De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dekoloniseer Halle kiest voor een participatief ontwikkelingstraject

Dekoloniseer Halle kiest voor een participatief ontwikkelingstraject

dinsdag 16 juni 2020 08:03
Spread the love

 

Er zal naar aanleiding van het wereldwijd protest tegen racisme ongetwijfeld ook in de gemeenteraad van Halle een debat volgen. Hopelijk kan dit debat uitmonden in een beslissing richting het opzetten van een participatief traject om na te gaan hoe we in Halle beter kunnen omgaan met ons koloniaal verleden.

In dit kader kan een werkgroep een advies formuleren. Er kan een een lijst worden opgemaakt met partners, mensen, groepen, instanties, stadsdiensten, relevante actoren, stakeholders die expertise en ervaring hebben waarmee het traject kan worden gestart. Belangrijk hierbij is dat dit traject op een participatieve wijze zal verlopen. Bij voorkeur zal een externe procesbegeleider het traject in goede banen leiden.

Bron: Dekoloniseer Halle

Vanzelfsprekend behoren lokale actoren, zoals Dekoloniseer Halle en de verschillende adviesraden tot deze partners die deel kunnen uitmaken van deze werkgroep. We hopen dat in Halle een brede alliantie en een sterk bondgenootschap zijn schouders kan zetten onder een hedendaags anti-koloniaal en anti-racistisch ontwikkelingsproject zodat Halle hiermee een nieuwe positieve bladzijde in zijn geschiedenis kan schrijven.

Van engagement naar lokaal actieplan

We vragen om niet enkel lippendienst te bewijzen aan het anti-racisme, maar werk te maken van concrete actieplannen die racisme bestrijden in de samenleving. Voor inspiratie hiervoor kan lokaal onder meer geput worden uit het gezamenlijk memorandum van Mondiaal Halle, opgesteld naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat toen werd voorgesteld heeft nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet en is nog altijd na te lezen op de website www.mondiaalhalle.be.

Van koloniaal symbool naar mondiaal beleid

We vragen om niet te blijven stilstaan bij de symbolische dossiers, maar opbouwend te werken aan de bewustwording rond de dieperliggende achtergronden van het racisme en kolonialisme. Daarom is het belangrijk om nuttige informatie en praktische methoden te verspreiden om verder te groeien in het dekoloniseringsdenken en de lokale aanpak van racisme.

‘Dekoloniseren is een werkwoord.’

In 2019 werd in Halle werk gemaakt van het stadsproject ‘Dekoloniseren is een werkwoord’ ter ondersteuning van het lokale dekoloniseringsproces. Opzet van dit stadsproject was mensen betrekken bij het lokaal maatschappelijk proces van dekolonisering met een mix van activiteiten.

De vier hoekstenen van dit project ’Halle dekoloniseren is een werkwoord’: een educatief luik (aanbod voor scholen, leraars en leerlingen), een historisch luik (communicatie, informatie en kennisoverdracht), een sociaal luik (interactie, dialoog en samenwerking)en een cultureel luik (uitbouwen van een verbindende lokale cultuur van dekolonisering). Wat in de steigers werd gezet komt nu opnieuw goed van pas. De recente gebeurtenissen vragen echter om een concreet vervolgtraject.

 

Zie de website www.dekoloniseerhalle.be voor meer informatie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!