De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een dialoog tussen twee moslims…. eindelijk in het openbaar en een uitnodiging tot meer.

Een dialoog tussen twee moslims…. eindelijk in het openbaar en een uitnodiging tot meer.

zaterdag 6 februari 2016 17:00
Spread the love

Dit is een uitnodiging beste broeders en zusters tot dialoog.

Er moet een dialoog komen want het gaat niet goed met de moslims. 

Velen zijn ziek al beseffen ze het niet eens. 
___________________________________

Een dialoog tussen 2 moslims, Ismail en Alami voor wie meer inzicht wil krijgen..
———————————————————————————————————

Ismail Spada reageert in eerste instantie op de dood van 3 moslims in de VS maar er ontstaat een dialoog over de Islam zelf…..

Ismail zei:

                   Bovendien kan de ene haat de andere haat gaan voeden. 

  • In vele moslimgemeenschappen is de haat naar niet-moslims structureel aanwezig en wordt de al Wala’ wa al Bara’ en van jongs af in gelepeld. 

   Citaten door islamitische geleerden: 

   HET BELANG VAN AL-WALAA EN AL-BARAA – SHAYKH MOEHAMMAD SA’IED AL-QAHTAANIE

   De perfectie van Tawhied (monotheïsme) is de liefde omwille van Allaah en haat omwille van Hem, het offeren en het onthouden omwille van Hem, en het bewustzijn dat alleen Allaah de God en Heer moet zijn van iemand.
   De manier om Tawhied te verwezenlijken is:
   Het volledig opvolgen van de Profeet, zowel in innerlijk als uiterlijk, en de terughoudendheid van het hart om iets anders dan Allaah en Zijn Boodschapper na te streven.”

   Dit geweldige woord (Tawhied) met al haar betekenissen en eisen die het met zich meebrengt, was niet aanwezig in het leven van de mensen, met uitzondering van een paar. En één van de meest belangrijke onderwerpen van deze eisen is de leer van al-Wala wal-Baraa.

   Hoewel dit cruciale principe van het geloof is verdwenen uit het leven van de mensen, doet het niks af aan haar duidelijke realiteit. De leer van al-Wala wal-Baraa is het werkelijke beeld voor het praktiseren van dit geloof. Het heeft een enorm belang in de gedachten van de Moslim, zo veel als de grootsheid en het belang van het geloof. Daarom zal Tawhied nooit verwezenlijkt worden op aarde totdat we de leer van al-Wala wal-Baraa zullen toepassen. Sommige mensen denken dat dit principe van het geloof een zaak is van secundair belang, maar in werkelijkheid is het het tegenovergestelde.

   Shaykh Hamad ibn Atieq zei:

   “In het Boek van Allaah) is er geen regelgeving duidelijker en belangrijker dan de regelgeving van Al-Wala wal-Bara, na de eis van Tawhied en het verbod op het tegengestelde (Shirk)” 

   Enkele uitgangspunten:

   Niet moslims niet haten is zich met hen associëren en zoals hen worden.

   De Moslim-Oemmah is achterop geraakt, nadat het de Jihad heeft verlaten, terwijl dit de top van de Islam is, en heeft in plaats hiervan de wereldse geneugten gevolgd.

   De gedachten zijn verward omdat de zuivere principes van de Islam vermengd zijn geraakt met ketterij van de mensheid en de filosofieën van de Onwetendheid.

   Het heeft de ongelovigen gehoorzaamd en heeft wereldse voordelen de voorkeur gegeven boven de Religie, maar het heeft zowel dit wereldse als het Hiernamaals verloren.

   1. Het liefhebben, eren en het helpen van de ongelovigen tegen de Moslims, en het verwijderen van de Sharie’ah van Allaah, en het stigmatiseren van de Islaam en de Moslims als conservatief, ouderwets en achterhaald, ingehaald in de loop van de geschiedenis.

   2. Het importeren van wetten van de ongelovigen en deze opdringen aan de Moslims tegen hun wil, en iedere Moslim die de Sharie’ah van Allah ingevoerd wil hebben extreem en conservatief beschouwen.

   3. Het twijfelen over de Soennah van de Profeet, en het bestrijden van haar grondvesten en het kleineren van geleerden die hun leven hebben gewijd ter beschermen van de Ahadieth van de Profeet.

   4. Het oproepen tot de nieuwe religie van Onwetendheid wat wordt beschouwd als een nieuwe afvalligheid…

   enz. 

   Einde citaat.

   ismail spada:

  • En hier zit het grootste probleem van allemaal: 
   “Het twijfelen over de Soennah van de Profeet, en het bestrijden van haar grondvesten en het in vraag stellen van geleerden die hun leven hebben gewijd aan het beschermen van de Ahadieth (de uitspraken en handelingen) van de Profeet” 
   Maar….
   Moslims die zich de moeite hebben getroost, om tegen de aanbevelingen van de geleerden in, en toch de Koran zijn gaan lezen met eigen ogen hebben daar een andere mening over en ze zeggen:
   “De Profeet (saws) begint, door toedoen van de moslims zelf, al snel “goddelijke” afmetingen aan te nemen, met alle gevolgen van dien. En een god beledig je niet.

   En de “geleerden” die zichzelf tot zijn erfgenamen hebben gepromoveerd mogen niet in vraag gesteld worden want dat neigt evenzeer naar blasfemie.

   “Weet je wel tegen wie je spreekt?” “Hun vlees is giftig dus eet er niet van.” enz.
   Ze beschermen niet alleen de ahadith maar ze beschermen vooral zichzelf en hun status waaraan ze hun leven wijden. 
   Moslims die dergelijke standpunten in durven nemen nemen risico’s.
   Maar dergelijke moslims sporen aan tot de Waarheid en die staat in de Koran en niet in ahadith waarin anderen geloven.
   Moge God ons leiden naar Zijn Waarheid, naar Zijn Licht, Zijn Boodschap, Zijn Koran.

   reactie  ALAMI

   Dit is vreemd!!!
   Het is niet nodig om te denken dat de hele wereld zich tot de Islam zal bekeren met het al dan niet accepteren van de Soennah.
   Even duidelijk te maken Islam is Quran+Soennah.
   De Islamitische leerstellingen over djihad zorgen ervoor dat onderdrukking wordt uitgebannen en de vrijheid geven tot denken en de keuze voor hun religie zonder enige dwang om zichzelf vrijelijk onderwerpen aan hun Schepper en niet geplaatst worden onder de onderwerping van enige wereldse dictator, ras, stam of nationaliteit.
   Echter, zelfs de Profeet zelf diende de mensen enthousiast de weg te tonen, en we /moslims/ mensen op vrijwillige basis ook zou moeten proberen om dat op elke mogelijke en toegestane manier te doen. We/moslims/ mensen dienen dan ook de nobele /Islamitische/ waarden van vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid te tonen.

   En vóór dit alles dienen we/moslims/ mensen onszelf te gedragen op de beste, meest ethische manier, en onszelf te tonen als een praktisch voorbeeld van morele deugdzaamheid. Helaas roepen vooral veel moslims mensen op tot de Islam met hun tong, terwijl ze hen er van wegjagen met hun schandelijke, tegenstrijdige gedrag en hun bekrompenheid.

   De verantwoordelijkheid houdt hierbij op. Dit was ook de mate van verantwoordelijkheid van alle boodschappers.
   Zo zegt God tegen de Profeet : “…Op jou rust geen andere plicht dan de verkondiging.”

   Kortom, de Islam in al haar uniekheid dient aan wie het aanbelangt op een logische manier, met duidelijke en inzichtelijke bewijzen te presenteren en duidelijk te tonen hoe de Islam al dan niet verschilt van hun eigen levenservaringen want als de Islamitische benadering van het leven niet zo veel verschilt van hun eigen benadering.
   Dit geeft de mensen alleen maar het gevoel dat de Islam onnodig is voor hen.

   ismail spada Woow, ik ben zeer onder de indruk.
   Een broeder die reageert ! Het is bijna een wonder te noemen. Mijn imam heeft nog nooit tijd gevonden voor een dialoog.
   Neen, natuurlijk is het niet nodig te denken dat de hele wereld zich tot de Islam gaat bekeren. 
   God, Allah swt wil dat namelijk niet. 
   En als Hij iets niet wil dan mag heel de wereld en alles wat er zich op bevindt iets willen maar dan zal het niet plaats vinden.
   Juist, beste broeder?

   De soennah laten we even buiten beschouwing. Ok?
   De laatste Boodschap van God, Allah swt, is de Koran. Maar daarvoor waren er ook al Boodschappen van Hem. En God, Allah swt vraagt aan ons om de godsdienst van Ibrahim (Abraham) te volgen, juist? 
   Ook Profeet Mohammed saws moet de godsdienst van Ibrahim volgen. Dat staat in de Koran. 
   En er staat ook in de Koran dat de Profeet niemand mag dwingen om gelovig te worden. 
   De Profeet kan dat ook niet. 
   Het is God, Allah swt, Die de mensen tot het geloof in 1 God brengt en niemand anders. De taak van de Profeet (saws) bestaat in het mededelen van God’s Boodschap aan zijn medemensen. 
   De Profeet is niet verantwoordelijk voor het resultaat, hij is geen voogd over de mensen en hij kan zelfs niet leiden wie hij lief heeft. Zijn taak is het verkondigen. Punt. Moslims kunnen de erfenis van de Profeet verder zetten door de Boodschap ook beter bekend te maken.
   Zij kunnen ook niemand dwingen om gelovig te worden of gevolg te geven aan de Koran. 
   De mens is vrij. Hij heeft een vrije wil gekregen om beslissingen te nemen.
   Maar laat ons eens even het moslim zijn onder de loupe nemen. Wie is een moslim?
   Is dat iemand die 5 keer per dag bidt, op bedevaart gaat, geld uitdeelt aan behoeftigen, van tijd tot tijd vast, en die de geloofsbelijdenis heeft uitgesproken voor een volle moskee? 

   Of is een moslim iemand die zich aan God onderworpen heeft en voor zichzelf heeft gezegd: “Ik onderwerp mij aan de Heer der Werelden.”? Was Ibrahim een moslim? Mozes? Jezus? Waren zij moslims? Ik denk van wel. Wie de Koran leest weet het zeker. 

   Zullen Joden, Christenen, Sabieërs toegelaten worden tot het God’s Paradijs? Ik denk van wel. Waar is nu de soennah in dit geheel? 
   Jij zegt: Islam is de Koran en de Soennah.
   Ik zeg: Islam is de godsdienst van Ibrahim, de godsdienst die God, Allah swt, voor ons gekozen heeft wanneer Hij zegt: “Voorwaar, de Godsdienst bij Allah is de Islam”   
   Daarin zit geen soennah maar enkel de onderwerping aan God, de Heer van de Werelden. 
   Uit de Koran kunnen we bepaalde zaken leren, zoals de geloofsgetuigenis: “Ik onderwerp mij aan de Heer der Werelden”, het gebed, de bedevaart, de besteding van geld aan goede doelen en het vasten. Een manier van leven.
   Jihad is geen geloofspunt. Gestreden werd er in het verleden om de godsdienst te herstellen en te behouden maar op een bepaald ogenblik werd de overinning bereikt. 
   De Koran eindigt dan ook met een soera waarin staat: “En men ziet dan massa’s gelovigen toetreden tot de Islam. 
   Wat er dan rest is vergiffenis vragen (voor momenten van twijfel) en alle Lof aan God, Allah swt, toekennen. 
   Dat is te vinden in de laatste soera die geopenbaard werd. 
   Iedere jihad die er daarna nog gevoerd wordt gebeurt niet meer om de Islam te vestigen maar omwille van machtshonger of begeerte naar wereldse zaken. De ahadith zijn daar duidelijk over. 
   Vervolgens plaatsten Wij jou (O Moehammad) op een juiste weg (Sjarî’ah) van de godsdienst. Volg deze dan en volg niet de begeerten van degenen die niet weten.De shari’a die we vandaag kennen is iets anders dan de shari’a waarop God, Allah swt, Zijn Boodschapper heeft geplaatst.
   Die islamitische wetgeving kreeg vorm in de eeuw die volgde op de dood van de Boodschapper. Nog later werd die wetgeving shari’a genoemd door de wetsgeleerden. 

   En dat nadat deze geleerden de Boodschapper de godsdienst, die Allah swt, vervolmaakt had wanneer Hij zegt: “Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen”, nog verder lieten vervolmaken met zijn uitspraken en bijkomende wetgeving.
   De geleerden maakten aldus van de Boodschapper postuum een wetgever. 
   Alsof dat nog niet genoeg was, gaan de geleerden zichzelf tot erfgenamen van de Boodschapper benoemen en de Islam verder vervolmaken en na onderlinge consensus de shari’a opstellen en blijven aanpassen tot de dag van vandaag.Het is dan niet meer God’s juiste weg, maar de ‘juistere weg’ van de geleerden, de helpers naast God zonder wie wij, moslims, zeker de juiste weg zouden kwijtraken. 
   Dat is tenminste de mening van de geleerden, niet die van God, Allah swt.

   Het spijt mij dan ook, maar het is dus mijn mening niet. Ik onderwerp mij niet aan de geleerden, niet aan hun shari’a, niet aan hun fatawa, maar ik onderwerp mij nog steeds aan de Heer der Werelden en aan niemand anders. Ok?

   Ben ik nu nog uw broeder in de Islam of ben ik nu een ongelovige?Ik zou uw antwoord, mening of wat dan ook graag leren kennen. BarakaAllaahufik, Moge Allah u daarvoor belonen.

   reactie ALAMI Zou u een nieuw soort fikh, fikh al-aqalliyat.be of daar (met name westerse) of waar grote aantallen moslims in niet-islamitische landen blijvend zou worden. moeten worden ontwikkeld met nieuwe inzichten en interpretaties.

   Deze al dan niet op uw verzoek gerichte feedback draait dan ook om het écht begrijpen van het geloof, op zo een wijze dat dit een positief effect zal hebben op uzelf althans als fakih in spe en de mensen om u heen. 
   Hoe komt het dat mensen nu nog steeds zo geïnspireerd kunnen raken door de Islam als in de tijd van de profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem). 
   Wat heeft de Islam te bieden? 
   Wat de bedoeling is van Allah’s boodschap en voorschriften en hoe dit tot uiting komt in de praktijk. Om deze belangrijke vragen goed te kunnen beantwoorden is kennis over de twee bronnen van de Islam onmisbaar: de Koran en de Soennah ( hoe Allah’s boodschap en voorschriften tot uiting komt in de praktijk/het profetisch model) of “Fiqh van de Koran en Soennah”. 

   De wetenschap die zich met het afleiden van rechtsregels bezig houdt wordt fikh genoemd. Een islamitisch rechtsgeleerde of jurist is een fakih (mv. fukaha). Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent . 
   Er zijn er vier rechtsbronnen (???? ?????, oesoel al-fikh) of de islamitische jurisprudentie waarvan na 1.de Koran is 2.de soenna het voornaamste want de voorbeelden en de uitspraken van Mohammed 3.Qiyas (analogie) is het afleiden van regels voor situaties die niet in de Koran en de soenna 4.Idjma of Ijma (???????, consensus van rechtsgeleerden) is een vierde bron van rechtspraak, maar uitsluitend waar de eerste drie bronnen geen uitsluitsel bieden.,…..

   Zou men dan niet de Profeet (v.z.m.h.) in alle opzichten volgen. of Toch? 

   ismail spada Salaam alaykoum beste broeder, 

   U zou toch moeten beseffen dat de fiqh van ahlus sunna al een fiiqh is die werd ontwikkeld in de eeuw na het overlijden van de Profeet saws, zonder zijn medewerking, door geleerden die zich zijn gaan specialiseren in de fiqh. Zo ontstonden destijds ook andere gemeenschappen die zich gingen specialiseren in hadithwetenschappen. 

   Anderen gingen de Arabische taal verfijnen en uitbreiden met regeltjes, grammatica, enz. 
   Nog anderen gingen zich bezig houden met geloofsleer.
   Misschien wil u het niet eens weten maar de Profeet saws verbood om zijn uitspraken neer te schrijven. 

   Abu Bakr ra, Umar ra, Uthman ra en Ali ra hielden zich aan dat verbod. 
   Umar (ra) heeft zelfs na raadpleging van de belangrijkste leden van de gemeenschap en na een bedenktijd van een maand beslist om de uitspraken van de Profeet (saws) niet op te gaan schrijven uit vrees dat de Koran dezelfde gevolgen zou ondergaan zoals de Thora die onderging door de Talmud van de joodse schriftgeleerden. 

   Dat hield in dat Umar (ra) bezorgt was om het feit dat de Koran naar de achtergrond zou verdwijnen. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. 
   En op dat ogenblik was er nog geen sprake van de wildgroei van de ahadith die pas in de Abbasidische periode zou plaats vinden door de onderlinge concurrentiestrijd van de verschillende ‘kenniscentra’. 
   U, die blijkbaar specialist bent in het herhalen van al hetgeen men u heeft wjjs gemaakt, vergeet dus een belangrijke periode die vooraf is gegaan aan het ontstaan van de rechtsscholen.De specialisten waren een soort vakidioten die nauwelijks kennis hadden van de wetenschap uit een andere groep. 
   Uiteindelijk zal iedere wetenschap zo in detail behandeld en beschreven worden dat men deze wetenschappen als exacte wetenschappen ging zien.

   Exact wil in dit geval zeggen: Er is geen speld meer tussen te krijgen want niemand is in staat om beter te doen dan wij. 
   De kennis over de Islam is op dat moment enorm ingewikkeld geworden. Te moeilijk om nog door 1 mens begrepen te worden. 
   En dat terwijl de godsdienst van Ibrahim een natuurlijke simpele godsdienst is die we moeten volgen? 
   Het ontgaat u blijkbaar ook volkomen dat de autoriteit van de overleveringen, de soenna, of de daden en de niet-daden van de Boodschapper lange tijd in vraag zijn gesteld geweest maar dat uiteindelijk is gekozen om de Profeet’s gewoonten ook op te nemen in de nog te ontwikkelen rechtsleer.U praat als een papegaai die blind volgt wat anderen hem hebben aangeleerd. 
   U gelooft blind wat Ash Shafi’i beweerde en u doet aan imitatiegedrag, taqlid. In feite ontkent u, samen met zovele anderen de Koran en de Woorden van Allah Die zegt: 

   “Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?” 54/17 en daarna nog 3 keer in dezelfde soera. (De geleerden hebben de Islam moeilijk gemaakt!) 
   En op die dag zullen Wij uit het midden van iedere gemeenschap een getuige doen opstaan en Wij zullen jou als getuige nemen tegen deze (gemeenschap van jou). En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de Moslims. 16/89 
   (Maar nee, zeggen ze, niet voor alle zaken want er moest nog veel duidelijk worden gemaakt en de geleerden moeten nog een weg, een shari’a uitstippelen, en de leiding over het volk nog overnemen.)

   “Zal ik dan een andere Rechter dan Allah zoeken, terwijl Hij het is Die het Boek (de Koran) tot hen heeft neergezonden als een uiteenzetting?”
   En degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven weten dat het een neerzending met de Waarheid van jouw Heer is.
   Behoor dus zeker niet tot de twijfelaars.
   En het Woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en rechtvaardigheid.
   Niemand kan Zijn Woorden veranderen.
   En Hij is de Alhorende, de Alwetende.
   En als jij de meesten van hen die op aarde zijn volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van Allah.
   Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts verzinsels. 6/114-116

   Voorwaar, de gelijkenis van het wereldse leven is als water dat Wij uit de hemel neer zenden, waardoor het de gewassen van de aarde in een mengeling doet groeien, waarvan de mensen en het vee eten.
   Totdat, wanneer de aarde haar versierselen heeft aangenomen en zij mooi is geworden en haar bewoners menen dat zij machthebbers zijn over haar, Onze bestraffing tot hen komt, in de nacht of overdag, waarop Wij haar tot een afgemaaid veld maken, alsof er de dag ervoor niets groeide.
   Zo zetten Wij de Tekenen uiteen aan een volk dat nadenkt. 10/24

   (maar de meeste moslims denken dus niet meer na, ze hebben dat aan anderen overgelaten die dat in hun plaats doen? Ze mogen zelfs niet meer nadenken, ze hebben daar geen toelating voor gekregen van de geleerden. 🙂 ) 
   Dit zijn de tekenen van Allah, die wij naar waarheid aan u voordragen.
   In welke hadith buiten Allah’s Hadith en Zijn tekenen zullen zij dan geloven? 45/6 
   (in de ahadith van Abu Dawud, Tirmidhi, Nasaai, ibn Majah, ibn Hanbal, Malik, Bukhari of Muslim? Ja, in welke hadith geloven ze in feite?) 
   Ook de Boodschapper zei: “O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Koran achtergelaten” 25/30

   ALAMI  In klassieke traktaten wordt de fikh gesplitst in vijf categorieën:wat verplicht is (wajib of fard)+wat aanbevolen is (mandub, masnun, mustahabb, soennah)+wat neutraal is (mubah, jaiz, halal)+wat afkeurenswaardig is (makruh) + wat verboden is (haram, mahzur). 

   De fikh kent alleen een uitzonderingspositie voor moslims die tijdelijk in niet-moslimlanden verblijven. Daarnaast zijn ook de aanvullende principes. Enkele daarvan zijn: Urf (lokaal gewoonterecht + (??????, idjtih?d) of je gezonde verstand gebruiken+Ibaha (toelaatbaarheid)+ad-daroera (overmacht) is gebaseerd op de analogie van Soera De Koe 239. 

   Wat is Soennah? Soennah betekent als woord, ‘’manier, verloop, aard, beginsel, wet’’. Als religieuze term heeft het de volgende betekenissen: De woorden, daden en de ‘’takrir’s’’ van de profeet . Dus datgene wat Hij heeft gezien, maar ook heeft toegestaan door er geen reactie op te geven. 
   Wat zijn Hadiths? De Hadiths zijn de verklaringen van de verzen. 
   Deze verhelderen de verzen, die in het kort, de Goddelijke doeleinden verklaren. Een oordeel over een bepaald onderwerp dat niet is terug te vinden in de Koran, zal vanuit de Hadiths duidelijk gemaakt worden. De oordelen van de Profeet (v.z.m.h.) zijn de eerste oordelen. 

   Net zo als Hij op dit punt de leiderschap heeft, zo ook is Hij (v.z.m.h.) de leider van zijn gemeenschap op alle fronten.
   ‘’En wanneer zij met een zaak van veiligheid of vrees tot hen komen, dan verspreiden zij het. En indien zij het aan de boodschapper voorgelegd hadden, en aan degenen van hen die met gezag bekleed zijn, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen nemen.’Rechtvaardigheid en waarheid, zit impliciet in het profeetschap en worden ten volle gehanteerd door Hem.Ketterij, kwaad en dwaling komt van zijn vijand

   ismail spada De Koran legt zichzelf uit voor wie er tijd voor uit trekt. Het is zelfs de beste methode. 
   Ook Ibn Taymiyyah in zijn “inleiding tot exegese van de Koran” en ibn Kathir in zijn tafsir waren het daar over eens. 

   Maar wie neemt nog de tijd om de Koran door Allah swt te laten uitleggen? Geleerden zien dat als zonde. Is ’t niet?
   Allah swt zegt nochtans: Voorwaar, het is aan Ons hem (de Koran) te doen bewaren en hem voor te doen dragen. Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volg dan zijn voordracht. Daarna is aan Ons de uitleg ervan.” 75/17-19

   Jij schrijft Hij, de Profeet, met een hoofdletter, is hij goddelijk voor u? Is hij saws de Leider of is Allah swt de Leider? 
   Kan de Profeet saws wel leiden? Allah swt zegt van niet in de Koran. Ik geloof Hem (Allah swt). 
   De Boodschapper saws is niet eens verantwoordelijk en geen voogd over het volk en hij mag niemand dwingen. Hij saws brengt Allah’s Boodschap over. Meer niet.
   Maar wat u zegt gaat in de richting van: 
   “Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze Leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie.”
   Ja toch?

   reactie ALAMI 
    De Profeet (v.z.m.h.) is de grootste ‘’gids’’ van Allah.Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah want Hij spreekt niet uit begeerte. 
   Dus de heilige Soennah van ons Profeet (v.z.m.h.) bestaan uit Zijn woorden, welke uit Zijn heilig tong vloeit, Zijn verrichte daden en Zijn houdingen waarmee Hij een voorbeeld is voor de gehele mensheid. 

   Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is. Hij is een voorbeeldig persoon die de liefde en tevredenheid van onze Heer heeft. 
   De liefde voor Allah van iemand die de Soennah van Hem niet naleeft, bestaat enkel uit woorden. Afstand nemen van de Soennah en alleen maar Koran verzen als leidraad gebruiken, houdt in dat men het lijken op die Persoon (v.z.m.h.) die Allah liefheeft, verlaat.

   Iemand die de heilige Koran zelfstandig probeert te interpreteren, zonder de Hadith hierbij mee te nemen, zal in plaats van de weg van de Profeet zijn eigen weg volgen. De weg waartoe deze leidt, is onbekend. 

   Het doel van het begrijpen van de Koran is het naleven en na laten leven van de Koran.“De waardevolle Soennah van de Profeet (v.z.m.h.) heeft drie bronnen: Woorden, daden en houdingen. 
   Onderwerpen aan de heilige Soennah verandert je gewone handeling in een aanbidding. Hiermee zal elke daad in jouw leven veranderen in een vruchtenwerpend en beloninggevend leven.
   Liefde en vrees in je hart voor Allah zijn Soennah die onder de groep “houdingen” vallen. 
   Onder jullie heb ik Allah het meeste lief. 
   En ook ik vrees het meeste van Allah.” (Hadith).

   Onder ‘’Soennah’’ verstaat men: De weg van de Profeet van Allah volgen en zodoende altijd op het juiste pad blijven.
   Laten we nu een vraag stellen aan ons ego. 
   Wat zou een Moe’min (gelovige) doen die in de tijd van de Profeet (v.z.m.h.) kon leven? 
   Hem volgen , Toch?

   ismail spada Het is belangrijk beste broeder dat u de Koran eens met eigen ogen gaat lezen want dan zou u weten dat “ hij spreekt niet uit begeerte” op de Koran betrekking heeft en geen toegevoegde woorden zijn.
   “Jullie metgezel dwaalt niet en hij is niet misleid. En hij spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is. Een machtige in kracht (Djibrîl) onderwees hem.” 53/2-5

   Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs:(Nor doth he speak of (his own) desire) he did not utter the Qur’an of his own desire.
   U kan natuurlijk ook ibn Kathir raadplegen in verband met dit uit de context getrokken Vers dat gevolgd wordt door een verduidelijking en vooraf gegaan wordt door de reden die de tegenstanders aandragen. 
   Dat Ash-Shafi’i de Openbaring gaat opsplitsen in de Koran en de soenna is volledig voor zijn rekening. 
   Het is duidelijk dat Gibril de Koran heeft afgeleverd op bevel van Allah swt en niet de soenna.Ja toch? 

   reactie ALAMI  
   Koran zonder Soennah is niet echt de islam. Het volgen van de Soennah is verplicht. 

   De consensus van de geleerden (Idjmaa) bevestigt het belang van de Soennah. 
   Ash-Shaafii heeft gezegd: “Ik ken geen Sahaabi of Taabiie die een overlevering heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zonder deze te accepteren, hieraan vast te houden en te bevestigen dat dit van de Soennah was. 
   Degenen die na de Taabicien kwamen en degenen die wij hebben ontmoet deden hetzelfde.Allen accepteerden zij de overleveringen en namen zij deze aan als Soennah. 
   Zij prezen degenen die het volgden en zij bekritiseerden degenen die hiertegen in gingen. 
   Wie afwijkt van dit Pad wordt beschouwd als afgewekene. 

   Als een persoon genoeg kennis heeft en onderscheid kan maken tussen sterkere en zwakkere bewijzen en meningen, dan moet hij de mening van de geleerden volgen die het sterkst rusten op de Koran en de Soennah. Het doel van de moslim is de waarheid te volgen die in overeenstemming is met de Koran en de Soennah. 
   De wetscholen van Fiqh zijn slechts middelen om regelgeving te onttrekken gebaseerd op de Koran en de Soennah. 
   Ze staan niet op hetzelfde niveau als de Koran en de Soennah. 

   De Profeet (vzmh) zei: 1.“Houdt jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. 

   Hecht jullie hieraan en hou je hieraan vast.”(Aboe Daawoed).
   2. “Er komt een tijd dat een verzadigde man achteroverleunend zit op zijn ligstoel en bij het horen van mijn bevelen of verboden zegt: “Ik accepteer dit niet, we vinden niets van dit in het Boek van Allah.”(at-Tirmidhi). Aan twijfelaars en de afgedwaalde groep, die zichzelf “Koranieten” noem ?Hoe kan iets dat zo duidelijk tot de basis van de Islam behoort, onderwerp worden van discussie en debat?
   Het bewijs van het belang van de Soennah. 
   De Koran spreekt over het belang van de Soennah. 
   Allah (swt) beschrijft de gehoorzaamheid aan de Profeet als een onderdeel van de gehoorzaamheid aan Hem. Daarna maakte Hij een verbinding tussen de gehoorzaamheid aan Hem en de gehoorzaamheid aan de Profeet (vzmh) bijvoorbeeld: 
   Allah zegt (interpretatie van de betekenis):a. “Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah.”(Soerat an-Nisaa’: 80).
   b.“O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper (Soerat an-Nisaa’: 59) 

   Allah waarschuwt ons niet tegen de Profeet in te gaan en verklaart dat degene die hem ongehoorzaam is, gedoemd zal zijn tot de eeuwige Hel.
   “Laat degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn er voor uitkijken dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing.” (Soerat an-Noer: 63)
   +“Neen, bij jouw Heer! Zij geloven niet (in Allah) totdat zij jou (O Mohammed) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.” (Soerat an-Nisaa’: 65)

   +“O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft.”(Soerat al-Anfaal: 24)
   + “Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper.” (Soerat an-Nisaa’: 59). 
   Het doel van de moslim is de waarheid te volgen die in overeenstemming is met de Koran en de Soennah. 
   De wetscholen van Fiqh zijn slechts middelen om regelgeving te onttrekken gebaseerd op de Koran en de Soennah.
   Ze staan niet op hetzelfde niveau als de Koran en de Soennah. 
   De moslim voorouders volgden de profeet sunnah nauw en werden leidraad te nemen in al hun zaken en moslims in onze moderne wereld moeten volgen…
   Wat betreft het vers “En Wij hebben aan jou het Boek als verduidelijking voor alle dingen en als leiding en barmhartigheid en blijde tijding voor de moslims.” 16: 89 
   dit vers betekent dat de Koran werd geopenbaard om alles in religieuze zaken te verduidelijken in termen van het hebben van een overzicht van de belangrijkste stelregels als voor de ingewikkelde details van deze stelregels, worden ze verduidelijkt door de Profetische Soennah.
   Daarom heeft God bevolen profeet Mohammed uit te leggen voor mensen die dat voor hen geopenbaard door zijn woorden, daden, goedkeuringen en afkeuringen. 
   Dit betekent simpelweg dat profiteert van de Koran onmogelijk zou zijn zonder te verwijzen naar de Profetische Soennah. 
   De Koran gepleit voor drie soorten vast te houden aan de Profetische Sunnah, 
   Het eerste type is duidelijk door het combineren van de gehoorzaamheid aan God en de profeet in een zin.
   The tweede type is vertegenwoordigd met de gehoorzaamheid aan God en de gehoorzaamheid aan de Profeet. 
   Het derde type heeft te maken met onafhankelijke gehoorzaamheid aan de Profeet in kwesties die God heeft verlaten voor de profeet te leveren en te verduidelijken, omdat er geen melding van deze problemen in de Koran. 
   Daarom is de enige referentiepunt voor moslims in dit geval is de volledige afhankelijkheid van Soennah van de Profeet.
   God zegt in de Koran: “En wat de Boodschapper u gegeven heeft – neem, en wat hij heeft u verboden – geen. En vreest Allah, ja, Allah is streng in straf. 59: 7.
   Er is geen twijfel dat in deze verzen en vele andere soortgelijke verzen, God de gelovigen beveelt aan de profeet als hun rolmodel en vast aan zijn sunnah te houden zoals hij is degene die God heeft gekozen om zijn boodschap en openbaring te leveren, te eren en lief te hebben. Zo samenvatting.
   Dus als u u toch (on)bewust afvraagt of de koran was alles omvat alle zaken en heeft geen reactie uit geen details, waarom zou er een behoefte aan de Soennah zijn? 
   Deze vraag geeft aan uw ontkenning van de Soennah als authentieke bron van wetgeving. 
   De Koran is de eerste bron van wetgeving, waaruit de theologie, juridische uitspraken en ethiek zijn, samen genomen met de tweede bron van wetgeving die de Soennah. 
   God schonk de moslim natie met de mogelijkheid om de religie te beschermen en zet het uit de vervaardiging of verandering door massale memoriseren van de Koran door uit de Ummah die de authenticiteit en de geldigheid en dezelfde waarborgen geldt voor de profetische Ahadith die ging door een zorgvuldig proces van filtratie en een specifieke wetenschappelijke methodologie werd aangenomen om de juistheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde profetische tradities te garanderen.
   De moslims ‘zorg voor het behoud van de Soennah is een bekende kwestie die gemakkelijk kunnen worden opgespoord door de geschiedenis en de beschaving en men kan het niet helpen, maar vroeg me af hoe dit duidelijk feit wordt ontkend door sommige zelf beweerden geleerden en wat voor soort logica gebruikten ze om te komen tot een dergelijke ernstige conclusies. 
   Is het niet een bekend feit dat degene op wie de Koran werd geopenbaard is degene die is de drager van de Soennah-profeet Mohammed-die geen woord uitbrengen uit zijn eigen verlangen? 
   Zijn de vertellers van de Koran zijn dezelfden die overgeleverd de Soennah en werden zeer geprezen in de Koran voor hun gerechtigheid en goed manieren. 
   Hoe komt het dat de ontkenners van de Profetische Soennah die werd overgebracht door de metgezellen van de Profeet accepteren hun verhaal van de Koran, terwijl het ontkennen van hun verhaal van de Soennah?

    

   ismail spada
   Salaam alaykoum beste broeder,Wat ga je nu vertellen? Besef je wat je zegt? 

   Het Woord van Allah swt is niets zonder het woord van Zijn Boodschapper? Voor mij klinkt dat als Godslastering. 
   Allah swt spreekt niet eens over de sunnah behalve over Zijn Eigen Sunnah die nooit verandert. 
   Wat Ash Shafii daar nog aan toevoegt is voor zijn rekening. Het is zijn visie en hij zal daar rekenschap voor afleggen. 
   Gaat Ash Shafii ons moslims de wet stellen? 
   Het te volgen Pad, de Weg, is dat van Allah swt en niet dat van de mens, niet het pad dat aan de Profeet wordt toegeschreven door mensen die na hem kwamen, niet die van imam ash-Shafii. 
   De Profeet saws weet niet wat zijn gemeenschap na zijn dood aan vernieuwingen hebben ingevoerd en waardoor ze geweigerd worden … Zegt het iets? 
   Shafii wijkt af van het Pad van Allah swt en hij heeft een van de grootste “bidah” (vernieuwing) aller tijden ingevoerd. 
   Maar niemand is verplicht hem te volgen. Wie hem volgt is wellicht een “afgeweke” van Zijn Pad. 
   Hem Alleen aanbidden wij en Hem alleen vragen wij om hulp. (niet aan Shafii)
   Leidt ons op het rechte Pad, niet op het pad….. van de afgewezenen….De wetsscholen zijn vernieuwingen, niets anders. 
   Ze hebben de bedoeling om het volk te leiden op de weg van de geleerden, de imams en hun visies.

   De hadith die je citeert bestaat in vele versies. 
   Waaronder die waarin de Profeet (saws) zegt: “… Hou jullie vast aan de Koran …” Niks sunnah ! De hadith van de ligstoel bestaat niet. Hij is uit de context gerukt en de wijsheid er in is van een heel andere orde ! 

   Abu DawudBook 19, Number 3044:
   Narrated Al-Irbad ibn Sariyah as-Sulami: We alighted with the Prophet (saws) at Khaybar, and he had his companions with him. The chief of Khaybar was a defiant and abominable man. He came to the Prophet (saws) and said: Is it proper for you, Muhammad, that you slaughter our donkeys, eat our fruit, and beat our women? The Prophet (saws) became angry and said: Ibn Awf, ride your horse, and call loudly: Beware, Paradise is lawful only for a believer, and that they (the people) should gather for prayer. They gathered and the Prophet (saws) led them in prayer, stood up and said: Does any of you, while reclining on his couch, imagine that Allah has prohibited only that which is to be found in this Qur’an? By Allah, I have preached, commanded and prohibited various matters as numerous as that which is found in the Qur’an, or more numerous. Allah has not permitted you to enter the houses of the people of the Book without permission, or beat their women, or eat their fruits when they give you that which is imposed on them.
   Kijk, beste broeder, door jaren de hadith te hebben bestudeerd weet ik dat er nogal wat onwaarheid in omloop is maar ook leugens die goed ingeburgerd zijn. Zelf opzoeken is de enige oplossing en alles controleren wat men je probeert wij te maken. 


   De Koran rept met geen Woord over de sunnah. 

   Allah swt vraagt gelovigen om de Boodschap waarmee de Profeet saws is gekomen te volgen zoals Hij dat ook met eerdere Boodschappers en Boodschappen heeft gedaan. Meer dan het verkondigen van de Boodschap wordt er door Allah swt van de Profeet saws niet verlangd. 
   Het is dus correct dat diegene die de Boodschapper gehoorzaamt en de Boodschap volgt ook aan Allah swt gehoorzaamt. 
   Wie de Boodschap waar de Profeet saws mee komt niet aanvaardt en er tegen in gaat zal daarvan de gevolgen dragen.
   Het Is dus Zijn Bevel dat moet gevolgd worden en niet de bevelen van anderen naast Allah swt. 

   Men moet de Profeet laten oordelen met wat in Allah’s Boodschap staat. Of met iets anders? Met een wetgeving naast Zijn Wetgeving?

   De Koran is duidelijk: Wie niet oordeelt met de Wetten van Allah is een onrechtpleger. Maar geleerden willen van de Profeet een wetgever maken! SubhanAllah! Niks Godsvrees. 

   De Koran is de Leidraad voor de Godsvrezenden. Lees al-Baqarah.
   Je zegt zelf : “En Wij hebben aan jou het Boek gegeven als verduidelijking voor alle dingen en als Leiding ….”
   Maar je besluit daaruit dat de Profeet de ingewikkelde uitleg van Allah (die niemand zou kunnen verstaan zonder dat een mens daar dieper op in zou gaan) verder moet verduidelijken. 
   Het is minachten van Allah swt naar mijn gevoel. Het is zeggen dat Allah, de Almachtige, niet in staat is om Zijn schepselen aan te spreken of een duidelijke Boodschap mee te geven zonder dat een mens Hem daarin zou moeten bijstaan?
   Heeft Allah swt dan beperkingen? 
   De rest wil ik niet eens verder van commentaar voorzien. Het is blasfemie vanuit mijn standpunt gezien.

   Wat de Boodschapper u geeft … 59/7.
   Lees de soera eens zelf en laat de aya in zijn context en je zal beseffen dat het om de buit gaat die is buitgemaakt en verdeeld wordt door de Profeet over zijn gemeenschap.
   De aya begint met: Wat Allah ook aan buit aan Zijn Boodschapper gegeven heeft, afkomstig van de bewoners van de steden.
   Er is geen behoefte aan de sunnah. tafs?r al-Qur’an bi al-Qur’an is de beste methode ! 
   Steek daar uw tijd eens in en uw ogen zullen Incha Allah open gaan.
   Ahadith zijn er bij de miljoenen geschreven.
   Er waren valse bij, onjuiste, twijfelachtige enz. 

   Maar …. de geleerden hebben dat allemaal rechtgetrokken en er een exacte wetenschap van gemaakt. 

   Laat mij niet lachen. De geleerden die de perfectie hebben bereikt? Zij hebben de waarheid hersteld? 
   Nogmaals: De Profeet saws zegt geen enkel woord van de Koran uit zichzelf. Het is een Openbaring door Gibril op Bevel van Allah aan een mens die door Allah swt is uitgekozen om Zijn Boodschap te verkondigen! 
   Lees het zelf.De Koran is de Haqq, Nur, Hiqma enz van Allah swt om de mensheid mee te leiden op Zijn Pad.

   De sunnah is een uitvinding van de geleerden om het volk te leiden op hun weg.
   Bestudeer de Koran tot je hem begrijpt en je zal incha Allah de leugen en de Waarheid van elkaar gemakkelijk kunnen onderscheiden. 
   Bestudeer daarna de hadith en kom tot het besef dat ze vol tegenstrijdigheden staan terwijl je in de Koran geen tegenstrijdigheid zal vinden.
   Moge Allah swt ons allemaal leiden naar Zijn Pad, weg uit onze duisternissen en naar Zijn Licht. Amien. 

   reactie ALAMI De plaats van de sunnah en van de hadiths in de islam!
   De islam is gebaseerd op de koran en de sunnah.

   De Koran wordt door muslims beschouwd als het letterlijke woord van God zoals het letter per letter door de aartsengel Gabriël geopenbaard werd aan profeet Mohamed.
   De sunnah is het geheel van overleveringen over de handelingen, gebruiken en uitspraken van de profeet.De sunnah wordt aangewend om de betekenis van de Koran te verduidelijken.

   Na het leven van Mohamed kon iedereen die hem iets had horen zeggen of had zien doen, dat melden.Deze uitspraken werden allemaal genoteerd. Hoewel deze overlevingen door muslimgeleerden onderzocht werden
   (hoeveel mensen brachten hetzelfde aan, was diegene die het aanbracht wel betrouwbaar?

   Kon hij de profeet gekend hebben enz), kunnen er toch fouten ingeslopen zijn.
   Daarom kan de sunnah niet aangewend worden om de Koran tegen te spreken.
   Een uitspraak van de profeet wordt een hadith genoemd.
   Deze vormen dus onderdeel van de sunnah. Een aantal bekende verzamelingen van hadith werden gemaakt door Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa’i, Imam Abu Dawood, Imam At-Tirmizi en Imam Majah.
   Er zijn er ook vele andere et zoals bij de Koran, geldt ook hier de waarschuwing dat het doorgronden van de sunnah en het islamitisch rechtskader in de islam vele jaren hogere studies vergt.
   Het is niet omdat men een atlas in huis heeft dat men een aardrijkskundige heeft, zo ook is het niet omdat met een hadith collectie staan heeft dat men een rechtsgeleerde is.
   Men kan dus niet zomaar wat uistpraken citeren en dan stellen dat dit de algemene leer is van de islam.
   De muslimwereld geen uniform blok is maar een zeer divers geheel is waarin uiteenlopende meningen vertegenwoordigd zijn.
   Bent u toch degene die de rol van de sunnah ter discussie stelt?

   ismail, 
   Beste broeder, Moslims volgen de godsdienst van Ibrahim (as) en onderwerpen zich aan Die Ene God Die voor hen een laatste Boodschap heeft gegeven.
   Moslims die zichzelf soennieten noemen volgen de godsdienst van hun geleerden en hun wetsscholen. Ze onderwerpen zich aan hun geleerden die beweren de Profeet van Allah te vertegenwoordigen en in zijn plaats te kunnen leiden. 
   Ze volgen in de voetsporen van de vorige volkeren. En ze willen blijven op de weg waar hun voorvaderen zich bevonden zelfs als ze verkeerd geleid waren. 
   “Mijn gemeenschap zal in de voetsporen treden van de vorige volkeren tot in het hol van de hagedis. Wie bedoelt u Oh Boodschapper van Allah?
   De joden en de christenen? 
   Wie anders? 
   Zij volgden ook hun schriftgeleerden met alle gevolgen van dien.
   Mensen willen namelijk helpers om hun geloof in Een God uit te leggen en te vrijwaren voor afwijkingen want ze zijn onzeker.
   Ze willen in groep denken. 
   Terwijl een moslim niemand nodig heeft dan Allah swt om zijn geloof te bewaren. 
   De Profeet zei: Er zal een dag komen waarop het grootste bezit van een moslim een kudde schapen zal zijn die hij naar de toppen van de bergen zal leiden en naar plaatsen waar het regent, om de fitnah te ontlopen en zijn geloof te bewaren.
   Bukhari. Boek van de fitnah en het einde der tijden.

   En dat terwijl Allah swt leidt wie Hij wil en laat dwalen wie Hij wil. En Allah swt weet wie zich op Zijn Pad bevindt en Hij weet wie van Zijn Pad is afgeweken. 
   Wie door Allah geleid wordt kan door niets of niemand aan het dwalen worden gebracht. Wie door Allah swt aan het dwalen wordt gebracht voor hem zijn er geen helpers.
   Ook geen geleerden die wel kunnen helpen! 

   Stel uw vertrouwen op Allah swt en niet op imams of geleerden allerhande die aan jou het geloof gaan uitleggen. 
   Moge Allah swt ons allemaal leiden.

   reactie ALAMIDe Koranieten: Wie zijn het en waarom volgen ze de Profeet niet?
   Een kleine groepering dat zich aan de Islam toeschrijft, zijn de zogenaamde Koranieten.

   Deze mensen menen dat ze alleen de Koran volgen en verwerpen volgens hen alles wat niet ‘goddelijk’ is (de Profeet Mohammed, de Sunnah, de Metgezellen, de Ahadith etc.).( En al wie zich verzet tegen de boodschapper en hem tegenspreekt nadat het recht pad duidelijk aan hem is getoond, en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, zullen Wij op het pad houden dat hij heeft gekozen, en hem in de Hel branden – wat een afschuwelijke bestemming )»(Soerah An-Nisa; Ayah 115).
   Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, volgen deze mensen de Koran totaal niet.
   Dit, om de doodsimpele reden dat men in de Koran zal tegenkomen dat wij (de moslims) de profeet en zijn Sunnah (levenswijze) moeten volgen.
   Hier volgt een uiteenzetting.
   Dus de Profeet sallallahoe ‘alayhi wa sallam legde met zijn uitspraken en handelingen uit dat er vijf verplichte gebeden zijn in een dag en nacht, en hij legde het aantal raka’at uit, en de voorwaarden en fundamenten van deze gebeden, en toen zei hij:
   “Bid zoals je mij hebt zien bidden.”
   En hij legde ook uit dat de vrouw gedurende haar periode niet hoeft te bidden, en erna niet de gemiste gebeden hoeft in te halen.
   Geloven Koranieten in de Koran?
   Het antwoord hierop is vrij simpel; nee.
   Ondanks dat ze menen dat ze de Koran volgen, doen ze dat niet.
   In de Koran staan tal van verzen die gaan over onze Profeet Mohammed en de verplichting om hem te volgen (sunnah).
   Dit is slechts één voorbeeld waaraan men kan zien dat zij, de mensen die we Koranieten noemen, niet de Koran volgen.
   Iedere moslim die de Koran erkent, volgt en ernaar handelt, volgt namelijk de Profeet en daarmee zijn leiding.
   Bent U dat echt? 

   ismail spadaSalaam broeder, 
   Valt het u op dat ik u broeder noem en u de salaam blijf geven? 
   Ik oordeel dus niet over u of over uw manier van godsdienstbeleving. 

   U noemt mij (onterecht) een koraniet en geeft mij geen islamistische groet, waarom?
   Ik laat het oordeel over aan Allah swt Die ons op een Dag zal inlichten over onze meningsverschillen. 

   Ik heb daar geen probleem mee. Ik wil geen gelijk halen en ik heb de waarheid niet in pacht. 
   Allah is De Enige Die de Waarheid en de ware uitleg kent.
   Hij swt zegt in Al Araaf: 
   Alif Lâm Mîm Shâd. (1) (Dit is) een Boek dat aan jou (Moehammad) neergezonden is, laat er daarom geen bedruktheid in jouw borst zijn vanwege deze (Koran). (Hij is neergezonden) om ermee te waarschuwen, en is een vemaning voor de gelovigen. (2) Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen. (3)
   En Hij swt zegt in Al Ma’idah:

   Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot een godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.
   Jij verwijst naar An Nisaa 115 met:
   En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem gaan naar waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenlieden. En dat is de slechtste bestemming.

   Maar wat betekent deze aya? 
   Het betekent wie de Eenheid van Allah swt in twijfel trekt, en dus geen monotheïst is en wie de Leiding van Allah swt niet volgt, die kan zich aan het ergste verwachten. 

   De Profeet saws is de Leider niet!
   Hij is de Boodschapper van de Leider.

   Want kijk in Al-An’am 71 doet Allah swt ons zeggen:

   Zeg: “Roepen wij dat naast Allah aan dat ons geen goed kan doen en ons geen schade kan berokkenen, en keren wij op onze schreden terug nadat Allah ons geleid heeft?
   Zoals degene die door de Satans op aarde verdwaasd weggelokt is, terwijl hij metgezellen heeft die hem tot de Leiding oproepen:
   ‘Kom tot ons!'”
   Zeg: “Voorwaar, de Leiding van Allah is de (enige) Leiding en wij zijn bevolen ons te onderwerpen aan de Heer der Werelden.

   Moge Allah swt ons allemaal leiden.

   En toen kwam er niets meer. 
   Einde dialoog. 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!