De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Lege Portemonnees zeggen Genoeg!

De Lege Portemonnees zeggen Genoeg!

woensdag 2 mei 2012 15:16
Spread the love

De Lege Portemonnees is een netwerk van individuen en organisaties die sinds februari 2011 niet langer machteloos wil toekijken terwijl armoede en sociale uitsluiting blijft toenemen. Via maandelijkse bijeenkomsten en diverse acties komen ze op voor waardig werk en een menswaardig inkomen, voor iedereen.
De Lege Portemonnees is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Gent, Vorming en Actie voor werklozen – ABVV Oost-Vlaanderen, Surplus- ACV Gent-Eeklo, De Werkwijzer vzw – Eeklo, KAJ Gent en de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw.
Besparen op de sociale zekerheid leidt enkel tot meer armoede
Werk en onderwijs worden in de actieve welvaartstaat vaak gezien als het middel tegen armoede en sociale uitsluiting. De financiële crisis van 2008 bracht een maatschappelijke en politieke malaise met zich mee, waardoor een aantal rechten en solidariteitsmechanismen, zoals de sociale zekerheid, onder druk staan. Deze mechanismen spelen in crisistijden net een cruciale rol. Zonder de sociale uitkeringen zou immers 38 % van de Vlamingen onder de armoedegrens leven . Nochtans blijft de armoede groot en leeft ongeveer 15 % van de Belgische bevolking onder de armoedegrens en stijgt jaarlijks dit percentage. Ondertussen zijn 1 op 3 van de werklozen en bijna 1 op 4 gepensioneerden in financiële armoede en treft het ook meer en meer de werkende mensen.
De gevolgen van de bankencrisis en de geplande besparingen van de regering zijn vooral in de openbare sector en het sociaal zekerheidsstelsel voelbaar. Hierdoor dreigen nog meer mensen uit de boot te vallen.

De crisis veroorzaakte veel werkloosheid, hoewel er een kleine economische heropleving merkbaar is, zijn een aantal mensen niet opnieuw aan de slag geraakt en stromen door naar langdurige werkloosheid. Daarnaast is de situatie van een aantal kansengroepen (laaggeschoolden, jongeren, 50-plussers en allochtonen) bijzonder precair op de arbeidsmarkt. Via allerlei activerings- en opleidingstrajecten worden ze verplicht richting werk geduwd terwijl duurzame jobs steeds vaker vervangen worden door interimarbeid en andere onzekere arbeidsstatuten. Iedereen moet langer werken om er voor te zorgen dat de sociale zekerheid betaalbaar blijft, de aanvraag tot een uitkering of een leefloon wordt steeds voorwaardelijker terwijl de overheidsuitgaven en fiscaliteit in dienst blijven van de behoeften van de ondernemingen.

Daarnaast kent onder druk van besparingen het individueel schuldmodel meer en meer opgang. Werklozen en andere inactieven worden daarbij in de media en publieke opinie vaker geportretteerd als sociale profiteurs, die een aanval betekenen op de sociale zekerheid zonder daarbij te kijken naar de persoonlijke en structurele oorzaken van hun situatie.
In plaats van gezamenlijk naar collectieve en duurzame oplossingen te zoeken, wordt de schuld afgeschoven op het individu en worden hun bestaansmiddelen ingeperkt. Het is onzinnig om geld te zoeken in de lege portemonnees!

De Lege Portemonnees wil daarom een solidariteitsnetwerk opzetten door zoveel mogelijk krachten te bundelen, elkaar te versterken en te ondersteunen. Want enkel daardoor kunnen we dit onrecht en de stereotypering aanklagen en opkomen voor duurzaam werk en een waardig inkomen.

De projectgroep GENOEG!
Sinds oktober 2011 werd de projectgroep “Genoeg!” opgestart.  In de groep nemen werklozen het woord. Ze komen met hun ervaringen en voorstellen via acties, beelden en interviews naar buiten. Ze brengen een verhaal waar solidariteit centraal staat en willen daarmee de stereotype beeldvorming en houding  bij de politiek, de media, het beleid van RVA, VDAB, OCMW, …  doorprikken en veranderen. Vanaf april 2012 worden maandelijkse discussiemomenten georganiseerd om een aantal thema’s zoals activering, (basis)inkomen en maatschappelijke dienstverlening verder uit te werken en te vertalen in een “tegenverhaal” waarbij de werklozen aan het woord komen en opkomen voor structurele oplossingen om het recht op werk en inkomen te waarborgen.

Interesse of vragen? Neem contact op met :

take down
the paywall
steun ons nu!