De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dreigende uitzetting gehandicapte Armeense jongeman/Brief aan verantwoordelijken Belgische asielketen

Dreigende uitzetting gehandicapte Armeense jongeman/Brief aan verantwoordelijken Belgische asielketen

zondag 18 december 2016 17:00
Spread the love

DREIGENDE UITZETTING GEHANDICAPTE ARMEENSEJONGEMAN/BRIEF AAN VERANTWOORDELIJKEN BELGISCHEASIELKETEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/dreigende-uitzetting-gehandicapte-armeense-jongemanbrief-aan-verantwoordelijken-belgische-asielketen/

VOORAF:
Op maandag 19 december dreigt een 26 jarige ernstig zieke Armeensegehandicapte jongeman door de Belgische autoriteiten te wordenuitgezet naar Armenie, waar nauwelijks goede en betaalbare medische zorg is
Zie informatie

http://www.gettingthevoiceout.org/aktie-tegen-de-uitzetting-van-een-gehandicapte-jongen-naar-armenie-op-19122016/

Een misdaad, naar mijn meningVandaar onderstaande brief

AAN 
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE BELGISCHEOVERHEID, VERANTWOORDELIJK VOOR HETUITZETTINGSBELEID VAN VLUCHTELINGEN
PREMIER:
C MICHEL
VICE PREMIER EN MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN
J JAMBONDIRECTEUR GENERAAL DIENST VREEMDELINGENZAKENF. ROOSEMONT
STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIET. FRANKEN

”Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”
Artikel 1, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx?LangID=dut

Geachte heren,

Op de valreep, maar nog niet te laat, vraag ik uw aandachtvoor een op handen zijnde misdaad, die zich dreigt tevoltrekken, maar door uw ingrijpen  nog voorkomenkan worden.Datum van misdaad:Maandag 19 december 2016. [1]Geeft u hieraan geen gehoor, bent u, zowel juridisch alsmoreel, verantwoordelijk voor de gevolgen.
Misdaad betreft de dreigende uitzetting van een 26 jarige Armeensejongeman, die aan een ernstige progressieve ziektelijdt en lichamelijk zwaar gehandicapt is. [2]Hoe is dat mogelijk in een land, dat de Universele Verklaringvan de Rechten van de Mens ondertekend heeft, waarin de beschermingvan mensenrechten is vastgelegd
”Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”[3]

Gedraagt u zich in een geest van Broederschap?In het geheel niet!
Nou ben ik wel gewend, dat Belgie en andere Europese landen,waaronder Nederland, vluchtelingenrechten tot boksbalmaken [4], maar van deze grofheid viel ik toch evenvan mijn stoel!
Ik herhaal:DE UITZETTING VAN EEN JONGEMAN MET EEN PROGRESSIEVEZIEKTE, DIE BOVENDIEN ZWAAR LICHAMELIJK GEHANDICAPT IS. [5]
Een jongeman, wiens rechten als Staat u zou moeten beschermen,moreel en juridisch.Ik weet niet, of u het Internationale Verdrag van de Rechten vanGehandicapten getekend hebt [6], maar eigenlijk is dat niet van belang.
Is er een Verdrag nodig om de beginselen van de menselijkheidte dienen?
Ga u diep schamen!
Sowieso dient u dus de rechten van gehandicapten te beschermen,vluchtelingen of Belgen.
Maar daarnaast is er nog iets ergers:
De situatie in Armenie zelf.Is de mensenrechttensituatie al slecht tot zeer slecht [7], hetzelfdegeldt voor de gezondheidszorg.De gezondheidszorg is slecht en praktisch onbetaalbaar.Lees er het Bulletin van de Wereld Gezondheidsorganisatie maarop na. [8]Als dat al een probleem is voor ”gewone” gezondheidsproblemen,laat staan voor gehandicapten en mensen in zo’n wanhopigemedische situatie als de uit te zetten jongeman. [9]

Ik denk, dat ik mijn punt nu wel duidelijk gemaakt heb.
Doe het enige fatsoenlijke en doodgewoon menselijkeen zie af van de uitzetting van deze jongeman.
Laat hem en zijn familie [moeder, broer] in Belgie eenleven in waardigheid leven.
Dat ik u daaraan, een week voor Kerstmis, aan moetherinneren, is al erg genoeg.
Handel dus volgens de humanitaire principes, zoals dooru ondertekend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Zo niet, dan bent u hoofdverantwoordelijke voorde misdaad, een doodziek mens uit te zetten, zonder enigehoop.
Wilt u dat op uw geweten hebben?

Ik vertrouw op uw juiste beslissing.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
www.astridessed.nl

NOTEN

[1]

AKTIE TEGEN DE UITZETTING VAN EEN GEHANDICAPTE JONGEN NAAR ARMENIE OP 19/12/2016
http://www.gettingthevoiceout. org/aktie-tegen-de-uitzetting- van-een-gehandicapte-jongen-na ar-armenie-op-19122016/

[2]

AKTIE TEGEN DE UITZETTING VAN EEN GEHANDICAPTE JONGEN NAAR ARMENIE OP 19/12/2016
http://www.gettingthevoiceout. org/aktie-tegen-de-uitzetting- van-een-gehandicapte-jongen-na ar-armenie-op-19122016/

[3]

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx?LangID=dut

[4]

TERUGKEERBELEID NED OVERHEID

http://www.astridessed.nl/tag/ terugkeerbeleid-ned-overheid/

”Parwais Sangari leeft al bijna een jaar in Kaboel bij zijn oom. Hij wordt naar eigen zeggen bedreigd en leeft ondergedoken. Perspectief op een normaal leven heeft hij niet, blijkt uit een telefoongesprek met het Radio 1-programma ‘Hautekiet’.

De Afghaan Parwais Sangari was in 2008 als 16-jarige naar België gekomen na de moord op zijn vader. Hij leerde Nederlands, maakte bijna zijn opleiding tot lasser af maar zijn asiel- en regularisatieaanvragen werden afgewezen.

Sangari werd op 9 juli uitgewezen naar zijn geboorteland. De uitwijzing zorgde voor heel wat heisa in ons land, omdat Parwais als een toonbeeld voor goede integratie gold. Terug in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is hij bij een oom gaan inwonen.”

DE STANDAARD.BE

PARWAIS SANGARI AL BIJNA JAAR ONDERGEDOKEN

IN KABOEL

17 JUNI 2013

http://www.standaard.be/cnt/dm f20130617_00625523

PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/

GEWETENLOOSHEID BELGISCHE STAAT EN KLM/

BRIEF AAN KLM

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012 parwais-sangari-uitgezet-ondan ks-protestgewetenloosheid-belg ische-staat-en-klmbrief-aan-kl m/

[5]

AKTIE TEGEN DE UITZETTING VAN EEN GEHANDICAPTE JONGEN NAAR ARMENIE OP 19/12/2016
http://www.gettingthevoiceout. org/aktie-tegen-de-uitzetting- van-een-gehandicapte-jongen-na ar-armenie-op-19122016/

[6]

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTIONAND PROMOTION OF THE RIGHTS AND DIGNITY OFPERSONS WITH DISABILITIES

http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/disability-convention2006.h tml

[7]

LEES VOOR MENSENRECHTENSITUATIE ARMENIE
RIJKSOVERHEID AMBTSBERICHT ARMENIE

https://www.rijksoverheid.nl/d ocumenten/ambtsberichten/2016/ 04/25/armenie-2016-04-25

[8]

”In the Communist era, Armenia enjoyed one of the best health-care systems of all the Soviet republics, delivering comprehensive care on a centralized basis. Since then the system has fragmented along partially free-market lines and is today failing the majority of the people it is supposed to serve. Skewed towards expensive hospital interventions that swallow up more than 50% of the national health budget, the Armenian health system falters at the local community level and is often totally absent from rural areas.”

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATIONARMENIANS STRUGGLE FOR HEALTH CARE AND MEDICINES

http://www.who.int/bulletin/ volumes/87/7/09-010709/en/

[9]

AKTIE TEGEN DE UITZETTING VAN EEN GEHANDICAPTE JONGEN NAAR ARMENIE OP 19/12/2016
http://www.gettingthevoiceout. org/aktie-tegen-de-uitzetting- van-een-gehandicapte-jongen-na ar-armenie-op-19122016/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!