De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EU deal met Griekenland/Capitulatie Tsipras verraad aan OXI ideaal

EU deal met Griekenland/Capitulatie Tsipras verraad aan OXI ideaal

dinsdag 14 juli 2015 03:55
Spread the love

EU DEAL MET GRIEKENLAND/CAPITULATIE TSIPRAS VERRAAD AANHET OXI IDEAAL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/eu-deal-met-griekenlandcapitulatie-tsipras-verraad-aan-oxi-ideaal/

Eleutheria ou Thanatos:Dat was de leuze waarmee de Griekse vrijheidsstrijders de strijdingingen om zich vrij te vechten van de Ottomaanse heerschappij. [1]Dezelfde strijdbaarheid [al was die onderdrukking vele malen barbaarser]bezielde zwarte slaven om alle risico’s te nemen, om het gehate juk vande blanke meesters van zich af te schudden. [2]
Minder dramatisch, maar naar moderne verhoudingen vergelijkbaar,was de keuze van Tsipras bij de onderhandelingen met het EU kapitaal[De Eurotop, ECB, EU landen] van de afgelopen week.Onderwerping of bevrijding.
En waar ik al bang voor was, is gebeurd:Tsipras heeft zich laten inpakken en intimideren door de EU gangsters,heeft gecapituleerd en is accoord gegaan met nog wurgendere voorwaarden,dan die waarvoor de onderhandelingen op 28 juni waren afgebroken. [3]Waartegen het Griekse volk een luid en legitiem OXI had latenhoren. [4]
Daarmee zijn Tsipras en zijn partij totaal ongeloofwaardig geworden,hebben verraad gepleegd aan de OXI stem van het Griekse volken hebben hun verkiezingsgeloften gebroken.Tspiras zou toch ”de mensen boven de economie stellen”, zoalshij in zijn regeringsverklaring beweerde? [5]Mooie woorden, tot stof verwaaid.
Syriza begon natuurlijk al met interne zwakheden in haar onderhandelingspositiemet de EUZij nam geen fundamenteel afstand van de misdadige door de Trojka opgelegde bezuinigingen, maar wilde  het bezuinigingsbeleid”matigen” en tegelijkertijd de schuldeisers tevreden stellen.Dat ging niet, zoals uit de mislukte 5 maanden van onderhandelingen bleek.Want die harde bezuinigingspolitiek is vooral ook een kwestie van macht.Die gaan [en dat toonden de onderhandelingen ook aan] de schuldeisersniet uit handen geven. [6]Tweede was, dat Syriza het afscheid nemen van de EU en/of euro niet imFrage stelde, waardoor de druk/chantage van de schuldeisers bleef.
Tenslotte werden de onderhandelingen eind juni afgebroken, Tsipras schreefeen referendum uit.Een slimme zet, maar weer niet om de EU voor het blok te zetten, maarom de onderhandelingsmarge te vergroten.Het Griekse volk stemde overweldigend OXI, niet alleen tegen hetaangeboden EU pakket, maar tegen die harde bezuinigingen.En wat deed Tsipras?Hij verzilverde OXI niet, door met den vuust op tafel te eisen, de leningsvoorwaardengelijkelijk te verdelen, zodat de sociaal zwakkeren niet iedere keer Kop vanJut waren, maar stelde zelf een besparingsplan voor, dat brak met zijn verkiezingsbeloften en het parlement keurde het met tegenzin goed. [7]
Hij bleef in het defensief, buitte niet het feit uit, dat een Grexit ook voorde EU nadelig was [het dominoeffect, Griekenland in Russische en/ofChinese invloedssfeer, politieke onrust in Griekenland, wat kan overslaannaar andere landen] [8], maar bleef zijn mantra herhalen, dat Griekenlandkoste wat koste bij Europa wilde blijven.
Nou, zeiden de EU bonzen;”Daaraan hangt een prijskaartje” en kwamen met een deal, diede Duivel in Faust [9] ze niet had kunnen verbeteren. Neem daarbij in aanmerking, dat de EU Tsipras wilde straffen envernederen voor zijn ”verzet” tegen hun wurgdiktaten. [10]
EU DEAL”EXTENSIVE MENTAL WATERBOARDING”
Zo wordt de EU deal met Griekenland genoemd en ik denk,dat de vlag de lading dekt.Deels omdat dit onheilsakkoord is bedongen door Tsipras het mesop de keel te zetten [Grexit, geen cent meer naar Griekenlandmet  grote humanitaire ellende als direct gevolg]Deels om de keiharde bezuinigingswezen en het facto neo kolonialisme,omdat in feite een deel van de soevereiniteit moet worden ingeleverd!Relevante wetten moeten eerst aan de Trojka [of ”instellingen”]worden voorgelegd, voor ze doorhet parlement gaan en de regering Tsipras moet bestaande wetten,die tegen de Trojka ingaan, terugschroeven. [11]
Wat die keiharde bezuinigingen betreft:Verdere besparingen op de pensioenen, privatiseringen,afbraak van sociale rechten als het stakingsrecht en de collectievearbeidsovereenkomsten. [12]En dat in een land, waar de lonen al enorm gedaald zijn.
SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel heeft het treffendbeschreven
”“Dit is geen sociaal akkoord omdat het mensen met een laag inkomen of een zwakke positie op de arbeidsmarkt in de kou zet. Het is een akkoord dat heel erg optimistisch is over privatiseringen die worden opgelegd. Ik hoor verder niets meer over het zwaarder belasten van reders en andere oligarchen. Het moet nog maar worden aangetoond dat de Grieken met deze lening structureel vooruit kunnen komen. Ik heb grote vraagtekens bij dit akkoord.” [13]
Als ik Tsipras was geweest, was ik onder geen voorwaardemet een dergelijk misdadig pakket accoord gegaan zijn.Moed kan men de man overigens niet ontzeggen.Want met een dergelijk weerzinwekkend vod ishij naar huis gegaan.Want ja, nu nog het Thuisfront, waarvan ik hoop,dat ze zich met hand en tand tegen dit door Tsipras gesteundeEU diktaat zullen verzetten:
Dit voor de komende dagen:
Woensdag stemt het Griekse parlement over het akkoord, waarna de eurogroep per telefoon zal vergaderen. Als de Grieken het voorstel goedkeuren, stemmen donderdag en vrijdag zeven andere Europese parlementen over het akkoord – waaronder de Tweede Kamer.  [14]

Het is dus nog even afwachten op de definitieve afslachting van hetGriekse volk
HUMANITAIRE SITUATIE IN GRIEKENLAND
Hoe was nu de situatie in Griekenland, voor dit akkoord? 
De gevolgen in Griekenland van de Trojka leningsvoorwaarden:
Een greep uit de ciifersDe helft leeft onder de armoedegrens.Een derde van de beroepsbevolking[tweederde van de jongeren] is werkloos.Drie miljoen mensen hebben geen toegang totde gezondheidszorg. [15]Zeker 7000 zelfmoorden in een periode van5 jaar.Een geval bekend van een 63 jarige vrouw, die met haarzoon van 25 van de vijfde verdieping sprong, omdat er wasgesneden in haar gehandicaptenuitkering.Beiden moesten zien te overleven van 350 euro permaand.[16]

439.000 kinderen zijn ondervoed.Mensen scharrelen in vuilnisbakken. [17]
En nu moet er NOG ingrijpender bezuinigd worden?
Ik wens Tsipras veel sterkte, zijn akkoord des verderfsmet de EU aan het Griekse volk te verkopen……

GREXIT OF EU CAPITULATIE?
Nu kennen we de consequenties van een Grexit:
Alle noodsteun aan Griekenland stopt, waardoor de banken omvallen.Bij een failliete Griekse regering [die van geen enkele Europese instelling,noch van het IMF nog een cent krijgt] kunnen ze niet aankloppen.Euro’s komen niet meer binnen, waarschijnlijk wordt er dan gekozen voor eennationale munt [drachme], inflatie het gevolg, producten, die naarGriekenland worden geexporteerd [eurohoudend] niet meer te betalen.Ellende, ellende.[18]Noch los van het risico van anarchie en chaos.Maar ook voor de EU zijn er nadelen.Het domino effect [Spanje, Ierland en Portugal,die ook onder Trojka bewind staan, kunnen volgen] [19]
Deze deal met de EU maakt de situatie echter even erg, zo niet erger.Er komt dan wel geld uit de Trojka bron, maar de socialeellende neemt toe, door die wurgvoorwaarden, waardoorook onrust en misschien wel opstand dreigt.Het grootste gevaar kan nog zijn, dat de nu tijdelijkuitgeschakelde neo nazistische Gouden Dageraad [20] zijn kansruikt, na het Syriza verraad en op vals nationalistische violen gaat spelen.We weten, dat dat al eerder in de geschiedenis is gebeurd. [21]Een gevaarlijke situatie dus.
EPILOOG

Tsipras heeft zijn  idealen, verkiezingsbeloften en het noodlijdendeGriekse volk verraden.
Vanaf zijn aantreden heeft hij een sociaal en menswaardig Griekenlandbeloofd en ongetwijfeld was dat zijn intenties, maar intentiesalleen zijn niet voldoende.Hij wist op voorhand, dat hij stond tegen keiharde neo liberaal kapitalistischeEU onderhandelaars, gangsters, die er geen been in zagen, het Griekse volknog meer humanitair in de afgrond te duwen, als zij hun financieel-economischedominantie over Griekenland maar konden behouden.Vuur met vuur bestrijden is het enige dat hem restte en daar hoorde nietbij een bijna fanatiek vasthouden aan de EU en/of de euro en het blijvensmeken om ”minder” bezuinigingen.En toen dat niet werkte en hij een slimme referendum zet deed, waarbijde bal werd gelegd bij het Griekse volk [22], dit voordeel niet uitbuitenen zich uiteindelijk laten afstraffen door de EU en via een diktaatde Griekse soevereiniteit te ondergraven.
Nu hij ”geslagen” is teruggekeerd naar Griekenland, dient hij viaeen afstraffing bij de les te worden gehouden en dat kan het bestedoor massale protesten tegen zijn onheils deal met de ‘Europtop.
Die EU deal mag niet door het parlement.
Ik hoop dat het Griekse volk het uiterste zal doen, om datte voorkomen.
Anders wordt het een nachtmerrie zonder einde.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ELEUTHERIA OU THANATOS [Vrijheid of de dood, hierniet in Griekse, maar Romeins letterschrift neergeschreven]was de leuze waarmee de Griekse vrijheidsstrijders hun onafhankelijkheidvan het Ottomaanse Rijk hebben bevochten
WIKIPEDIAELEUTHERIA I THANATOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Eleftheria_i_thanatos

WIKIPEDIAGREEK WAR OF INDEPENDENCE

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_War_of_Independence

[2]
WIKIPEDIACURACAOSE SLAVENOPSTAND VAN 1795

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7aose_slavenopstand_van_1795

WIKIPEDIANAT TURNER’S SLAVE REBELLION

https://en.wikipedia.org/wiki/Nat_Turner%27s_slave_rebellion

[3]

NU.NLHOE DE GRIEKSE SCHULDENCRISIS DIT WEEKENDESCALEERDE29 JUNI 2015
http://www.nu.nl/griekenland/4077895/griekse-schuldenkwestie-weekeinde-escaleerde.html

[4]

GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS/NEETEGEN EU TERREUR/BEZUINIGINGEN MISDADIGASTRID ESSED7 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/grieken-zeggen-nee-tegen-schuldeisersnee-tegen-eu-tiranniebezuinigingen-misdadig/

[5]

DE WERELD MORGEN.BETSIPRAS’ REGERINGSVERKLARINGECONOMIE IS ER VOOR DE MENSEN, NIETOMGEKEERD8 FEBRUARI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/08/tsipras-regeringsverklaring-economie-is-er-voor-de-mensen-niet-omgekeerd

[6]

OXI! TWEE SOORTEN NEE IN GRIEKENLANDPETER STORM7 JULI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/07/07/oxi-twee-soorten-nee-griekenland/

NEW STATESMANYANIS VARFOUFAKIS FULL TRANSCRIPT:OUR BATTLE TO SAVE GREECE13 JULY 2015

http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/07/yanis-varoufakis-full-transcript-our-battle-save-greece

[7]

NRCGRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET VOORSTEL STEUNPROGRAMMATSIPRAS11 JUNI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/11/griekse-parlement-stemt-in-met-voorstel-steunprogramma-tsipras/

”Mr Tsipras said the bailout deal “entails many proposals that are far from our pledges”, but he added it was “marginally better” than the proposals put forward last month by creditors.”
BBCGREECE DEBT CRISIS: MPs BACK BAILOUT REFORMPLAN11 JULY 2015
http://www.bbc.com/news/world-europe-33491452

[8]

GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS/NEETEGEN EU TERREUR/BEZUINIGINGEN MISDADIGASTRID ESSED7 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/grieken-zeggen-nee-tegen-schuldeisersnee-tegen-eu-tiranniebezuinigingen-misdadig/

[9]

WIKIPEDIAFAUST

https://en.wikipedia.org/wiki/Faust

[10]

DE WERELD MORGEN.BEWAAROM DE GRIEKEN MOETEN BLOEDENMARC VAN DE PITTE3 JULI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/03/waarom-de-grieken-moeten-bloeden

NEW STATESMANYANIS VARFOUFAKIS FULL TRANSCRIPT:OUR BATTLE TO SAVE GREECE13 JULY 2015

http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/07/yanis-varoufakis-full-transcript-our-battle-save-greece

[11]

DE WERELD MORGEN.BE”MADNESS”, ”EUROZONE VERNIETIGD” EN ANDEREREACTIES NA GRIEKENLAND DEALCHRISTPOPHE CALLEWAERT13 JULI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/13/madness-eurozone-vernietigd-en-andere-reacties-na-griekenland-deal

” Dat is het volgende punt. Terwijl Syriza uitdrukkelijk de invloed van de Trojka verwierp en daaraan z’n overwinning te danken had, is de Trojka terug, en sterker dan ooit. De Grieken moeten een nooit eerder geziene maatregel slikken, lees even mee:

“to fully normalize working methods with the Institutions [= de Trojka] (…) The government needs to consult and agree with the Institutions on all draft legislation in relevant areas with adequate time before submitting it for public consultation or to Parliament.”

DE WERELD MORGEN.BEDE OMVANG VAN DE GRIEKSE NEDERLAAGJAN BLOMMAERT13 JULI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/13/de-omvang-van-de-griekse-nederlaag

  • Grondige hervorming van het civiel recht om gerechtelijke procedures te versnellen en kosten te reduceren.”

NRCWE HEBBEN EEN AGREEKMENT: DIT IS WAT WE WETENOVER HET AKKOORD13 JULI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/13/we-hebben-een-agreekment-dit-is-wat-we-weten-over-het-akkoord/

  • Pensioenen versoberen om het pensioensysteem toekomstbestendig te maken.”

NRCWE HEBBEN EEN AGREEKMENT: DIT IS WAT WE WETENOVER HET AKKOORD13 JULI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/13/we-hebben-een-agreekment-dit-is-wat-we-weten-over-het-akkoord/

”- De Europese richtlijn van het herstel en afwikkeling van banken omzetten in wetgeving.”
NU.NLDIT IS WAAR GRIEKENLAND VOLGENS DE EUROPTOP AANMOET VOLDOEN14 JULI 2015
http://www.nu.nl/dvn/4087354/waar-griekenland-volgens-eurotop-moet-voldoen.html

[12]

DE WERELD MORGEN.BEDE OMVANG VAN DE GRIEKSE NEDERLAAGJAN BLOMMAERT13 JULI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/13/de-omvang-van-de-griekse-nederlaag

NRCWE HEBBEN EEN AGREEKMENT: DIT IS WAT WE WETENOVER HET AKKOORD13 JULI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/13/we-hebben-een-agreekment-dit-is-wat-we-weten-over-het-akkoord/

UITPERS.BEEXPERIMENT VAN SYRIZA EINDIGT IN DEBACLELUDO DE WITTE13 JULI 2015

http://uitpers.be/index.php/europa/778-experiment-van-syriza-eindigt-in-debacle

[13]

NRCEUROPESE LEIDERS REAGEREN VERDEELD OP AKKOORDMET GRIEKENLAND13 JULI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/13/europese-leiders-reageren-verdeeld-op-akkoord-met-griekenland/

[14]

NRCTERUGLEZEN: TSIPRAS EN SCHULDEISERS SLUITEN DEAL: DIJSSELBLOEMHERKOZEN
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/13/live-zon-komt-op-in-brussel-besprekingen-griekenland-gaan-door/

NRCER IS EEN AKKOORD, HOE NU VERDER13 JULI 2015

http://www.nrcq.nl/2015/07/13/er-is-een-akkoord-hoe-nu-verder

[15]

DE MORGEN.BEIN GRIEKENLAND ZIJN DE BEZUINIGINGEN ZELF DE OORZAAKVAN DE ELLENDEDIMITRIS PAVLOPOULOS
http://www.demorgen.be/opinie/-in-griekenland-zijn-de-bezuinigingen-zelf-de-oorzaak-van-de-ellende-a2171580/

[16]
ERASMIXIN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN IN VUILNISBAKKENSCHARRELEN
http://www.erasmix.be/content/%E2%80%98-griekenland-zie-je-overal-mensen-vuilnisbakken-scharrelen%E2%80%99

[17]
ERASMIXIN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN IN VUILNISBAKKENSCHARRELEN
http://www.erasmix.be/content/%E2%80%98-griekenland-zie-je-overal-mensen-vuilnisbakken-scharrelen%E2%80%99

[18]

GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?PETER STORM17 JUNI 2015  http://www.ravotr.nl/2015/06/17/grexit-geen-grexit-dat-de-vraag/
EUROPA NUGRIEKENLAND UIT DE EURO?
http://www.europa-nu.nl/id/vjv6b65k1vmi/griekenland_uit_de_euro
NU.NLWAT GEBEURT ER ALS GRIEKENLAND UIT DE EURO STAPT3 JUNI 2015
http://www.nu.nl/dvn/4061245/gebeurt-er-als-griekenland-euro-stapt.html

[19]

GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?PETER STORM17 JUNI 2015  http://www.ravotr.nl/2015/06/17/grexit-geen-grexit-dat-de-vraag/

[20]

WIKIPEDIAGOLDEN DAWN

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn_(political_party)

WIKIPEDIA GOUDEN DAGERAAD
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Dageraad

NU.NLPARTIJLEIDER GRIEKSE  GOUDEN DAGERAAD OPGEPAKT28 SEPTEMBER 2013
http://www.nu.nl/buitenland/3587459/partijleider-griekse-gouden-dageraad-opgepakt.html

[21]

GO2WAR.NLOPKOMST VAN HET DERDE RIJK/VERDRAGVAN VERSAILLES
http://www.go2war2.nl/artikel/1314/Opkomst-van-het-Derde-Rijk.htm?page=6

[22]
DE WERELD MORGEN.BEALEXIS TSIPRAS: ”LAAT HET GRIEKSE VOLKBESLISSEN”

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/27/alexis-tsipras-laat-het-griekse-volk-beslissen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!