De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dood ontvoerde Israelische jongeren/Brief aan het Jeugdjournaal over berichtgeving

Dood ontvoerde Israelische jongeren/Brief aan het Jeugdjournaal over berichtgeving

zaterdag 5 juli 2014 08:45
Spread the love

DOOD ONTVOERDE ISRAELISCHE JONGEREN/BRIEF AAN HET JEUGDJOURNAAL OVER BERICHTGEVINGAAN DE REDACTIE VAN HET JEUGDJOURNAALUW UITZENDING GEDATEERD 1 JULI 2014 OVERDRIE GEDODE ISRAELISCHE JONGEREN EN DE ISRAELISCHE REACTIEZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/dood-ontvoerde-israelische-jongerenbrief-aan-het-jeugdjournaal-over-berichtgeving/Geachte Redactie van het Jeugdjournaal,Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:Op 1 juli 2014 berichtte u in uw TV uitzending over de dood van drie Israelischejongeren op de Westbank [bezette Westelijke Jordaanoever] en op uw berichtgeving was heel wat aan te merken, namelijk uw gebrek aan objectiviteit,uw onjuiste en onvolledige berichtgeving, de wijze, waarop u bezettingsstaatIsrael als slachtoffer presenteerde en uw woordkeus.Zie geheel onderaan een link naar uw berichtgeving, alsmede de transcriptie.Terecht kreeg u aardig wat kritiek over u heen [1] en tot uw verdediging moet gezegd worden, dat u zich dit aantrok en op Twitter toegaf, fout te zitten.Ik citeer” ‘De Palestijnen hebben geen tanks en ‘t gaat niet om twee landen. We hebben het er op de redactie over gehad. Dit hebben we niet goed gedaan’ [2]Waardering hiervoor, maar toch hebt u een paar essentielezaken onvermeld gelaten.Om te voorkomen, dat u bij een volgende berichtgeving opnieuwin de fout gaat, wil ik u op enkele punten wijzen.Uiteraard zal ik niet op al uw [pittige] uitglijders ingaan, maarenkelen licht ik eruit:NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAALRECHT/TERREUR SETTLERS JEGENS DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKINGU bericht over de ontvoering en dood van drie Israelischejongens en uiteraard veroordeel ik dit, maar zoals u het brengtlijkt het uit het niets gevallen te zijn.Niets minder is waar.Deze Israelische jongeren waren afkomstig uit de in debezette Westelijke Jordaanoever aanwezige nederzettingen [3],die niet alleen in strijd zijn met het Internationaal Recht [4],maar veel Palestijns leed hebben veroorzaakt doormassale Palestijnse landonteigeningen [5] waardoorin de loop der jaren meer dan 100 000 Palestijnendakloos zijn geraakt.Alsof dat nog niet erg genoeg is, wordt de bezette Palestijnsebevolking niet alleen geconfronteerd met een gecontinueerdenederzettingenbouw [6], ondanks alle internationaleen Europese kritiek [7], ze zijn ook nog eens slachtoffervan een voortdurende kolonisten agressie, die nauwelijkswordt bestraft door de Israelische autoriteiten [8]Bij uw berichtgeving over de tragische dood van deze drie Israelische jongeren dient u ook de feiten over de jarenlangeook via VN resoluties [9] en in de uitspraak over de illegaliteitvan de Israelische Muur [10] diefstal van Palestijns landte vermelden, alsmede de kolonisten terreur.Dat heet, de zaak van twee kanten belichten.Wat u nu in uw berichtgeving gedaan hebt, is Israeltot underdog maken en niets is minder waar.47 JARIGE ISRAELISCHE BEZETTINGUW ONTKENNING/BAGATELLISERINGEen van de grootste understatements, die ik in langetijd gelezen heb over het Midden-Oostenconflictis wel de uwe”Eyal van 19, en Gilad en Naftali van 16 verdwenen twee weken geleden toen ze aan het liften waren. Dat deden ze in een gebied waar vooral Palestijnen wonen. En daar heeft Israël vaker ruzie mee.” [11]Niet alleen klopt deze wel zeer simplistische weergave van zaken niet,erger is, dat u zo de gehele jarenlange terreur van de Israelische bezetting,waarvan de tragische dood van deze Israelische jongeren een bitterevrucht is, ontkent en daarmee weinig respect betoont voor het grotePalestijnse leed, dat is veroorzaakt.Eerst uw nogal belachelijke (excusez let mots) opmerking´´een gebied waar vooral Palestijnen wonen´´Geachte Redactie, natuurlijk wonen er ´´veel Palestijnen´´ indit gebied.Die wonen er namelijk al eeuwenlang.Het zijn de zionisten (Joodse aanhangers van het stichten vaneen Joodse Staat in andermans land, namelijk historischPalestina) die vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn getrokken naarPalestina, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in de (over de ruggenvan de Palestijnen) oprichting van de Staat Israel (12)Belangrijker focus echter is die bezetting, die u ontkent metuw euphemistische ´´ruziemaken´´, alsof het een geval is vantwee gelijke partijen of ´´waar twee kijven hebben beiden schuld´´Gaat hier niet opTE UWER INFORMATIEAls redactie van het Jeugdjournaalhoort u op de hoogte te zijn (en dat bent uongetwijfeld ook) van het feit, dat Israel sinds 1967 bezettende macht iis n de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever,Oost-Jeruzalem, Gaza [13] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijzehet Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakten maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [14]BITTERE VRUCHTEN VAN DE BEZETTINGOver de nederzettingen hebben we het al gehad.Een ander destructief Israelisch wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel looptdoor bezet Palestijns gebied [15]Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het InternationaalGerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [16]De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deelvan bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogstenmoeilijk en ook het verkopen van producten.Dit gaat hier om duizenden mensen [17]Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.Wat betreft directe militaire operaties is ook nogeens sprake van structurele mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden [18]Uitgebreid is dat recent gedocumenteerd in een rapport van Amnesty International infebruari dit jaar :”Trigger-happyIsrael’s use of excessive force in the West Bank” [19]Tegen iedere bezetting, overal ter wereld, ontstaat verzet en dat, althans tegen het leger van een bezettende macht, is ookvolledig rechtmatig (20)Dat er daarbij ook onrechtmatig verzet voorkomt(tegen burgers, zoals (zelfmoord)aanslagen en dezetragische dood van de drie Israelische jongens) is niet goed te praten, maar moet wel gezien wordentegen de achtergrond van de 47 jarige bezettingsterreur,waarvan mensen, zeker omdat er geen snelle kans opbeeindiging van die bezetting is (gezien  de VS/EU steunaan Israel) wanhopig worden.Legt u dat ook maar eens uit in het Jeugdjournaal, inplaats van de bezettende boosdoener als slachtoffer voorte stellen.HOE KAN JE KINDEREN ONTVOEREN EN VERMOORDEN.VERSCHRIKKELIJK. ISRAEL MOET DE BURGERS BESCHERMEN´´-HET LOT VAN PALESTIJNSE KINDEREN“Hoe kan je kinderen ontvoeren en vermoorden. Verschrikkelijk. Israël moet de burgers beschermen.”Deze woorden, geuit door een aanwezige vrouw, komen ookin uw berichtgeving voor (21)En de vrouw heeft gelijk.Het bittere is echter, dat u niet laat zien, hoe Palestijnse kinderen,jaar na jaar, slachtoffer zijn van Israelische agressie, zowelvan de kant van het Israelische leger (22), de kolonisten (23),als de behandeling in gevangenissen (24)Daarbij heeft Israel als bezettende macht, volgens de 4e Conventievan Geneve, de verplichtingde bezette Palestijnse bevolking te beschermen (25)Het tegenovergestelde gebeurt.Genoemd is de agressie door het leger en de kolonisten.De behandeling van kinderen in Israelische gevangenissen isronduit schandalig.Alvast is er een ongelijk rechtssysteem, alle Palestijnenin bezet gebied (ook kinderen) vallen onder de militaire wetgevingwaardoor je minder rechten hebt (26)In gevangenissen worden kinderen slecht behandeld.Mishandeling, foltering en slechte detentieomstandigheden,het komt allemaal voor (27)ZO ZIJN DE MANIEREN VAN EEN BEZETTINGSSTAAT/BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIESTot uw verdediging moet gezegd worden, dat u wel melding maaktvan enkele Israelische ´´vergeldingsmaatregelen´´ (zoals de mediahet altijd noemen, terwijl het geweld natuurlijk bij de bezetter begint),maar terloops en euphemistisch, alsof het de gewoonste zaak van dewereld isU schrijft´´De regering van Israël heeft gezworen wraak te nemen. Afgelopen nacht hebben ze daarom raketten afgevuurd op Palestijns gebied. En vanmorgen zijn huizen van leden van Hamas gebombardeerd. Bij de beschietingen zijn vijf Palestijnen om het leven gekomen.´´ (28)Door te spreken van ´´wraak´´ bouwt u een begrijpelijkheidselement in,terwijl het dat niet is.Eventuele verdachten moeten voor de rechter worden gebracht, het afvurenvan raketten, lukraak op Palestijns gebied,zonder onderscheidte maken tussen combatanten (militairen en strijders) en non combatanten, is een schending van hetInternationaal Recht en een oorlogsmisdaad. (29)Het bombarderen van huizen van Hamasleden komt neer opeen buitengerechtelijke executie en dat is een oorlogsmisdaad.EN WAAROM SPREEKT U BIJ DIE ISRAELISCHE JONGERENWEL OVER ´´VERMOORD´´ EN BIJ DIE PALESTIJNSEBURGERS NIET´´Omgekomen´´ is veel te euphemistisch en neutraal.ZOGENAAMDE ISRAELISCHE ´´VERGELDINGSMAATREGELEN´´ZIJN OORLOGSMISDADENWaar u ook niet over rept is de ware Israelische terreur, die woedt vanafde vermissing van die Israelische jongens.Huizen van verdachten zijn vernietigd (verboden volgens het InternationaalRecht), er zijn 34 luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd met een grootaantal gewonden, er zijn mensen zonder vorm van procesdoodgeschoten door het Israelische leger, honderden willekeurigearrestaties (waarvan 364 in administratieve detentie/detentie zondervorm van proces), hele gebieden zijn afgesloten en ga zo maar door(30)Allemaal collectieve straffen (31)Daarover in uw Jeugdjournaal geen woord.Ik begrijp ook wel, dat u niet alles in een kort tijdsbestek kan noemen,maar u moet wel tot een evenwichtige balans komen, die leidttot juiste, objectieve en van achtergronden voorziene informatie.Een opmerking, dat Hamas ´´een groepering is, die wel vakergeweld gebruikt´´ (32) bijvoorbeeld is onzinnig en tendentieus.Hamas is wel het product vanjarenlange bezetting en terreur en als we toch over geweld beginnenis het de bezetter, die het geweld heeft gecreerd en niet omgekeerd. (33)U zegt toch ook niet van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog,ook al was sommig geweld controversieel, dat zij ´´wel vaker geweldgebruiken´´Sommig geweld van Hamas is niet legitiem (34), evenals sommig geweldvan het Nederlands verzet, maar zaak is, dat de strijd tegen een bezetter legitiem is.AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIGE BERICHTGEVINGOmdat het het Jeugdjournaal is begrijp ik, dat uw berichtgevingin eenvoudige en begrijpelijke termen moet worden verteld.Dat houdt echter niet inEen verkeerd beeld van zaken geven.Ik adviseer u bij een volgende berichtgeving over het Midden-Oostenconflict duidelijk te benadrukkenADat Israel bezettende macht is en graag ook hoe lang (47 jaar)BAls het over nederzettingen gaat, dat die in strijd zijn met het InternationaalRecht.Leg ook maar uit, dat met nederzettingenbouw, rechtmatig Palwestijnsland wordt gestolenCVertel in duidelijke bewoordingen over de terreur van het Israelische legerjegens burgers en vaak ook kinderen.DAls het over kinderen gaat, leg uit, hoe kinderen behandeldworden in gevangenissen, dat zij ´ s nachts worden gekidnaptdoor het Israelische leger (35) en dat zij niet dezelfderechten hebben (op een eerlijk proces, gezien diemilitaire wetgeving in bezet gebied) als Israelische kinderenin Israel zelf en ook kolonistenkinderen (die niet onder demilitaire rechtbank vallen)Verwijs naar het Kinderrechtenverdrag (36) dat schendingvan de rechten van kinderen verbiedt.EAls het over de Israelische Muur gaat,. leg dan uit, dat deze doorbezet Palerstijns gebied loopt, dat er zo Palestijns land doorIsrael wordt ingepikt en de bewoners klem komen tezitten, omdat zij omliggende dorpen, scholen enziekenhuizen niet meer kunnen bereikenFEn dat dat zogenaamde Palestijnse geweld niets anders is danhet recht op verzet, al mogen daarbij geen Israelische burgers worden gedoodIk meen u ruim van bronmateriaal voorzien te hebben.Ook kunt u altijd terecht bij Amnesty International (www.amnesty.org),Human Rights Watch(www.hrw.org) en Btselem.org (www.btselem.org)Ik hoop, dat mijn bovenstaande commentaar mag leiden toteen eerlijkere, juistere en objectievere berichtgeving.In ieder geval hebt u door een gedeeltelijke correctie op Twitterte plaatsen getoond, dat u voor positievekritiek open staat en dat waardeer ik.Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en van harte beterschap bijuw berichtgeving toegewenstVriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1]JEUGDJOURNAAL LIEGT KIJKERS VOORhttp://sharp5.nl/sites/ claarsnotes/?p=16325WIJ BLIJVEN HIERHOE HET JEUGDJOURNAAL ONZE KINDERENMISLEIDThttp://wijblijvenhier.nl/ nieuws/jeugdjournaal-kinderen- misleidt/WEBLOG TOFIK DIBIFOEI, JEUGDJOURNAAL4 JULI 2014http://tofikdibi.tumblr.com/ post/90749775743/foei- jeugdjournaal[2]” ‘De Palestijnen hebben geen tanks en ‘t gaat niet om twee landen. We hebben het er op de redactie over gehad. Dit hebben we niet goed gedaan’,NIEUWS. MAROKKOJEUGDJOURNAAL GEEFT TOE: ”DIT HEBBEN WE NIETGOED GEDAAN..”http://nieuws.marokko.nl/ 33418/jeugdjournaal-geeft-toe- dit-hebben-we-niet-goed- gedaan/[3]INTERNATIONAL BUSINESS TIMESISRAEL: BODIES OF THREE KIDNAPPED TEENAGE SETTLERSFOUND NEAR HEBRON30 JUNI 2014http://www.ibtimes.co.uk/ israel-fears-that-bodies- three-kidnapped-teenage- settlers-found-near-hebron- 1454765[4]BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/ settlements/international_lawARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVEhttp://www.icrc.org/ihl.nsf/ c525816bde96b7fd41256739003e63 6a/ 77068f12b8857c4dc12563cd0051bd b0?OpenDocumentHAAGS VERDRAG VAN 1907http://net.lib.byu.edu/~rdh7// wwi/hague/hague5.html[5]BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTShttp://www.btselem.org/ settlements[6]NOSISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT5 JUNI 2014http://nos.nl/artikel/657122- israel-breidt-nederzettingen- uit.html[7]EU OBSERVEREU CONDEMNS ISRAELI PLANS TO EXPAND SETTLEMENTShttp://euobserver.com/tickers/ 118395EU VEROORDEELT PLANNEN ISRAELUITBREIDING NEDERZETTING [EN]http://www. denederlandsegrondwet.nl/ 9353000/1/j9vvihlf299q0sr/ vj54cxm0esz0?ctx=vgaxlcr1jzjp& start_tab0=80”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.””BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011http://eeas.europa.eu/human_ rights/docs/2011_hr_report_nl. pdf[8]BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE: LACK OF ACCOUNTABILITYhttp://www.btselem.org/topic/ settler_violence[9]VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_446_Veiligheidsraad_ Verenigde_NatiesVN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_452_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties[10]”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYhttp://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca(11)ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDENhttp://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01(12)ZIE VOOR ACHTERGRONDINFORMATIE OVERHET MIDDEN OOSTENCONFLICTCIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(13)12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.http://www.politics.be/ duiding/596/#12Bron:VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANShttp://www.politics.be/ duiding/596/(14)CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(15)”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/map(16)INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL INTHE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca(17)BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/map(18)CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(19)AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER-HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANKFEBRUARY 2014http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf(20)UN GA RESOLUTION 324629 NOVEMBER 1974http://www.un.org/en/ga/ search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/3246(XXIX)&Lang=E&Area= RESOLUTIONIMPORTANCE OF THE UNIVERSAL REALIZATION OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION AND OFTHE SPEEDY GRANTING OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES DOR THE EFFECTIVE GUARANTEEAND OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTSTHE GENERAL ASSEMBLY……………..Indignant at the continued repression and the inhuman and degrading treatment inflictedon peoples still under colonial and alien subjugation, especially on individuals detained orimprisoned as result of their struggle for self-determination and independence……………..3Reaffirms the legitimacy of the peoples’struggle for liberation from colonial and foreign dominationand alien subjugation by all available means, including armed struggle.UN GA RESOLUTION 324629 NOVEMBER 1974http://www.un.org/en/ga/ search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/3246(XXIX)&Lang=E&Area= RESOLUTION(21)ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDENhttp://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01(22)AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER-HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANKFEBRUARY 2014http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf(23)ISRAELI SETTLERS ATTACK CIVILIANS IN HEBRON/NINE YEAR OLD HIT BY ISRAELI SETTLER CARIN BETHLEHEM1 JULI 2014http://www.imemc.org/article/ 68291(24)BTSELEM.ORGMINORS IN DETENTIONhttp://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody(25)4e CONVENTIE VAN GENEVEhttp://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/INTRO/380(26)BTSELEM.ORGMINORS IN DETENTIONhttp://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody(27)BTSELEM.ORGABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS OFPALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZIONFACILITY22 AUGUSTUS 2013http://www.btselem.org/ torture/201308_etzion(28)ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDENhttp://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01(29)”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to          spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the          object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”          Artikel 7, International Humanitarian Lawhttp://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm(30)AMNESTY INTERNATIONALISRAEL COLLECTIVE PUNISHMENT WILL NOT BRINGTHE JUSTICE THAT MURDERED TEENS DESERVE1 JULI 2014http://www.amnesty.org/en/for- media/press-releases/israel- collective-punishment-will- not-bring-justice-murdered- teens-deserve-(31)VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFARTIKEL 33, 4e CONVENTIE VAN  GENEVE

  • ARTICLE 33

 [ Link ] 

  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
  • Pillage is prohibited.
  • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

http://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/Article.xsp? action=openDocument& documentId= 72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC 40(32)ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDENhttp://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01(33)DE WERELD MORGEN.BEONTVOERING ISRAELISCHE TIENERS GRUWELIJKGEVOLG VAN 48 JARIGE BEZETTINGLODE VANOOST17 JUNI 2014https://www.dewereldmorgen.be/ artikel/2014/06/17/ontvoering- israelische-tieners-gruwelijk- gevolg-van-48-jaar-bezetting(34)UITPERS.BEHAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOTPALESTIJNSE REGERINGASTRID ESSEDJULI-AUGUSTUS 2006http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1384(35)´´ Thirty of the minors said they were taken from their home by soldiers in the middle of the night and that their parents were not allowed to accompany them.´´BTSELEM.ORGNO MINOR MATTER/VIOLATION ON THE RIGHTS OFPALESTINIAN MINORS ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICIONOF STONE-THROWINGJULI 2011http://www.btselem.org/ publications/summaries/2011- no-minor-matter(36)CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILDhttp://www1.umn.edu/humanrts/ instree/k2crc.htmUW BERICHTGEVING OP 1 JULI 2014LINKhttp://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01TRANSCRIPTIE[Nieuwslezeres, 0:33] Dit is het jeugdjournaal van dinsdag 1 juli. Boos zijn ze, en ook heel verdrietig. Mensen in Israël, een land in het Midden-Oosten. Drie Israëlische jongens die vorige maand zijn ontvoerd zijn gisteravond dood teruggevonden. Ze zijn vermoord. Volgens Israël zitten hun vijanden van Hamas daarachter.[Gezang, voice-over] In Tel Aviv, een grote stad in Israël, komen mensen bij elkaar om de drie vrienden te herdenken. Iedereen is geschrokken, nu duidelijk is dat de jongens zijn vermoord.[Man] “We feel that this is eh something you can’t ignore. I mean, this happened in our home.” (Vertaling: “We moeten iets doen, dit raakt ons allemaal.”)[Voice-over] Eyal van 19, en Gilad en Naftali van 16 verdwenen twee weken geleden toen ze aan het liften waren. Dat deden ze in een gebied waar vooral Palestijnen wonen. En daar heeft Israël vaker ruzie mee. Er begon meteen een grote zoekactie naar de jongens. Helikopters, tanks, alles werd ingezet, maar zonder succes. Tot gisteravond. Na een tip werden de drie lichamen gevonden op een veld. Woedend is Israël, over de moord op de jongens.[Vrouw] “To kill children, kidnap them in cold blood, it’s just devastating. And Israël needs to do what it needs to do to protect the citizens.” (Vertaling: “Hoe kan je kinderen ontvoeren en vermoorden. Verschrikkelijk. Israël moet de burgers beschermen.”)[Voice-over] Volgens de regering is het zeker: hier zit de organisatie Hamas achter. Hamas is een Palestijnse beweging die vaker geweld gebruikt. Omdat ze vinden dat de Israëliërs hun land hebben ingepikt. De situatie in het gebied is ingewikkeld. Israëliërs en Palestijnen ruziën al heel lang over het gebied waarin ze wonen. Beide volken vinden dat ze recht hebben op meer land en daar voeren ze oorlog over. Al jaren lang wordt er gepraat om een oplossing te vinden, maar die is nog steeds niet gevonden. Een poosje leek het even rustig in het gebied, maar als er dit soort dingen gebeuren hebben de landen gelijk weer grote ruzie.[Man] “They need to have a big punishment, so that they will know to do no such thing anymore.” (Vertaling: “We moeten hard terugslaan, zodat ze dit nooit meer doen.”)[Voice-over] De regering van Israël heeft gezworen wraak te nemen. Afgelopen nacht hebben ze daarom raketten afgevuurd op Palestijns gebied. En vanmorgen zijn huizen van leden van Hamas gebombardeerd. Bij de beschietingen zijn vijf Palestijnen om het leven gekomen.[Gezang, voice-over] Mensen van Hamas zeggen dat ze niets met de ontvoering en de dood van de jongens te maken hebben. En dat ze hard zullen terugvechten als Israël hen blijft aanvallen.[Nieuwslezeres] De Verenigde Naties, de organisatie waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn, maken zich grote zorgen. Ze willen dat de twee groepen zo snel mogelijk met elkaar praten en ophouden met ruziemaken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!