De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de rabiate zionisten van de Staatkundig Gereformeerde Partij [Schokkend, hun standpunt]

De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de rabiate zionisten van de Staatkundig Gereformeerde Partij [Schokkend, hun standpunt]

dinsdag 6 februari 2018 04:11
Spread the love

DE ZAAK AHED TAMINI/ANTWOORD AAN DE SGP

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamini-antwoord-aan-de-sgp-staatkundig-gereformeerde-partij/

Beste lezers,
Zoals u weet heb ik de Tweede Kamerfracties gebombardeerdmet brieven, die aandringen op de vrijlating van de 16 jarige Palestijnseactiviste Ahed Tamini.Zo ook de bijna fanatiek zionistische SGP [StaatkundigGereformeerde Partij]
https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-partij/

Ik post hierbij mijn antwoord op de SGP en daaronder hun reactieop mijn oorspronkelijke brief [zie link hierboven]
Hun antwoord was zelfs voor mij nog onthutsend

Zie direct hieronderDaarna mijn reactie en daaronder de rest geplakt
HELEMAAL ONDERIN UITGESCHREVEN TEKST MET HETSGP ISRAEL STANDPUNT
ZIE OOK HUN WEBSITE:
https://www.sgp.nl/standpunten/i/israel#standpunt-israel

Astrid Essed

Brief aan SGP

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-partij/

REACTIE SGP

Beste mw. Essen,

Namens de SGP-fractie bedankt voor uw bericht.

Allereerst betreuren wij dat ook minderjarigen zich schuldig maken aan geweld tegen Israëlische burgers, militairen en andere veiligheidsbeambten.

De SGP blijft bij het standpunt dat Israël niet slechts het enige democratische land is in de regio, maar bovendien een sterke en goed ontwikkelde rechtsstaat heeft. Daarin kunnen van terrorisme of geweldpleging verdachte personen (al dan niet minderjarig, zoals Ahed Tamimi) van oudsher rekenen op een eerlijk rechtsproces.

Tegelijk is de SGP voorstander van steun aan verzoeningsinitiatieven ‘van onderop’ tussen Israëliërs en Palestijnen (zie onze website voor meer informatie over ons standpunt inzake Israël en de Palestijnen).

Met vriendelijke groet,

Henri Krooneman

Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, BH-OS, Europese zaken, defensie

cid:image001.png@01D14EBC.2835FCE0

SGP-fractie Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

T 070-3182838

h.krooneman@tweedekamer.nl

I  www.sgp.nl

MIJN ANTWOORD EN DE REST VAN DE CORRESPONDENTIE

Geachte heer Krooneman,

Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie.Ik moet zeggen:Sportief, dat u hebt gereageerd ondanks het feit, dat onze standpuntenmijlenver uit elkaar liggen.Daarom ook neem ik de moeite, te reageren:
Overigens:De naam is niet ”Essen”, maar ”Essed”, zoals duidelijkonderaan de brief staat, maar dat vergeef ik u graag.Meer moeite heb ik met uw standpunt, al kende ikdat al gedeeltelijk.Of moet ik zeggen:Uw standount is diametraal tegenovergesteld aan demijne, aan het Internationaal Recht en ik durf het te zeggen:Aan de christelijke beginselen.
Boude bewering?Ik ga proberen die in het kort te onderbouwen:Ik zal daarbij u citeren, om het zo zuiver mogelijk te houden:
UW CITAAT 1
U schrijft:” Allereerst betreuren wij dat ook minderjarigen zich schuldig maken aan geweld tegen Israëlische burgers, militairen en andere veiligheidsbeambten.”
In zoverre wil ik met u meegaan, dat ook ik ieder Palestijns geweldtegen Israelische BURGERS betreur.Burgers, zo denk ik erover alsmede het Internationaal Recht, mogen nooitdoelwit worden van militaire acties of gewelddadige acties van individuen,of het nu Palestijnse burgers of Israelische zijn.Want mensen blijven mensen.
Niet voor niets maakt het Internationaal Recht duidelijkonderscheid tussen combatanten en non-combatanten. [1]Iets waar uw ”enige democratiche land in de regio” zich niet bepaald aanhoudt he. [2]
Goed:Bovendien gooit u alles op een hoop:Burgers zijn niet te vergelijken met militairen, nog BEZETTINGSmilitairen ook en veiligheidsmensen.
Dat is EEN
TWEEDE
Op het filmpje is duidelijk te zien, dat deze minderjarige weliswaar de militairen duwde, maar ze zijn duidelijk zwaargewapend, [3]Als ze gewild hadden, was het meisje geen partij voor hen.
DERDE
Vreemd, dat u zo begaan bent met die militairen, die doorgaansdood en verderf zaaien in bezet Palestijns gebied [4], maar dathet lot van een minderjarig meisje, dat met veel geweld ‘s nachtsvan haar bed gelicht is, u helaas onverschillig lijkt te zijn.Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld?
UW CITAAT 2
” De SGP blijft bij het standpunt dat Israël niet slechts het enige democratische land is in de regio, maar bovendien een sterke en goed ontwikkelde rechtsstaat heeft. Daarin kunnen van terrorisme of geweldpleging verdachte personen (al dan niet minderjarig, zoals Ahed Tamimi) van oudsher rekenen op een eerlijk rechtsproces.”
Excuses voor de mogelijk boude reactie, maar meneer Kooreman, inwelke wereld leeft u.Palestijnen in bezet gebied, krijgen GEEN eerlijk proces!Er is sprake van administratieve detentie, van foltering enburgers komen voor een Militaire Rechtbank. [5]Wat is daar rechtvaardig aan.Hoe kunt u dat een rechtsstaat noemen?
Voor mij onbegrijpelijk.Ik kan alleen maar zeggen, dat u uw oren en ogen sluitvoor de gruwelijke realiteit waarmee de in bezet gebied levendePalestijnen iedere dag mee te kampen hebben.

UW WEBSITE
Om u recht te doen heb ik uw website met uw standpunten bekeken.Ik vermeld deze nog even onder noot 6 en ik moet zeggen, datik van de ene verbazing in de andere ben gevallen, terwijl ik ophet gebied van zionistische propaganda wel wat gewend ben.[Tekst van uw standpunt wegens technische problemen geheel onder uw brief]
‘Alleen dit citaat dan maar
” Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!” [7]

In de Bijbel staat”Gij zult niet stelen” [Achtste Gebod]http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/10geboden/
Er staat ook”Alle dingen dan die u wilt, dat de mensen u zouden doen, doet Gij hun ook alzo: Want zo is de Wet en de Profeten”Mattheus 7: 1-12http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/7/1-12
Ik wil hier geen theologische discussie uitlokken, maar uop het volgende wijzen:
Israel is een roofstaat, die zich schuldig gemaakt heeftaan landdiefstal, etnische zuiveringen en oorlogsmisdaden. [8]Een harde he:En wel een heel andere, dan het idealistische plaatje, dat u schetst!En het zionisme is een neo koloniale ideoogie.
Want hoe is het stichten van een Staat in andermans land anderste noemen”?De schrijver Arthur Koestler verwoordde de BalfourDeclaration [9] zo treffend:” “one nation solemnly promised to a second nation the country of a third” [10]
Geen wonder, dat de Palestijnen ”vijandig” stonden tegenoverhet zionisme, waardoor zij van hun land werden beroofd!
De Staatsman David Ben Goerion merkte ooitop
” I don’t understand your optimism. Why should the Arabs make peace? If I was an Arab leader I would never make terms with Israel. That is natural: we have taken their country. Sure God promised it to us, but what does that matter to them? Our God is not theirs. We come from Israel, but two thousand years ago, and what is that to them? There has been antisemitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They only see one thing: we have come here and stolen their country. Why should they accept that?” [11]
Tsja, een snoeiharde waarheid van een zionistische leider,die misschien last kreeg van zijn geweten?Ik weet het niet.
Wat ik WEL weet is, dat het waar is, wat Ben Goerion zei:
Want teruggekoppeld naar Nederland:
Hoe zou U reageren als hier Batavieren zouden binnenkomenmet het Verhaal, dat zij in Nederland een Bataafse Staat wildenstichten, omdat zij hier 2000 jaar geleden hadden gewoonden het Land hen volgens hun opvattingen toekwam?Vreemd he, dat de meeste Nederlanders daar ”vijandig”tegenover zouden staan…..
Goed.Genoeg gezegd en voor u om er al dan niet over na te denken
Dat laat ik aan u over!
Na de totstandkoming van de Staat Israel volgden de etnische zuiveringenvan de Palestijnen.Meer dan 750 000 mensen werden van huis en haar verdreven. [12]Dat zijn oorlogsmisdaden
En na 1967 de keiharde Israelische bezetting, die u ookontkent.
CHRISTELIJKE PRINCIPES
Naastenliefde, respect voor de ander.Dat zijn christelijke principes
Dat houdt onder andere in:
Mensen niet van hun land beroven, landen nietbezetten, geen terreur uitoefenen over een weerloze burgerbevolking.
Ontken ik daarmee, dat de Palestijnen ook oorlogsmisdadenplegenAanslagen op Israelische burgers?
NEEN en dat keur ik eveneens af.

Maar het is WEL het resultaat van de 50 jarige bezetting,die door u wordt ontkend, maar er WEL is.
Dan wilde ik u nog vragen, hoe solidair u bentmet de Palestijnse christenen, die ook dagelijks lijdenonder die bezetting?
Ik ga deze brief afronden.
Mensen in mijn omgeving hadden mij afgeraden om ute antwoorden vanwege uw extreem-zionistische standpunten,maar ik zei:Neen.
Meneer Krooneman heeft de moeite genomen MIJ  te antwoorden enis eerlijk geweest in zijn opvattingen.
Daarvoor kan ik respect opbrengen.
NIET voor uw opvattingen.
Ik besluit tenslotte met deze prachtige zin uithet Evangelie

”En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:Voorwaar Ik zeg u. Voor zoveel Gij dit een van deze Mijnminsten broeders gedaan hebt, zo hebt gij datMij gedaan” [Mattheus 25: 40}
http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/25/31-46

Denkt u daar eens over na, als u het leed van de Palestijnenzo makkelijk afserveert?
Wie weet stelt u zich ooit eens open voor de gerechtigheidvoor een [bijna[ weggevaagd volk.
Bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN

[1]

” 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.
ARTICLE 7BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAWIN ARMED CONFLICTS
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[2]

INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTSOF LIFE IN GAZA

https://www.icrc.org/en/docume nt/Gaza-power-fuel-crisis

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODENFRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015
 http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf
 11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
 1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
 DUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
 SCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
 ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf

[3]

YOUTUBE.COMAHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS
  https://www.youtube.com/watch? v=vgoHaVTyS8U
   ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ  HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017
  https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[4]

THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELISOLDIER’S BULLET5 JANUARY 2018
https://www.haaretz.com/israel -news/.premium-behind-ahed-tam imi-s-slap-her-cousin-s-head-s hattered-by-idf-bullet-1.57295 00

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN12 JANUARI 2018
  https://rightsforum.org/nieuws /israelische-troepen-doden-twe e-16-jarige-palestijnen/
 RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD15 JANUARI 2018
 https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-weer-palestijn-dood/
  RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPTVIER HUIZEN19 JANUARI 2018
  https://rightsforum.org/nieuws /israel-doodt-neef-verdachte-p alestijn-en-sloopt-vier-huizen /  
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 6ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN PALESTIJNSE TIENERDOOR HET HOOFD31 JANUARI 2018
 https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-palestijnse-tiener-hoofd/

THE RIGHTS FORUM
 https://rightsforum.org/  THE RIGHTS FORUMEEN WEEK IN PALESTINAEEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT
  https://rightsforum.org/ nieuws/dode-twaalf- zwaargewonden-86-razzias-105- burgers-opgepakt/  

[5]

MILITAIRE RECHTBANKEN VOOR BURGERSZIJN GEEN EERLIJKE RECHTSGANG!


BTSELEM.ORG
THE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017
 https://www.btselem.org/index. php/military_courts
 ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
     http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
    REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
   http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[6]

SGPSTANDPUNTENISRAEL
LINK

https://www.sgp.nl/standpunten/i/israel#standpunt-israel

[7]

SGPSTANDPUNTISRAEL

https://www.sgp.nl/standpunten/i/israel#standpunt-israel

[8]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
        http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

WIKIPEDIATHE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ethnic_Cleansing_of_Palestine

THE INDEPENDENTTHE ETNIC CLEANSING OF PALESTINE, BY ILANPAPPE

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-ethnic-cleansing-of-palestine-by-ilan-pappe-5331381.html

[9]

WIKIPEDIABALFOUR DECLARATION

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration
 

[10]
Met de strekking van dit artikel ben ik het niet noodzakelijkerwijs eens:Het gaat mij alleen om de bron van de uitspraak van Koestler

” It was certainly a watershed in imperial history when, as the Hungarian-Jewish writer Arthur Koestler so memorably put it, “one nation solemnly promised to a second nation the country of a third”.”
THE GUARDIAN VIEW ON ISRAEL AND PALESTINE:ESCAPE THE PASTEDITORIAL
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/01/the-guardian-view-on-israel-and-palestine-escape-the-past

[11]
Onderstaande uitspraak is ook bij andere bronnen te vinden

” I don’t understand your optimism. Why should the Arabs make peace? If I was an Arab leader I would never make terms with Israel. That is natural: we have taken their country. Sure God promised it to us, but what does that matter to them? Our God is not theirs. We come from Israel, but two thousand years ago, and what is that to them? There has been antisemitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They only see one thing: we have come here and stolen their country. Why should they accept that? ”
WIKIQUOTEDAVID BEN GURION

https://simple.wikiquote.org/wiki/David_Ben-Gurion

[12]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
        http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

Beste mw. Essen, Namens de SGP-fractie bedankt voor uw bericht.Allereerst betreuren wij dat ook minderjarigen zich schuldig maken aan geweld tegen Israëlische burgers, militairen en andere veiligheidsbeambten.De SGP blijft bij het standpunt dat Israël niet slechts het enige democratische land is in de regio, maar bovendien een sterke en goed ontwikkelde rechtsstaat heeft. Daarin kunnen van terrorisme of geweldpleging verdachte personen (al dan niet minderjarig, zoals Ahed Tamimi) van oudsher rekenen op een eerlijk rechtsproces.Tegelijk is de SGP voorstander van steun aan verzoeningsinitiatieven ‘van onderop’ tussen Israëliërs en Palestijnen (zie onze website voor meer informatie over ons standpunt inzake Israël en de Palestijnen). 

Met vriendelijke groet,Henri KroonemanBeleidsmedewerker buitenlandse zaken, BH-OS, Europese zaken, defensie 
cid:image001.png@01D14EBC.2835FCE0  SGP-fractie Tweede KamerPostbus 200182500 EA DEN HAAG  T 070-3182838E h.krooneman@tweedekamer.nlI  www.sgp.nl 

   
Van: Astrid Essed 
Verzonden: maandag 5 februari 2018 8:17
Aan: ORG-FRC-SGP; Bisschop, R.; Dijkgraaf E.; Staaij van der mr. C.G.
Onderwerp: Vrijlating Ahed Tamini/UW INZET AAN DE LEDEN VAN DE FRACTIE STAATKUNDIG GEREFORMEERDEPARTIJ VAN DE TWEEDE KAMER  Geachte dames en heren,  Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met hetdringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van de 16 jarige Ahed Tamini.Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing vanmijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoelDruk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, opde Nederlandse regering en door uw partijen in EUverband.Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar ereen einde gekomen is aan de mensonterende behandelingvan Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],door de Israelische bezettingsautoriteiten.In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zichervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al50 jaar durende Israelische bezetting.5 beschamende lustra! ¨(2)Van uw andere opvattingen over de Israelische bezettingben ik op de hoogte en die heb ik destijds bestreden ineen brief aan de leden van de vaste KamercommissieBuitenlandse Zaken met een cc bericht aan uZie onder noot 3 IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activistBassem Tamini [4], werd op in de nacht van maandag opdinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bedgelicht en gearresteerd. [5]Er zijn beelden van haar arrestatieZie onder noot 6Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [7]Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronderbeschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [8] Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbijte zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen[zwaar bewapend!] wegduwen.Er vallen enkele klappenLater komen er een paar dorpsbewoners bij. [9] Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingslegertegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schietenvan haar neef Mohammed.Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 10.  Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firasal Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelischemilitairen doodgeschoten. [11]Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderenneergeschoten.Zie en huiver/noot 12! Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepenzijn doodgeschoten in de maand januari alleen al! DEZE TERREUR MOET STOPPEN!En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durendeIsraelische bezetting van de Palestijnse gebieden.Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingenvan die bezetting ga ik niet uitwijden.Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelischeorganisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [13]Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universelewetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,die bezetting per direct moet worden opgeheven!Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meerin de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komenzij niet voor militaire rechtbanken!En vooral:Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrechtvan ieder volk! MILITAIRE RECHTBANKEN: U weet, en anders hoort u het te weten,van die militaire rechtbanken in bezet Palestijnsgebied!Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komenen zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffediscriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [14]Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachtebij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij eenreguliere rechtbank! [15]  SAMENVATTEND: Genoeg geschreven en gepraat:U weet waar het om gaat:Een minderjarige is ‘s nachts van haar bed gelicht door bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarigeneef in het hoofd geschoten was.Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnenvoor een MILITAIRE RECHTBANK.Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [16], wanthier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwegede brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantalmalen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [17]Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vakerom mensen te desorienteren en dat is dus een vormvan geestelijke foltering! [18]  OPROEP AAN U Dus doet u hier wat aan!Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan omaan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.Maar dat niet alleen:ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces vooreen BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.Dring aan op de beeindiging van he systeemmilitaire rechtbanken voor burgers in de bezette Palestijnse gebieden! Maar de belangrijkste eis die ik formuleer ismijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken enmiddels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,in te zetten voor de beeindiging van de Israelischebezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [19] inbezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneensillegale Muur. [20] Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,u daarvoor in te zetten.  Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijkpolitiek en moreel op afgerekend! Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u alsvolksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [21],ook werkelijk serieus neemt. Ik ben op de hoogte van uw  OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINIOP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHEBEZETTING. Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrechtvan ieder mens. Ik reken op uw medewerking. [Een brief van soortgelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd] Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN   

[1]  
BTSELEM.ORG
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODYOF THE ISRAELI SECURITY FORCESUPDATED 3 JANUARY 2018  https://www.btselem.org/index. php/statistics/minors_in_custo dy  BTSELEM.ORGABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENSOF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZIONFACILITY https://www.btselem.org/index. php/torture/201308_etzion   [2] Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenisvan Lystrum: WIKIPEDIALUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD) https://en.wikipedia.org/wiki/ Lustrum  [3]  STANDPUNT CHRISTENUNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT”ONACCEPTABEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIEBUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED7 OCTOBER 2017 https://www.astridessed.nl/ standpunt-christen-unie- bijbel-boven-recht- onacceptabelbrief-aan-leden- tweede-kamercommissie- buitenlandse-zaken/   

astridessed@yahoo.com>
10/7/17      
to r.knops, m.vhelvert, s. sjoerdsma, s.belhaj, hantenbro eke, r.deroon, a.vojik, i.diks  , skarabulut, r.leijten, k. vdhul, j.voordewind, C. vdStaaij, esther.ouwehand, t. kuzu, m.vrooijen

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKEN Onderwerp:Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de InternationaleRechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet ”De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde” Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden http://maxius.nl/grondwet/arti kel90  Geachte dames en heren,  Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is endat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordtparlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zijmaar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voorde Grondwet en het Internationaal Recht. Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen, dat de Christen Unieniet het respect heeft voor het Internationaal Recht, dat een parlementairepartij verplicht is. Zo op het eerste gezicht lijkt de Christen Unie dat respect wel te hebben Zo vermeldt zij in haar Israel standpunt: ”De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.” [2]   Hoe het mogelijk is, te beweren de internationale rechtsbeginselen teondersteunen in combinatie met steun aan Israel, terwijl volgens de internationalerechtsbeginselen de Israelische bezetting illegaal is [3], de Israelische Muur illegaalis [4], de nederzettingen illegaal zijn [5] , alsook de Gaza Blokkade [6],vind ik interessant, maar ook dat respect voor de internationale recbtsbeginselen,dat de Christen Unie beweert te hebben, is op drijfzand gebaseerd.  Namelijk: Volgens het zeer betrouwbare kenniscentrum ”The Rights Forum” werddit voorjaar CU-buitenlandspeciali st Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel bovenhet internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbelboven het recht. [7] Mocht de heer Voordewind [naar wie deze mail ook gaat]dit niet gezegd hebben en ontkennen, dat hij ”De Bijbelboven het recht stelt” [8], dan mag hij datin een mail aan mij met cc aan u allen, ontkennen. In dat geval zeg ik:”Fijn Christen Unie, dat het Internationaal Recht voor ute allen tijde prevaleert”, maar ik ben bang, dat dat niet hetgeval is. Dames en heren, een dergelijk ”Bijbel boven het recht” standpuntvan de Christen Unie, dat kan natuurlijk niet.Niet alleen is de Grondwet de leidraad in het parlement,het hek zou van de dam zijn! Want wanneer de heer Voordewind de Bijbel boven het recht stelt, staat het vrij aan zijn islamitische collegae, de Koranboven het recht te stellen, zijn Joodse collegae de Talmud-Torahboven het recht te stellen en ga zo maar door. Dit kan niet.Dit mag niet. Het staat ieder vrij om te geloven of niet [ik geloof, omdit maar eens naar voren te brengen] en die geloofsbeginselenuit te dragen [net zoals ideologieen als socialisme,liberalisme etc] in het bedrijven van politiek, maarde Grondwet dient in het parlement de leidraad te zijn. En in de Grondwet staat, dat Nederland de ontwikkelingvan de Internationale Rechtsorde bevordert. Alle parlementariers hebben de eed [of gelofte] opde Grondwet afgelegd. Dan kunnen parlementariers en partijen daaropvervolgens niet terugkomen. Trouwens, waarom Bijbel [of welk Heilig Boek] ookBOVEN de Internationale Rechtsorde stellen, aangeziende Internationale Rechtsorde de mensenrechtenverdragenbevat en  die uitstekend te rijmen zijn met de algemeenreligieuze beginselen van vrede, naastenliefde, het spijzenvan de hongerigen, het verwelkomen van de vreemdelingen het respect voor ieder mens? Om een lang verhaal kort te maken, er zijn twee mogelijkheden:  Of er vindt een Tweede Kamerdebat plaats over de vraag ofhet is toegestaan, dat partijen, die de InternationaleRechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnentoetreden tot het kabinet.Of de Tweede Kamer overtuigt de Christen Unie van het nalevenvan haar parlementaire plicht, de Grondwet en de InternationaleRechtsorde op de eerste plaats te stellen. Andere opties zijn er niet. Voor een partij, die lak heeft aan de Internationale Rechtsordeen vanuit eigen [discutabele] interpretatie van de Bijbelbezetting en onderdrukking stelt boven internationalerechtsbeginselen, hoort in een kabinet geen plaats te zijn. Ik hoop van harte dat u, dames en heren, voor zover hetInternationaal Recht u lief is, er de Christen Unieop aanspreekt. Ik heb gezegd. Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN  [1]  HET PAROOLREGEERAKKOORD IS VERMOEDELIJK BIJNA ROND4 OCTOBER 2017  https://www.parool.nl/binnenla nd/regeerakkoord-is-vermoedeli jk-bijna-rond~a4474966/   [2]  ”De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.”  CHRISTEN UNIESTANDPUNT ISRAEL   https://www.christenunie.nl/st andpunt/israel   [3]  WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242  https://en.wikipedia.org/wiki/ United_Nations_Security_Counci l_Resolution_242    [4]  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca    [5]  DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN ”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.” BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW http://www.btselem.org/settlem ents/international_law ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0 HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907 http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf  [6]  AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHEHIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEARILLEGAL BLOCKADE17 JUNE 2017 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/gaza-looming- humanitarian-catastrophe-highl ights-need-to-lift-israels-10- year-illegal-blockade/    [7]  ”Dit voorjaar werd CU-buitenlandspecialist Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij debijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht.”  THE RIGHTS FORUMTWEEDE KAMER, DWING CHRISTENUNIE TOT RESPECTVOOR RECHTSORDE  https://rightsforum.org/nieuws /tweede-kamer-dwing-christenun ie-tot-respect-rechtsorde/  EINDE BRIEF AAN LEDEN BUITENLAND COMMISSIEVERVOLG NOTEN VAN DEZE BRIEF  [4]  WIKIPEDIAAHED TAMINI  https://en.wikipedia.org/wiki/ Ahed_Tamimi  WIKIPEDIABASSEM AL TAMINI https://en.wikipedia.org/wiki/ Bassem_al-Tamimi    [5]  RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/  AMNESTY INTERNATIONALISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVISTAHED TAMINI15 JANUARY 2018 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/  ALJAZEERAPALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES20 DECEMBER 2017 http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html  HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017  https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071    [6]  BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI  YOUTUBE.COMAHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT  https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w   [7]  WAFAARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHOCONFRONTED ISRAELI SOLDIERS19 DECEMBER 2017 http://english.wafa.ps/page.as px?id=CRDP9ca95703522915aCRDP9 c  ” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/   [8]  WAFASECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFFSOLDIERS DETAINED20 DECEMBER 2017 http://english.wafa.ps/page.as px?id=BFFToGa95721606222aBFFTo G    [9]  
YOUTUBE.COM
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS  https://www.youtube.com/watch? v=vgoHaVTyS8U   ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ  HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017  https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071       [10] THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELISOLDIER’S BULLET5 JANUARY 2018https://www.haaretz.com/israel -news/.premium-behind-ahed-tam imi-s-slap-her-cousin-s-head-s hattered-by-idf-bullet-1.57295 00 TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE  ” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range” Mohammed Tamimi.Half a head.The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner. Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet). Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him. We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison.   [11]   ALJAZEERAPALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAELIN 20183 JANUARY 2018 http://www.aljazeera.com/news/ 2018/01/palestinian-teen-kille d-israel-2018-180103154409357. html   THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN3 JANUARI 2018 https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-doden- 17-jarige-palestijn/   
[12]   RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN12 JANUARI 2018  https://rightsforum.org/nieuws /israelische-troepen-doden-twe e-16-jarige-palestijnen/ RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD15 JANUARI 2018 https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-weer-palestijn-dood/  RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPTVIER HUIZEN19 JANUARI 2018  https://rightsforum.org/nieuws /israel-doodt-neef-verdachte-p alestijn-en-sloopt-vier-huizen /  
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 6ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN PALESTIJNSE TIENERDOOR HET HOOFD31 JANUARI 2018 https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-palestijnse-tiener-hoofd/   [13]  THE RIGHTS FORUM https://rightsforum.org/  THE RIGHTS FORUMEEN WEEK IN PALESTINAEEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT  https://rightsforum.org/ nieuws/dode-twaalf- zwaargewonden-86-razzias-105- burgers-opgepakt/  BTSELEM.ORG https://www.btselem.org/  BTSELEM.ORGTHE DUTY TO END THE OCCUPATION  https://www.btselem.org/duty_ to_end_occupation   
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013 http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024  BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php    [14]   
BTSELEM.ORG
THE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017 https://www.btselem.org/index. php/military_courts  ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014 http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/ REPORT14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf    [15]  ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014 http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/ REPORT14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf   [16]  ” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;” ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD  http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx    
[17]  MONDOWEISSISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENTDETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGHSHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME24 DECEMBER 2017 http://mondoweiss.net/2017/12/ transferred-detention- facilities/?_sp=91059ad8-26d0- 4f30-9b70-878fee6831de. 1514331480406     
[18]  ” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD  http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/ CRC.aspx    [19]  DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTS https://www.btselem.org/ settlements ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf  ”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/  [20]  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004 http://www.icj-cij.org/en/case /131   [21]  ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET  ”Artikel 90De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.” http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5 wetten.nl – Regeling – Grondwet – BWBR0001840

TEKST SGP STANDPUNT ISRAEL


”IsraëlVanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!Door die voortdurende bedreigingen in woord en daad is Israël genoodzaakt stevige veiligheidsmaatregelen te nemen. Wie daar geen oog voor heeft doet geen recht aan de positie van Israël in het Midden-Oosten en de wereld. Wie de waarheid zelfs bewust verdraait, maakt zich indirect medeschuldig aan het demoniseren van de Joodse staat, met alle kwalijke gevolgen van dien.Daarom moet Nederland pal voor en achter Israël staan. Maar ook nog om een andere reden: Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust en burgeroorlog. Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afgeschilderd.Veiligheid

 • Voorop staat dat Israël in deze turbulente regio recht heeft op erkende en veilige grenzen.
 • Vrede tussen Israël en Palestijnen moet bevorderd worden door vredesbesprekingen en door economische en humanitaire samenwerking ‘van onderop’.
 • Uitspraken over het vredesproces vanuit Den Haag, Washington, New York of Brussel moeten ten dienste staan aan de vredesinitiatieven ‘van onderop’; zware druk van bovenaf om te komen tot een twee-statenoplossing wijst de SGP af.
 • De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat.
 • Bij niet-naleving kan het atoomverdrag met Iran gevaarlijk zijn voor het Midden-Oosten, Israël in het bijzonder. Daarom moet Nederland zich inzetten voor streng toezicht op naleving van de afspraken.

Verbondenheid

 • Jeruzalem moet de ongedeelde hoofdstad van Israël blijven, en de Nederlandse ambassade moet naar Jeruzalem.
 • Nederlandse diplomaten dienen zich in Arabische landen en binnen internationale gremia als de VN, in te zetten voor een positievere benadering van Israël.
 • Op het gebied van handel, innovatie, landbouw, defensie en veiligheid (terrorismebestrijding) moeten we de banden tussen Israël en Nederland aanhalen.
 • Het associatieverdrag van de EU met Israël moet opgewaardeerd worden. Wat zeker níet helpt zijn anti-Israëlische boycots, ‘straffen’ van investeerders en sancties. Nederland moet daar niet aan mee doen, en geen steun geven aan organisaties die zich daaraan schuldig maken.

Palestijnen

 • De inzet voor verbetering van humanitaire omstandigheden van Palestijnen verdient onze steun. Daarbij moet wel strikter worden toegezien op goede aanwending van steungelden, zodat de gelden ook echt ten goede komen van de burgers en niet van het regime.
 • Nederland moet zich blijven inzetten voor de vrijheid voor christelijke en andere religieuze minderheden in de Palestijnse gebieden.
 • Palestijnse kinderen mogen niet worden volgestopt met ronduit antisemitisch lesmateriaal, deels gefinancierd met Nederlands en Europees geld. Die subsidies moeten onmiddellijk worden gestopt.
 • Exact hetzelfde geldt voor subsidies die gebruikt worden voor financiële steun aan families van veroordeelde Palestijnse terroristen en zelfmoordaanslagplegers.
 • Er moet een VN-resolutie komen die het aanmoedigen van geweld en het rekruteren van anti-Israëlische strijders door individuen of organisaties strafbaar stelt.
 • Het is raar dat er naast de algemene VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) ook nog een speciale organisatie voor Palestijnse vluchtelin

(UNRWA) bestaat. Daarom kan de UNRWA gerust verdwijnen.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!