De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deelname Yuri Honing aan Red Sea Jazz Festival/Boycot Israel/Brief aan Yuri Honing
Israel,Palestina,Boycot Israel -

Deelname Yuri Honing aan Red Sea Jazz Festival/Boycot Israel/Brief aan Yuri Honing

zaterdag 12 januari 2013 05:51
Spread the love

 DEELNAME YURI HONING AAN RED SEA FESTIVAL/MISDADEN ISRAEL/BRIEF AAN YURI HONING/ Zie ook http://www.astridessed.nl/deelname-yuri-honing-aan-red-sea-jazz-festivalmisdaden-israelbrief-aan-yuri-honing/ www.astridessed.nl
 Geachte Redactie en lezers, Alsnog een Goed en Strijdbaar 2013 toegewenst Wellicht hebt u vernomen, dat de Nederlandse jazz saxofonist Yuri Honing aanstaande donderdag 17 januari zal deelnemen aan het Red Sea Jazz Festival in Israel [Eilat]  Zie ook http://www.palestina-komitee.nl/actie/43 Dit Festival is georganiseerd en betaald door de Israelische ministeries van Cultuur en Tourisme in samenwerking met de gemeente Eilat  Israel is een land, dat niet alleen op ernstige wijze de meest fundamentele mensenrechten schendt, maar ook reeds 46 jaar bezettendemacht is in de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israelopriep zich uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse 46 jaar bezetting46 jaar te lang Israel komt dan vooral in het nieuws door de voortdurende bouw van de internationaalrechtelijk illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, dat niet alleen daardoor deze gebieden de facto annexeert, maar het leven voor de Palestijnen vrijwel onmogelijk maakt Een Staat, die zich daaraan schuldig maakt, moet internationaal zowel politiek, cultureel als economisch worden geisoleerd Met een deelname aan een nota bene door twee Israelische ministeries georganiseerd muziekaal Festival maakt Honing zich schuldig aanimpliciete steun aan een dergelijk bewindDaarom heb ik hem middels een brief hierop aangesproken en gevraagd, zich van deelname terug te trekken Wegkijken van onrecht maakt ook medeplichtig Mocht u eveneens Honing willen schrijven,  van deelname af te zien, zie de volgende emailadressen Mailadres Yuri Honing yurih@xs4all.nl info@yurihoning.com Manager Yuri Honing vicky@jazzinmotion.com Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw moeite en uw solidariteit bij de Palestijnse strijd.  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  MIJN BRIEF AAN DE HEER YURI HONING    BRIEF AAN DE HEER HONING
 AAN DE HEER YURI HONINGJAZZSAXOFONIST UW DEELNAME AAN HET RED SEA JAZZ FESTIVAL IN ISRAEL [EILAT] OP 17 JANUARI 2013 Geachte heer Honing, Hierbij een vriendelijk verzoek, gehoor te geven aan de Palestijnse oproep voor de internationale culturele boycot, door u terug te trekken van deelname van het Red Sea Jazz FestivalDit vanwege  vanwege destructurele mensenrechtenschendingen, die decennialand door bezettingsstaat israel worden gepleegd tegende Palestijnse bevolking Hieronder volgt nadere toelichting: Meneer Honing: Ik heb met teleurstelling en verontwaardiging kennisgenomen van uw voorgenomen deelname aanhet Red Sea Jazz Festival op 17 januari in  Eilat [Israel], dat wordt georganiseerd en betaald door de Israelische ministeries van Cultuur en Tourisme in samenwerking met de gemeente Eilat [1] Want in tegenstelling tot wat u wellicht zult aanvoeren, is uw deelname niet  ”slechts” een artistieke bijdrageaan een cultureel en muziekaal Festival, maar verleent u impliciet steun aan de legitimering van een bezettingsstaat, die zich sinds decennia schuldig heeft gemaakt en nog maakt aan structurele mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid Te uwer informatie: ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948BEZETTING PALESTIJNSE GEBIEDEN Vooraf De Staat israel als zodanig is het resultante van etnische zuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen, tijdens de oorlogin 1948 [2] en zoals u zult weten, zijn etnische zuiveringen misdaden tegen de menselijkheidDit wil ik nadrukkelijk gezegd hebben, omdat dit heel diep heeft ingegrepen en direct raakt aan  de wortels van de huidige situatie Nu naar de meer ”actuele” situatie Zoals u zult weten is Israel sinds 1967 [46 jaar dus!] bezettende macht in de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3], alsmede de Syrische Golan Hoogte, ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israelopriep, zich uit de in de juni oorlog [1967] bezette gebieden terug te trekken, waaronder de PalestijnseAan iedere bezetting overal ter wereld zijn inherent onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingenZie hieronder ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/NEDERZETTINGEN Een van de ernstigste gevolgen van de Israelische bezetting is de tot op heden gecontinueerde [4] bouw van Israelische nederzettingenin bezet Palestijns gebiedDeze nederzettingen zijn niet alleen illegaal volgens het Internationaal Recht [5] en als zodanig veroordeeld in twee VN Veiligheidsraadsresoluties [6], , maar hebben ook geleid tot  onvoorstelbaar Palestijns menselijk leed, doordat zij gepaard gegaan zijn metmeer dan honderdduizend Palestijnse landonteigeningen [7]Doordat Israel niet alleen weigert, die nederzettingen te ontmantelen, maar vrolijk doorbouwt [8], komt dat neer op eende facto annexatie van een groot deel van bezet Palestijns gebiedWeg vrijheid voor de Palestijnen, noch afgezien van het geweld van de door het Israelische leger getolererde geweld van de kolonisten [9] ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/DE ILLEGALE MUURBOUW Met de bouw van een Muur, die loopt door bezet Palestijns gebied [en waarmee dus een deel van het gebied de facto door Israelis geannexeerd in strijd met VN Veiligheidsraadsresolutie 242], heeft Israel zich schuldig gemaakt aan schending van het InternationaalRecht Deze Muurbouw is op 9 juli 2004 veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag [10] Het juridische vertaald naar de menselijke maat: Een deel van het Palestijns bezet gebied is definitief [als het aan de Israelische autoriteiten ligt] bij Israel gevoegd, wateen grof onrecht is en ontkenning van het Palestijnse recht op vrijheidEn daarbij heeft een groot aantal Palestijnen nu geen toegang tot hun land, openbare voorzieningen en wordt contact met familieleden ernstig belemmerd! Een schending dus van basisrechten van mensen [11]    ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/DE BLOKKADE VAN GAZA Ronduit een misdaad tegen de menselijkheid, die nog maar steeds voortduurt, is de afsluiting/blokkade van Gaza, waardooraan de Palestijnse burgerbevolking basisbehoeften worden ontzegd [12]Dit is niet alleen ronduit inhumaan, maar volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve, als collectieve straf [13] verboden    ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/VERVOLG ISRAELISCHE MISDADEN De lijst van de misdaden van het israelische bezettingsregime is lang en onmogelijk compleet te krijgen in een simpele briefNog enkele belangrijke voor u op een rijtje FOLTERING VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN Het absolute verbod op foltering is u bekendVrijwaruing van foltering behoort, samen met het recht op leven, ne bis in idem, habeas corpus en vrijheid van geweten engeloof, op rechten DIE NIET OPSCHORTBAAR ZIJN, ook niet in oorlog of noodtoestand [14] Toch foltert [15] en vernedert [16] structureel Palestijnse gevangenen, ook minderjarigen [17] En daarbij komt ook, dat Palestijnse gevangenen doorgaans vastzitten zonder vorm van aanklacht enproces [administratieve detentie]Als schending van het habeas corpus [recht, voor een rechtbank te verschijnen], wat een onopschortbaar recht is [18]een flagrante schending van mensenrechten ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES/TERREUR TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING Bij alle mij bekende Israelische militaire acties, of ze nu gevoerd werden in de Westelijke Jordaanoever ofde Gaza strook, is er sprake geweest van willekeurige aanvallen, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussencombatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers], terwijl dat een basisprincipe is van het InternationaalHumanitair oorlogsrecht [19]Die willekeurige aanvallen krijgen gestalte in bombardementen op drukke woonwijken en/of vluchtelingenkampen, waar Palestijnsestrijders worden vermoed of in de vorm van op Palestijnse leiders en activisten uitgevoerde sowieso internationaalrechtelijkverboden buitengerechtelijke executies in de vorm van luchtaanvallen op drukke straten, flats, marktpleinen, vluchtelingenkampen, woonwijkenetc Ik ga hier niet alle militaire acties opsommen, maar geef twee als voorbeeld, Operation Cast Lead in 2008-2009 [20] en OperationPillar Cloud uit 2012 [21], beide gericht tegen Gaza Bij Operation Cast Lead vielen in drie weken tijds meer dan 700 Palestijnse burgerslachtoffers van wie 300 kinderen [22], bij Operation Pillar Cloud zeker 130 Palestijnse burgerslachtoffers [23]  UW MORELE PLICHT Meneer Honing, ik meen een duidelijk beeld te hebben geschetst van de decennialang misdaden van een Staat, die daarbij ook volhardtin een illegale bezetting, de bezette bevolking middels de bouw van illegale nederzettingen van hun land berooft, de burgerbevolking uithongert[Blokkade Gaza], gevangenen foltert en vuile oorlogen voert, waarvan wederom, vooral de Palestijnse burgerbevolking het slachtoffer is Deelname aan een cultureel Festival in een dergelijke Staat, waarbij dan ook nog eens dat Festival wordt gesponsord door tweevan zijn ministeries, zou uw eer te na moeten zijn Aangezien u niet uit uzelf inziet, dat uw muziekale bijdrage in bezettingsstaat Israel not done is, wijs ik en met mij hopelijk veelanderen, u daarop Vergist u zich niet: Uw bijdrage is niet vrijblijvend of neutraal, aangezien u het zich, zeker na wat u hier en ongetwijfeld uit de bronnen van anderen hebt gelezen,niet kunt permitteren, de andere kant uit te kijken en gezellig te gaan performen Doet u dat toch, dan beschouw ik u als een impliciete supporter of op zijn minst gedoger van de door het Israelische bezettingsregimegepleegde misdaden De Palestijnse oproep tot een culturele boycot is terecht! [24] Een regime, dat zich schuldig maakt aan bovengeschetste misdaden, dient politiek, cultureel en economisch te worden geisoleerdtotdat het bereid is, het Internationaal Recht na te leven  en de verantwoordelijken voor de misdaden te berechten Dus de morele opdracht aan u is, hiervan goed nota te temen en niet nu of in de toekomst, deel te nemen aan het Red Sea Jazz Festival, zolangIsrael zich niet terugtrekt uit de bezette Palestijnse gebieden, de nederzettingen ontmantelt, de Muur afbreekt, het recht op terugkeer van dePalestijnse vluchtelingen erkent en nogmaals, de verantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden berecht U bent nu uitgebreid op de hoogte gesteldEn of u ernaar handelt of niet U kunt in ieder geval niet meer zeggen ”Ich habe ess nicht gewusst” Je afkeren van het onrecht is ook medeplichtigheid Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam  ZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/377105/deelname_yuri_honing_aan_red_sea_jazz_festivalmisdaden_israelbrief_aan_yuri_honing 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!