De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

500 wetenschappers schrijven aan VN : “er is geen klimaatprobleem”

zaterdag 5 oktober 2019 17:30
Spread the love

Op 23 september, op dezelfde dag dat Greta Thunberg een gepassioneerde toespraak aan de Verenigde Naties over haar vrees voor een klimaatnoodtoestand hield, stuurde een groep van 500 “wetenschappers” een brief naar de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties waarin wordt beweerd dat er helemaal geen klimaatnoodtoestand is. De brief is het werk van de pas opgerichte groep van klimaatontkenners CLINTEL (Climate Intelligence).

Dit is duidelijk een desinformatiecampagne met het doel om klimaatacties uit te stellen. De brief is ondertussen door 6 wetenschappers onderzocht en deze concluderen dat de wetenschappelijke geloofwaardigheid “zeer laag” is.

Wie zijn de 500 ondertekenaars ?

Ik gebruik niet graag het argument van autoriteit, maar de briefschrijvers maken er zelf gretig gebruik van door te stellen dat de brief geschreven is door “meer dan 500 goed geïnformeerde en ervaren wetenschappers en professionals op het gebied van klimaat en aanverwante gebieden”. Wie zijn deze zogenaamde experts ?

Na enig nader onderzoek blijkt:

 • Onder de 506 ondertekenaars blijken er 10 klimaatwetenschappers en 4 weerkundigen te zijn. Met andere woorden, 2,8% van de ondertekenaars heeft relevante kwalificaties.
 • De meest aanwezige groepen zijn geologen (19%) en ingenieurs (22%), waarvan velen werkzaam blijken te zijn in de fossiele brandstofindustrie.
 • Verder treffen we nog aan: fysici, scheikundigen, wiskundigen, psychologen, filosofen, archeologen, juristen…
 • 11% van de ondertekenaars zijn zelfs helemaal geen wetenschapper, maar zakenman, schrijver, activist of lobbyist.
 • Na beschouwing van de cijfers klinkt de bewering dat deze brief door “500 goed geïnformeerde en ervaren wetenschappers” ondertekend is dus al een stuk minder indrukwekkend.

  De wetenschappelijke relevantie van deze brief ?

  Wat ook te denken moet geven: Waarom zouden wetenschappers een brief betreffende klimaatwetenschap richten aan de politiek ? Waarom richten ze zich niet tot het IPCC ?

  Het antwoord is: het is niet de bedoeling van de briefschrijvers om een wetenschappelijke discussie te houden. De gebruikte argumenten in de brief zijn oeroud en reeds vele malen ontkracht, en zouden het geen 5 minuten uithouden in een serieus wetenschappelijk debat.

  Deze brief heeft de politiek als doel. Argumenten die in de wetenschappelijke wereld meteen als onzinnig zouden worden afgedaan maken wellicht wel kans om twijfel te zaaien onder leken die minder goed op de hoogte zijn van de klimaatwetenschap. En het enige doel is niet om hun gelijk te halen, maar om klimaatacties uit te stellen.

  Maar laat ons eens bekijken wat er in de brief staat.In de brief worden de volgende “argumenten” gebruikt

  Feit : JA, mensen veroorzaken de klimaatopwarming

  Argument van de briefschrijvers: Het aardse klimaat heeft altijd een cyclisch gedrag vertoond, en de Kleine Ijstijd eindigde pas in 1850, daarom is het niet verbazingwekkend dat we nu een opwarming meemaken.

  Dit is het soort argument dat voor een leek aannemelijk klinkt, maar waar de wetenschap meteen brandhout van maakt. Het aardse klimaat kent meerdere cycli. De jaarlijkse seizoenscyclus is er één van. Er is de 11-jarige zonnecyclus. En de 100 000 jarige Milankovitch cyclus die de grote IJstijden en interglacialen veroorzaakt. Maar elk van die cycli heeft een fysische oorzaak. De briefschrijvers vermelden zelfs niet over welke cyclus en welke oorzaak het zou gaan. Ze vragen ons gewoon om te geloven in “een” cyclus die we nog niet kennen, waarvan we de fysica nog niet begrijpen, waar ze geen enkel bewijs voor hebben, maar die wel de oorzaak zou zijn van de huidige opwarming.

  Laat ons ons toch maar houden aan de conclusies van het IPCC, die gekend, gemeten en doorgerekend zijn: De oorzaak van de huidige opwarming zijn broeikasgassen, uitgestoten bij menselijke activiteiten.

  Feit : JA, CO2 vervuiling is schadelijk

  Argument van de briefschrijvers : CO2 is goed voor planten, het verhoogt de opbrengst in de landbouw.

  In gecontroleerde omstandigheden, bijv. in een broeikas waar temperatuur en vochtigheid nauwgezet geregeld zijn doet CO2 planten inderdaad sneller groeien. In de vrije natuur echter zal CO2 ook de neerslagpatronen veranderen (e.g. meer extreme droogtes veroorzaken) en de temperaturen verhogen. Bepaalde gebieden zullen verwoestijnen en worden ongeschikt voor de landbouw. De positieve effecten van CO2 op plantengroei worden dus veruit overschaduwd door de negatieve effecten van de klimaatverandering.

  Feit: JA, klimaatmodellen zijn opmerkelijk accuraat

  Argument van de briefschrijvers: Klimaatmodellen zijn onbetrouwbaar en overdrijven waarschijnlijk het effect van broeikasgassen zoals CO2. Bovendien negeren ze de dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 een voordeel is voor planten.

  De voorspellingen van klimaatmodellen uit het verleden zijn opmerkelijk accuraat gebleken. De voorspellingen van klimaatskeptici daarentegen hebben een veel slechtere track record, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

  Bovendien hebben we zelfs de klimaatmodellen niet nodig om beslissingen te nemen over klimaatbeleid: we ondervinden de klimaatopwarming reeds aan den lijve, we kunnen ons baseren op de metingen zelf. Sommige klimaatmodellen houden overigens wel rekening met de verhoogde CO2 opname van planten.

  Feit: JA, De geobserveerde opwarming komt overeen met wat klimaatmodellen voorspellen

  Argument van de briefschrijvers: de opwarming gaat maar half zo snel als voorspeld werd.

  Dit argument is gewoon feitelijk onjuist. De geobserveerde opwarming komt overeen met wat klimaatmodellen voorspellen.

  Feit: JA, De klimaatopwarming maakt extreme weersevents extremer

  Argument van de briefschrijvers: er is geen statistisch bewijs dat weersevents (zoals extreme droogte, orkanen, overstromingen …) extremer worden of vaker voorkomen door de klimaatverandering. Maatregelen om de klimaatverandering te stoppen zijn trouwens schadelijk (denk aan windmolens die vogels doden, of aan ontbossing voor palmolieplantages).

  De eerste bewering hier is flagrant onjuist. Een recent speciaal IPCC-rapport concludeerde met hoge mate van zekerheid dat “de frequentie en de intensiteit van sommige extreme weers- en klimaatgebeurtenissen zijn toegenomen als gevolg van de opwarming van de aarde en dat zij zullen blijven toenemen in het kader van scenario’s met middelhoge en hoge emissies, met inbegrip van extreme droogtes en overstromingen”. Uit onderzoek is ook gebleken dat warmer oceaanwater de sterkste orkanen nog krachtiger maakt. De klimaatopwarming verhevigt extreme weersevents.

  De tweede bewering is nog absurder. De meeste koolstofarme technologieën zijn natuurlijk niet schadelijk voor de fauna. Wat wind betreft bleek uit een studie uit 2009 dat fossiele brandstoffen ongeveer 15 keer meer vogels per geproduceerde eenheid energie doden dan windturbines. Een uitgebreide studie van 2014 concludeerde dat katten in de VS ongeveer 7.000 keer meer vogels per jaar doden dan windturbines.

  Ontbossing voor palmolieplantages is een serieus probleem, maar het is een beetje vreemd om ontbossing te beschouwen als klimaatmitigatie. Een mogelijke vorm van klimaatmitigatie is nu net herbebossing.

  Feit: we kunnen ons niet aanpassen aan de klimaatverandering

  Het laatste argument in de brief pleit ervoor om in plaats van aan klimaatmitigatie te doen (e.g. de klimaatverandering tegen te houden), dat we in eerste instantie helemaal niets hoeven te doen. Als het nodig blijkt zullen er wel oplossingen beschikbaar komen om ons aan te passen (adaptatie) aan het veranderende klimaat.

  Dit is vergelijkbaar met te zeggen : mensen moeten doorgaan met het roken van sigaretten en zich eenvoudigweg aanpassen aan de gevolgen voor de gezondheid zoals emfyseem, bronchitis en longkanker, want waarschijnlijk zullen er uiteindelijk wel geneesmiddelen beschikbaar komen voor deze ziektes.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat klimaatadaptatie tientallen biljoenen dollars meer zal kosten dan klimaatmitigatie. Omdat we het te ver hebben laten komen met de klimaatverandering zal zowel klimaatmitigatie als adaptatie nodig zijn, maar zonder klimaatmitigatie worden de kosten voor adaptatie wellicht te hoog om als samenleving nog gedragen te kunnen worden.

  De glacioloog Lonnie Thompson deed de uitspraak : We kunnen op 3 manieren omgaan met de klimaatverandering : mitigatie, adaptatie, … of lijden. En de enige vraag die nu nog overblijft: hoeveel zullen we mitigeren, aanpassen en lijden ?

  Ik kan daar nog een vraag aan toevoegen: Wie zal de rekening betalen als we ervoor “kiezen” te mitigeren, ons aan te passen of te lijden ? Die “wie” is namelijk telkens iemand anders.

  Mitigatie zou vooral door de fossiele brandstofindustrie en de grote vervuilers betaald worden. Zij zouden hun winsten zien verdwijnen. Vandaar het vurige pleidooi van de briefschrijvers in naam van hun broodheren om vooral NIET aan klimaatmitigatie te doen.

  Adaptatie – denk aan het verhogen van dijken, het aanleggen van waterreservoirs etc. – zou vooral door de belastingbetaler, door de gewone mensen betaald worden. Maar pogingen tot adaptatie zonder mitigatie zouden leiden tot rekeningen die te hoog oplopen, en dan blijft er nog maar één “optie” over … lijden.

  Lijden … die “rekening” zou zoals steeds terechtkomen bij de armsten in de wereld. Zij die niet de middelen hebben om te verhuizen, om zich te beschermen tegen de ergste gevolgen van de opwarming, die geen overschot hebben als de voedselprijzen opeens verdubbelen door een misoogst …

  Conclusie

  De brief aan de VN is een desinformatiecampagne, zonder enige echte wetenschappelijke waarde. Een schaamteloze poging om de wetenschap te politiseren. Er wordt opgewarmde oude kost geserveerd: Argumenten die allemaal al minstens 10 of zelfs 20 jaar oud zijn, en al talloze malen door klimaatwetenschappers weerlegd.

  Enerzijds kan je meewarig doen over het niveau van de klimaatskeptici. Wetenschappers sneren: is dat het beste dat ze in huis hebben ? Zo’n zwakke argumenten ? En telkens weer dezelfde oude troep ?

  Maar ondertussen zijn er niet-wetenschappers die deze brief wel degelijk serieus nemen, en zo bereikt hij toch zijn doel. De bedoeling van de klimaatontkenners is immers niet om hun gelijk te halen, of zelfs het wetenschappelijk debat aan te gaan, maar om politici aan het twijfelen te brengen en zo klimaatactie uit te stellen.

  Het ultieme doel is om de status quo te behouden : de winsten van de fossiele industrie veiligstellen en de gevolgen van de klimaatverandering afwentelen op de gewone bevolking. Voorlopig komen ze ermee weg.

  ===============================
  De Citizens’ Climate Lobby is een non-profit, apolitieke burgerbeweging die zich inzet voor een meer ambitieus klimaatbeleid.
  Steun ons Europees Burgerinitiatief voor het klimaat.
  • Waarom? 70% – 90% van de klimaatverandering in één keer oplossen
  • Hoe? Met een sociaal rechtvaardige omschakeling die de zwakkeren beschermt.
  • Wat? Belast fossiele brandstoffen naar de hel en geef al het geld aan de gezinnen.

  De petitie: citizensclimateinitiative.eu
  Onze website: www.citizensclimatelobby.be

  Creative Commons

  dagelijkse newsletter

  take down
  the paywall
  steun ons nu!