De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Eerherstel voor Marokkaanse moeders in Molenbeek

Eerherstel voor Marokkaanse moeders in Molenbeek

vrijdag 23 juni 2017 19:53
Spread the love

Voor Brussel-, moslim- en Molenbeekbashers opnieuw het woord nemen, wat wetenschappelijk anti-kruit: na 2010 constant verminderend aantal geboorten en ook het aantal 20-39 jarigen krimpt alsmaar verder in Molenbeek, of hoe Annalisa Gadaleta volledig uit de bocht kon gaan zonder de minste tegenspraak.

Tabel Vrouwen 20-39 jaar, geboorten, coëfficiënt,…                     
Tabel
Leeftijdsgroepen in aantal en %  per gemeente 2001-2016   
Tabel Loop bevolking 1989-2016 per gemeente, provincie, gewest

Inleiding

1.1. Déja vu

Een tijd geleden werd een xenofobe, niet gedocumenteerde politieke aanval gelanceerd tegen de Marokkaanse moeders van Molenbeek en de Marokkaanse gemeenschap die langs huwelijken en verhoogde kinderproductie hun eigen beslotenheid en hun eigen getto voortdurend verder uitbouwen, zo de kinderbijslag zouden uitputten en voor een verdere voedingsbodem voor radicalisering zorgen. Annalisa Gadaleta was niet aan haar proefstuk. In 2005 bestond ze het om als verantwoordelijke voor kinderopvang de werkgroep Migratie van het Vlaams Welzijnsverbond te blokkeren door eindeloos te herhalen dat zwarten met hun kinderen de crèches bevolken en zo de kinderbijslag plunderden. Van deze werkgroep, waarvoor ik uitgenodigd was door de toenmalige voorzitter van het VWV Frank Cuyt, kwam uitsluitend door het voorzitterschap van Annalisa niets terecht. Haar boekje van enkele maanden geleden over Molenbeek was voor mij een grote déja vu.

1.2. “Het verwondert me niet, zegt Annalisa”  Heb toen al enkele argumenten voor weerwerk aangedragen voor Sammy Mahdi en enkele andere politici en beloofd dat ik er nog op zou terugkomen. Dat materiaal was al klaar voor de mislukte aanslag in het Centraal Station. Misschien had de dader door z’n sociale omgeving enkel ersatzmateriaal gekregen voor z’n bom, ook een manier van sociale bescherming, wie weet. Pas op 20 jaar van Nador naar Aalst en zo naar Ukkel en Vorst verhuisd om in 2013 in een residentiële buurt van Molenbeek neer te strijken. “Verwondert’ het jou dat het weer Molenbeek is, vroeg de journalist in de reportage voor Terzake. Nee zegt Gadaleta, maar ze werd onmiddellijk de mond gesnoerd door een witte Molenbeekse in de wagen die onmiddellijk stelde dat het om een gek ging die niets in Molenbeek kon vertegenwoordigen, maar dat zij het weer allemaal op hen zouden krijgen. Goed dat Sammy Mahdi later in De Afspraak verder de puntjes op de i zette.

1.3. “Weer uit Molenbeek”, …

“Dat de dader uit Sint-Jans-Molenbeek komt, is niet toevallig. De Brusselse gemeente wordt al langer omschreven als een broeihaard voor terreur. Toch woont hij hier pas sinds 2013.” Zo staat in het Nieuwsblad van 21/06/2017.

In Molenbeek heeft  41,3% van de bevolking een Marokkaanse achtergrond, in het Brussels gewest is dat 18,2%, in Vilvoorde 16,9, in Mechelen 14,9% en in Antwerpen 13,5%. Het is dus niet ‘toevallig’ dat een Marokkaan meer kans heeft om in Molenbeek te wonen dan elders in Brussel of België.  Voor het aantal van Marokkaanse, Turkse en moslimachtergrond per gemeente, zie BuG 355 on-line. In het Brusselse gewest woont 45,9% van alle Marokkaanse afkomst in België, 1 op 7 Marokkaanse Brusselaars woont in Molenbeek.

1.4. Enkele (nieuwe) statistieken in beeld en tabel

Samen met een aantal updates en nieuw materiaal kunnen we voor alle gemeenten in België een beeld geven van geboorten in relatie tot het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd. Het is geen nieuws, maar wel interessant om na te gaan, dat er in Molenbeek een hoge geboorteratio is mbt de vrouwen op vruchtbare leeftijd, maar deze is zeker niet extreem.

1.5. Niet alleen de stand maar vooral ook de tendens

Maar belangrijker is welke de tendens is, verhoogt het aantal geboorten, absoluut en in % en als ratio tav de evolutie van vrouwen op vruchtbare leeftijd. En wat is er van de instroom van meer vreemdelingen, nieuwkomers en inwoners in het algemeen in Molenbeek? Als iedereen (verplicht) een liefje gaat/moet zoeken in het buitenland dat moet dit ook in de bevolkingscijfers tot uiting komen. We hadden alle materiaal beschikbaar om dit in beeld te brengen voor Molenbeek, en meteen dan maar ook voor alle gemeenten van België met subtotalen voor de provincies en gewesten.

1.6. Niets gekort

Hoe interessanter het materiaal dat we wetenschappelijk op basis van publieke bronnen exploreren en publiceren, hoe minder interesse er is van de klassieke en alternatieve media, daar hebben we al jaren mee leren leven. Dat zal dus nooit een reden zijn om er mee te stoppen, zeker niet omdat zovele ambtenaren me het materiaal doorsturen om hun werk tot beleidsinstrumenten op het politieke vlak om te smeden. Het is vooral uit respect voor hen dat wij dit materiaal zo toegankelijk mogelijk proberen te maken, zodat ook wie belanghebbende is in al deze dossiers er uit kan putten om hun belang maximaal te verdedigen.

2. Tabellen, grafieken en commentaar – BuG 362 on-line

2.1. Vrouwen op vruchtbare leeftijd.

Voor de overzichten en berekeningen wordt voortgegaan op de leeftijdsgroep van vrouwen van 20 tot en met 39 jaar. 1,4% van de kinderen wordt geboren bij -20 jarigen en 3,6% bij 40-plussers. Met deze aflijning wordt 95% van de procreatie in beeld gebracht. (Kind en Gezin 2015).

2.2. Aantal geboorten per 100 vrouwen van 20-39 jaar.

Om een actueel beeld te krijgen van de geboorten per vrouw in een gemeente, nemen we het aantal kinderen geboren in 2015 en het aantal vrouwen in deze gemeente van 20-39 jaar op 01.01.2015. Dan berekenen we het aantal kinderen per 100 vrouwen van 20-39 jaar en krijgen we een geboortecoëfficiënt.

Tabel in BuG 362 on-line

Volledige lijst met alle gegevens, ook het natuurlijk saldo, het % mannelijke geboorten per gemeente¨(erg verrassend soms), enz. zie tabel: Vrouwen 20-39 jaar, geboorten, coëfficieënt,…

Herstappe telt niet mee, het telt maar een bevolking van 86 inwoners. Enkele Waalse gemeenten springen er (ook) bovenuit, gemeenten met asielcentra?). Maar Molenbeek is met 12 geboorten per 100 vrouwen van 20-39 jaar een weinig meer geprofileerd dan Koekelberg, Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Jette en Schaarbeek. Dat had Annalisa ook eenvoudig kunnen aangegeven; Ze is trouwens schepen en deze en alle andere hier verwerkte gegevens had ze eenvoudig bij de burgerlijke stand kunnen opvragen.

Het gehele Brusselse geweest geeft trouwens een ‘normaal’ patroon wat geboorten betreft. Niet wat % 20-39 jarige vrouwen betreft.

2.3. % vrouwen van 20-39 jaar op totale bevolking

Vooral vrouwen op vruchtbare leeftijd zouden voor ‘kinderproductie’ uit het buitenland betrokken worden in Molenbeek. Het % van deze leeftijdgroep op de totale bevolking geeft daar een goede aanduiding voor:
   
BuG 362 on-line
 
Studentensteden hebben begrijpelijk een hoger % vrouwen tussen 20-39 jaar, zonder dat dit aanleiding is tot een (gevoelige) verhoging van het geboortecijfer. Met 15% vrouwen op vruchtbare leeftijd is Molenbeek een van de Brusselse en andere gemeenten waar overeenkomstig een hoger geboorteaantal vast te stellen is. Maar dit is, voor een migratiegemeente een logisch en begrijpelijk profiel.

2.4. Wat is de tendens bij aantal geboorten?

Zoals gezegd is het belangrijker te zien naar de tendens. Is de zogezegd vaststelling van Annalisa een fenomeen dat buiten proportie aan het groeien is en daarom alleen al zorgen moet baren, zeker als zij het stelt in de context van een mogelijk groeiende radicalisering?

De loop van de bevolking met evolutie geboorten, overlijdens en natuurlijk saldo geeft daar een perfect antwoord op, in aantallen en % op de bevolking. Vooral dit laatste is van belang omdat het de geboorten in relatie brengt tot de bevolkingsgroei. We doen hierbij beroep op de huidige update van de tabel Loop van de bevolking 1989-2016.
   
Ook al is er sprake van een constante bevolkingsstijging in Molenbeek, toch is er een sinds 2010 een constante daling van het geboorteaantal. Ook dat mocht Annalisa bij eenvoudige vraag aan de schepen van burgerlijke stand opgevallen zijn.
 
In % op de bevolking is er zelfs een daling van het geboortecijfer geweest van 2,3% in 2008 tot 1,9% in 2016. Dat is nog hoog maar dit niet (willen) zien en aanhalen als je een boekje maakt over de volgens de auteur uit de hand lopende geboortecijfers is niet enkel zaak van onkunde een schepen onwaardig, maar van kwade wil of een gebrek aan distantie tav de eigen vooroordelen. Dat ook de partij Groen hier geen correctie heeft op kunnen of willen geven wijst ook op een malaise aan die kant van het politieke spectrum.

2.5. Wat is de tendens bij de ‘Nieuwkomers’.

Nieuwkomers bij saldo is het verschil van alle vreemdelingen die zich in een gemeente inschrijven, verminderd met alle vreemdelingen die zich uitschrijven, of uitgeschreven worden bv door ambtelijke schrapping. Bij verhoogde instroom omwille van huwelijkshereniging van zowel mannen als vrouwen die uit het buitenland overkomen moet dit in deze grafiek zichtbaar worden.
 
Voor de update van de loop van de bevolking, zie tabel Loop bevolking 1989-2016 per gemeente, provincie, gewest. De bevolking in Molenbeek is na een constante daling van de aangroei sinds 2010 in 2016 stilgevallen, vooral door de vermindering van de ‘Nieuwkomers’ met een daling van 2.647 in 2010 tot 1007 in 2016. Deze restgroep van nieuwkomers was nodig om de verhuis uit Molenbeek te compenseren.

Dat er zoveel mensen uit Molenbeek verhuizen strookt ook niet met de ‘theorie’ of ‘vaststelling” dat mensen zich in getto’s of gemeenschappen verankeren en er niet (meer) uit wegtrekken. Maar de verhuis uit Molenbeek is sinds 2010 constant en betreft 8.000 personen, dat is bijna 10% van de bevolking.

Nog even terugkomen op het Nieuwkomerssaldo, nu in % op de bevolking.

Van 4% bijkomende vreemdelingen (langs migratie, geboorten, schrapping en herinschrijving, erkenning vluchtelingen) in 2010 is dit teruggevallen tot 1% in 2016. Ook dit had Annalisa langs een eenvoudige vraag bij de gemeente waar ze schepen is kunnen vaststellen, veel vroeger dan wij die tot juni hebben moeten wachten om dit gegeven van de centrale statistische diensten te krijgen.

2.6. Wat is als de aandacht toegespitst wordt op de 20-29 en 30-39 apart?

Jamaar, zou men kunnen stellen, al die nieuwkomers zijn misschien allemaal jongeren of 40plussers, en is er wel een stijging van de huwelijkskandidaten die voor verhoogde vruchtbaarheid konden zorgen (iets wat dus niet gebeurd is). Misschien is de geboortebeperking al verder gevorderd dan Annalisa, met een fixatie op misbruik van kindergeld, zich kan voorstellen.

Zodus gaan we de instroom in Molenbeek na van 20-39 jarigen met onderscheid tussen 20-29 en 30-39 jarigen, mannen en vrouwen samen, van 2001 tot 2016, jaar na jaar. Unieke en nog nergens anders gepubliceerde cijfers, trouwens voor alle gemeenten in België, zie tabel Leeftijdsgroepen in aantal en %  per gemeente 2001-2016. tot 2016 is zelfs een onderscheid gemaakt tussen de evolutie van Vreemdelingen en Belgen.

Tot 2010 is er een constante stijging geweest van deze leeftijdsgroepen, en dit was van levensbelang voor het overleven van de grote steden en van België als welvaarstaat die haar toekomst moest beveiligen. Maar vanaf 2010 is er een stabilisatie en daling geweest bij de vrouwen op vruchtbaarheidsleeftijd in Molenbeek. Als de aandacht toegespitst wordt op de groep 20-29 jarigen dan heeft de daling zich daar het sterkst doorgezet. Is het teveel gevraagd van een schepen om dat allemaal even af te checken alvorens er xenofobe uitspraken over te doen?

Om deze evolutie echt in profiel te zetten dienen de aantallen omgezet in % van de evoluerende en stijgende bevolking, de daling bij de 20-29 jarigen komt zo zeer sterk uit de verf.

Besluit en suggestie aan Annalisa, Groen-Molenbeek en de politie

Misschien kan Annalisa dit bericht als een kritische aanvulling publiceren op haar boekje. En het komt dus niet van een ‘linkse’ PS-er, maar van een kritische ‘linkse’ wetenschapper die nooit moeite heeft om welk probleem dan ook te ‘benoemen’, wetenschappelijk te onderbouwen en perspectief te geven voor alle betrokkenen en het beleid.

Groen-Molenbeek mag me altijd eens uitnodigen om dit ter plaatse gedocumenteerd toe te lichten, elke andere partij en de politiek of wie dan ook staan wij graag ten dienste met ons materiaal. En de Molenbekenaars zijn wat mij betreft alle van harte welkom.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!