De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Witte Woede, de armoede, selectief opslag kunnen geven, … Het indexmechanisme kan uiterst zinvol hervormd worden.

De Witte Woede, de armoede, selectief opslag kunnen geven, … Het indexmechanisme kan uiterst zinvol hervormd worden.

zondag 4 juni 2017 15:50
Spread the love

Update: 01/06/2017 – 10:32

De vakbonden van de socialprofitsector palmen vandaag/donderdag het Brusselse Barricadenplein in voor een nieuwe betoging. Het overleg met de Vlaamse en federale regering over een nieuw sociaal akkoord voor de sector zit na vijf maanden en evenveel betogingen nog altijd muurvast. Doorn in het oog dit keer: de Vlaamse regering legt een loonakkoord op tafel dat pas een loonsverhoging voorziet in 2020, de federale regering heeft volgens de bonden nog geen perspectief vooropgesteld.

http://www.bruzz.be/nl/video/bonden-socialprofit-betogen-op-barricadenplein

“Uit cijfers van FOD Economie vandaag blijkt dat de spilindex nog deze maand wordt overschreden. Dat is twee maanden vroeger dan initieel verwacht. België blijft hiermee inflatiekampioen in vergelijking met onze belangrijkste handelspartners in Europa. Deze inflatie ondermijnt onze economische positie in Europa en dreigt de verbeterde competitiviteit dankzij de indexsprong en de taxshift weer snel teniet te doen. Voka vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van een hervorming van de index zoals voorzien in het federaal regeerakkoord. De geplande superministerraad over economie is hiervoor een ideale gelegenheid.

Voka dringt aan op een hervorming van het indexmechanisme. “Op zijn minst zouden fiscale heffingen moeten geneutraliseerd worden zodat een belastingverhoging niet automatisch tot hogere loonkosten leidt. In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat niet alle loonmarge collectief wordt bepaald. Bedrijven moeten meer ruimte krijgen om individueel talent te belonen zonder dat dat zorgt voor een grote stijging van de globale loonkost. In een arbeidsmarkt met schaarste is de resterende conventionele marge soms te klein om mensen te binden. In dergelijke context is de enige manier om een significante loonstijging te krijgen, te veranderen van werk. Dat moet veranderen”, aldus Maertens.”

https://www.voka.be/nieuws/hervorming-index-moet-op-agenda-superministerraad

Het is hoog tijd dat men het indexatiemechanisme zinvol hervormt. Het is nergens voor nodig dat iemand met een loon of uitkering van 1100 euro – over de leeflonen van alleenstaanden iets boven de 850 “durf” ik het niets eens hebben – maar een automatische opslag krijgt van 264 euro per jaar  – ik neem aan dat dat zoveel is – als de inflatiegrens overschreden is en iemand met 2400 euro per maand rond de 580 per jaar. Een brood, gas, water, … is even duur voor beiden. De gemiddelde huishuur zou kunnen opslaan met 150 euro à 170 per jaar of zo, en de een voelt dat veel zwaarder aan dan de ander: 114 à 94 euro versus 410 à 430 verschil voor alle andere prijsstijgingen, ook de stevige zoals die van elektriciteit en water. Tenzij hij of zij de woning afbetaalt tegen vaste interest of volledig eigenaar is, en wie van de twee zou dat eerder zijn? Beiden kunnen naar de Aldi, Lidl, Colruyt, … De eerste moet het zuinig aan blijven doen of zelfs besparen, de tweede zet het verschil op de bankrekening. Wat is het beste voor de economie? Dat allen, ook of vooral de minder begoeden hun rekeningen kunnen blijven betalen, toch? Daar dient dit mechanisme voor,  en niet om diegenen die al een hoog inkomen hebben nog meer te geven terwijl ze het niet nodig hebben. Hetgeen ook nog eens voor jobvernietiging en dus extra uitkeringen en minder inkomsten voor de overheden zorgt, als de Belgische inflatie en vervolgens de collectieve loonmassa overdreven stijgt t.o.v. die van vooral de buurlanden.

Blijkbaar is er verder maar een budget van 15 miljoen – per jaar? – bijkomend voor de “witte sector”, hetgeen 3 à 4 euro per persoon per maand zou zijn. Daaruit leid ik af dat het moet gaan om 312 500 à 416 000 personeelsleden.

Kort en krachtig: geef ieder huishouden dezelfde opslag als vertrekbasis, namelijk 300 euro. Verder 100 euro per ander gezinslid. 5 miljoen x 300 + 6,2 miljoen x 100 = 2,12 miljard.

Als alle nutsvoorzieningen voor een doorsnee huishouden niet meer dan 2400 euro per jaar zouden kosten, dan is 50 euro per “indexperiode” – indien 1 keer per jaar, maar het zou kunnen dat het gemiddeld eerder 1,5 is – nipt voldoende om 2 % opslag ervan aan te kunnen. Als elk kind in Vlaanderen (maar in de rest van het land zal het wel niet erg afwijken daarvan) voor 2400 euro per jaar – indien er kinderen zijn in een niet te rijk gezin, krijgen die elk 2520 of 2880 euro per jaar aan kindergeld, in de andere: google zelf maar – aan winkelwaren zou consumeren, is 100 euro per persoon aan automatische opslag via het gezinshoofd inderdaad voldoende en – neem ik aan – ook 2 % bovenop de kinderbijslag en dus minstens 38 euro per jaar een mooie vooruitgang.

Geef vervolgens 100 miljoen per indexering aan de witte sector, half voor extra tewerkstelling – minimaal 2000 collega’s bij per keer x 25 000 netto gemiddeld – en telkens een euro of 10 à 13 per maand p.p. Na een jaar of 10 (en ook eerder) gaat dit goed doortellen, want indien 1 indexatie per jaar zou dit zijn 10 x 300 + minstens 10 x 120 = 4200 euro netto per jaar en 350 per maand meer voor een alleenstaande + de cumulerende inflatie (want 2 % van 300 + 2 % van 306 + 2 % van 312,12 etcetera + 2 % van 120 + 2 % van 122,4 + 2 % van 125,4 etcetera. Dit wordt moeilijk voor een niet-wiskundige, en ik ga het niet tot op de euro juist uitrekenen; het zal dan wel meer dan 400 per maand zijn. Hetgeen geen “pure winst” zou zijn, maar wel meer voor velen, eerder aan de onderkant,  dan op de klassieke manier.

Stel dat “men” met dit stelsel begonnen was in 1985, dan zouden heel wat armere mensen veel beter af zijn nu. Het zou best kunnen – wilde (maar niet te) gok – dat een alleenstaande met 1100 of het eerdere equivalent daarvan per maand daardoor nu minstens 100 euro per maand meer zou hebben, en een kind geboren in 1998 zou in zijn of haar 20ste levensjaar misschien wel 150 euro per maand extra krijgen. (Dat berekenen en nog wel uit het hoofd, ik begin er niet aan, want dat kan ik niet, of beter: het zou te lang duren en het is saai. Ik vermoed dat men in 1985 desgevallend zou begonnen zijn met een ronde 50 euro per jaar per kind, en vervolgens  + 51 + 52, 02 etcetera.) Na 32 jaar gaat het dan om minstens 1600 per jaar. Hadden we dan dit in deze artikels gelezen?

“Bijna een op de vijf Vlaamse kinderen leeft in een gezin dat zich geen week vakantie buitenshuis kan permitteren of dat een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aankan. Dat staat in de Vlaamse armoedemonitor 2016.

60.000 Vlaamse kinderen onder de vijftien jaar hebben thuis geen geschikte plaats om huiswerk te maken. 50.000 kinderen kunnen zich niet af en toe nieuwe kleren veroorloven. 40.000 kinderen moeten het doen zonder fiets of ander buitenspeelgoed of kunnen geen vriendjes uitnodigen om te komen spelen.

Het armoederisico is groter bij kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen, gezinnen waar weinig gewerkt wordt of waar geen van de ouders een diploma secundair onderwijs heeft, bij huurders en bij kinderen waarvan minstens één ouder geboren is buiten de EU.”

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2845377/2016/08/31/1-op-5-Vlaamse-kinderen-leeft-in-kansarm-gezin.dhtml

“Uit een studie van het Waals bureau voor de statistiek blijkt dat 38 procent van de Walen een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aankan. Ook de kinderarmoede is hoog in Wallonië volgens het rapport. Een derde van de armen in Wallonië is kind.”

http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-wallonie/40-procent-van-de-Walen-kan-onverwachte-uitgave-niet-aan/9418937

 

Het saldo van rond de 600 miljoen of meer – ik meen te weten dat het momenteel ongeveer zoveel is; zie fragment hieronder – kan de regering de bedrijven voor zich laten houden en dat deels of helemaal laten gebruiken om een kleinere groep van uitstekende presteerders opslag te geven – in een goed jaar, in de vorm van een bonus? – , bijvoorbeeld 600 000 personen x 1000 euro per jaar en dat cumulerend. Of nee, beter nog: 450 miljoen ervan, en die andere 150 miljoen kan dan (ook) naar de non-profit gaan, want ook daar zijn er onderbetaalde wroeters die wat extra verdienen door en voor hun bovengemiddelde inzet, en verder is er ook veel geld nodig voor van alles en nog wat (zie onderstaand artikel). Als er 1000 of 2000 instellingen zouden zijn, is cumulerend 50 000 à 100 000 euro extra per jaar niet te versmaden. Hopelijk genoeg?

“Comeos stelt dus eigenlijk voor dat de overheid nieuwe jobs financiert en er nog een mooie extra cadeau bovenop geeft aan de werkgevers. Met 2,8 miljard kan de overheid zelf ongeveer 80.000 mensen met een bruto maandloon van 2.500 euro aan het werk zetten.”

https://nl.socialisme.be/werkgeversfederatie-tegen-indexsprong-omdat-het-de-koopkracht-ondermijnt/

 http://www.wittewoede.be/nieuws/verpleegkundige-nele-27-werkdruk-zwaar-voor-alle-personeelsleden

—————————————————————

“Na gezondheid blijkt het inkomen bepalend te zijn. Wie geen voldoende hoog inkomen heeft om er in ons land “een gangbare levensstijl” aan over te houden, verliest bijna 0,7 punt aan welzijn. Eens die drempel bereikt is, is het loon echter niet meer zo bepalend: een verdubbeling van het inkomen doet het welzijn gemiddeld met slechts 0,3 punt toenemen.”

http://www.demorgen.be/lifestyle/gezondheid-en-inkomen-belangrijkste-factoren-voor-ons-welzijn-b56c9679/

HUMO Professor Annemans, zijn wij een maatschappij in verval?
Lieven Annemans «Wij zijn eerst en vooral een maatschappij waarin de rijkdom heel ongelijk is verdeeld: er zijn veel mensen met weinig, en weinig mensen met veel. Steeds meer studies tonen aan dat de ongelijkheid in een samenleving in rechtstreeks verband staat met de misdaadcijfers, het psychisch welzijn en de levensverwachting. Hoe hoger de ginicoëfficiënt (een cijfer tussen 0 en 1, waarbij 0 staat voor een volledig gelijke inkomensverdeling en 1 voor een volledig ongelijke, red.), hoe groter de kans op geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen.»

HUMO De ginicoëfficiënt van België bedraagt 0,26, terwijl het OESO-gemiddelde 0,31 is. Dan doen we het toch niet slecht?
Annemans «Dat cijfer is relatief, want bij de OESO zitten ook landen als Griekenland, Portugal en Spanje. De internationale gemeenschap heeft daar draconische besparingsmaatregelen opgedrongen, waardoor de ongelijkheid er enorm is gestegen, en dat verhoogt uiteraard het gemiddelde van de OESO-zone. Exacte cijfers zijn moeilijk te berekenen, maar volgens The Economist bedraagt de globale ginicoëfficiënt maar liefst 0,65. Dat zorgt voor onrust, tal van conflicten en vluchtelingenstromen, en dus ook voor een permanente crisissfeer.»

HUMO Er bestaat ook zoiets als de gezondheidsongelijkheid: de kloof tussen de groepen met een goede en een slechte gezondheid.

Annemans «Inderdaad. Die stijgt wel in België. Mensen met een laag inkomen lopen veel meer risico op obesitas, hartziekten, verslavingen en depressies. Arm maakt letterlijk ziek. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20 procent verminderen ten opzichte van 2000. Uit onderzoek blijkt dat het simpelweg onmogelijk is om een grotere daling te realiseren. Zolang de socio-economische kloof groeit, is het dweilen met de kraan open.

http://www.humo.be/humo-archief/363481/gezondheidseconoom-lieven-annemans-stop-de-besparingen

»Sinds kort is gelukkig wel duidelijk dat we onze economie kunnen doen aantrekken door die gezondheidsongelijkheid weg te werken. Socioloog Johan Mackenbach van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft berekend dat we 33 miljoen zieken in de Europese Unie zouden kunnen vermijden. Bijgevolg zouden de kosten voor de sociale zekerheid dalen en het bruto nationaal product zou met 1,4 procent stijgen. Een interessant gegeven als je de huidige economische toestand bekijkt.»

‘Elke euro die naar gezondheidszorg gaat, levert er op termijn twee op’

HUMO Uit studies blijkt ook dat een werkloze 25 procent meer kans heeft op geestelijke gezondheidsproblemen. En als de werkloosheidsgraad met 1 procent stijgt, dan stijgt het aantal zelfmoorden met 0,8 procent. Is het moreel geoorloofd om de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen van een minister of een regering te schuiven?

take down
the paywall
steun ons nu!