buurt en gemeenten wil exploreren.

Niet alleen voor de buurten maar ook voor elke gemeente, arrondissement, provincie, gewest en voor België kunnen de 24 grafieken aangemaakt worden. Maar in dit bestek gaan we daar niet verder op in. Ook de ING-studie en De Tijd hebben deze evoluties op gemeentelijk vlak al onder ogen genomen. We komen daar nog wel eens gedocumenteerd op terug.
 
Rangorde van buurten binnen een gemeente

Links van het excelbestand zijn er ook al twee blz opgemaakt met een selectie van de buurten voor Antwerpen en Herstal. Door eenvoudig de basisgegevens door een andere gemeente te vervangen kan men voor gelijk welke gemeente een rangorde van buurten opmaken voor elk van de gebruikte parameters, en dit in opgaande en neergaande zin. In dit bericht gaan we daar evenwel niet verder op in, maar wie even zoekt kan dit voor elke gemeente voor elkaar brengen.

Een voorbeeld, de buurten in en rond La Préalle in Herstal

Uit 19.781 buurten is het moeilijk om een voorbeeld te kiezen. Recent is er een coördinator verkozen voor de buurt La Préalle in Herstal, waar ook Sur les Monts, een tuinwijk, toe behoort en een oude mijnterril La Petite Bacnure. Het is ook de omgeving waar Raoul Hedebouw van de PVDA/PTB is opgegroeid.

Voor de verdere analyse en beschouwingen, zie BuG 375 on-line 

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!