De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EK onder de 21 jaar in Israel/Reactie op brief KNVB

EK onder de 21 jaar in Israel/Reactie op brief KNVB

donderdag 30 mei 2013 06:39
Spread the love
    

EK ONDER DE 21 JAAR/REACTIE OP BRIEF KNVB Zie ook http://www.astridessed.nl/ek-onder-de-21-jaar-in-israelreactie-op-knvb-brief/ Geachte Redactie en lezers, Onlangs stuurde ik een brief aan de KNVB tav hun deelname aan het EK onder de 21 jaar in Israel.Hierbij protesteerde ik vanwege hun morele ondersteuningvan het Israelische bezettingsregime, dat ook Palestijnse voetballerskeihard treft.Ik vond, dat de KNVB solidair met hen moest zijn en uiteraardook met de bezette Palestijnse bevolking Zie Brief http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-knvb-over-deelname-aan-het-ek-onder-21-jaar-in-israel/   Ik heb recentelijk een reactie van de KNVB gekregen, waarinze zeggen, zich niet te zullen terugtrekken van deelname aande EK in Israel en beweren, zich ”niet te mengen in politiekeaangelegenheden”Dat doen ze natuurlijk toch, door wel te gaan, zoals ik ze ook schreef.Ook heb ik ze duidelijk gemaakt, dat het wel om meer gaat dan ”politiekegevoeligheden” zoals ze schreven. Zie onderstaand mijn reactie op de KNVBZie geheel onderin de KNVB reactie op mijn eerdere brief Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  REACTIE OP KNVB BRIEF [ZIE ONDERSTAAND]  AAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBONDDEELNAME JONG ORANJE EK ISRAEL [INCIDENT 130529-000042]UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN: UW DEELNAME AAN HET EK ONDERDE 21 JAAR IN ISRAEL Geachte heer/mevrouw, Allereerst vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie op mijn briefaan uw organisatie over de deelname van Jong Oranje aan het EK onderde 21 jaar in Israel. Uw reactie heeft mij echter teleurgesteld,  vanwege uw ontwijkendeen bagatelliserende point of view, alsmede het feit, dat u met uw handelswijzedenkt weg te komen, door alle verantwoordelijkheid van u af te schuiven.Mijn standpunt zal ik nader toelichten, waarbij ik uitga van uw letterlijkecitaten: KWALIFICATIE JONG ORANJE BIJ HET EK ONDER DE 21 JAAR Uw citaat: ”De KNVB is verheugd dat Jong Oranje zich voor het eerst sinds tijden heeft weten te kwalificeren voor een belangrijk eindtoernooi (te weten het Europees kampioenschap).”  Met u ben ik verheugd over de kwalificatie van Jong Oranje voorhet EK onder de 21 jaar en vind ik dit een byzondere prestatie.Dat rechtvaardigt echter niet deelname aan de kampioenschappen in een land, waar de mensenrechten op flagrante wijze worden geschonden.Een land dat het Internationaal Recht sinds 1967 vrolijk aan zijn laarslapt.Sterker nog:Als Jong Oranje was gekwalificeerd voor voetbalkampioenschappen in NOORD KOREA, SOEDAN of SYRIE [om maar drie dwarsstraten te noemen]zou u dan ook de zogenaamde ”gevoeligheden” aan een kant schuiven?Ik denk van niet.En dat zou terecht zijn.Zou u dat wel doen, dan zou het trouwens even kwalijk zijn. ”POLITIEKE GEVOELIGHEDEN”  Uw citaat ”Vanzelfsprekend is de KNVB bekend met de gevoeligheden met betrekking tot het land waarin dit Europees kampioenschap zal plaatsvinden. De KNVB is van mening dat hij zich als nationale sportkoepel heeft te onthouden van inmenging in politieke aangelegenheden. Dit is het beleid dat de KNVB ook in het verleden heeft gehanteerd indien er sprake was van politieke gevoeligheden met betrekking tot sportevenementen.Het bovenstaande brengt met zich dat de KNVB zijn team niet zal terugtrekken voor deelname aan het EK O21 in Israel” In de eerste plaats uw bagatelliserende kwalificatie van het woord”gevoeligheden”Geachte meneer/mevrouw, hier is niet zomaar sprake van ”gevoeligheden”,hetgeen een subjectieve trivialiteit suggereert, maar van overduidelijkeen flagrante schendingen van het Internationaal Recht sinds 1967.Van etnische zuiveringen en massaslachtingen in de ten onrechteals ”Onafhankelijkheidsoorlog”, aangeduide Israelische militaireoperatie tegen de Palestijnen in 1948.Over die flagrante schendingen sinds 1967 heb ik geschreven in mijn brief [1]aan u.Bezetting, bloedige militaire strafexpedtities, illegale nederzettingen,blokkade van Gaza, wederom etnische zuiveringen [Bedouinen] Over die etnische zuiveringen in 1948, waarbij meer dan 750.000Palestijnen van huis en haard zijn verdreven en hetzogenaamde Palestijnse vluchtelingenprobleem werd gecreeerd, doe ik hierbij [zie noot 2] een boekje open.[2]Maar ik denk, dat u daarvan reeds op de hoogte bent, aangezien hetals bekend mag worden verondersteld. U kunt dus onmogelijk die flagrante mensenrechtenschendingen[ik beperk mij nu weer tot 1967] als ”politieke gevoeligheden” wegzetten,noch vanwege de ernst van de zaak, noch vanwege de vele veroordelingendoor de VN [zie VN resolutie 242/1967 en de VN resoluties over deillegaliteit van de nederzettingen, 446 en 452, zoals aangeduidin mijn brief]] en hulp en mensenrechtenorganisaties als het InternationaleRode Kruis [3], Amnesty International [4] en Human Rights Watch [5] ONTHOUDING VAN ”INMENGING IN POLITIEKEAANGELEGENHEDEN” IS OOK STELLINGNAME  U denkt zich er gemakkelijk vanaf te maken door te stellen, dat u zich als ”nationale sportkoepel” onthoudt van ”inmenging in politiekeaangelegenheden” [uw formulering] door zich niet terug te trekken van de EK onder de 21 in Israel.Geachte heer/mevrouw, dat is echter ook een politieke keuze/stellingname!Want door wel deel te nemen aan dit EK in Israel verleent u implicieten expliciet ondersteuning aan het Israelische bezettingsregime, dat nietalleen de rechten van de Palestijnse bevolking in het algemeen  met voetentreedt, maar ook de rechten van Palestijnse voetballers opgrove wijze schendt. [6] Dat alleen al zou voor u een reden moeten zijn, af te zien van deelnamein Israel, omdat u zo het signaal geeft, dat er werkelijk solidariteitmet onderdrukte sporters is en dat de KNVB, als Voetbalbond, de schending van de rechten van voetballers waar ook ter wereld, niet pikt, Door toch naar Israel te gaan hebt u deze Palestijnse voetballersin de kou laten staan.Dat neem ik hoog op. TENSLOTTE Uw bagatellisering van de flagrante mensenrechtenschendingenmet uw terminologie ”politieke gevoeligheden”, uw zogenaamde ”niet inmenging in politieke aangelegenheden” [terwijl u dat juistwel doet, in het voordeel van bezettingsmacht Israel] en vooral de laffewijze, waarop u getroffen Palestijnse voetballers, medesporters in de kou hebt laten staan, heeft mij zeer teleurgesteld. U komt met deze ontwijkende houding niet weg, omdat u zelf verantwoordelijkheid draagt voor de gemaakte keuze, in dit gevaleen bezettingsregime, dat steeds meer wordt ontmaskerd, een[niet] sportieve support te geven. Wanneer dit inderdaad uw algemeen beleid is, zoals u stelt,kunt u maar beter een beleidswijziging doorvoeren. Want uw houding staat haaks op het respect voor mensenrechtenen is het tegengestelde van het aloude adagium, dat sport verbroederten solidariteit moet bevorderen. Van harte beterschap beloofd. Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam        [1] BRIEF AAN DE KNVB OVER DE DEELNAME ONDER DE21 JAAR IN ISRAELASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-knvb-over-deelname-aan-het-ek-onder-21-jaar-in-israel/  [2] 

UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702 

[3]  ISRAEL AND THE OCCUPIED TERITORY: ICRC CONCERNED ABOUT PLIGHT OF CIVILIANS20-11-2012 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/11-20-palestine-israel-gaza-civilians.htm THE ICRC IN ISRAEL AND THE OCCUPIED TERROTORIES1-03-2012 OVERVIEW http://www.icrc.org/eng/where-we-work/middle-east/israel-occupied-territories/overview-israel.htm  [4] AMNESTY INTERNATIONALDOCUMENT: ISRAEL: KNESSET URGED NOT TO PASSLAW THAT WOULD FORCIBLY EVICT TENS OF THOUSANDS OF NEGEV/NAQAB BEDOUIN20 APRIL 2013 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/11-20-palestine-israel-gaza-civilians.htm    [5] HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: GAZA AIRSTRIKES VIOLATED LAWS OF WAR12 FEBRUARI 2013 http://www.hrw.org/news/2013/02/12/israel-gaza-airstrikes-violated-laws-war 

  [6] BBC
PALESTINIAN FOOTBALLER SARSAK ENDS HUNGERSTRIKE
19 JUNI 2012

http://www.bbc.co.uk/news/ world-europe-18497722 ELECTRONIC INTIFADA
MOVE FOOTBALL TOURNAMENT OUT OF ISRAEL,
SAY GROWING CAMPAIGN

18 APRIL 2013

http://electronicintifada.net/ blogs/adri-nieuwhof/move- football-tournament-out- israel-says-growing-campaign  REACTIE KNVB Geachte heer / mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw vraag voor de KNVB. 

Naar aanleiding van uw e-mail met betrekking tot deelname van Jong Oranje aan het EK O21 in Israel willen wij graag als volgt reageren;

De KNVB is verheugd dat Jong Oranje zich voor het eerst sinds tijden heeft weten te kwalificeren voor een belangrijk eindtoernooi (te weten het Europees kampioenschap). Vanzelfsprekend is de KNVB bekend met de gevoeligheden met betrekking tot het land waarin dit Europees kampioenschap zal plaatsvinden. De KNVB is van mening dat hij zich als nationale sportkoepel heeft te onthouden van inmenging in politieke aangelegenheden. Dit is het beleid dat de KNVB ook in het verleden heeft gehanteerd indien er sprake was van politieke gevoeligheden met betrekking tot sportevenementen.

Het bovenstaande brengt met zich dat de KNVB zijn team niet zal terugtrekken voor deelname aan het EK O21 in Israel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Informatieservices
0900-8075 (20 ct/pm)
web: www.knvb.nl

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!