De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

woensdag 14 februari 2018 17:24
Spread the love

DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIEGROEN LINKS

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-groen-links/

VOORAF

Weet u het nog?Op 5 februari 2018schreef ik de Tweede Kamerleden aan over de arrestatievan de 16 jarige Palestijnse Palestijnse activiste Ahed Tamimi en vroegik tegelijkertijd aandacht voor de rechteloze situatie van de anderePalestijnse minderjarigen uit bezet Palestijns gebied in Israelische gevangenissenOok drong ik erop aan, dat de Kamerleden zich zouden inzetten voorde beeindiging van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
ZIE MIJN BRIEF

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

ZIE HET BERICHT OVER DE ARRESTATIE VAN AHED TAMIMI

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

De Groen Links fractie van de Tweede Kamer heeft mij vrijweldirect teruggeschreven, ook op 5 februari met een bericht waaruit blijkt, dat zij zichwillen inzetten voor Palestijnse gevangenen en voor hen politiekde nodige aandacht te vragen.Dat juich ik natuurlijk toe, maar had er wel een kritische noot aantoe te voegen.
Zie direct hieronder mijn brief aan de Tweede Kamerleden,waaronder de Groen Links Tweede Kamerfractie.Daaronder de reactie van Groen Links, metaansluitend daaraan mijn antwoordEn geheel onderin, mijn originele mail naar de Groen-LinksTweede Kamerleden.

Astrid Essed

BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN OVER DE ARRESTATIEVAN AHED TAMIMI”AHED TAMIMI MOET VRIJ/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDEKAMER”ASTRID ESSED5 FEBRUARI 2018

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

REACTIE VAN DE GROEN-LINKS TWEEDE KAMERFRACTIEOP MIJN BRIEF

On Monday, February 5, 2018 11:33 AM, GroenLinks (Kim) <vragen@groenlinks.nl> wrote:

 Beste Astrid Dessed,
Dank voor uw zeer uitgebreide bericht over Ahed Tamimi en andere kinderen in gevangenschap. Mooi om te lezen dat u zo betrokken bent bij deze zaken. De behandeling van Palestijnse kinderen in de bezette gebieden is al geruime tijd een punt van zorg, ook voor onze fractie. Helaas heeft Nederland weinig gedaan om een einde te maken aan praktijken als bedreiging, intimidatie, eenzame opsluiting, afwezigheid van rechtsbijstand en afgedwongen bekentenissen. Deze praktijken zijn in strijd met de rechten van het kind. Zij zijn ook in strijd met de gemeenschappelijke waarden en de naleving van mensenrechten die Israël zegt te onderschrijven in het Associatieakkoord met de EU.
GroenLinks is één van de partijen die geregeld aandacht heeft gevraagd voor misstanden rondom de Israëlische bezetting. De controverses die in 2016 zijn ontstaan in de Tweede Kamer rondom de etikettering van producten uit de bezette gebieden en AOW-uitkeringen aan Israëli’s in nederzettingen, tonen aan dat een groot deel van de Kamer nog altijd geen oog heeft voor het onrecht van de bezetting. De discussies in de Kamer hierover hebben niets opgeleverd. Daarom heeft de politiek, en ook onze fractie, wellicht te weinig aandacht besteed aan de steeds verslechterende situatie. Nederland ondersteunt voorzieningen voor de Palestijnen en vredesorganisaties in Israël en op de Westoever. Ook protesteert het met woorden tegen de vele schendingen van het internationaal recht in de bezette gebieden, maar het verbindt er geen consequenties aan. Vanwege de patstelling in de Kamer wordt dit beleid voortgezet.
Toch is het tijd om nu meer aandacht te besteden aan Israël en Palestina. De VS hebben zich onmogelijk gemaakt als bemiddelaar en er zijn geen andere partijen die deze rol overnemen. Ondertussen verslechtert de situatie steeds verder. Nederland is volgens minister Zijlstra een van de weinige landen die nog voor beide partijen aanvaardbaar is als gesprekspartner. Onze fractie heeft de minister gevraagd om de behandeling van Ahed en andere kinderen te bespreken met zijn Europese collega’s in de Raad Buitenlandse Zaken. Onze buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik zal binnenkort in de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken voorstellen een debat te wijden aan de situatie. Hij zal daarin de minister vragen stevig stelling te nemen voor de bescherming van Palestijnse kinderen tegen de praktijken van het Israëlische leger.
Met vriendelijke groet,
Kim
Team Online

MIJN ANTWOORD OP BOVENSTAANDE REACTIE VAN GROEN LINKS:

ASTRID ESSEDGESCHREVEN OP WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018
ToGroenLinks (Kim)CCGroenlinks 2e KamerToday at 1:45 PMAAN DE VOORVOERDER VAN GROEN LINKS TEAM ONLINEDE HEER/MEVROUW KIM

Beste Kim,

In de eerste plaats, ter correctieMijn naam is niet Astrid Dessed, maar Astrid Essed
Maar dat terzijde:Belangrijker is uw reactie op mijn verzoek/eis, u, naar aanleiding’van de arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi,in te zetten voor haar vrijlating en de rechten van andere Palestijnse[kind] gevangenen.Het is fijn te horen, dat uw fractie de minister gevraagd heeft,  om de behandeling van Ahed en andere kinderen te bespreken met zijn Europese collega’s in de Raad Buitenlandse Zaken.Ook is het verheugend te horen, dat uw  buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik  binnenkort in de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken zal voorstellen een debat te wijden aan de situatie en de minister zal vragen, stevig stelling te nemen voor de bescherming van Palestijnse kinderen tegen de praktijken van het Israëlische leger.
GOED ZO!Dat maakt het feit een beetje goed, dat uw fractie, zoals u zelf in uwbrief aan mij schrijft, een tijdlang te weinig aandacht besteed heeft aan devoor de Palestijnen in bezet gebied steeds verslechterende situatie.
Want u zult het met mij eens zijn, dat de expliciete en impliciete proIsrael opstelling van een groot deel van de Tweede Kamer voor u geenexcuus is, dan ook maar geen aandacht aan het onrecht van de Israelische bezetting te besteden.
Des te belangrijker is het juist dan, tegen dit handhaven van het onrechtdoor de Kamer in te gaan.
Fijn dus, dat u dat nu ook hebt ingezien.
EINDE BEZETTING/UW INZET
Maar hoewel uw inzet voor de Palestijnse [kind] gevangeneneen belangrijke stap is, kunt en dient u meer te doen.
U moet namelijk hard en effectief knagen aan het fundamentvan de hele ellende:De Israelische bezetting.
Ik verwacht van u, dat u de Kamer gaat proberen te pressen, nietalleen in woord, maar ook in daad de Israelische bezetting tebestrijden en te pushen voor de beeindiging.
Dat kan bijvoorbeeld door opzegging/opschorting van het Associatieaccoord,met Israell dat zoals u terecht stelt, een mensenrechtenclausule heeft. [1]Dat kan door aan te dringen op economischr sancties tegen Israel.
U kunt dit doen in Kamer en/of EU verband.

Ik reken op uw inzet!Het wordt namelijk hoog tijd, dat de nu 50 jarige bezetting wordtbeeindigd, de illegale nederzettingen [2] worden ontmanteld, deillegale Muur [3] wordt afgebroken en dat eindelijk recht wordt gedaanaan het Palestijnse volk om in vrijheid te leven.
Nogmaals, ik reken op uw inzet en zal uw verrichtingen blijven volgen.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam
www.astridessed.nl

[1]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
   ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENTESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THEEUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THEONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART21 JUNE 2000
  http://trade.ec.europa.eu/docl ib/docs/2010/april/tradoc_1460 89.pdf

[2]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTShttps://www.btselem.org/ settlements”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/

[3]

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004Latest developments | Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory | International Court of Justice 

ORIGINELE BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE GROEN LINKSFRACTIE VAN DE TWEEDE KAMER

BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN GROEN-LINKS OVERDE ARRESTATIE VAN AHED TAMIMI

Astrid Essed
Verzonden: maandag 5 februari 2018 7:29
Aan: GroenLinks; Buitenweg, K.; Diks, I.; Ellemeet, C.; Grashoff, R.; Klaver J.; Kröger, S.; Lee van der T.; Ojik van A.; Özdil, Z.; Özütok, N.; Snels, B.; Tongeren van L.; Voortman L.; Westerveld, L.
Onderwerp: Vrijlating Ahed Tamini/Uw inzet   AAN DE LEDEN VAN DE GROEN LINKS FRACTIE VAN DE TWEEDE KAMER   Geachte dames en heren,   Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met het dringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van  de 16 jarige Ahed Tamini. Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing van mijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoel Druk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, op de Nederlandse regering en door uw partijen in EU verband. Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar er een einde gekomen is aan de mensonterende behandeling van Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1], door de Israelische bezettingsautoriteiten. In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zich ervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange ´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al 50 jaar durende Israelische bezetting. 5 beschamende lustra! ¨(2)  IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI  De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activist Bassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag op dinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bed gelicht en gearresteerd. [4] Er zijn beelden van haar arrestatie Zie onder noot 5 Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6] Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronder beschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]  Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbij te zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen [zwaar bewapend!] wegduwen. Er vallen enkele klappen Later komen er een paar dorpsbewoners bij. [8] 

 Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan, namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingsleger tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking: Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schieten van haar neef Mohammed. Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien. Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.   Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis: Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firas al Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelische militairen doodgeschoten. [10] Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar. Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderen neergeschoten. Zie en huiver/noot 11!  Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepen zijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!  DEZE TERREUR MOET STOPPEN! En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden. Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen van die bezetting ga ik niet uitwijden. Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelische organisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12] Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universele wetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren, die bezetting per direct moet worden opgeheven! Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse  burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meer in de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komen zij niet voor militaire rechtbanken! En vooral: Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrecht van ieder volk!  MILITAIRE RECHTBANKEN:  U weet, en anders hoort u het te weten, van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns gebied! Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft. In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13] Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een reguliere rechtbank! [14]   SAMENVATTEND:  Genoeg geschreven en gepraat: U weet waar het om gaat: Een minderjarige is ‘s nachts van haar bed gelicht door  bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar- bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarige neef in het hoofd geschoten was. Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnen voor een MILITAIRE RECHTBANK. Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], want hier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwege de brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantal malen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16] Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vaker om mensen te desorienteren en dat is dus een vorm van geestelijke foltering! [17]   OPROEP AAN U  Dus doet u hier wat aan! Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan om aan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini. Maar dat niet alleen: ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces voor een BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank. Dring aan op de beeindiging van he systeem militaire rechtbanken voor burgers in de  bezette Palestijnse gebieden!  Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan, in te zetten voor de beeindiging van de Israelische bezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen [die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] in bezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneens illegale Muur. [19]  Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan, u daarvoor in te zetten.   Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk politiek en moreel op afgerekend!  Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20], ook werkelijk serieus neemt.  OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINI OP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING.  Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrecht van ieder mens.  Ik reken op uw medewerking.  [Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]  Vriendelijke groeten  Astrid Essed Amsterdam   NOTEN    
[1]   
BTSELEM.ORG
 STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODY OF THE ISRAELI SECURITY FORCES UPDATED 3 JANUARY 2018   https://www.btselem.org/index. php/statistics/minors_in_custo dy   BTSELEM.ORG ABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS OF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZION FACILITY  https://www.btselem.org/index. php/torture/201308_etzion    [2]  Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenis van Lystrum:  WIKIPEDIA LUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)  https://en.wikipedia.org/wiki/ Lustrum   [3]   WIKIPEDIA AHED TAMINI   https://en.wikipedia.org/wiki/ Ahed_Tamimi 

 

 WIKIPEDIA BASSEM AL TAMINI 

 https://en.wikipedia.org/wiki/ Bassem_al-Tamimi     [4]   RIGHTS FORUM ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS VERZET  https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/   AMNESTY INTERNATIONAL ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST AHED TAMINI 15 JANUARY 2018  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/   ALJAZEERA PALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES 20 DECEMBER 2017  http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html   HAARETZ ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO SLAPPED SOLDIERS: ”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON” 20 DECEMBER 2017   https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071     [5]   BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI   YOUTUBE.COM AHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT   https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w    [6]   WAFA ARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHO CONFRONTED ISRAELI SOLDIERS 19 DECEMBER 2017  http://english.wafa.ps/page.as px?id=CRDP9ca95703522915aCRDP9 c   ” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

 RIGHTS FORUM ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS VERZET  https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/    [7]   WAFA SECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFF SOLDIERS DETAINED 20 DECEMBER 2017  http://english.wafa.ps/page.as px?id=BFFToGa95721606222aBFFTo G     [8]   
YOUTUBE.COM
 AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL” FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS   https://www.youtube.com/watch? v=vgoHaVTyS8U    ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ   HAARETZ ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO SLAPPED SOLDIERS: ”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON” 20 DECEMBER 2017   https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071       

 [9]  THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP: HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELI SOLDIER’S BULLET 5 JANUARY 2018 https://www.haaretz.com/israel -news/.premium-behind-ahed-tam imi-s-slap-her-cousin-s-head-s hattered-by-idf-bullet-1.57295 00  TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO! ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE   ” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range” 

 Mohammed Tamimi.

 Half a head. The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months. Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner.  Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier. Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).  Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him.  We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison.    [10]  

  ALJAZEERA PALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAEL IN 2018 3 JANUARY 2018  http://www.aljazeera.com/news/ 2018/01/palestinian-teen-kille d-israel-2018-180103154409357. html    THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1 ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN 3 JANUARI 2018  https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-doden- 17-jarige-palestijn/    
[11]    RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3 ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN 12 JANUARI 2018   https://rightsforum.org/nieuws /israelische-troepen-doden-twe e-16-jarige-palestijnen/  RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4 ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD 15 JANUARI 2018  https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-weer-palestijn-dood/   RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5 ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPT VIER HUIZEN 19 JANUARI 2018   https://rightsforum.org/nieuws /israel-doodt-neef-verdachte-p alestijn-en-sloopt-vier-huizen /   
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 6 ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN PALESTIJNSE TIENER DOOR HET HOOFD 31 JANUARI 2018  https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-palestijnse-tiener-hoofd/    [12]   THE RIGHTS FORUM  https://rightsforum.org/   THE RIGHTS FORUM EEN WEEK IN PALESTINA EEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN, 86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT   https://rightsforum.org/ nieuws/dode-twaalf- zwaargewonden-86-razzias-105- burgers-opgepakt/   BTSELEM.ORG  https://www.btselem.org/   BTSELEM.ORG THE DUTY TO END THE OCCUPATION   https://www.btselem.org/duty_ to_end_occupation    
CIVIS MUNDI ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012 MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT ASTRID ESSED 8 MAART 2013  http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024   BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY ASTRID ESSED 14 FEBRUARY 2008 http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php 

    [13]    
BTSELEM.ORG
 THE MILITARY COURTS 11 NOVEMBER 2017  https://www.btselem.org/index. php/military_courts   ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.” ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL] ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS IN THE WEST BANK 24 NOVEMBER 2014  http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/  REPORT 14 OCTOBER 2014 ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL] ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS IN THE WEST BANK  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf     [14]   ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.” ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL] ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS IN THE WEST BANK 24 NOVEMBER 2014  http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/  REPORT 14 OCTOBER 2014 ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL] ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS IN THE WEST BANK  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf 

   [15]   ” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;” 

 ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

 

 http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx     
[16]   MONDOWEISS ISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENT DETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGH SHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME 24 DECEMBER 2017  http://mondoweiss.net/2017/12/ transferred-detention- facilities/?_sp=91059ad8-26d0- 4f30-9b70-878fee6831de. 1514331480406      
[17]   ” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 

 ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

 

 http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/ CRC.aspx     [18]   DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN ”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.” BTSELEM.ORG SETTLEMENTS  https://www.btselem.org/ settlements  ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.” ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0 HET HAAGS VERDRAG VAN 1907 HAGUE CONVENTION 1907 http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf   ” De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:” 

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies. 

THE RIGHTS FORUM SCHENDINGEN https://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/   [19]   INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 9 JULY 2004  http://www.icj-cij.org/en/case /131 

   [20]   ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET   ” 

Artikel 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”  http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5 

 wetten.nl – Regeling – Grondwet – BWBR0001840

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!