Een zak vlees IV

Een zak vlees IV

dinsdag 26 november 2019 21:05
Spread the love

Plots wordt ze op een auto gezet richting Melle (vanaf nu Helle) en komt ze terecht in een afdeling met psychotische mensen,want ze moet wel totaal waanzinnig zijn met haar verhaal over het Immigration Detention Center in Bangkok. Dat grapje duurt tot de BBC een documentaire uitzendt over dit oord, waarin zo mogelijk alles wat zij verteld nog bevestigd wordt. Maar later leert ze dat voor de onverschillige gewetenloze vetzakken (m/v) van Belgie dit van geen belang is.

Ze krijgt er ten minste eten en een bed, maar zelfs therapeutische gesprekken worden geweigerd. Men verleent geen zorgen aan daklozen. Ze mag op haap kopje staan en zeggen dat ze eigenlijk niet dakloos is maar met geweld verdreven is uit haar huis … maar niemand wil zelfs maar luisteren. Ze vertelt over haar boek en wil het zelfs laten zien, maar men weigert zelfs maar op een computer te kijken. Men isoleert haar zoveel mogelijk om haar te dwingen elders te gaan. Ze moet met haar verwondingen en alles maar een oplossing vinden op straat of de lekkere opblaaspop worden van een idiote verpleger.

Een aantal “incidenten” :

van een huisarts : “Doet uw hand pijn ? Wat kan ik daaraan doen ? Gebruik uw andere hand” .

van een verpleger : “Daar is een lesbienne. Pak ze.”

van een psycholoog : “Ga naar het buitenland.”

van een dakloze : “Verkoop toch je lichaam”

Haar eigen zus legt klacht neer voor stalking omdat ze een wanhopige brief stuurt waarin ze haar smeekt haar te helpen. Hun moeder draait zich om in haar graf.

Een oud directeur die weet dat zij bij geen enkel OCMW terecht kan stuurt haar naar het OCMW.

Een man die werkt voor Hilde Crevits weigert haar door te verwijzen, hij wil dat zij eerst zijn sletje wordt. Wanneer zij hem wijst op haar verwondingen zegt hij dat hij erover zal kijken.

Een vrouw die werkt voor een sociale dienst blaast haar toe dat ze maar terug moet naar Thailand.

Later zegt ze dat zij een medisch attest bij haar moet hebben ten allen tijde omdat zij te lelijk is.

Ze schreeuwt haar toe dat het leefloon dat zij ontvangt (vrij te geven uit het vrijwillig budgetbeheer dat zij getekend heeft toen zij fysiek niet in staat was om te tekenen (gebroken rechterhand, zij is rechtshandig)) NIET VAN HAAR IS.

Een advokate laat weten dat zij maar een job moet zoeken en haar muil houden.

Een priester weigert haar even te helpen om haar boek via Amazon bij haar te krijgen. Zij heeft 25 euro in haar hand. Hij zegt dat zij maar eerst een WC-madam moet worden.

Twee mannen vinden het gleufje tussen haar borsten heel mooi en zitten dat publiek te balken.

Een man wil haar helpen om aan een ISBN nummer te geraken, hetgeen totaal onnodig is.

Wanneer het Federaal Parket een mail van haar forward naar de procureur in Gent en zij toont dit … lacht men zowel het parket als haar uit. “Het parket is daar op hun traktor”.

Wanneer zij spreekt met dhr. Koen Geens op Twitter en zij vertelt dit, barsten ze in schaterlachen uit.

Steeds maar weer wil men haar koppelen en men laat haar heel duidelijk weten dat ze een relatie moet aangaan, anders krijgt ze geen hulp. Dit door een vrij grote groep mensen die eigenlijk zorgverleners zijn.

Wanneer men merkt dat zij zeer bezig is op sociale media begint er een te lachen dat “het Internet niet echt is”.

Zij post op de Facebook van dhr. Charles Michel in totale wanhoop. Zij zou dat nooit doen en nooit dergelijke opmerkingen maken, maar zij is echt gefolterd en totaal onmenselijk behandeld en

begeleid door de ambassade en dan in Belgie aangekomen wordt zij overal versleten voor een gekkin, een leugenaar, een sex maniak (hoe doe je dat ?), een drugsverslaafde, een zatlap. Haar boek

wordt afgedaan als een onnozele PDF en men lacht haar uit omdat ze het boek geschonken heeft aan de koning van Thailand. Kortom alles wat zij doet en is wordt afgeschilderd als pure zieke

nonsens. Zij moet maar leren zwijgen en een hoer worden. Dat zegt men haar.

Later eist men op papier dat zij bewijst dat zij in het Immigration Detention Center van Bangkok gezeten heeft en dat zij daar zeer slecht behandeld is…. Gelukkig kan zij dit bewijzen.

Wanneer zij klacht wil neerleggen voor de verdwijning van een vriend in Thailand … krijgt zij geen enkel antwoord … later krijgt ze  te horen dat ze moet ophouden mensen lastig te vallen. Aangezien de kans bestaat dat deze persoon vermoord werd is het voor haar afgrijselijk.

Daarnaast weigeren artsen haar medische zorgen ….

Terwijl ze en adres, en mutualiteit en geld heeft….

2018 : 3000 onbeantwoorde emails … dan weet je dat je totaal waardeloos bent en slechts een stuk vlees bent voor de machtige mensen van Belgie die zelfs eisen dat zij haar rechten, eigendom en … alles in Thailand weggeef … dat is de boodschap die zij krijgt.

 

en niet enkel zij !!!!!!!!!

 

Intermezzo

 

Elle est soudainement montée dans une voiture en direction de Melle (à partir de maintenant Helle) et se retrouve dans une salle avec des psychotiques, car elle doit être complètement folle de son histoire à propos du centre de détention pour immigrés de Bangkok. Cette petite blague dure jusqu’à ce que la BBC diffuse un documentaire sur cet endroit, dans lequel, si possible, tout ce qu’elle dit est toujours confirmé.

Mais plus tard, elle apprend que ce n’est pas important pour les indifférents sacs de graisse sans scrupules de Belgique: au moins, elle a de la nourriture et un lit, mais même les conversations thérapeutiques sont refusées. Les sans-abri ne sont pas pris en charge.

Elle peut se tenir sur la tête et dire qu’elle n’est pas vraiment sans abri mais a été chassée de force de son domicile … mais personne ne veut même l’écouter.

Elle parle de son livre et veut même le montrer, mais les gens refusent même de regarder un ordinateur.

Les gens l’isolent autant que possible pour la forcer à aller ailleurs.

Avec ses blessures et tout ce dont elle a besoin pour trouver une solution dans la rue ou devenir la poupée gonflable d’un infirmier idiot. Un certain nombre “d’incidents”:

d’un médecin: “Vous avez mal à la main? Que puis-je faire à ce sujet? Utilisez votre autre main”

d’une infirmière: “Il y a une lesbienne. prends-la.”

d’un psychologue: “Va à l’étranger.”

d’un sans-abri: “Vendez votre corps quand même”

Sa propre sœur se plaint d’avoir été harcelée parce que elle envoie une lettre désespérée dans laquelle elle  la prie d’aider. Sa mère se retourne dans sa tombe.

Un ancien directeur qui sait que elle ne peux pas aller dans un OCMW l’envoie à l’OCMW.

Un homme qui travaille pour Hilde Crevits refuse de la référer, il veut que elle sois sa salope en premier. Quand elle lui signale ses blessures, il dit qu’il ne va pas regarder.

Une femme qui travaille pour un service social dit que elle doit rentrer en Thaïlande.

Plus tard, elle dit que elle doit toujours avoir un certificat médical  parce que elle est trop laide.

Elle refuse de libérer l’allocation – elle n’est pas a elle.

Elle doit juste chercher un travail et fermer sa bouche, un prêtre refuse de l’aider à  faire parvenir son livre par Amazon. Elle a 25 euros en main. Il dit que elle devrais d’abord devenir femme

de toilette.

Deux hommes trouvent la fente entre ses seins très belle en plein public.

Un homme veut l’aider à obtenir un numéro ISBN, ce qui est totalement inutile parce que elle l’a déjà.

Le procureur fédéral a envoyé un courrier électronique de sa part au procureur de Gand et elle montre ceci … ils se moquent du procureur et d’elle.

Koen Geens sur Twitter et elle raconte ça, ils ont éclaté de rire.

Les gens veulent la connecter à nouveau et ils l’ont fait savoir très clairement que elle dois entrer en relation, sinon elle ne recevrai aucune aide. C’est à cause d’un groupe assez important de personnes qui sont réellement des aides sociaux

Quand elle remarque que elle est occupé sur les médias sociaux, on commence à rire que “Internet n’est pas réel”.

Elle poste sur le Facebook de Mr.  Charles Michel en désespoir de cause. Elle ne ferait jamais cela et ne fera jamais de telles remarques, mais elle est vraiment torturée et traitée totalement inhumaine . Partout on dit sur elle : une folle, une menteuse, une maniaque du sexe (comment faites-vous cela?) , un toxicomane, un ivre.

Son livre est considéré comme un fichier PDF idiot et les gens se moquent  parce que elle l’a remise au roi de Thaïlande. En bref, tout ce que elle fais et ce que elle décrit viens d’une malade .

Elle dois juste apprendre à rester silencieux et à devenir une pute. C’est ce qu’ils disent.

Plus tard, ils exigent par écrit que elle prouve que elle était au centre de détention pour immigrés de Bangkok PAR ECRIT … heureusement, elle peut le prouver.

Quand elle veut porter plainte pour la disparition d’un ami en Thaïlande … Elle n’a pas eue une seule réponse … plus tard,on dit que elle doit arrêter de déranger les gens.

Comme il y a une chance que cette personne ait été assassinée, c’est horrible.

De plus, les médecins refusent des soins médicaux … Alors que elle a une adresse, une assurance maladie et de l’argent …

2018: 3 000 courriels sans réponse … alors vous savez que vous êtes totalement inutile et juste un morceau de viande pour les puissants citoyens belges qui exigent même que elle renonce à ses droits, à sa propriété et à… tout en Thaïlande… c’est le message que elle reçoit. Et pas seulement elle !! !!!!!!!

She suddenly got into a car in the direction of Melle (from now on Helle) and finds herself in a room with psychotics, because she must be completely crazy with her story about the Bangkok Immigration Detention Center. This little joke lasts until the BBC broadcasts a documentary about this place, where everything she says is confirmed.

But later, she learns that this is not important for the  unscrupulous fats in Belgium: at least she has food and a bed, but even therapeutic conversations are denied.

Homeless people are not helped.

She can stand on her head and say that she is not really homeless but has been forced out of her home … but nobody even wants to listen to her.

She talks about her book and even wants to show it, but people even refuse to look at a computer. People isolate her as much as possible to force her to go elsewhere. With her wounds and all she needs to find a solution in the street or become the inflatable doll of a stupid nurse.

A number of “incidents”:

of a doctor: “You have a hand pain, what can I do about it? Use your other hand”

of a nurse: “There is a lesbian. the.”

of a psychologist: “Go abroad.”

from a homeless person: “Sell your body ”

Her own sister complains that she harasses her because she sends a desperate letter in which she begs her to help. Her mother turns in her grave.

A former director who knows that she can not go into an OCMW sends her to OCMW.

A man who works for Hilde Crevits refuses to refer her, he wants her to be his slut first. When she tells about her wounds, he says he will not look.

A woman who works for a social service says she has to return to Thailand.

Later, she says that she must always have a medical certificate because she is too ugly.

She refuses to release the allowance – she is not hers. She just needs to get a job and close her mouth,

A priest refuses to help her send her book through Amazon. She has 25 euros in hand. He says that she should first become a toilet lady. Two men find the spot between her breasts very beautiful, in public.

A man wants to help her get an ISBN number, which is totally useless because she already has it.

The federal prosecutor has sent an e-mail to the Ghent public prosecutor and she shows this … they mock the prosecutor and her.

Koen Geens on Twitter and she tells this, they burst out laughing.

People want to sell her again and they have made it very clear that she needs to “love”, otherwise she will not get any help. It’s because of a fairly large group of people who are really social helpers.

When she tells that she’s busy on social media, they start laughing that “Internet is not real”.

She posts on the Facebook of Mr. Charles Michel in desperation. She would never do that and never make such remarks, but she is really tortured and treated totally inhuman.

Everywhere they tell : a crazy cunt, a liar, a sex maniac (how do you do that?), a drug addict, a drunk.

Her book is considered a silly PDF file and people make fun of it because it’s a gift  to the King of Thailand. In short, everything she does and what she describes comes from a sick person.

She just has to learn to be quiet and become a whore. That’s what they say.

Later, they demand  that she proves in writing that she was at the Bangkok Immigration Detention Center … luckily, she can prove it.

When she wants to make a complaint about the disappearance of a friend in Thailand … She did not  get a single answer … later, they say she has to stop disturbing people. As there is a chance that this person was murdered, it’s horrible.

In addition, doctors refuse medical care … While she has an address, health insurance and money …

2018: 3,000 unanswered emails … then you know that you are totally useless and just a piece of meat for the powerful Belgian citizens who even demand that she give up her rights, her property and … everything in Thailand … that’s the message she receives.

 

And not only she !! !!!!!!!

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!