Etnisch profileren/Schaamteloos, racistisch en Islamofoob Volkskrant-stuk

Etnisch profileren/Schaamteloos, racistisch en Islamofoob Volkskrant-stuk

maandag 31 augustus 2015 07:17

ETNISCH PROFILEREN/SCHAAMTELOOS, RACISTISCHEN ISLAMOFOOB VOLKSKRANT STUK

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/etnisch-profilerenschaamteloos-racistisch-en-islamofoob-volkskrant-stuk/

VOORAF:
Er was een tijd – niet eens zo lang geleden, in de zeventiger entachtiger jaren van de vorige eeuw – dat het not done was, omracist te zijn. Of: mensen te discrimineren op grond van hun religieuze overtuiging.Stemmen op een racistische partij was verfoeilijk, de vertegenwoordigersvan een dergelijke partij werden met de nek aangekeken. [1] en voor hun racistische uitspraken door de rechter veroordeeld. [2]
Tegenwoordig zijn uitspraken als toen door Janmaat [leidervan de toenmalige racistische Centrumpartij] gedaan”vol is vol” en ”we schaffen de multiculturele samenleving af” [3],niet alleen allang niet laakbaar meer, ze worden als ”gewoon”beschouwd en gebezigd door, niet alleen extreem-rechtselieden als PVV leider  Wilders [4], maar door de zogenaamde ‘mainsteam politici,die openlijk zeggen, dat de multiculturele samenleving mislukt zou zijn. [5]Er is – o schande- zelfs al een ”Marokkanendebat” in de Tweede Kamergeweest [6] en steeds meer politici schamen zich niet eens meervoor hun racistische taal of voorstellen. [7]De Nationale Ombudsman moest er  aan te pas komenom een racistisch klimaat in Den Haag te constateren. [8]
In een door racisme vergiftigde samenleving is het nietverbazingwekkend, dat de vrije pers ook een partijtje meeblaast:
Enkele racistische krantenartikelen noem ik in noot 9,  innoot 10 kritische reacties van schrijver dezes.
RACISTISCH EN ISLAMOFOOB VOLKSKRANT STUK
Recentelijk weer zo’n stuk,dat bol staat van racistische en Islamofobehaatzaaierij, in de vorm van verdediging van een terecht door Amnesty Internationalaan de kaak gestelde [11] racistische  praktijk, de etnische profileringdoor de politie. In gewone mensentaal:Het door de politie viseren van mensen op grond van hun huidskleur enafkomst. [12]
Het gewraakte stuk staat in de Volkskrant en is geschrevendoor Peter Middendorp. De tekst van het stuk direct hieronder [daarna het notenapparaat],mijn kritiek brandt nu los:

ETNISCH PROFILEREN/DOOD EN VERDERF

Middendorp’s voortbrengsel, dat  ”column”genoemd wordt, komt neer  op verdedigingvan etnisch profileren door de politie.Racisme dus.
Hierbij zwaait Middendorp kwistig met racisme en hatelijkhedenrichting die kwetsbare groepen, die in de samenleving toch alonder vuur liggen:Moslims, asielzoekers en mensen met een andere huidskleur, zwarten enmensen met een ”Arabisch uiterlijk”, die hij vervolgens aanwijst als schuldigenvan het tegen hen gebezigde racisme.
Moslims scheert hij over een kam met terroristen, waarbij hijvooral ”fundamentalisten” viseert.Hierbij haalt hij zelfs zijn kennelijk grote voorbeeld,Fuhrer Wilders [13] aan.Dat citaat ga ik hier niet eens noemen.Lees zelf.
Asielzoekers zijn crimineel, vooral ook winkeldieven.Middendorp kan het weten, want ”wij hadden thuis eenwinkel”………………………
Mensen met een andere huidskleur zijn sowiseo meestalcriminelen, dus zo verwonderlijk is het niet, dat zij etnisch worden geprofileerd.
Daarbij een sausje van misleidende en valse ”sympathie” voor de aldus bestookte groepen, zoals de opmerking, dat hijook ”crimineel” was geworden, als hij in de  Schilderswijkwoonde [alsof alle jongeren daar crimineel zijn!] en het eigenlijkwel ”akelig is, dat kleur verdacht maakt.” [variant op: naar hoor,alle Joden te vernietigen, maar ja, ze deugen nou eenmaal niet,dus er was geen keuze….]

Voorbeelden van Middendorp’s zwijnerij [zwijnen, excuses!]
”Na de verijdelde aanslag op de Thalys zullen de stationsen de treinen niet extra worden bewaakt, las ik in de krant.Wel zal de bagage van mensen met een Arabisch of mediterraanuiterlijk vaker worden gecontroleerd.Ik keek er enigszins van op. Etnisch profileren was toch discriminatie?Hoe zat het ook weer? Mocht dat eigenlijk wel van Sinterklaas?Eerlijk gezegd doe ik het zelf ook regelmatig.
Vooral als ik sta te wachten tot we een vliegtuig binnen mogen, profileerik de andere passagiers altijd enorm etnisch. Zo etnisch mogelijk.Ik weet niet zeker of het werkt – ik doe het altijd en heb dus geen vergelijk-maar ik heb in elk geval nog nooit in een vliegtuig tussen baarden, gebeden en gebruiken uit pure angst, zelfexplosie hoeven overwegen.”

”Etnisch profileren werkt uitstekend. Als je een winkel hebt, en die haddenwe thuis, en je wil diefstal beperken, is het bijvoorbeeld verstandig om groepjesasielzoekers in de gaten te houden, al moet je dan wel uitkijken, dat het personeelniet achter je rug de kassa leeghaalt. Of de zoon des huizes.”[Ja, zelfspot is Middendorp niet vreemd…….]

”Mensen verwijten de politie, dat ze alleen maarworden aangehouden vanwege hun kleur. Nu, dat klopt,maar is de kritiek ook goed gericht? Als ik telkens zou wordenaangehouden, omdat de Drenten zoveel misdeden, bij wie haaldeik dan het beste verhaal- de politie of de Drenten? Ik denk de Drenten;ik mocht ze toch al niet meer zo.”

Juist ja:iedere ”moslimfundamentalist” is natuurlijk een ”terrorist”en daar moet je maar liever niet naast gaan zitten.Terwijl [dat ik dat nog moet noemen] uitgebreid is aangetoond,dat 98 procent van de moslimfundamentalisten, evenals Joodseen christenfundamentalisten, vreedzame lieden zijn.
Asielzoekers zijn allemaal dieven, ja.Je vlucht om in Nederland bescherming, veiligheid en eenbeter bestaan te zoeken en je gaat je eigen kansen torpederendoor los en vast te stelen?Yeah right.

En de klapper:Zwarten en ”Arabische” typen zijn per definitie dieven.Toch vreemd, dat er dan ook criminaliteit in Nederland was,voor de eerste zwarte of Arabier voet op Nederlandse bodemgezet had.
Maar dit alles hoefde ik niet eens te noemen.Het is evident:
Mensen over een kam scheren vanwege hun afkomst, kleur, religieof wat dies meer zij en vervolgens te bestempelen tot dief, terrorist, etc, etc,is racisme en leidt tot rassenhaat.
Nog afgezien van het feit, dat racistische haatzaaiers als Middendorpen co wijselijk zwijgen over oorzaken van het door die kleine groepgepleegde terrorisme [Westers imperialisme, economisch,politiek en militair, bezettingsregimes zoals het door het Westen gesteunde Israelische, ”eigen” door het Westen gesteunde dictaturen etc]en ga zo maar door.
Makkelijker is om de kwetsbaren te stigmatiseren en vervolgens deschuld te geven van het tegen hen gebruikte geweld.
ETNISCH PROFILEREN EN GEVOLGEN/RACISME/GEWELDDADIGPOLITIEOPTREDEN/POLITIEDODEN
Heeft Middendorp de afgelopen jaren een winterslaap gehouden enzijn de gevolgen van het door hem verdedigde etnische profilerenniet tot hem doorgedrongen?Het onrecht van racisme en ongelijke behandeling:Het geweld, vernederingen, mishandelingen?
Ik wil hem wel uit de droom helpen:

Uit uitgebreid onderzoek is gebleken niet alleen het etnischprofileren door de politie, maar ook racisme en racistisch optreden in het algemeen:
De politie in Den Haag, vooral bureau Heemstraat is berucht [14],maar ook door heel Nederland speelt het racistisch plaatje mee [15]
Middendorp heeft kennelijk zo lang geslapen, dat hij niet heeftmeegekregen, dat door dat damned etnische profilerentwee politiedoden gevallen zijn, Rishi Chandrikasing en MitchHenriquez? [16]Of hadden ze ”als zwarten” niet op dat station moeten lopen,niet dat Festival moeten bezoeken?Omdat daar mogelijk zwarte criminelen waren?

Meneer Middendorp, uw racistische redenatie is verderfelijk!

EPILOOG

Onvoorstelbaar, dat anno 2015 het ”gewoon” wordt gevonden,dat de politie etnisch profileert, dus selecteert op huidskleuren afkomst.En dat niet door een of andere duistere neo nazi met zijn ziekedenkbeelden over Joden en kleurlingenhaat, maar door eencolumnist, die zijn gevaarlijke nonsens zonder enig bezwaar kanneerpennen in een krant als de Volkskrant, die vroegerals progressief en anti racistisch, en daardoor als bona fide.werd aangemerkt [en allang niet meer is].
Een columnist, die openlijk verklaart, zijn mede vliegtuigpassagiers etnisch te profileren.Wat mij betreft ventileert hij dergelijke garbage aan de borreltafel,in een krant hoort dit niet thuis.
Racisme, Islamofobie, haatzaaierij, het is tegenwoordig mainsteamin Nederlandse kranten.
Waar en zolang ik dit lees, zal ik het blijven bestrijden.

Racisme is geen mening.Maar een misdaad.
Astrid Essed

TEKST

VOLKSKRANTETNISCH PROFILERENPETER MIDDENDORP29 AUGUSTUS 2015

Na de verijdelde aanslag op de Thalys zullen de stationsen de treinen niet extra worden bewaakt, las ik in de krant.Wel zal de bagage van mensen met een Arabisch of mediterraanuiterlijk vaker worden gecontroleerd.Ik keek er enigszins van op. Etnisch profileren was toch discriminatie?Hoe zat het ook weer? Mocht dat eigenlijk wel van Sinterklaas?
Eerlijk gezegd doe ik het zelf ook regelmatig.Vooral als ik sta te wachten tot we een vliegtuig binnen mogen, profileerik de andere passagiers altijd enorm etnisch. Zo etnisch mogelijk.Ik weet niet zeker of het werkt – ik doe het altijd en heb dus geen vergelijk-maar ik heb in elk geval nog nooit in een vliegtuig tussen baarden, gebeden en gebruiken uit pure angst, zelfexplosie hoeven overwegen.
Wilders zegt: ”Niet elke moslim is terrorist, maar ongeveer alle terroristenzijn moslim.” Het is goed gezegd. Een mooie vorm ook- hij werkt ookals je er PVV’ers en ”halve nazi’s” in giet. Als je de hele wereldgeschiedenisvan alle terrorisme mee laat tellen, is de uitspraak niet helemaal waar, maar goed-je kunt statistiek ook zo verbreden, dat je helemaal niets meer ziet.Daarvoor hebben we geen opsporingsapparaat.
Etnisch profileren werkt uitstekend. Als je een winkel hebt, en die haddenwe thuis, en je wil diefstal beperken, is het bijvoorbeeld verstandig om groepjesasielzoekers in de gaten te houden, al moet je dan wel uitkijken, dat het personeelniet achter je rug de kassa leeghaalt. Of de zoon des huizes.
Mensen verwijten de politie, dat ze alleen maar

ALS IK 18 WAS IN DE SCHILDERSWIJK, ZAT IK ALLANGIN DE GEVANGENIS
worden aangehouden vanwege hun kleur. Nu, dat klopt,maar is de kritiek ook goed gericht? Als ik telkens zou wordenaangehouden, omdat de Drenten zoveel misdeden, bij wie haaldeik dan het beste verhaal- de politie of de Drenten? Ik denk de Drenten;ik mocht ze toch al niet meer zo.

Toch blijft het akelig, dat kleur kennelijk verdacht maakt. Je kunt nogzeggen, dat etnisch profileren geen kleur zoekt, maar daders. Maar danmoet je er met een welwillend oog naar willen kijken, en accepterendat niet elke diender het verschil zal zien. Logisch ook – kleur steelt niet.Daar zorgen andere zaken beter voor: opvoeding, achterstelling en discriminatie,vooral op de arbeidsmarkt. Al die dingen. En meer.
Ik kan wel zeggen: als ik 18 was in de Schilderswijk, zat ik allangin de gevangenis. Ja, opgroeien in een slechte wijk, tussen vijandigeculturen, zonder veel richting of kansen, onder voortdurende discriminatie-ik zou alles doen wat niet mocht. Vooral dingen afpakken en kapotmaken,schat ik in.
Zo bezien is het discriminerende etnisch profileren een gevolg van discriminatie, die eerder heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld op dearbeidsmarkt. Etnisch profileren is dan het einde van een proces,deel van een vicieuze cirkel. Om daar uit te komen, zouden we eigenlijk allemaal precies tegelijk met discrimineren moeten ophouden.Als we niet meer zouden discrimineren, was het ook niet langer nodig.
Peter Middendorp

NOTEN

[1]

”Janmaats standpunten brachten hem in een totaal sociaal en parlementair isolement. Als hij het woord voerde over bepaalde onderwerpen, verlieten sommige Kamerleden demonstratief de vergaderzaal; anderen onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk of weigerden hem te woord te staan. Ook zijn vroegere vriendPeter Lankhorst die in 1981 Kamerlid was geworden voor de Politieke Partij Radikalen, negeerde hem zo veel mogelijk. Tot in de jaren negentig werd het als uiterst riskant gezien om zich op een normale manier met Janmaat te onderhouden. Fennema merkte naar aanleiding van een lunchinvitatie door Janmaat en Schuurmanna een interview het volgende op

Aanhalingsteken openen

“Maar ik dacht: ‘Wat als ik nu zometeen in het restaurant van de Tweede Kamer bij het echtpaar Janmaat aan tafel zit? Dan kan ik mijn wetenschappelijke carrière wel op mijn buik schrijven.’ Dus toen heb ik snel een smoes verzonnen dat ik geen tijd had. Tja, eigenlijk enorm laf. …”[8]

WIKIPEDIAHANS JANMAAT
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

[2]

”Een van de uitspraken die Janmaat deed in de uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke partijen, was: “Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af”; daarnaast werden door hem tijdens demonstraties verkiezingsleuzen gebezigd als “Vol = Vol” en “Eigen Volk Eerst”. Deze en andere uitspraken leidden tot veroordelingen door de rechterlijke macht wegens het aanzetten tot rassenhaat en discriminatie. De officier van Justitie stelde in haar requisitoir dat deze leuzen eigenlijk nog erger waren dan openlijk racisme. “Een versluierende tekst zal door een grotere groep overgenomen worden zonder dat men zich realiseert wat men eigenlijk zegt. Het enge gedachtegoed zal daardoor mogelijk makkelijker ingang vinden.”[7]……………….………………..Dit leidde tot meerdere veroordelingen. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem op 28 maart 1995 tot een boete van 2000 gulden (ruim € 900), waarvan de helft voorwaardelijk of 35 dagen gevangenisstraf, waarvan vijftien dagen voorwaardelijk. Op 23 december 1996 veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam Janmaat tot 3000 gulden (ruim € 1300) boete of veertig dagen hechtenis. De laatste veroordeling sprak het gerechtshof in Arnhem op 29 december 1997 uit: twee weken voorwaardelijke celstraf en een boete van 7500 gulden (ruim € 3400).”

WIKIPEDIAHANS JANMAAT
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

[3]

”Een van de uitspraken die Janmaat deed in de uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke partijen, was: “Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af”; daarnaast werden door hem tijdens demonstraties verkiezingsleuzen gebezigd als “Vol = Vol” en “Eigen Volk Eerst”.

WIKIPEDIAHANS JANMAAT
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

[4]

NOVA TVANNE FRANK STICHTING: GEERT WILDERS IS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008

http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6548/Anne+Frank+Stichting%3A+Geert+Wilders+is+extreem-rechts

[5]

ELSEVIERRUTTE EN SAMSOM BOTSEN OVERMULTICULTURELE SAMENLEVING10 SEPTEMBER 2012

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2012/9/Rutte-en-Samsom-botsen-over-multiculturele-samenleving-ELSEVIER349048W/

[6]

ELSEVIERPVV STAAT ALLEEN IN OMSTREDEN MAROKKANENDEBAT5 APRIL 2013

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/4/PVV-staat-alleen-in-omstreden-Marokkanendebat-1220526W/

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED{Artikel is in 2013 geschreven, maar pas later op website ingevoegd]

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[7]

DUIZENDEN DEMONSTREREN TEGEN RACISME/WILDERSONTMASKERD, NU DE REST NOGASTRID ESSED27 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/duizenden-demonstreren-tegen-racismewilders-ontmaskerd-nu-de-rest-nog/

HET THEATER VAN DE HAAT KENT MEER DAN EEN SPELERJOKE KAVIAAR http://www.jokekaviaar.nl/theater-van-de-haat.html

[8]

NOSOMBUDSMAN: POLITIEK IS RACISTISCH20 OCTOBER 2013

http://nos.nl/artikel/564841-ombudsman-politiek-is-racistisch.html

NU.NLOMBUDSMAN VINDT POLITIEK DEN HAAG RACISTISCH20 OCTOBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3606748/ombudsman-vindt-politiek-haag-racistisch.html

[9]

VOLKSKRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDESANDER VAN WALSUM21 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/opinie/-zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende~a3722303/

VOLKSKRANTTRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELDDIRK JAN VAN BAAR17 JULI 2014

http://www.volkskrant.nl/buitenland/-tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeld~a3690874/

METROWARE GEZICHTJAN DIJKGRAAF5 FEBRUARI 2015
http://www.metronieuws.nl/99-woorden/2015/02/ware-gezicht

[10]

”ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET DE ISLAM TEMAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANTASTRID ESSED25 AUGUSTUS 2014

http://www.astridessed.nl/zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoendebrief-aan-de-volkskrant/

”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELD”/BRIEF AAN VOLKSKRANT OVER RACISTISCHEN DENIGREREND ARTIKELASTRID ESSED18 JULI 2014

http://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/

”WARE GEZICHT”/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOBMETRO SCHOTSCHRIFTASTRID ESSED9 FEBRUARI 2015
http://www.astridessed.nl/ware-gezichtgiftig-haatzaaiend-en-islamofoob-metro-schotschrift-2/

ISLAMOFOBIE TROUW COLUMNIST EPHIMENCO/BRIEF AANTROUWASTRID ESSED27 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/islamofobie-trouw-columnist-ephimencobrief-aan-trouw/

[11]

AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren  RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013
 http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

AMNESTY INTERNATIONALRAPPORTGELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCHPROFILERENNOVEMBER 2013
 http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf

[12]

Wat is etnisch profileren?

Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
  http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

[13]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLERSVOETSPOREN”PETER STORM16 MAART 2014

http://www.ravotr.nl/2014/03/16/open-brief-aan-geert-wilders-ja-staat-hitlers-voetsporen/

[14]

OMROEP WESTOUD AGENTEN BEVESTIGEN DISCRIMINATIE BIJ HAAGSEPOLITIE24 JUNI 2014
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-06-2014/oud-agenten-bevestigen-discriminatie-bij-haagse-politie
  OMROEP WESTOUD AGENTENHAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIGGEWELD TEGEN ALLOCHTONEN16 OCTOBER 2013
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen
  DEN HAAG FMOPNIEUW EX AGENT, DIE DISCRIMINATIE BEVESTIGT24 JUNI 2014
  http://denhaagfm.nl/2014/06/24/opnieuw-ex-agent-die-discriminatie-bevestigt/
  BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN23 JUNI 2014
 http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-2.pdf
  DEN HAAG FMEX POLITIEAGENTWEL DEGELIJK DISCRIMINATIE BIJ HAAGS KORPS23 JUNI 2014
 http://denhaagfm.nl/2014/06/23/ex-politieagent-wel-degelijk-discriminatie-bij-haags-korps/
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN22 JUNI 2014
 http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-1.pdf

[15]

”Nederlandse agenten maken zich op grote schaal schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek door de grote mate van vrijheid die politiemensen in ons land hebben gekregen.

Die vrijheid wordt vaak niet volgens de regels gebruikt. Het onderzoek is gedaan door antropoloog Paul Mutsaers, die zijn bevindingen in Trouw toelicht.”

 RTL NIEUWSNEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL9 JUNI 2015
 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-politie-discrimineert-op-grote-schaal
  TILBURG UNIVERSITYROEP OM MINDER ”BUREAUCRATIE” LEIDTEERDER TOT POLITIEDISCRIMINATIEPERSBERICHT 2 JUNI 2015
 https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-politie-discriminatie-door-ontbureaucratisering/   
  VOLKSKRANTOMBUDSMAN: DISCRIMINATIE ZIT IN POLITIECULTUUR28 OCTOBER 2013
  http://www.volkskrant.nl/leven/ombudsman-discriminatie-zit-in-politiecultuur~a3534648/

NRCKORPSCHEF BOUMAN´´ER SLUIPT EEN GIF DE NATIONALE POLITIEBINNEN´´11 APRIL 2015
 http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/

[16]

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
  http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

JOOP.NLMITCH HENRIQUEZ DOOD DOOR POLITIEGEWELD1 JULI 2015
  http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32899_mitch_henriquez_kwam_om_door_politiegeweld/

AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013
 http://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/
AGENT, DIE RISHI DOODDE, VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG23 DECEMBER 2013
   http://www.nu.nl/binnenland/3661023/agent-rishi-doodschoot-vrijgesproken-van-doodslag.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!