Debat over Jihadstrijders afgelast op advies Gemeente/Burgemeester van der Laan chanteert en vertrapt vrijheid van meningsuiting

Debat over Jihadstrijders afgelast op advies Gemeente/Burgemeester van der Laan chanteert en vertrapt vrijheid van meningsuiting

woensdag 26 november 2014 23:32

DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIESGEMEENTE/BURGEMEESTER VAN DER LAAN CHANTEERT EN VERTRAPT VRIJHEID VAN MENINGSUITING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/debat-over-jihadstrijders-afgelast-op-advies-gemeenteburgemeester-van-der-laan-chanteert-en-vertrapt-vrijheid-van-meningsuiting/

VOORAF
Weinigen zullen het hebben meegekregen, maar in october 2014heeft burgemeester van der Laan een gat geslagen in een van de meestfundamentele democratische waarden, het recht op een open envrij debat.Dat is een gevaarlijk precedent.
Maar alvorens hierop in te gaan, een overzicht van enkele andere kwalijke zakenin het beleid van de burgemeester, waarbij belangrijke mensenrechtenwaardenonder druk kwamen te staan.

2010/PREVENTIEF FOUILLEREN/KRAKEN
VAN DER LAAN, DE ONDEMOCRATISCHE LAW AND ORDER MAN

Burgemeester van der Laan blijft je verbazen. Zo redelijk ogend, is hijdat bepaald niet in zijn beleid.Het begon al met zijn vastbijten in preventief fouilleren, wat hij in West doordrukteondanks bezwaren van het Stadsdeel, die hij vrolijk naast zich neerlegde. [1]Zoiets noem ik ondemocratisch, nog afgezien van het feit, dat ik principielebezwaren heb tegen het fouilleren van mensen, die niet worden verdachtvan een strafbaar feit en doordat dat in bepaalde wijken plaatsvindt, leidt het tot stigmatisering en discriminatie. [2]Ook is het een schending van de privacy. [3]Een dergelijke keiharde opstelling [van der Laan negeerde protesten systematisch [4]leidde tot een populistisch stoerheidsimago, waarmee hij zich ongetwijfeldbij het achterlijkere deel van met name autochtonen populair maakte.[5]
Zijn cowboy opstelling toonde zich ook in een keiharde aanpak vankrakers, waarbij hij vrolijk overging tot het ontruimen van kraakpanden,nog voordat het kraakverbod officieel van kracht ging, op 1 october 2010., wat ook juridisch aan alle kanten rammelt (geen straf zonder wet) [6]
2012/2014VAN DER LAAN’S BELEID TEGENOVER UITGEPROCEDEERDEVLUCHTELINGEN/HONING, VERMENGD MET GIF

Ook zijn houding tegenover uitgeprocedeerde vluchtelingen, dieniet terug kunnen naar hun eigen land vanwege de oorlogssituatie,maar in Nederland ook geen recht hebben op basisvoorzieningen (7),is ronduit schandalig te noemen.Het is honing, gemengd met gif, een zoetgevooisdeopstelling, maar een daadwerkelijk keihard beleid. (8)
Want sinds deze groep door Amsterdam zwerft, nu al 2 jaar[vanaf 2012] is het enige antwoord wat ze van de burgemeestergekregen hebben, ontruimingen [9] en een opvang in de Havenstraatmet als voorwaarde ”werken aan hun terugkeer” [10], wat nujuist niet mogelijk is.Toen ze daaraan [uiteraard] niet konden voldoen, spande van der Laaneen rechtszaak tegen hen aan, met als bevel, de Havenstraat te ontruimen,en als dreigement, dat alle ontruimings kosten op de vluchtelingenzouden worden verhaald. [11]
Dat was juli anno Domini 2014Sindsdien zwerven ze weer door Amsterdam en van der Laan weigertiedere opvang, ondanks diverse oproepen  van Amnesty International. [12]Misdadig, in een woord, om menselijke wezens zo hun rechtop basisbehoeften te ontzeggen.
Nu overweegt van der Laan weliswaar nachtopvang voor de vluchtelingen [13], maardat is geen optie, want dat betekent daklozenopvang.Overdag weer op straat  en alleen maar een slaapplaats, diedan ook nog moet worden gedeeld met vaak verwarde mensen.Dat dat slecht is voor reeds getraumatiseerde vluchtelingen, hoeftgeen betoog. [14]

Hoe schandalig ook, de voorliefde voor preventief fouilleren,waarop hij nu schijnt terug te komen, de harde houding inzakeontruimingen van kraakpanden en nog erger, de schendingvan de mensenrechten van vluchtelingen, dat alles kan nog wordenverklaard door schandalig, maar verklaarbaar beleid voor wiensmorele kompas [zoals bij zoveel politici] zoek is. [15]
In de eerste twee gevallen vanuit een law and order wens [16],in het laatste geval morele lafheid om vluchtelingenjager Teevenniet voor het hoofd te stoten. [17]
Maar wat van der Laan in october 2014 heeft gedaan, treft de meest fundamentele principes van de democratische rechtsstaat.Het recht op vrij debatteren.Het recht op vrijheid van meningsuiting.

OCTOBER 2014DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELASTOP ADVIES GEMEENTE/COUP EN CHANTAGE

LET OP LEZERS, DIT IS BELANGRIJKWant het raakt het recht op vrije meningsuiting inhet hart:
Er zou in jongerencentrum Argan een debat plaatsvindenover Syriegangers [ook wel aangeduid met de populistischebenaming ”Jihadstrijders”  tussen Yassin Elforkani,jongerenimam uit Slotervaart en Okay Pala, voorman van de fundamentalistische islamitische beweging Hizb ut Tahrir.De komst van Okay Pala stond van der Laan niet aan,waarop hij zware druk op Argan uitoefende om het debatniet te laten doorgaan. [18]Argan zwichtte, het debat is niet doorgegaan. [19]
Reden, die werd opgegeven was het ”extremistische” en ”haatzaaiende”karakter van Hizb ut Tahrir, die geen afstand zou nemen vande strijdorganisatie IS [ISIS].Dat ”extremistische” geluid wilde de Gemeente als subsidiegevervan Argan niet faciliteren. [20]Dat schreef van der Laan in een brief aan de Gemeenteraad, getiteld”Geen podium voor extremisme” [21]
Een dergelijke coup van burgemeester van der Laan is onverteerbaar,omdat hij direct ingrijpt in het recht op het vrije debat, een mustin een democratische samenleving.Het subsidieargument is bovendien ook nog eens laag en min,omdat daarmee in feite een organisaties worden gechanteerdEn met effect ook, want Argan heeft het debat afgelast. [22]
Geen enkel excuus is er voor het ingrijpen van Gemeente enOverheidswege in een vrije discussie.
Terecht merkte dan ookdebat- tegenspeler Yassin Elforkaniop”’Dit heb ik in Nederland niet eerder meegemaakt. Een debat dat wordt verboden. Ik ben in shock.” [23]
Ik ook.
METEN MET TWEE MATEN
Burgemeester van der Laan handelt hiermee niet alleenvolgens goede in een dictatoriale samenleving thuishorendebeginselen, hij meet ook nog eens met twee maten.
Want in  de periode van de herdenking van cineast Theo van Gogh gaf van der Laan plotseling de statement af, dat Amsterdamna de dood van van Gogh ”vrediger is geworden” [24]Dat betwijfel ik, maar pas echt erg wordt het, alshij beweert, dat ”de vrijheid van meningsuiting en onzehumanistische waarden beter worden verdedigd, dan voordie tijd. [25]

Heel vreemd, dat van der Laan zo de mond vol heeft overde ”vrijheid van meningsuiting” [26] en die zelf grof schendtdoor een debat te verbieden. [27]
De selectieve interpretatie spettert er af.Wanneer het om een Islamofoob en antisemiet alsTheo van Gogh gaat [28] is er wel ”vrijheid van meningsuiting”,maar als er een debat is met een Islamitische organisatie,die van der Laan niet lust, komt er een heel ander geluid.[30]
Discriminerend en meten met twee maten.Terecht merkt Okay Pala op  [ik citeer Het Parool] [30]”De pijlen zijn op de moslims gericht. Als je standpunten buiten het kader vallen van wat in het Westen dominant is, mag je blijkbaar geen debat voeren.’ [31]
Het gelijk van Pala wordt bewezen door van der Laan zelf, dieIslamofoob T. van Gogh in verband brengt met ”vrijheid vanmeningsuiting” [32] en een maatschappelijk debat met een Islamitischeorganisatie, die hij niet lust, verbiedt [33] en bovendien inNederland niet verboden is. [34]
En wat dat ”extremisme” van Hizb ut Tahrir betreft:
Hizb ut Tahrir vertolkt alleen maar een bepaalde religieuzerichting binnen de Islam, maar hun website lezende [35], heb ik geen haatzaaierij kunnen ontdekken.

EPILOOG
Okay Pala stelt, dat Hizb ut Tahrir wel degelijk afstand van IS [ISIS]heeft genomen [36], maar dat doet niet ter zake.Zoals ik al eerder in een artikel stelde [37]  hebben moslims enanderen het recht, aanhangers van IS [ISIS] te zijn en dat ookuit te dragen.Dat heet ”vrijheid van meningsuiting”.
Bovendien zou er sprake zijn van een debat [38], waarbijde standpunten van Hizb ut Tahrir naar voren zoudenworden gebracht en het publiek zelf een oordeel konvormen.

Dat van der Laan meende te moeten ingrijpen en een debatverbieden, is niet alleen denigrerend en bevoogdend,maar schept ook een precedent.Want waar stopt dit.Gaat de burgemeester nu links en rechts debattenverbieden, als een organisatie of mening hemniet aanstaat? [39]
Dit zijn praktijken, die je verwacht in dictatoriaalof autoritair geregeerde landen, niet in een land, datbeweert de vrijheid van meningsuiting hoog inhet vaandel te dragen.
Of geldt dat net iets minder voor Islamitische organisaties,die niet binnen het kader van de Staat passen?Die indruk krijg ik wel.
Tijd om waakzaam te zijn.

Astrid Essed
NOTEN

[1]
NRCRAAD STEMT IN MET PREVENTIEF FOUILLEREN AMSTERDAM-WEST21 OCTOBER 2010
http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2634146.ece/Raad_stemt_in_met_preventief_fouilleren_Amsterdam-West

[2]

PREVENTIEF FOUILLEREN BUITENPROPORTIONNEEL/LEIDT TOT CRIMINALISERING EN DISCRIMINATIEASTRID ESSED
http://antwerpen.indymedia.org/node/3233

[3]

PREVENTIEF FOUILLEREN BUITENPROPORTIONNEEL/LEIDT TOT CRIMINALISERING EN DISCRIMINATIEASTRID ESSED
http://antwerpen.indymedia.org/node/3233

[4]

NIEUW AMSTERDAMS PEILVAN DER LAAN STUIT OP WEERSTAND TEGENPREVENTIEF FOUILLEREN29 OCTOBER 2010
http://www.napnieuws.nl/2010/10/29/van-der-laan-stuit-op-weerstand-tegen-preventief-fouilleren/

[5]
NIEUWS UIT AMSTERDAMBURGEMEESTER BANG VOOR SOFT IMAGO5 OCTOBER 2010
http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2010/10/%E2%80%98burgemeester-bang-voor-soft-imago%E2%80%99

[6]

ADPVDA STEUNT VAN DER LAAN NIET IN AANPAK KRAKERS29 SEPTEMBER 2010
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/1937852/2010/09/29/PvdA-steunt-van-der-Laan-niet-in-aanpak-krakers.dhtml

NEDERLANDSE GRONDWETARTIKEL 16, GEEN STRAF ZONDER WET

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbqige7qp

[7]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

[8]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

[9]

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHTTEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[10]

NRCUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS VLUCHTHAVENMOETEN WEG4 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/

[11]

AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[12]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

AMNESTYGEMEENTE: ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGEEN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

AMNESTYNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTYGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

[13]

AT5GEMEENTE EN TEEVEN NIET EENS OVER OPVANGASIELZOEKERS1 SEPTEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/134003/gemeente-en-teeven-nog-niet-eens-over-opvang-asielzoekers

[14]

AT5GROEP ASIELZOEKERS ZIET PLANNEN VOORNACHTOPVANG NIET ZITTEN2 NOVEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/136636/groep-asielzoekers-ziet-plannen-voor-nachtopvang-niet-zitten

[15]

AT5VAN DER LAAN WIL OP TERMIJN AF VAN PREVENTIEF FOUILLEREN13 JANUARI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/120834/van-der-laan-wil-op-termijn-af-van-preventief-fouilleren

[16]
NIEUWS UIT AMSTERDAMBURGEMEESTER BANG VOOR SOFT IMAGO5 OCTOBER 2010
http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2010/10/%E2%80%98burgemeester-bang-voor-soft-imago%E2%80%99

[17]

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGERTEEVENJOKE KAVIAAR11 FEBRUARI 2014
https://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

DOORBRAAK.EUSMERIG STEEKSPEL TUSSEN TEEVEN, GEMEENTENEN RECHTERS OVER VLUCHTELINGENOPVANG30 MEI 2014
http://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/

[18]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[19]

AT5DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIESGEMEENTE9 OCTOBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/135596/debat-over-jihadstrijders-afgelast-op-advies-gemeente

[20]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[21]

BRIEF BURGEMEESTER VAN DER LAAN AANGEMEENTERAAD”GEEN PODIUM VOOR EXTREMISME”9 OCTOBER 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/userfiles/files/brief_bm_debat_advies_debat_argan_okt14%5b1%5d.pdf

[22]
AT5DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIESGEMEENTE9 OCTOBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/135596/debat-over-jihadstrijders-afgelast-op-advies-gemeente

[23]
HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[24]

NOSVAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN2 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2001947-van-der-laan-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

[25]

NOSVAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN2 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2001947-van-der-laan-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

[26]

NOSVAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN2 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2001947-van-der-laan-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

[27]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[28]

NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARING VAN EEN ISLAMOFOOB ENANTISEMIETASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

[29]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[30]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[31]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[32]

NOSVAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN2 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2001947-van-der-laan-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

[33]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[34]
HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[35]

EXPLICIET

http://www.expliciet.nl/

[36]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[37]

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN/GEDACHTEN POLITIE EN METEN MET TWEEMATENASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[38]

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[39]

REPUBLIEK ALLOCHTONIE”VERBIEDEN” DEBAT BIJ ARGAN MET OKAY PALAROEPT VRAGEN OPEWOUD BUTTER15 OCTOBER 2014

http://www.republiekallochtonie.nl/verbieden-debat-bij-argan-met-okay-pala-roept-vragen-op

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!