De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord van de Tweede Kamerfractie 50 Plus

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord van de Tweede Kamerfractie 50 Plus

donderdag 15 februari 2018 14:00
Spread the love

DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE 50 PLUS PARTIJ

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-50-plus-partij/

VOORAF:

Zoals u gezien hebt, heb ik gereageerd op het antwoord, dat ik vande Tweede Kamerfractie Groen Links heb ontvangen naar aanleidingvan mijn verzoek/eis aan hen en hun collegae Tweede Kamerledenvoor de vrijlating van Ahed Tamimi en de beeindiging van de Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden.
ZIE MIJN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN
https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

ZIE HET BERICHT OVER DE ARRESTATIE VAN AHED TAMIMI

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

ZIE MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN GROEN LINKS
https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-groen-links/

ZIE OOK
Mijn reactie op de rabiate pro Israel SGP [Staatkundig GereformeerdePartij], die mij ook had geantwoord.
https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-partij/

Eveneens heb ik een reactie ontvangen van de Tweede Kamerfractie 50 Plus,die zich minder expliciet-positief dan Groen Links uitliet over hun inzet voor de vrijlating van Ahed Tamimien de beeindiging van de rechteloosheid in Palestina, maar wel duidelijk blijk gaf,ervoor open te staan.Dat heb ik zo vertaald, dat 50 Plus er in ieder geval iets mee gaat doen, in positieve zin.In die geest heb ik ze dan ook teruggeschreven.
Zie direct hieronder het antwoord van de 50 Plus fractie op mijn brief.Daaronder mijn reactie op het antwoord van 50 Plus.En tenslotte mijn originele mail aan de 50 Plus fractie, zoals dezeook naar hun andere collegae in de Tweede Kamer is verstuurd.

Astrid Essed

BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN OVER DE ARRESTATIEVAN AHED TAMIMI”AHED TAMIMI MOET VRIJ/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDEKAMER”ASTRID ESSED5 FEBRUARI 2018
  https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

REACTIE VAN DE  TWEEDE KAMERFRACTIE 50 PLUSOP MIJN BRIEF

On Monday, February 5, 2018 4:41 PM, 50PLUS <50plus@tweedekamer.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed,      Hartelijk dank voor uw mail, mede namens ons al onze Kamerleden.   Wij nemen goede nota van uw heldere inbreng en nemen die mee bij de voorbereiding van de op dit onderwerp betrekking hebbende debatten.   Met vriendelijke groet, Tweede Kamerfractie 50PLUSPublieksvoorlichting www.50pluspartij.nl50plus@tweedekamer.nl

MIJN ANTWOORD OP BOVENSTAANDE REACTIE VAN DE FRACTIE50 PLUS:    ASTRID ESSEDGESCHREVEN OP DONDERDAG 15 FEBRUARI 2018

Astrid Essed

To50PLUSFeb 15 at 1:06 PM
AAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE 50 PLUSAFDELING PUBLIEKSVOORLICHTING
Geachte heer/mevrouw,

Ik stel het zeer op prijs, dat u hebt gereageerd op mijn aanu en uw Tweede Kamercollegae gerichte brief over mijn veroek/eis voor uw inzet voor de vrijlating van de 16 jarige Palestijnseactiviste Ahed Tamimi en de beeindiging van de rechtelozepositie van de Palestijnse [kind] gevangenen uit de bezette Palestijnsegebieden.Ook heb ik in mijn brief aangedrongen op uw inzet, op nationaalpolitiek niveau en in EU verband, voor de directe beeindigingvan denu al 50 jaar durendeIsraelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Uit uw reactie aan mij meen ik te hebben begrepen, dat u zich zowel voorde vrijlating van Ahed Tamimi, de rechteloze positie van de Palestijnse[kind] gevangenen alsmede de beeindiging van de Israelische bezetting,zult willen hard maken.

Ik zal uw verrichtingen/activiteiten in deze kwesties, die iedereen,die het Internationaal Recht en gerechtigheid in het algemeen hooghoudt, een goed hart moet toedragen, dan ook blijven volgen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed Amsterdam 

www.astridessed.nl

ORIGINELE BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE50 PLUS OVER DE ARRESTATIE VAN AHED TAMINI

Astrid Essed

Mon, Feb 5, 2018 at 7:38 AM
To: “50PLUS@tweedekamer.nl” <50PLUS@tweedekamer.nl>, “c.vbrenk@tweedekamer.nl” <c.vbrenk@tweedekamer.nl>, “h.krol@tweedekamer.nl” <h.krol@tweedekamer.nl>, “m.vrooijen@tweedekamer.nl” <m.vrooijen@tweedekamer.nl>, “l.sazias@tweedekamer.nl” <l.sazias@tweedekamer.nl>

AAN DE LEDEN VAN DE FRACTIE  50 PLUS VAN DE TWEEDE KAMER

Geachte dames en heren,

Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met hetdringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van de 16 jarige Ahed Tamini.Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing vanmijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoelDruk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, opde Nederlandse regering en door uw partijen in EUverband.Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar ereen einde gekomen is aan de mensonterende behandelingvan Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],door de Israelische bezettingsautoriteiten.In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zichervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al50 jaar durende Israelische bezetting.5 beschamende lustra! ¨(2)
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activistBassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag opdinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bedgelicht en gearresteerd. [4]Er zijn beelden van haar arrestatieZie onder noot 5Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6]Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronderbeschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbijte zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen[zwaar bewapend!] wegduwen.Er vallen enkele klappenLater komen er een paar dorpsbewoners bij. [8] 

Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingslegertegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schietenvan haar neef Mohammed.Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.

Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firasal Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelischemilitairen doodgeschoten. [10]Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderenneergeschoten.Zie en huiver/noot 11!
Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepenzijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durendeIsraelische bezetting van de Palestijnse gebieden.Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingenvan die bezetting ga ik niet uitwijden.Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelischeorganisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12]Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universelewetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,die bezetting per direct moet worden opgeheven!Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meerin de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komenzij niet voor militaire rechtbanken!En vooral:Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrechtvan ieder volk!
MILITAIRE RECHTBANKEN:
U weet, en anders hoort u het te weten,van die militaire rechtbanken in bezet Palestijnsgebied!Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komenen zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffediscriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13]Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachtebij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij eenreguliere rechtbank! [14]

SAMENVATTEND:
Genoeg geschreven en gepraat:U weet waar het om gaat:Een minderjarige is ‘s nachts van haar bed gelicht door bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarigeneef in het hoofd geschoten was.Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnenvoor een MILITAIRE RECHTBANK.Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], wanthier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwegede brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantalmalen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16]Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vakerom mensen te desorienteren en dat is dus een vormvan geestelijke foltering! [17]

OPROEP AAN U
Dus doet u hier wat aan!Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan omaan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.Maar dat niet alleen:ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces vooreen BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.Dring aan op de beeindiging van he systeemmilitaire rechtbanken voor burgers in de bezette Palestijnse gebieden!
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer ismijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken enmiddels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,in te zetten voor de beeindiging van de Israelischebezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] inbezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneensillegale Muur. [19]
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,u daarvoor in te zetten.

Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijkpolitiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u alsvolksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20],ook werkelijk serieus neemt.
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINIOP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHEBEZETTING.
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrechtvan ieder mens.
Ik reken op uw medewerking.
[Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN 

[1]


BTSELEM.ORG
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODYOF THE ISRAELI SECURITY FORCESUPDATED 3 JANUARY 2018

https://www.btselem.org/index. php/statistics/minors_in_custo dy

BTSELEM.ORGABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENSOF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZIONFACILITY
https://www.btselem.org/index. php/torture/201308_etzion

[2]
Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenisvan Lystrum:
WIKIPEDIALUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)
https://en.wikipedia.org/wiki/ Lustrum

[3]

WIKIPEDIAAHED TAMINI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Ahed_Tamimi

WIKIPEDIABASSEM AL TAMINI
https://en.wikipedia.org/wiki/ Bassem_al-Tamimi

[4]

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVISTAHED TAMINI15 JANUARY 2018
https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/

ALJAZEERAPALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES20 DECEMBER 2017
http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html

HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017

https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[5]

BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI

YOUTUBE.COMAHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w

[6]

WAFAARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHOCONFRONTED ISRAELI SOLDIERS19 DECEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=CRDP9ca95703522915aCRDP9 c

” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

[7]

WAFASECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFFSOLDIERS DETAINED20 DECEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=BFFToGa95721606222aBFFTo G

[8]


YOUTUBE.COM
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS

https://www.youtube.com/watch? v=vgoHaVTyS8U

ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ

HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017

https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[9]
THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELISOLDIER’S BULLET5 JANUARY 2018https://www.haaretz.com/israel -news/.premium-behind-ahed-tam imi-s-slap-her-cousin-s-head-s hattered-by-idf-bullet-1.57295 00

TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE

” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”
Mohammed Tamimi.
Half a head.The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner. 
 Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).
 Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him. 
We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison. 

[10]

ALJAZEERAPALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAELIN 20183 JANUARY 2018
http://www.aljazeera.com/news/ 2018/01/palestinian-teen-kille d-israel-2018-180103154409357. html

THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN3 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-doden- 17-jarige-palestijn/

[11]

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN12 JANUARI 2018

https://rightsforum.org/nieuws /israelische-troepen-doden-twe e-16-jarige-palestijnen/

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD15 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-weer-palestijn-dood/

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPTVIER HUIZEN19 JANUARI 2018

https://rightsforum.org/nieuws /israel-doodt-neef-verdachte-p alestijn-en-sloopt-vier-huizen /

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 6ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN PALESTIJNSE TIENERDOOR HET HOOFD31 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-palestijnse-tiener-hoofd/

[12]

THE RIGHTS FORUM
https://rightsforum.org/

THE RIGHTS FORUMEEN WEEK IN PALESTINAEEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT

https://rightsforum.org/ nieuws/dode-twaalf- zwaargewonden-86-razzias-105- burgers-opgepakt/

BTSELEM.ORG
https://www.btselem.org/

BTSELEM.ORGTHE DUTY TO END THE OCCUPATION

https://www.btselem.org/duty_ to_end_occupation

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
       http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[13]


BTSELEM.ORG
THE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017
https://www.btselem.org/index. php/military_courts

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
    http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
   REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[14]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
    http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
   REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[15]

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[16]

MONDOWEISSISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENTDETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGHSHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME24 DECEMBER 2017
http://mondoweiss.net/2017/12/ transferred-detention- facilities/?_sp=91059ad8-26d0- 4f30-9b70-878fee6831de. 1514331480406 

[17]

” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/ CRC.aspx

[18]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTS
https://www.btselem.org/ settlements

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

 THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/

[19]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/en/case /131 

[20]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

wetten.nl – Regeling – Grondwet – BWBR0001840

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!