De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De schadelijke gevolgen bij onvoorwaardelijke steun aan de conservatieve moslimgemeenschap door een politieke partij.

De schadelijke gevolgen bij onvoorwaardelijke steun aan de conservatieve moslimgemeenschap door een politieke partij.

maandag 25 mei 2015 19:36
Spread the love

De schadelijke gevolgen van de onvoorwaardelijke steun aan de conservatieve moslimgemeenschap door sommige politieke partijen en individuen.

Waarom doen ze dat?

In een ultieme poging om “minderheden te beschermen”, “godsdienstvrijheid te garanderen” , “islamofobie, racisme en discriminatie” te bestrijden, mengen politieke partijen, van vooral linkse strekking, en hun leden of sympathisanten zich in het sociaal debat maar weten ze wel wat ze doen?

(sinds geruime tijd zijn door ook de “rechtse” partijen bij gekomen. Er is een duidelijk gebrek aan kennis over wat er aan de hand is. EN … men doet aan symptoombestrijding ! Men raakt niet aan de kern van de zaak en men verergert zelfs de bestaande toestand)

We moeten beseffen dat hun kiezers voor een groot deel bestaan uit minderheden, uit moslims, uit mensen die zich willen gediscrimineerd voelen en die graag met de vinger wijzen naar al die racistische autochtonen die het op hen gemunt hebben.

Nochtans beschuldigen een deel van deze minderheden een grote meerderheid van islamofobie, discriminatie en racisme en willen ze daarvoor zelfs wetten zien uitgevaardigd worden die hen moeten beschermen tegen de onverdraagzaamheid van die meerderheid.
Wij moeten beseffen dat “islamofobie” terug uitgevonden werd in de jaren ’90 als strategie van de politieke islam.
Met de tijd is (omdat islamofobie niet strafbaar werd) daar de connotatie racisme bijgekomen en nog recenter wordt alles ook in verband gebracht met kolonialisme.

Als ik mijzelf, als moslim, en dus behorend tot de minderheid, afvraag of mijn broeders en zusters voorbeelden van verdraagzaamheid zijn dan moet ik helaas vaststellen dat het voor een groot gedeelde niet zo is.

Afgezien van het feit dat ik vind dat de moslimgemeenschap vooral aan politiek doet en de confrontatie zoekt in plaats van naar meer kennis te streven over hun geloof,
zijn ze bovendien zeer selectief voor de eigen broeders en zusters die aan strenge eisen moeten voldoen om er echt te mogen bijhoren.

Sommige andersdenkende broeders en zusters worden a priori uitgesloten.

Ze worden zelfs afvallig verklaard.

Bekeerlingen worden meestal in de moskeeën voor de micro gebracht en gevraagd om luidop voor alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit te spreken.

Het is dan weer een soort overwinning op de ongelovigen en geeft misschien een gevoel van aan de winnende hand te zijn.

De nieuwkomers krijgen onmiddellijk enkele luide Allahoe Akbars te horen en worden door hun broeders of zusters in het geloof (even) in de armen gesloten.

Van harte welkom dus bij de goede groep.

Nadien kunnen ze cursus volgen om een ware moslim of moslima te worden en om echt te weten in welke geweldige gemeenschap ze zijn terecht gekomen.

Nee, nee, de Koran moeten ze niet proberen begrijpen want die is te moeilijk, zelfs voor de geboren moslims.

Een geleerde, een ushtad, een sheikh, of welke belangrijke persoon dan ook, zal hen bij mondjesmaat inlepelen wat ze dan wel mogen te weten komen.

Bekeerlingen moeten vooral beseffen dat ze nooit in staat zullen zijn de Koran te begrijpen omdat ze nu eenmaal geen Arabisch spreken en dus nooit de Woorden van Allah zullen kunnen begrijpen die Zijn Boodschap nu eenmaal in het Arabisch heeft neergezonden.

Bekeerlingen mogen dus vooral de gemeenschap in aantal doen toenemen, hoe meer er komen hoe liever ze het hebben en vooral als ze zich bovendien nog inzetten om de politieke agenda mee te steunen en geld in te zamelen voor goede doeleinden. (wat die dan ook mogen zijn)

Ook de allochtone jeugd is welkom in de moskeeën om er terug geïslamiseerd te worden nadat ze hun eer hadden verloren in de decadente Westerse maatschappij.

Die islamisering houdt vooral de basiskennis van de Islam in volgens de meest traditionele geloofsleer waarbij horen en gehoorzamen centraal staat.

Moeilijke vragen kan je best niet stellen want dan blijken plots de geleerden niet zo geleerd te zijn als ze willen laten uitschijnen of er alleszins geen tijd aan te willen verliezen.

Maar niet getreurd want de vrije tijd zal op een aangename manier worden gevuld met lezingen, bijeenkomsten, benefits, beurzen, Arabisch leren lezen en schrijven en ander vermaak waarbij de sociale banden nauwer kunnen worden aangehaald en de afstand tot de niet-gelovigen kan toenemen.

En op zulke bijeenkomsten is er telkens wel iemand die de denkrichting zal bepalen voor de groep zodat men niet verdeeld geraakt of als eenzaam schaap een prooi voor de wolven, die overal op de loer liggen, gaat vormen.

De kuddegeest is zeer belangrijk. Maar ook de herder die bepaalt hoe er moet gedacht worden en welke weg er dient gevolgd te worden om bij de kudde te mogen blijven horen. Want dat moet gezien worden als een grote gunst.

 

Wat ik mij vaak heb afgevraagd is wat de leden van de kudde nu werkelijk weten en hoe ze denken over de Islam en hoe ze de Woorden van Allah interpreteren.

Telkens moet ik vast stellen dat ze ofwel totaal onwetend zijn en evengoed bij een of andere sportvereniging hadden kunnen aansluiten ofwel dat ik zelf niks van de Islam heb begrepen en mezelf bedrieg door te denken dat ik na jaren van studeren de klepel weet hangen.

Het is mij ondertussen duidelijk, ik pas niet in het plaatje. En sommige geloofsgenoten, zowel broeders als zusters passen ook niet in het plaatje.

Het verschil ligt vooral in ons onafhankelijk denken en onze durf om de Koran met eigen ogen te lezen om hem proberen te begrijpen.

En we zijn geen specialisten in de Arabische taal, een conditio sine qua non om Zijn Boodschap te kunnen vatten, volgens hen.

Wij zijn en blijven dus tweederangsmoslims of onwetenden die in de illusie verkeren dat ze de Islam volgen.

Het is best voor de kuddeleden om ons te mijden alsof we aan een besmettelijke ziekte lijden en dat ware moslims niet met ons in dialoog gaan over het geloof.

Wij, de beïnvloeden door het Westen, hebben niet de mogelijkheid om door te dringen tot het ware geloof dat zij volgen.

Wij zijn de mensen van de rede en niet de mensen van de soenna.

Vanuit hun standpunt gezien is dat een groot verwijt.

Wij volgen onze begeerten en wij zijn dus geen volgelingen van de beste mens die ooit op Aarde heeft geleefd.

Wij zijn de modernen, de vernieuwers en elke vernieuwing is een dwaling en elke dwaling leidt naar de Hel. (zeggen ze)

Wij zijn in feite vijanden van de Islam, hypocrieten die doen alsof ze de Islam belijden maar terecht zullen komen in de diepste diepten van het Vuur dat speciaal voor ons bestemd is. (zeggen ze)

Wij worden dus uit de Islam gezet, gediscrimineerd, we worden bekeken als lijdend aan islamofobie en als bekeerling mogelijk ook als racisten bestempeld.

Onze eigen broeders en zusters zijn ons dus liever kwijt dan rijk als we ons niet aan hen onderwerpen en ze worden daarbij onvoorwaardelijk gesteund door niet-moslims die de “echte” moslims een hart onder de riem willen steken.

Daarbij worden de traditionele moslims onvoorwaardelijk gesteund door Links en Groen en ook door de PVDA, door UNIA en door Jan Blommaert en Bleri Lieshi en Co.

Hoe kunnen wij, moslims zoals ook Aayan Hirsi Ali (ex-moslima) , Rachid Benzine (niet dat we zo slim zijn) en zovele andere verlichte denkers, onze visie openbaar maken, als we enkel vijandschap ervaren vanuit de eigen gemeenschap die bovendien wordt bijgestaan door niet-moslims die hen groot gelijk geven en critici als intriganten behandelen?

Het is al uitzonderlijk dat iemand uit de moslimgemeenschap zijn/ haar nek durft uitsteken wanneer hij/ zij onmiddellijk geconfronteerd wordt met een lawine aan kritiek van niet moslims terwijl de conservatieve moslims elke open dialoog weigeren maar zich intern heel dreigend opstellen?

Beseffen deze steunverleners dan niet dat ze de fundamentalisten in de kaart spelen en elke hervorming mee in de kiem smoren.

Beseffen ze dan niet dat ze de godsdienstvrijheid en de vrijheid van mening mee helpen inperken en deze vrijheid niet beschermen door mee de agenda van de politieke Islam te onderschrijven?

De politieke islam die de democratie en de vrije mening op termijn wil vernietigen om een shari’a in de plaats te brengen?

In 2013 waren we op weg….

Fauzaya Talhaoui en Bert Anciaux, beiden sp.a, hebben toen al een voorstel ingediend om islamofobie via de voorbijgestreefde discriminatiewet strafbaar te stellen.
Islamofobie is voor hen “ongegronde vijandigheid tegenover de islam”.

Ze somden acht criteria op om islamofobie te herkennen.

Bv. de islam zien als een statisch gesloten blok, dat niet in staat is om zich aan te passen. (het begint er steeds meer op te lijken)

of als inferieur aan het Westen, als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch.
(heel tolerant en rationeel of vrouwvriendelijk zijn ze niet echt)
of de islam definiëren als gewelddadig, bedreigend, steun verlenend aan terrorisme, actief betrokken in een “botsing der beschavingen”.
( ook hier heb ik zo mijn persoonlijke visie over)

of de islam zien als een politieke ideologie, die politiek en militair en economisch de baas wil spelen.
(ja daar zeg je zoal iets…)

Wie een aantal van deze visies aanhangt, is volgens de indieners islamofoob.
(als moslim moet ik dus wel islamofoob zijn maar kan je als moslim wel islamofoob zijn of spreek je dan uit eigen ervaring en met kennis van zaken)

“Dergelijke denkbeelden, hier gedefinieerd als islamofoob, zetten aan tot discriminatie en racisme en vereisen een strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging”, zo stellen ze.

Ook Erdogan deelde die mening en ging nog verder door te zeggen:

‘Net als het Zionisme, antisemitisme en fascisme wordt het onvermijdelijk dat islamofobie opgevat moet worden als een misdaad tegen de mensheid,’

Wel…..
Wij willen geenszins al slachtoffers gezien worden en we zijn dat ook niet.

Maar wij klagen een mistoestand aan.

En de politieke islam is volgens ons een groots opgezet toneelstuk waar het sluitstuk wel eens heel verrassend en dramatisch zou kunnen zijn.

Laat ons de democratie samen beschermen en de aanvallen daarop met een goed inzicht en eerlijke bedoelingen afweren.

Laat ons gewoon samenleven.

3000 keer gelezen maar weinig commentaar………geen commentaar.Het grote stilzwijgen gaat verder.
Komaan beste medemensen denk eens mee na.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!