De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dinsdag 8 maart 2016: Utopia en Feminisme – Universiteit voor het Algemeen Belang

Dinsdag 8 maart 2016: Utopia en Feminisme – Universiteit voor het Algemeen Belang

woensdag 9 maart 2016 12:09
Spread the love

SALON i.h.k.v. Internationale Vrouwendag: over “kruispuntdenken en feminisme”

Al dertig jaar wordt ons gezegd dat er geen alternatief is voor het huidige neoliberale systeem. Wie durft nadenken, ja zelfs dromen, over een ander systeem is een naïeveling.

Bleri Lleshi (politiek filosoof, mensenrechtenactivist en auteur) is overtuigd dat er alternatieven mogelijk zijn. Eén ervan is het feminisme. Feminisme heeft veel kunnen veranderen, maar er is nog werk voor de boeg. Om vooruit te komen, moet het feminisme leren uit de fouten van het verleden en openheid tonen voor de toekomst.

De toekomst van feminisme is het kruispuntdenken en de kruispuntstrijd. Hiervoor moeten we de krachten bundelen samen met andere groepen en minderheden die strijden voor vrijheid en gelijkheid.

Gastvrouw en respondente is Leonor Wiesbauer (filosofe UAB).

Noortje wijst even informeel op een roze bloemige plant: “think pink & pink revolution!” Zij heeft het over de constante focus op “mannen” in deze maatschappij en de pers. De uitleg van de media is dat dit een weerspiegeling is van de samenleving…
Een getuigenis in het kruispuntdenken: Noortje heeft toentertijd als dame van 1m50 uit een niet zo gegoede familie toch de kans gekregen én genomen filosofie te geven in het kunstonderwijs op 25-jarige leeftijd. En dat als “knal rosse”. Stelt dat mannen dienen naar voor te komen als “pro vrouw!”

Utopia: het utopisch denken is belangrijk maar het establishment zal dat proberen in een slecht daglicht te stellen… We dienen het ‘onhaalbare’ mogelijk te maken, zoals ten andere gebeurd is met de gelijkheid tussen vrouw en man en stemrecht voor de vrouw e.d. Zoals bv in het buddyproject van de Antwerpse vzw ArmenTeKort waarbij getracht wordt mensen in kansarmoede te “empoweren” wordt gesproken over feminisme. Meer info bv op:
http://www.radicalevernieuwers.be/content/armen-tekort-0

Bleri neemt over en zegt dat het misschien raar is om een man te horen spreken over feminisme. Hij heeft het er regelmatig over in zijn boeken, lezingen, lesgeven,…
Wat is feminisme? Simpel: het is de strijd die we moeten voeren tegen alle vormen van dominantie, uitsluiting en onderdrukking. Hij is zelfs radicaal feministisch. Bleri is van Albanese origine en daar heb je vooral de dominantie van het patriarchaat. Zijn ouders hadden evenwel een open blik en de oudere zus de kans gegeven kunst (beeldhouwen en schilderen) te studeren in de stad. Edoch diende ze te slagen in een toelatingsexamen en was bij de top drie maar in eerste instantie niet geselecteerd. Daar de vader dit discriminatie vond is hij gaan argumenteren met de examinators en heeft gelijk gekregen. De zus mocht gaan studeren. Zij was de eerste vrouw die alleen is gaan wonen en studeren in die tijd. Het is het breken met de patriarchale structuren binnen onze cultuur. Bleri is opgegroeid met dat beeld. Zijn ouders zijn een toonbeeld van rechtvaardigheidsgevoel.

De samenleving is vrij vrouwonvriendelijk en er dient nog veel te veranderen. Feminisme is dus zeker nog nodig! Het denken over alternatieven is belangrijk. Dan ben je een uitdager voor de machtshebbers die burgers willen zien die cynisch zijn… De eerste en tweede golf van feminisme was meer gericht op het politieke zoals stemrecht. De derde golf richt zich meer op de vrouw als individu. Dit is zo deze laatste 30 jaar van het neoliberalisme. Deze focus ligt dan nog op de koop toe meer op de blanke hoogopgeleide vrouw die carrière wil maken. De TopJobs. Dit is niet de bedoeling evenwel dienen we wellicht te nuanceren daar je soms wel rolmodellen nodig hebt. Maar gelijkheid is essentieel. Zij vergelijken zich met de mannen die op politiek en bedrijfsniveau succesvol zijn.

“Intersectionaliteit van ras, kapitalisme en gender”: het concept komt uit de Afro-Amerikaanse samenleving. Zie: “Bell Hooks” (feministe en sociaal activiste). De vrouw wordt onderdrukt wegens vrouw zijn, zwart, arm, en dit vnml door de eigen gekleurde mannen. Dit probleem wordt doodgezwegen tot je het zelf meemaakt. Feminisme dient ook ruimte te laten aan de man. Mannen worden buitengesloten bij gesprekken. Er dient wel een veilige ruimte gecreëerd te worden voor de vrouw. Openheid naar de man is nodig. Laat zien dat je als man achter het feminisme staat.

Bleri verwijst even naar de film “The colour purple” gebaseerd op het boek van Alice Walker. “Ik word onderdrukt omdat ik zwart ben én vrouw én door de eigen man!” Je moet kritiek geven op alle vormen van onderdrukking en alles bespreekbaar maken!
Heden ten dage is er al meer openheid in het feminisme maar we moeten nog radicaler zijn. Het kapitalistisch systeem in vraag stellen want dat is de grootste onderdrukker! Een kleine minderheid (62 families) bezitten een zelfde “rijkdom” (kapitaal) als 3.6 miljard “gewone mensen”. Dit grote onevenwicht kan enkel bereikt worden door uitbuiting (kinderarbeid) en onderdrukking. Multinationals kunnen ook gemakkelijk belastingen omzeilen. 1.3 miljard mensen zijn ondervoed!

We moeten in het hier en nu kijken = onderwijs, jongeren coachen, andere manieren vinden om te spreken over gender en seksualiteit. Dit alles gekoppeld aan liefde. We hebben nood aan een debatcultuur. Dit is een bewustwordingsproces. De wetgeving faalt zwaar. Zie maar naar wat er gebeurt met verkrachtingen van vrouwen. Slechts 3 procent mondt uit in een sanctie… Zo ook voor huiselijk geweld.

Feminisme is broodnodig en heeft zeker een toekomst. We dienen met positieve thema’s uit te komen. En alles draait om liefde en mensen verbinden. Liefde dient opengetrokken te worden. Het is wat ons laat bloeien en groeien als mens. De ware liefde en niet de platte romantische liefde, de emotie. Snel, spannend en passievol maar vlug opgebrand als één van de criteria wegvalt… Dan is het crisis en wordt meestal met noodoplossingen aangepakt, zoals een citytrip naar Barcelona, een massage of vertroetelweekend,… Het probleem wordt hierdoor niet opgelost én je moet de middelen hebben. Meestal komt het uit op “de volgende partner”. De dating industrie boomt zienderogen in deze tijden. Liefde wordt een consumptieartikel. Je dient evenwel je partner te erkennen, respecteren zoals die is. De ander is fundamenteel een ander. Iedereen is uniek. Een bewustmaking rond ware liefde is hard nodig. Actie en engagement! Neem je verantwoordelijkheid!

Enkele vragen uit het publiek:
Om nog even op het rolmodel te komen: een goed rolmodel spreekt niet enkel voor zichzelf en wordt alzo gedragen door de groep.
De druk van hét schoonheidsideaal zorgt ook voor onderdrukking. Dit uit angst om niet te mogen meedoen. De massamedia zijn in handen van enkele rijke tycoons en geven een simplistische uitleg over alles. Het wordt zwart-wit gesteld = de goeden en de slechten. Er is heel veel onjuiste informatie!

Bleri dankt de aanwezigen tijd gemaakt te hebben om te komen en wijst erop om mediawijsheid te kweken. De impact van de sociale media is niet te onderschatten! Nu is het aan jullie, ik heb het verteld…

Noortje sluit af met een dank voor de grote opkomst en het engagement.

Voor meer activiteiten van de UAB verwijs ik naar de webstek:

http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/agenda

take down
the paywall
steun ons nu!