De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De medevoorzitster van Attac Frankrijk is kandidaat voor de algemene directie van het IMF

De medevoorzitster van Attac Frankrijk is kandidaat voor de algemene directie van het IMF

zondag 12 juni 2011 09:16
Spread the love

Het IMF speelt een beslissende rol in de regulering, of veeleer in het gebrek aan regulering, van de internationale financiële wereld. Daarom dient Attac officieel de kandidatuur in bij het IMF van Aurélie Trouvé voor de opvolging van Dominique Strauss-Kahn.

Aurélie Trouvé, 31 jaar oud, is docente economie en sinds vier jaar medevoorzitter van Attac Frankrijk. Ze heeft zich gespecialiseerd in de problematiek van de landbouwmarkten, hetgeen vandaag één van de voorkeurdomeinen is van de internationale financiële speculatie. Ze geniet van de technische en politieke steun van de Wetenschappelijke Raad van Attac, waarin heel wat economen zetelen, gespecialiseerd in financiële aangelegenheden.

Zo ze officieel nog niet gesteund wordt door Staten, toch zal haar kandidatuur de interesse wegdragen van al wie als beleidsvoerder of burger de financiële industrie op de plaats wenst te zetten die haar toekomt, met name die van steunverlener aan de initiatieven van de reële economie.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 hebben noch de G20, noch het IMF, noch het Comité van Basel of de nationale overheden bevoegd voor financiële regulering maatregelen genomen om de instabiliteit van de internationale financiële markten betekenisvol terug te dringen.

Vandaag viert de speculatie op de grondstoffen en de effecten van de overheidsschulden hoogtij.

Zoals in het verleden bestond de politiek van het IMF er met Dominique Strauss-Kahn in onvoorwaardelijk de belangen van de schuldenaars van de in de schulden gestoken Staten te verdedigen, door deze laatsten brutale soberheidspolitieken op te leggen: aan Hongarije, Oekraïne, en Letland in 2008, IJsland in 2009, Griekenland en Ierland in 2010, Spanje en Portugal in 2011 …. De banken en investeringsfondsen zijn de belangrijkste begunstigden van een beleid dat sociale solidariteit kapot maakt en de Europese Unie aan de rand van de afgrond brengt.

Alles wijst erop dat Christine Lagarde het nog slechter zal doen dan Dominique Strauss-Kahn. Christine Lagarde heeft aan het hoofd gestaan van een technostructuur van het ministerie van Economie (Algemeen Bestuur van de Schatkist en Bestuur van de Begroting) samengesteld uit ultraliberale ambtenaren gewonnen voor de financiële belangen.

Zo heeft Frankrijk in 2010 geweigerd Duitsland te steunen rond de kwestie van het verbieden van speculatie op de CDS (Credit Default swaps). De vertegenwoordigers van Frankrijk in Brussel hebben de magere pogingen van de Commissie op het stuk van financiële regulering altijd afgezwakt. Wat betreft de taxatie van financiële transacties heeft Christine Lagarde, niettegenstaande  het ogenschijnlijk offensieve discours van Nicolas Sarkozy, altijd geweigerd beleidsvoorbereidende nota’s en studies te produceren en heeft Frankrijk zich echt nooit geëngageerd ten aanzien van zijn partners in de Europese Unie of de Eurogroep.

Aurélie Trouvé stelt een fundamentele heroriëntatie voor van het IMF, vertrekkende van het principe dat de monetaire stabiliteit in de wereld een openbaar goed is dat democratisch moet beheerd worden door de internationale gemeenschap.

Haar programma voor het IMF omvat dan ook:

– het stopzetten van de soberheidsplannen en het instellen van een belasting op de financiële transacties en een strikte regulering van de transacties op de afgeleide producten;

– de coördinatie van de economische politieken op internationaal vlak, waardoor landen met overdreven onevenwichten (China, Duitsland en Japan voor de landen met een overschot, en de Verenigde Staten voor de deficitaire landen) er toe gebracht worden een nieuw evenwicht te vinden via aanpassingen van de wisselkoersen en een actief begrotings- en loonbeleid;

– het ontwikkelen van een internationale munt gestoeld op een korf met de belangrijkste munten, als een alternatief voor de dollar;

– de uitgifte van bijzondere trekkingsrechten om de landen die het moeilijk hebben te helpen tijdens de periode van terugdringing van de onevenwichten of bij onvoorziene conjuncturele schokken;

– de democratisering van het IMF via een uitbreiding van zijn Raad van Bestuur tot alle landen van de wereld met één stem voor elkeen van de 187 lidstaten: zij wil komaf maken met de exclusieve macht van de grootmachten.

Het is op die basis dat Attac Frankrijk op 1 juni 2011 de officiële kandidatuur van mevrouw Aurélie Trouvé, 31 jaar en econoom, aan het IMF heeft overgebracht. Iedere kandidatuur dient ingediend door één van de regeringen en bestuurders van het IMF. De vereniging Attac rekent op de fair play van Christine Lagarde, die momenteel gouverneur is bij het IMF voor Frankrijk.

Attac Vlaanderen ondersteunt zoals de andere Attac’s van Europa de kandidatuur van Aurélie Trouvé en Attac Frankrijk.

Omdat een andere wereld mogelijk is,

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen

take down
the paywall
steun ons nu!