De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”De tijd, dat Joden  zich domweg lieten afvoeren, is voorbij”/Cidi’s bliksemafleider van de Israelische bezettingsterreur

”De tijd, dat Joden zich domweg lieten afvoeren, is voorbij”/Cidi’s bliksemafleider van de Israelische bezettingsterreur

zondag 24 augustus 2014 03:12
Spread the love

Dit commentaar is opgedragen aan Hajo Meyer, een groot man,die zelf niet zo gezien wilde worden.Hij was de ziel van het Israel kritische ”Een Ander Joods Geluid”en was in zijn kritiek op de Israelische bezettingsstaat buitengewoon fel.Des te groter was mijn respect voor hem, omdat hij Holocaustoverlevende was [Auschwitz] en dus behoort tot een groepJoden voor wie [begrijpelijkerwijs] kritiek op Israel, vooral emotioneel, moeilijk ligt.De mooie woorden ” Zionism  has nothing to do with Judaism” kwamen van hem
Zie interview met hem.
http://www.infiniteunknown.net/2011/03/14/an-interview-with-holocaust-survivor-dr-hajo-meyer-zionism-has-nothing-to-do-with-judaism/

Zie 
http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200609/interview_hajo_meyer.shtml

De beste manier om hem te eren, is de strijd voor Gerechtigheidin Palestina/Israel voort te zetten, die hem zo ter harte ging.
In diep respect
Rust in vrede, Hajo Meyer
Astrid
‘DE TIJD DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN IS VOORBIJ/CIDI’S BLIKSEMAFLEIDER VAN ISRAELISCHE BEZETTINGSTERREUR
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-tijd-dat-joden-zich-domweg-lieten-afvoeren-is-voorbijcidis-bliksemafleider-van-de-israelische-bezettingsterreur/

INLEIDING
Sinds het moorddadige Israelische Gaza offensief ”Protective Edge”waarbij op het moment van schrijven 2092 Palestijnse doden zijngevallen [van wie 80 procent burger], [1] scholen, ziekenhuizen en huizen zijngebombardeerd en medisch personeel willens en wetens is aangevallen [2],raakt Israel steeds meer in een politiek en maatschappelijk isolement.De wereldwijde solidariteit is indrukwekkend en in Nederland hebben al een aantalzeer geslaagde solidariteitsdemonstraties plaatsgehad., [3]Pax voor Vrede heeft een indrukwekkend Manifest gepresenteerd [4]en ook de PvdA wil, dat het kabinet stelling neemt en een gefundeerd oordeel geeft over de Israelische militaire acties in Gaza. [5]
Door de ontmaskering van Israel, waar Israel zelf alle munitie aandraagt [6]is het voor pro Israelclubs en Israel apologeten  steeds moeilijkerde riedel over Israel als ”slachtoffer”, de ”hoge moraal” van hetIsraelische leger en de ”vernietigingszucht” van Hamas, te blijven volhouden.
Pro Israelclub Cidi blijft het proberen door artikels in opiniebladenen middels van een paginagroteTelegraafadvertentie over antisemitisme, om zo de aandacht af teleiden van waar het werkelijk om gaat. [7]
Een artikel van Cidi directeur Esther Voet in de Volkskrant heb ikkritisch onder vuur genomen en een aantal Cidi leugens ontmaskerd. [8]
Op 23 augustus is er een Trouw artikel met een interview met haarverschenen [9], waarop ik nu zal ingaan.
Een inkijkje in Cidi zin en onzin.De Israelische bezetting en haar misdaden.
ESTHER VOET STRIKES AGAIN/EEN COMMENTAAR
Al lezende wordt duidelijk, dat Esther Voet geinterviewd wordtover de manier, waarop zij aankijkt tegen de Tien Geboden, die zowelheilig zijn voor Jodendom, Christendom en Islam.En aanvankelijk geeft het een interessant inkijkje in hetleven, opvattingen en persoon van Esther Voet.
Zo doorgaand had het een boeiend, verdiepend betoog kunnen worden,die deze CIDI directrice weer eens van een andere kant liet zien.
Maar helaas greep zij deze religieus/spirituele verdieping weeraan, om bezettingsstaat Israel en zijn misdaden te gaan verdedigen.Ik denk, dat je dan behoorlijk desperaat moet zijn, maar datzijn de Israelverdedigers heden ten dage ook.
GIJ ZULT NIET DOODSLAANWAT ZIJN DE GAZA OFFENSIEVEN ANDERS DAN MOORDCAMPAGNES
Een ongelukkiger moment om over Israel te beginnen, waser wel niet, dan komend bij het Zesde Gebod: ”Gij zult nietdoodslaan”Zelfs ik, die op het gebied van pro Israel propaganda welwat gewend ben, was stomverbaasd.
Laat ik eens citeren, wat zij zegt
” Zo is het ook met Israël: ze staan daar met de rug tegen de muur. Laat ik voorop stellen dat ik de dood van iedere burger betreur en dat voor alles verantwoording moet worden afgelegd, maar ik weet hoe hoog de moraal is die wordt aangehouden in het Israëlische leger. Hamas is niets anders dan een terroristische organisatie. Het hoofdkwartier bevindt zich in de kelders van het grootste – volledig geboobytrapte – ziekenhuis in Gaza. En elk bestand wordt met nieuwe raketaanvallen geschonden.
Wat daar op dit moment gebeurt, is een deel van het grote Israëlisch-Arabische conflict. De Palestijnen zitten tussen hamer en aambeeld. De neutralisering van Hamas is, ook voor het Palestijnse volk, de enige oplossing. Ik begrijp niet dat men niet heeft gekozen voor de opbouw van het land. Er is in de Palestijnse gebieden meer geïnvesteerd dan in het hele Marshall-plan. De UNRWA (United Nations Relief and Works Agency, sociaal programma van de Verenigde Naties, opgericht met als specifiek doel de Palestijnse vluchtelingen van 1948-1949 op te vangen, AV) draagt jaarlijks 13 miljard dollar bij, maar de Palestijnen kiezen voor een andere weg, een weg die in stand wordt gehouden door allerlei Arabische landen die het leuk vinden om proxy-oorlogen te voeren in de regio.

In het handvest van Hamas staat nog altijd dat Israël van de kaart geveegd moet worden. Dat zal nooit gebeuren. Israël is here to stay. Het zal alles doen om zichzelf te verdedigen. De tijd dat Joden zich klakkeloos naar de gaskamers lieten brengen, is voorbij. Voorgoed voorbij.”
EINDE CITAAT ESTHER VOET OVER ISRAEL
Dat is heel wat.Ik ben niet van plan, op alles in te gaan, in een eerder artikel hebik al veel gezegd [10], maar ik kon dit toch niet weersproken laten.
Ik ga in op de volgende kanten van haar betoog.
a
De ”hoge” moraal van het Israelische leger
b
Hamas als ”terroristische” organisatie
c
Hamas als ”vernietiger” van de Staat Israel
d
Haar impliciete verdediging van de Israelische bombardementen vanscholen en ziekenhuizen

ISRAEL’S MOORDENAARSLEGER
Esther Voet moet een groot gevoel voor satire en humor hebben.Maar helaas Pindakaas, ze meent het nog ook, die riedel overde ”hoge moraal” van het Israelische leger.Als een leeuw een prooidier zou zijn en een hert een roofdier, zouik het met haar eens zijn.Maar nu even alle gekheid op een stokje.
Het Israelische leger is gespecialiseerd in de volgende techniekenvan ”hoge moraal”Buitengerechtelijke executies van Palestijnse leiders en activisten, waarbijvaak een groot aantal burgerslachtoffers vallen [11], willekeurige militaire aanvallen op huizen, drukke marktpleinen, flatgebouwen etc,waarbij zelfs F16’s worden ingezet [12], het doelbewust targetten van medischpersoneel [13]  en het gebruik van witte fosfor in dichtbevolkte gebieden. [14]Als dat een ”hoge moraal” moet voorstellen, dan is de aarde plat.
Ilustratie van die ”hoge” moraal is ook het in januari van dit jaaruitgebrachte rapport van Amnesty International ”Trigger happy, Israel’suse of excessive force in the Westbank” [15]Een heel aparte opvatting van ”hoge moraal” heeft Esther Voet.
HAMAS ALS TERRORISTISCHE ORGANISATIE/HET KORTE GEHEUGEN VAN ESTHER VOET OVERDE ISRAELISCHE BEZETTING
De riedel ”Hamas is een terroristische organisatie” is ook een gouwe ouwevan de pro Israelpropaganda.Voor het gemak wordt daarbij genegeerd of vergeten [ik denk het eerste],dat de crux van het Midden Oostenconflict vanaf 1967 is gelegen in de Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden.Dit duurt nu al 47 jaar en het enige dat Israel blijft doen is annexatievan deWestbank door voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen om zo die bezetting definitief te maken. [16]Inherent aan iedere bezetting is onderdrukking, tirannie en mensenrechtenschendingen.En tegen die bezetting is iedere Palestijnse groepering, inclusief Hamas, internationaalrechtelijk gerechtigd, zich te verzetten. [17]

Wel moet dat verzet gericht zijn tegen het bezettingsleger.Aanvallen op burgers en burgerdoelen zijn verboden. [18]Hoewel Hamas zich wel degelijk tegen het Israelische legerricht, zijn er ook ongerichte raketaanvallen [niet alleafkomstig van Hamas, ook andere Palestijnse groeperingenzijn actief] op Israelische burgerdoelen.Maar hoe verwerpelijk ook, wel een uiting van verzet tegeneen 47 jarige bezettingsmacht, die dan ook nogeen misdadige blokkade tegen Gaza hanteert. [19]Het is de bezetting, die terroristisch is.
Ook klopt het verhaal niet, dat het Hamas is, dat elk bestand schendt.Het is Israel, dat in deze oorlog al twee keer het bestand heeft geschonden. [20]De laatste keer werd de strijd hervat doordat de onderhandelingen op niets uitliepen, vanwege de belachelijke Israelische eistot ”ontwapening” van Hamas. [21]En laat de Israelische bezetting en het bezettingsleger maarintact?De tijd, waarin een slaaf bedankte voor het pak slaag,dat de meester hem toediende, is voorbij.

HAMAS ALS ”VERNIETIGER” VAN DE STAAT ISRAEL
Ook zo’n hardnekkige riedel van de pro Israel propagandisten,waarin ik in mijn vorige kritiek op Esther Voet al ben ingegaan. [22]Nogmaals ten overvloede:Hamas is niet uit op de ”vernietiging” van Israel, die doorVoet en co op een lijn wordt gesteld met het doden van ”de Joden”Op nare demagogische wijze merkt ze op”De tijd dat Joden zich klakkeloos naar de gaskamers lieten brengen, is voorbij. Voorgoed voorbij”Ik herinner Voet eraan, dat de Holocaust een Westerse misdaad was en dat eenverwijzing ernaar, in dit verband, zo min en ongerijmd is, dat ik er verder niet op in ga.

In het Handvest van Hamas [23] wordt gesproken van een ”war of liberation” tegen de ”zionistischevijand” ‘, over de misdaden van het Israelische bezettingsregime zoalslanddiefstal, het schieten op ongewapende mensen, collectievestraffen, het verdrijven van mensen uit hun leefgebied, het vernietigen vanhuizen, de inhumane gevangenkampen.Allemaal waar.Allemaal gedocumenteerd door Amnesty International en anderemensenrechtenorganisaties.Wat Hamas beoogt is de ontmanteling van het zionistische Staatsmodel envervanging door een groot Palestina, met respect voor alle religieuzegroeperingen. [24]Aangezien het zionisme een neo koloniaal model is [25], is die vervanging, volgensmij, terecht. Dat Hamas wil dat Palestina een Islamitische Staat wordt, daarover magiedereen anders denken.Maar vernietiging van mensen, daar is geen sprake van.

ISRAELISCHE AANVALLEN OP ZIEKENHUIZEN
Ronduit minderwaardig is het goedpraten van Israelische aanvallenop ziekenhuizen in Gaza door Voet met het onbewezen verhaaltje,dat zich daar ”Hamasstrijders” zouden bevinden.Ze schijnt te vergeten, dat iedere deliberate [maar ook een willekeurigeaanval] op een burgerdoel verboden is [26], waarbij een aanval opeen zikekenhuis nog weerzinwekkender is.Amnesty International bericht ook over ”deliberate atgtacks on Gazhealth workers by the Israeli army. [27]Oja, het leger met de ”hoge moraal”……………….

EPILOOG
Pogingen van Esther Voet en co om de Israelische misdaden in Gaza,de Westbank en Oost Jeruzalem goed te praten en de bezetting te bagatelliserendoor te verwijzen naar het ”terroristische” karakter van Hamas, de ”vernietigingsdrang”van Hamas, de ”hoge moraal” van het Israelische leger en Israel ”met de rugtegen de mujur” [interessant, met zo’n geavanceerd leger en militaire steun van de VS]stuk voor stuk leugens en propagandatruucs, zullen niet helpen.
Door zijn misdaden openlijk en vrijwel voor de TV camera te plegenontmaskert Israel zichzelf wel.
De Israel apologeten kunnen maar beter begrijpen, dat Israel maar eenrecht heeft.NIET dat op zelfverdediging, maar het recht, zich terug te trekken uitde bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte, alle illegalenederzettingen te ontmantelen, de even illegale Muur [28] af te brekenen het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen te erkennen.
Zonder verdere ”vredes” onderhandelingen, want dit is een eis van hetInternationaal Recht.
Dat en niets anders zal het begin van een blijvende vrede zijn.
Ik eindig met de indrukwekkende woorden van Hajo Meyer, Holocaustoverlevende en voorman en ziel van Een AnderJoods Geluid”ZIONISM AND JUDAISM ARE CONTRARY TO EACH OTHER.BECAUSE JUDAISM IS UNIVERSAL AND HUMANE, AND ZIONISMIS EXACTLY THE OPPOSITE.IT IS VERY NARROW, VERY NATIONALISTIC, RACIST, COLONIALIST, AND ALL THIS.THERE IS NO ”NATIONAL JUDAISM.”THERE IS ZIONISM AND THERE IS JUDAISM, AND THEY ARE COMPLETELYDIFFERENT.” [29]
Astrid Essed

[1]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[2]
AMNESTY.ORGMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07
 HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: WIDESPREAD IMPACT OF POWERPLANT ATTACK10 AUGUST 2014 http://www.hrw.org/news/2014/08/10/gaza-widespread-impact-power-plant-attack
INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm
 ”During the fighting in Gaza, dozens of residences were bombed while residents were at home. The following infographic lists members of families killed in their homes in 72 incidents of bombing or shelling. In these incidents, 547 people were killed, including 125 women under the age of 60, 250 minors, and 29 people over the age of 60. Mouse over the houses for more details.”
BTSELEM.ORGFAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014(INITIAL FIGURES)11 AUGUST 2014 http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families
GAZA STRIPDEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOMEOF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA12 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold

[3]
MONDOWEISSIN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELIATTACK ON GAZA
http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html

DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,GEEN WOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[4]
PAX VOOR VREDEMANIFESTGAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar] http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/manifest-gaza/

[5]
NOSPVDA: MAAT IS VOL IN GAZA4 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/682742-pvda-maat-is-vol-in-gaza.html

[6]
ZIE VOOR ISRAELISCHE MISDADENNOOT 2

[7]

TELEGRAAFGEEN EXCUUS VOOR JODENHAAT
http://www.telegraaf.nl/incoming/article22940622.ece/BINARY/ADVERTENTIE.PDF

GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[8]

VOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNENESTHER VOET, DIRECTRICE CIDI11 JULI 2014 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml

”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/

[9]
TROUWDE TIJD, DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN,IS VOORBIJ23 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3723735/2014/08/23/De-tijd-dat-Joden-zich-domweg-lieten-afvoeren-is-voorbij.dhtml

[10]

”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/

[11]

THE GUARDIANHUNDREDS TURN OUT FOR GAZA FUNERAL OF HAMASMILITARY CHIEF’S WIFE AND SON20 AUGUST 2014
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/20/gaza-funeral-hamas-military-chief-wife-son

[12]

”Many strikes have been carried out by Israeli Air Force attack helicopters (mainly the AH-64 Apache) that fire guided missiles toward the target, after Shin Bet supplies intelligence for the target. Sometimes, when heavier bombs are needed, the strike is carried out by F-16 warplanes.”
WIKIPEDIATARGETED KILLINGS BY ISRAEL DEFENSE FORCES
http://en.wikipedia.org/wiki/Targeted_killings_by_Israel_Defense_Forces

”Waar is de wraak van Qassam? schreeuwden aanhangers van Hamas’ militaire vleugel Izz el-Deen al-Qassam vanochtend bij de vannacht door een Israëlische raket verwoeste woning van hun omgekomen leider, sjeik Salah Shehada. Behalve Shehada stierven nog 14 Palestijnen bij de aanval door een Israëlisch F-16 gevechtsvliegtuig, onder wie acht kinderen.”
NRCHET WACHTEN IS OP HAMAS’ WRAAK23 JULI 2002
http://vorige.nrc.nl/buitenland/article1548531.ece

[13]

AMNESTY.ORGMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

[14]

HUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MAART 2009
http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire

[15]
AMNESTY INTERNATIONAL”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”FEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf5

[16]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law

THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor
NOSISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT5 JUNI 2014
http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html
THE GUARDIANISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSIONAFTER EUROPEAN CONDEMNATION3 DECEMBER 2012
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/israel-defiant-settlement-expansion-europe

[17]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[18]

´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[19]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
http://www.btselem.org/gaza_strip

[20]
DE REDACTIE.BEISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN30 JULI 2014http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2047343  DE MORGEN.BEBESTAND IN GAZA VRIJWEL METEEN GESCHONDEN4 AUGUSTUS 2014 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1979796/2014/08/04/Bestand-in-Gaza-vrijwel-meteen-geschonden.dhtml

[21]
VOLKSRANTMILITANTE TAK HAMAS/STOP ONDERHANDELINGEN CAIRO7 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3715073/2014/08/07/Hamas-weigert-te-praten-over-ontwapening.dhtml

”HAMAS WEIGERT TE PRATEN OVER ONTWAPENING”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER TENDENTIEUZE BERICHTGEVINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/hamas-weigert-te-praten-over-ontwapeningbrief-aan-de-volkskrant-over-tendentieuze-berichtgeving/

[22]
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/
[23]

HAMAS CHARTER [1988]
http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/documents/charter.html

[24]
Article Thirty-One: The Members of Other Religions The Hamas is a Humane Movement
Hamas is a humane movement, which cares for human rights and is committed to the tolerance inherent in Islam as regards attitudes towards other religions. It is only hostile to those who are hostile towards it, or stand in its way in order to disturb its moves or to frustrate its efforts. Under the shadow of Islam it is possible for the members of the three religions: Islam, Christianity and Judaism to coexist in safety and security.   HAMAS CHARTER [1988]
http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/documents/charter.html

[25]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[26]
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[27]

AMNESTY.ORG
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

[28]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[29]
AN INTERVIEW WITH HOLOCAUST SURVIVOR DR. HAJO MEYER:”ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISM”DAVID ZLUTNICK2011
http://www.infiniteunknown.net/2011/03/14/an-interview-with-holocaust-survivor-dr-hajo-meyer-zionism-has-nothing-to-do-with-judaism/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!