De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een eigen zaak starten: de oprichtingsakte

Een eigen zaak starten: de oprichtingsakte

woensdag 18 januari 2017 12:32
Spread the love

Bij het starten van een eigen zaak is de oprichtingsakte een cruciaal document. Deze akte vermeld namelijk de statuten van de vennootschap, zoals de naam en het doel van de vennootschap, de identiteitsgegevens van de oprichters, de regeling met betrekking tot de algemene vergadering, etc.. Kies je bij het starten van een eigen zaak voor een cvoa of een vof, dan is een onderhandse akte voldoende. Het ondernemingsloket is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. Bij het oprichten van een nv, een bvba, een commanditaire vennootschap en een cvba moet een authentieke akte worden opgemaakt door een notaris.

Voorts moet deze oprichtingsakte worden geregistreerd bij de FOD Financiën. Vervolgens legt men het uittreksel van deze akte neer bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Pas op dat ogenblik verkrijgt de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid. Bovendien moet binnen de 15 dagen na het neerleggen van het uittreksel van de oprichtingsakte deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat is de taak van de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Het is belangrijk dat deze stappen correct worden gevolgd. Daarna kan je echt starten met je eigen zaak, waar bij je best eerst op zoek gaat naar een online boekhouder.

take down
the paywall
steun ons nu!