De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Vries en Verburg/I know what you did last summer/Medeplichtigheid aan deportaties

De Vries en Verburg/I know what you did last summer/Medeplichtigheid aan deportaties

zaterdag 20 augustus 2016 04:42
Spread the love

DE VRIES EN VERBURG/I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG, ARMOEDE, DOOD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-know-what-you-did-last-summermedeplichtigheid-aan-deportaties-oorlog-armoede-dood/

AANDE VRIES EN VERBURGOnderdeel van de Burgland Groep
 Onderwerp:Uw afgeronde bouw van de gesloten gezinslocaties opKamp Zeist
 Reden:Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,dood en ellende.
 Geacht Bestuur,
Lekker op vakantie geweest?But:I know what you did last summer…..
https://en.wikipedia.org/wiki/ I_Know_What_You_Did_Last_Summe r

Alle gekheid op een stokje:Die verwijzing naar een spannende film [u moet erbeslist eens naar kijken, de moeite waard….], is om uduidelijk te maken, dat ook al hebt u de bouw van de gezinsgevangenisKamp Zeist voltooid, dat niet betekent, dat alles nu is vergeten.Vergeet u dat maar!

 U raadt het al.Deze brief gaat, wederom, overuw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijtinhouden, maar van  totaal andere aard.Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie …… ´´Gefeliciteerd´´, dames en heren.U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´op het terrein van Kamp Zeist voltooid! ¨(1)Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´      Scrupules hebt u daarbij geenszins.Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaardop Building Holland in de Rai ´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2) En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´ (3)
Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, gaik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historischbesef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)
Mensen zijn geen willoze werktuigen.Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.
   En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken!Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheidvan de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u tallozemalen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis! (8)Zonder resultaat.Je zou toch denken, dat een brief, geschreven twee dagen voor Kerstmis,enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich eenchristelijk imago aanmeet (9).
MIS POES!Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid!
   TEN OVERVLOEDE: GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENI SSEN
 Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.Of beter gezegdUw medeplichtigheid aan wandaden.
   U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijvenvluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land vanherkomst. (10)
Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks eenOverheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerddat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwenin en uit kunnen lopen. (11])
De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgevendooreen hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)
  Met andere woorden:Een gevangenis , al is die dan belichaamddoor aardige ”huisjes”  En daar hebt u aan meegewerkt!SCHANDE!
 Ik zal u, nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n geslotengezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”genoemd wordt. (13)Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)
   Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels isuitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)
 ”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”…..……”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)
  Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordtaangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)
  Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissenis, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
 U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middelsallerlei acties en brieven van ondergetekende (17)opgeroepen,niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.  Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan  op de ingeslagen weg.Dat is een schandaal, zeker vooreen bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaardechristelijke principes in Afrika projecten leidt [18],maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schendingvan de rechten van vluchtelingen. U bent door en door hypocriet.
EN vooral Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende. WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaireellende!
 TENSLOTTE
 U oproepen te stoppen met uw onzalige bouwprojectkan ik niet meer, want u hent uw Kwade praktijken reedsvoltooid. En wel lekker vakantie genoten he?
Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naaroorlog en uitzichtloosheid. Door uw medeverantwoordelijkheid. U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (19) ,die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam.
In die geest hoop ik, dat u van uw vakantiegenoten hebt.En dat u niet teveel hebt gedacht aan  al die vluchtelingengezinnen, dieeen heel andere vakantie tegemoet zijn gegaan en nog gaan. Die van deportatie naar oorlog, armoede en uitzichtloosheid.Mede dankzij uw medeplichtigheid aan onrecht.
Nogmaals:I know what you did last summer……
https://en.wikipedia.org/wiki/ I_Know_What_You_Did_Last_Summe r

  Welterusten, Bestuur, slaap zacht! (20)
De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (21)kunnen trots op u zijn!
 Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

NOTEN
    (1)  DIENST TERUGKEER EN VERTREKNIEUWBOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGIN GEBRUIK GENOMEN6 JUNI 2016
  https://www.dienstterugkeerenv ertrek.nl/actueel/2016/06/nieu wbouw-gesloten-gezinsvoorzieni ng-in-gebruik-genomen.aspx?cp= 66&cs=17113
   WOORDVOERDER DE VRIES EN VERBURG, DE HEERB STUIJ, PROJECTONTWIKKELAAR, OP BUILDINGHOLLAND IN DE RAI ´´Ik dacht, dat het voorbij was, we zijn allang klaar met dat project´We hebben daar niets meer mee. Wat de Overheid daarmee doet,dat is, Tsja…….´
  YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
   https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
    (2)
 ´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´
 YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
   https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
    (3)  ´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´
 YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
   https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
    (4)
     PRINCIPLE IV
   ””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
  WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES
  https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles
   (5)
   YOUTUBE.COM
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
   https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
  WWW.AAGU.NLLAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG
     http://aagu.nl/2015/demo-De_Vr ies_Verburg.html
        INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL
      https://www.indymedia.nl/node/ 30728
    INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
    https://www.indymedia.nl/node/ 31038
  (6)        ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENISDE VRIES EN VERBURG
    http://www.aagu.nl/2015/online -actie-gezinsgevangenis-kampze ist.html
   (7)
  EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOORVLUCHTELINGENGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIERENDDE VRIES EN VERBURGASTRID ESSED11 JULI 2016

http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinsvoorzieningeuphemis me-voor-vluchtelingengevangeni sbrief-aan-vakantievierend-de- vries-en-verburg/

  NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPRFOEP TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMPZEISTASTRID ESSED4 JANUARI 2016
 http://www.astridessed.nl/nieu wjaar-2016brief-aan-de-vries-e n-verburgoproep-tot-stop-bouw- gezinsgevangenis-kamp-zeist/
   INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015
   http://astridessed.weebly.com/ blog/internationale-dag-van-de -mensenrechtenbrief-aan-de-vri es-en-verburg-over-bouw-geslot en-gezinslocaties
     http://www.astridessed.nl/inte rnationale-dag-van-de-mensenre chtenbrief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-gesloten-gezins locaties/
      BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
  http://astridessed.weebly.com/ blog/brief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-van-gesloten-ge zinslocaties-op-kamp-zeist
      http://www.astridessed.nl/brie f-aan-de-vries-en-verburg-over -de-bouw-van-gesloten-gezinslo caties-op-kamp-zeist/
       GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015
   http://astridessed.weebly.com/ blog/gesloten-gezinslocaties-k amp-zeistbrief-aan-b-stuijplan ontwikkelaar-de-vries-en-verbu rg
       http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinslocaties-kamp-zeist brief-aan-b-stuijplanontwikkel aar-de-vries-en-verburg/
   (8)
  ”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”
  KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/kers tmis-2015brief-aan-bouwbedrijf -de-vries-en-verburg-medeplich tige-aan-deportaties/
   (9)
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie
 (10)
 RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
          http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html
    (11)
  RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
          http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html
  (12)  SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
     http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html
    (13)
 RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
          http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html
   (14)
 ´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´
  YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
   https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
   (15)
   21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
   http://aagu.nl/2015/speech-ove r-het-leven-in-een-gezinslocat ie.html
   (16)
  ´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´
 GEEN KIND AAN DE KANTEXPERTS AAN HET WOORDINTERVIEW AARD VAN NORDEN
  https://geenkindaandekant.word press.com/experts-aan-het-woor d/interview-aart-van-norden/
  CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
 https://cvandaag.nl/gezinsloca tie/     (17)
   ZIE NOTEN 5 T/M 8
    (18)
   De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep ”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’. BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE
     http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie
   (19)
   WWW.YOUTUBE.COM
BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT
   https://www.youtube.com/watch? v=zxYXLcy6WP8

(20)

WWW.YOUTUBE.COM
BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT
   https://www.youtube.com/watch? v=zxYXLcy6WP8
   (21)
   NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIERASTRID ESSED23 JUNI 2016
  http://www.astridessed.nl/nach t-van-de-vluchteling-2016demas que-schenders-vluchtelingenrec hten-of-goede-sier/

(21)

WWW.YOUTUBE.COM
BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT
   https://www.youtube.com/watch? v=zxYXLcy6WP8

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!