De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De juste retour bij Zuhal Demir

De juste retour bij Zuhal Demir

woensdag 19 april 2023 08:12
Spread the love

N-VA is tegen de nieuwe Koolstoftaks van de EU.
Dat verklaarde eerder al EU-Parlementslid Johan Van Overtveldt.
Vlaams Minister Zuhal Demir was slechts op 2 van de 9 onderhandelingsmomenten aanwezig. In een reactie in De Ochtend van 19.4.2023 stelt ze daarover dat haar mening ginds niet gehoord wordt en dat de N-VA de nieuwe EU-belasting wel zou steunen indien de sociale compensatie die voorzien wordt via de lidstaten, even hoog zou zijn als de bijdragen vanuit ons land.

Als de geloofwaardigheid van het Europees Parlement op één wijze gehypothekeerd wordt, dan wel op basis het belang binnen haar financiering van de dotaties van de lidstaten waarbij de parlementsleden van elke lidstaat hun stemgedrag tevens/vooral laten afhangen van een welbegrepen eigenbelang: hoeveel dragen we bij en hoeveel beleidsmiddelen stromen terug naar onze lidstaat.

Deze mentaliteit ondermijnt de geloofwaardigheid van de Europese verordeningen die als doelstelling hebben een duurzaam, herverdelend en stimulerend beleid te ontwikkelen. Op een universele en niet-discriminatoire wijze binnen de Europese Unie dus.

Een deelstaat in België of een lidstaat van de EU hoort voluntaristisch mee te werken aan de beleidsterreinen op elk niveau. Elke bevoegdheid op elk overheidsniveau verdient het om gestimuleerd te worden vanuit haar geëigende ambitie en uitdagingen.
Als consument zijn we met z’n allen aangewezen op een gemeenschappelijke markt. De politiek hoort voor haar interne markt kwaliteitsnormen te definiëren en af te dwingen. Niet over de juste retour van onze beschikbaar gestelde belastingmiddelen te waken.

Natuurlijk mogen territoriale onevenwichten in de besteding van de middelen niet blauw blauw aanvaard.
Als die globaal veroorzaakt worden door een verschillende activiteitsgraad, bieden zij kansen aan nieuwe of zich ontwikkelende lidstaten. Iedereen heeft belang bij die opportuniteiten.
Als die zouden veroorzaakt worden door oneigenlijk gebruik dienen zij aangepakt door interne controle van de administratie die daartoe ook eventueel beleidsvoorstellen kan overmaken.
Welke geloofwaardigheid gaat er uit van populistische politieke mandatarissen die op basis van veronderstelde misbruiken elders de eigen publieke opinie naar de mond spreken?
Politiek beleid en interne controle beantwoorden aan onderscheiden dynamieken die complementair dienen aangepakt: met een beleidsverantwoordelijkheid van de politiek en een contractuele verantwoordelijkheid van de administratie in de uitvoering.
Wie alles op een hoopje gooit vermindert de reële kans op beïnvloeding en op de beoogde vooruitgang.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!